Национално бюро на Българските автомобилни застрахователи

Национално бюро на Българските автомобилни застрахователи

Адрес:

1000 София
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет. 2

 

Tелефон:

(02) 981 11 03

Факс:

(02) 981 10 73

Ел. поща: ins@nbbaz.bg

Генерален секретар

Tелефон: (02) 981 11 03; (02) 408 40 30

Ел. поща: chonkova@nbbaz.bg

Дирекция "Обработка на щети"

Директор

Tелефон: (02) 408 40 35

Ел. поща: v.markova@nbbaz.bg

Отдел "Обработка на щети в България"

Tелефон: (02) 408 40 31

Ел. поща: evelina.halepli@nbbaz.bg

Отдел "Обработка на щети в чужбина"

Tелефон: (02) 408 40 45; (02) 408 40 44;

(02) 408 40 38; (02) 408 40 39

Ел. поща: inquiries@nbbaz.bg

anna.boyanova@nbbaz.bg

dobreva@nbbaz.bg

firova@nbbaz.bg; a.totova@nbbaz.bg

Юрисконсулт

Tелефон: (02) 408 40 44

Ел. поща: dobreva@nbbaz.bg

ФСО

Tелефон: (02) 408 40 34

(02) 408 40 33

Ел. поща: d.marinova@nbbaz.bg
galia.yordanova@nbbaz.bg

Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи е част от международната система „Зелена карта”. Създадено е на 01.04.2002г. В същата година Бюрото става пълноправен член на „Съвета на бюрата” със седалище Лондон.

До този момент функциите на Национално бюро са изпълнявани от ЗПАД ”Булстрад”.

Правният статут на Бюрото е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица в съответствие с чл. 282 от Кодекса за застраховането.

На 28.11.2001г. с решение на Националния Съвет по застраховане на Р.България НББАЗ е признато за единствено представително пред международните застрахователни организации за дейностите, предвидени с международни договори за застраховане на Гражданската отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства.

С членството на Р.България в Европейския съюз на 01.01.2007г. Националното бюро подписа Анекс №3 с което се присъедини към Многостранният гаранционен договор на страните членки на ЕИП.

Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи - НББАЗ

• Организира, администрира и контролира изготвянето и отпечатването на международни сертификати за автомобилна застраховка, наричани „Зелена карта“, както и гранична застраховка.

• Защитава интересите на членовете си пред Съвета на Бюратаи пред негови органи , пред компетентни органи на Европейския съюз и държави членки, пред органите на централната и местната администрация, пред органите на съдебната власт, както и пред трети лица, по повод и във връзка със застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и сертификата „Зелена карта“.

• Сключва споразумения с национални застрахователни бюра, компенсационни органи и гаранционни фондове на държави членки във връзка с функционирането на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

• Обработва щети на пострадали лица за причинените им на територията на Република България вреди от моторни превозни средства, които обичайно се намират на територията на държава членка или трета държава.

• Съдейства за изплащането в срок от членове на Бюрото на дължими обезщетения за причинените вреди в чужбина.

• Изплаща обезщетения като Компенсационен орган в случаите, предвидени в Кодекса за застраховането и Устава на НББАЗ.

Съгласно Устава на НББАЗ Върховен орган за управление на Бюрото е Общото събрание на членовете.

Бюрото се управлява от Управителен съвет, Председател и Генерален секретар.

 

 

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА Национално бюро на Българските автомобилни застрахователи
Татяна Чонкова
ТАТЯНА ЧОНКОВА

Генерален секретар и Член на УС
Завършила е Френска гимназия, гр.София и “Право” в СУ”Климент Охридски”. Започнала юридическата си кариера като адвокат. От 1982 год. е на работа в застраховането като юрисконсулт в „Булстрад”.
През 1990 год., заедно с още четирима колеги основават първата частна застрахователна компания ЗПАД ”България”. От 1995 г. до 1998 г. е изпълнителен директор на компанията. От 1999 г. до март 2000 г. - изпълнителен директор на “Индустриален Холдинг България”.
Два мандата е член на УС на АБЗ – вторият от които зам.-председател.
През март 2000 г. до март 2001 г. е директор на Дирекция за застрахователен надзор.
През 2002 г. при стартирането на НББАЗ е избрана като член на УС на НББАЗ, а през септември същата година - за генерален секретар на бюрото. Има специализация по застрахователен мениджмънт в САЩ.
Ася Аксентиева
АСЯ АКСЕНТИЕВА

член на УС
Ася Аксентиева е завършила Юридически факултет на Софийския университет, специалност “Право” .
Работила е като юрисконсулт в системата на МО, а първите й стъпки в застрахователния бизнес са в ДЗИ (1986–1992) като юрисконсулт, старши юрисконсулт, а от 1988 до 1992 г. – главен юрисконсулт.
Работила е в ЗПД “Витоша” и “Витоша-живот” АД, съответно като главен юрисконсулт и член на УС на “Витоша” АД, и председател на УС и изпълнителен директор на “Витоша-живот” АД.
След това е в Дирекция за застрахователен надзор като началник на управление “Разрешения и надзор”, след което е председател на УС и изпълнителен директор на ЗК “Юпитер” АД. От февруари 2005 г. е председател на Управителния съвет на ЗК “Левски Спартак” АД, сега ЗК “ЛЕВ ИНС” АД.
Преподавател е по застрахователно право в УНСС от 1996 г. насам; от 1989 г. до 1995 г. преподава същата дисциплина и в СА “Д. А. Ценов” в гр. Свищов.
Член на УС на Асоциацията на българските застрахователи (1993-1996 г.).
Председател на Юридическата комисия на Асоциацията на българските застрахователи (1999-2002 ).
Член на националния съвет по застраховане (2001-2002 г.).
Има голям принос в разработването на Закона за застраховането.
Цветанка  Крумова
ЦВЕТАНКА КРУМОВА

Член на УС
Родена e в гр. Будапеща, Унгария. Завършва специалност „Право” в Софийския университет, а през 1993 г. и „Международни икономически отношения и външноикономическа дейност” към УНСС, специализирайки в областта на правните проблеми на застраховането във външноикономическата дейност. Има завършени квалификационни курсове, сред които по застраховане и презастраховане. С преподавателски опит е в катедри „Финанси и Застраховане” към УНСС и към института за следдипломна квалификация.
Участвала е в управлението на редица търговски дружества.Работила е като главен юрисконсулт и директор на Дирекция “Правна”, била е член на Управителния съвет на ЗПАД „Булстрад” .
От 2005 г. е изпълнителен директор на ЗАД „Армеец” и член на Управителния съвет на дружеството.
Владее отлично писмено и говоримо английски език.
 Петър Аврамов
ПЕТЪР АВРАМОВ

член на УС
Роден на 20.11.1954 г. в с. Арчар, Видинско. Завършва Икономически университет – гр. Варна (бивш ВИНС “Димитър Благоев”), магистърска степен по икономика. Притежава пет следдипломни квалификации в областта на мениджмънта и застрахователното дело. През 1981 г. е избран за заместник-председател на ПК “Наркооп” – Видин. През 1986 г. е избран за председател на УС и изпълнителен директор на новосформиращото се кооперативно предприятие “Търговия на едро и дребно” – Видин, и за заместник-председател на ОКС – Видин. През 1993 г. става главен директор на ДЗИ – Видин. От 12.02.2002 г. е председател на УС и изпълнителен директор на “Хановер КООП България”, днес “ХДИ” Застрахователно АД.
ТОДОР ДАНАИЛОВ

член на УС


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки