Застрахователен пазар
Застрахователен пазар Автор: Боян Илиев, Ирена Мишева
издателство: СА "Д.А.Ценов" - Свищов
година: 2005

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод 3

Глава първа
НАЦИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР 5
1. Общ модел на застрахователния пазар 5
2. Държавата и застраховането 11
2.1. Ролята на държавата в сферата на застраховането 11
2.2. Системи за надзор върх"у застраховането 14
3. Форми на конкуренция на застрахователния пазар 18
4. Решение за търсене и предлагане застрахователна услуга 20
4.1 . Решение за търсене на застрахователна услуга 20
4.2. Принципни положения при вземане на решение
за предлагане на застрахователна услуга 22
4.3. Координиране на решенията на пазара 23

Глава втора ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОНАЛЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР 25
1. Предпоставки за изграждане на регионален
застрахователен пазар 25
2. Принципни положения при изграждането на регионален
застрахователен пазар в Европа 26
3. Цели на дейността в чужбина 28
4. Организационни форми за работа в чужбина 29
5. Вземане на решение за работа в чужбина 29
6. Форми за проникване и работа на застрахователи
зад граница 31
7. Характеристика на основните организационни форми 35
7.1. Свободно установяване на филиали 35
7.2. Свободно движение на застрахователната услуга 37
7.3. Съзастраховане 41
8. Застрахователните пазари в страните от Балканския полуостров, от гледна точка на възможностите за взаимното им проникване 44

Глава трета
ПАЗАРНА ПОЛИТИКА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО
ДРУЖЕСТВО 50
1. Постановка 50
2. Елементи (мероприятия) на пазарната политика 51
2.1. Продуктова политика 51
2.2. Ценова политика 69
2.3. Комуникационна политика 83
2.4. Политика на пласментен подход 106
2.5. Сервизна политика 123
3. Разработване на пласментна политика 124
3.1. Критерии за избор на подходяща пласментна организация 124
3.2. Пласментен микс 125

Глава четвърта
ПАЗАРНИ СТРАТЕГИИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО
ДРУЖЕСТВО 127
1. Постановка 127
2. Понятие за стратегия 127
3. Понятие за пазарна стратегия 128
4. Класификации на пазарните стратегии 129
5. Базисни пазарни стратегии на застрахователното дружество 130
5.1. ПЛасментни стратегии на застрахователното дружество 130
5.2. Конкурентни стратегии в застраховането 137
6. Избор на пазарна стратегия 145

Глава пета
ОРГ АНИЗАЦИОННО- ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ НА
ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОСРЕДНИК 148
1. Постановка 148
2. Същност на организационно-технологичния профил 149
3. Регулиране на отнощенията между застрахователния посредник и застрахователното дружество 151
4. Организация и управление на работното време от застрахователния посредник 154
5. Набиране, обработка и предаване на информация
от застрахователния посредник 165
6. Разпис на застрахователния посредник за работа с клиента 168
7. Сключване на застрахователен договор
от застрахователния посредник 174

Глава шеста
ОГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ АГЕНТ 177
1. Постановка 177
2. Професионални знания на застрахователния агент 178
3. Функции на застрахователния агент 182
4. Професионални качества на застрахователния агент 188
5. Личностни качества на застрахователния агент 191
6. Роля на застрахователния агент в мотивацията
на потребителите на застрахователна услуга 196
7. Влияние на корпоративната култура върху поведението
на застрахователния агент
8. Влияние на корпоративната култура върху поведението
на застрахователния агент 201

Последни книги
Застраховането в България
доц. д-р Алекси Тасев ИК Славина, 2012 г.
Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
50 години специалност застраховане и социално дело
Фондация Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Актуални проблеми на застраховането и осигуряването 2007
Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Икономика на застраховането
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Фондация Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Презастраховане
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски
Застрахователно право
Велеслав Гаврийски Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски
“Оптимизиране на длъжностите в застрахователното дружество”
гл.ас. д-р Галина Димитрова “Авангард Прима”, 2010 г. г.
Застраховане
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева, Зорница Първанова ФорКом, София
Анализ на дейността на застрахователното дружество
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Нейков Университетско издателство "Стопанство", 1999 г.
Основи на презастраховането
Радослав Габровски "Абагар" ООД Велико Търново, 1998 г.
Строители на съвременното българско застраховане
Петър Андасаров "Застраховател прес" София, 2007 г.
Динамика на застрахователния пазар в Бьлгария
Доц.д-р Диана Иванова София, 2000 г.
Международни икономически отношения и застраховане
Проф.д-р ик.н.Христо Драганов Тракия - М София, 2004 г.
Капиталови системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО)
Делови решения
проф. Румен Георгиев Академично издателство "Марин Дринов", 2006 г.
Здравно застраховане
д-р Ирена Мишева Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов
Имуществено и лично Застраховане
Христо Драганов Марин Нейков "Тракия-М", 2000 г.
Общо застраховане - принципи и практика
Янаки Андреев ЗЕНИТ Брокерско Застрахователно и Презастрахователно Дружество , 2004 г.
Основи на застраховането
Йото Йотов, Боян Илиев Академично издателство "Ценов" Свищов, 2004 г.
Презастраховане
Христо Драганов "Тракия-М", 2001 г.
Застраховане
Христо Драганов Йордан Близнаков "Тракия-М", 2000 г.
Наръчник на застрователния посредник
Христо Драганов Румен Гълъбинов "Тракия-М", 2003 г.
Книга за парите
Методи Христов Станимир Христов "Абагар", Велико Търново, 2002 г.
Управление на риска
Христо Драганов "Тракия-М", 2003 г.
Застрахователен пазар
Боян Илиев, Ирена Мишева СА "Д.А.Ценов" - Свищов, 2005 г.
Застрахователният пазар
Диана Иванова, Ивайло Иванов Централна Кооперативна Банка АД, Застрахователно дружество "Армеец" АД, Химимпорт АД
Презастраховане
ЯНАКИ АНДРЕЕВ ЗЕНИТ Брокерско Застрахователно и Презастрахователно Дружество


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки