Комисия за финансов надзор

Комисия за финансов надзор

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

София,ул."Шар планина" №33

Тел.централа 940 49 99

Тел. 940 48 05, 981 79 34

Факс 980 69 54

Интернет адрес – www.fsc.bg

Електронна поща bg_fsc@fsc.bg

Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. със Закон за Комисията за финансов надзор. Нейна определяща функция е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар и да осигурява висока степен на удовлетвореност сред гражданите и организациите, които ползват услугите, предлагани от участниците на тези пазари. Комисията за финансов надзор в качеството й на независим орган за регулиране и надзор върху небанковите финансови институции се стреми при изпълнението на своите функции и упражняване на правомощията си да формулира ясно своите приоритети и насоки за развитие в съответствие с международно признатите принципи и стандарти за регулиране и надзор.

 

Карина Караиванова - председател на Комисията за финансов надзор

 • Заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“
 • Заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор"
 • Заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“
 • Член на КФН, подпомагащ политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица

 •  

  Цели на Комисията за финансов надзор

  Защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица;

  Осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари.

  Комисията постига целите си чрез развитие на регулаторната рамка, чрез режима на допускане на участниците на пазара, чрез превантивен контрол и чрез налагане на санкции.

  Структура на КФН

  Структурата и функциите на комисията са определени от Закона за Комисията за финансов надзор и специалните закони, регулиращи инвестиционната, застрахователната и осигурителната дейност.

  Дейността на КФН като регулаторна и надзорна институция основно се реализира от трите специализирани управления: "Надзор на инвестиционната дейност", "Застрахователен надзор" и "Осигурителен надзор".

  Важен елемент на единната структура е общата администрация, която е тясно свързана с всяко едно от специализираните управления и подкрепя тяхната дейност.

  Поднадзорни лица на КФН

  Фондова борса

  Централен депозитар

  публични дружества и други емитенти на ценни книжа

  инвестиционни посредници

  инвестиционни и управляващи дружества; колективни инвестиционни схеми

  дружества със специална инвестиционна цел

  брокери на ценни книжа и инвестиционни консултанти

  застрахователни дружества

  застрахователни брокери и застрахователни агенти

  здравноосигурителни дружества

  дружества за допълнително пенсионно осигуряване и управляваните от тях фондове

  Международно сътрудничество

  Комисията за финансов надзор развива активно сътрудничество с редица местни и чуждестранни институции и организации, свързани с функционирането на финансовите пазари. Изучаването и прилагането на международните практики в областта на финансовия надзор е от особено значение за дейността на комисията с оглед на променящите се условия и нужди във финансовата сфера

  Комисията за финансов надзор е член на Международната организация на комисиите за ценни книжа (IOSCO), на Международната асоциация на застрахователните надзори (IAIS) и член учредител на Международната организация на пенсионните надзорни институции (IOPS)

  Член е на Комитета на Европейските регулатори на ценни книжа CEASER и на Европейския комитет на регулаторите в областта на застраховането и пенсионното осигуряване EIOPS

  Информационна политика

  Информационната политика на КФН е основана на принципите на публичност, прозрачност и достъпност и е подчинена на една от целите на комисията – предоставяне на информация на финансовия пазар за повишаване на неговата ефективност и намаляване на възможностите за злоупотреби.

  Публичен регистър на КФН

  Той съдържа изчерпателна информация за поднадзорните лица и тяхната дейност. Електронната версия на публичния регистър EРиК е достъпна чрез интернет страницата на КФН.

  Интернет страница – www.fsc.bg

  КФН поддържа ежедневно актуализирана интернет страница, на която е представена подробна информация за комисията, поднадзорните лица и нормативната уредба.

  Месечен бюлетин

  В официалното издание на КФН се публикуват решения, наредби, указания, отчети, както и коментари за най-важните събития и проблеми в областта на небанковия финансов сектор.

  Информационен център на КФН

  Гражданите могат да получават информация по интересуващи ги въпроси за капиталовия, осигурителния и застрахователния пазар, както и за дейността на КФН на горещия телефон *0900 32 300*, по електронна поща с адрес hotline@fsc.bg или на място в информационния център на институцията.

   

   

   

  СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА Комисия за финансов надзор
  Ралица Агайн – Гури
  РАЛИЦА АГАЙН – ГУРИ

  заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор"

  Избрана е от Народното събрание на Република България на 24 януари 2014 г. с

  6-годишен мандат.

  Родена е на 2 декември 1976 г. в гр. София. Притежава магистърска степен по бизнес администрация от Университета на Оксфорд Саид Бизнес Скул, бакалавърска и магистърска степен по „Международни икономически отношения” от УНСС.

  Oт м. май 2009 г. до м. юли 2010 г. Ралица Агайн - Гури е заместник-председател на КФН, отговорен за управление „Надзор на инвестиционната дейност”. От м. април 2005 г. до м. май 2009 г. е заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”.

  От 2008 г. преподава в магистърска програма по специалност „Застрахователен надзор” във ВУЗФ, София.

  През 2001г. е избрана за народен представител в 39-то НС (2001 г. - 2005 г.), където е председател на подкомисия по капиталови пазари към Комисията по икономическа политика, заместник-председател на групата за приятелство България – САЩ и член на постоянната делегация в Парламентарната асамблея на НАТО.

  В периода 1998 г. - 2001 г. е финансов анализатор в CC&ko.

  Съавтор е на книгите „Корпоративно управление в развитие: България 2002 - 2004” и „Българският Уолстрийт”.

  Член е на СД на „Джуниър Ачийвмънт”, България и член на настоятелството на Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

  Владее английски език.
  Владимир Савов
  ВЛАДИМИР САВОВ

  Заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“– член на КФН
  подпомагащ политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица

  Избран е от Народното събрание на Република България на 24 януари 2014 г. с 6-годишен мандат.

  Роден е на 24 август 1971 г. в гр. Варна. Притежава магистърска степен по бизнесадминистрация от London Business School. Магистър МИО от УНСС.

  В периода 1993 г. – 1998 г. работи в „Уникредит Булбанк”, като мениджър „Кореспондентски отношения с чужбина”. През 1999г. Владимир Савов провежда стажове в департаменти „Централна и Източна Европа” и „Глобални депозитарни разписки” в The Bank of New York, Лондон. От 2000 г. до 2009 г. Владимир Савов работи в Москва, като първоначално е старши анализатор в Brunswick UBS, а от 2003 г. до 2006 г. е заместник – директор и впоследствие - директор в банка Уралсиб Капитал, където отговаря за анализите на банковия и потребителския сектор. В периода 2006 г. - 2009 г. е директор на департамента за анализи в инвестиционната банка Credit Suisse, а от 2009 г. до 2013 г. е управляващ директор, началник на аналитичния департамент във финансова корпорация „Откритие” – най-големият частен финансов холдинг в Русия.

  В досегашната си професионална кариера е натрупал богат опит в сферата на финансовия анализ и стратегии, инвестициите, капиталовите пазари, банковото дело и международните финанси.

  Владее английски и руски език.
  Карина Караиванова
  КАРИНА КАРАИВАНОВА

  Председател на КФН
  Карина Караиванова е избрана за председател на Комисията за финансов надзор от 43-ото Народно събрание на Република България на 28 юли 2016 г. с 6-годишен мандат.

  Притежава магистърска степен по Финанси и банково дело и бакалавърска степен по Икономика от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
  Притежава сертификат от Международната програма по финанси и банково дело „Управление на риска” към Националния Институт по Банков Мениджмънт – Пуне, Индия. Притежава сертификат за придобити одитни умения от Института по Публична Администрация – Дъблин, Ирландия. Притежава сертификат по Икономически политики от Министерството на финансите – Токио, Япония.

  От декември 2012 г. до февруари 2013 г., както и от ноември 2014 г. до юли 2016 г. е заместник-министър на финансите. Председател на надзорния съвет на „Фонд мениджмънт на финансови инструменти в България” ЕАД. Член на борда на директорите на Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. Член на борда на управителите на Черноморска банка за търговия и развитие, Международна инвестиционна банка и Алтернативен управител за България на МВФ.

  От август 2010 г. до ноември 2014 г. е директор на дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите, национален ръководител на предприсъединителните фондове на ЕС и ръководител на сертифициращия орган за оперативните програми, финансирани от структурните и кохезионния фондове на ЕС.
  От ноември 2006 г. до август 2010 г. е началник-отдел „Контрол и сертификация по програма САПАРД и Европейския фонд за регионално развитие” в Министерство на финансите.
  От август 2003 г. до ноември 2006 г. заема позицията началник-отдел „Акредитация и оценка” в дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите.
  От февруари 2003 г. до юли 2003 г. е експерт по разширената децентрализация в дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите.
  От април 2001 до февруари 2002 г. е счетоводител по „Проект за развитие на районите с минна и стоманодобивна промишленост” на програма ФАР към Министерство на труда и социалната политика.

  Владее английски и руски език.
  Ангел Джалъзов
  АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ

  зам.-председател на КФН, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”.
  Роден е на 5 май 1972 г в гр. Пазарджик. Притежава матистърска степен по право от СУ ’’Св.Климент Охридски” и магистърска степен по международни финанси и мениджмънт от Университета в Амстердам, Холандия, както и следдипломна квалификация по европейско право от Университета в Страсбург, Франция.
  В периода 1996-2003 г. заема последователно длъжностите на стажант съдия в Софийския окръжен съд, юрисконсулт в СОМАТ, експерт по европейска интеграция и право в МОСВ, инвестиционен мениджър в TBD Fund и директор правен отдел в JD&MG. От 2003 до 2007 г. изпълнява функциите на изпълнителен директор и председател на съвета на директорите в управляващо дружество КD Investments и инвестиционно дружество KD Pelikan, част от международната финансова група - KD Group. От 2007 г. до юни 2009 г. е изпълнителен директор последователно на Capital Dynamics-Bulgaria и Еuro-Phoenix Financial Advisors -South Europe.
  Участвал е в над 30 специализирани квалификационни курсове и семинари в сферата на инвестиционното банкиране и дяловите инвестиции, организирани от London Business School, Rotterdam School of Management, European Joint Venture Association, European Business Angels Association, и др.
  Владее английски, немски, руски и холандски език.


   
  Застрахователна библиотека
  Полезни връзки
  orange_li
  "Управление на риска"
  Христо Драганов, 2003
  orange_li
  "Книга за парите"
  Методи Христов Станимир Христов, 2002
  orange_li
  "Наръчник на застрователния посредник"
  Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003