Общото застраховане надмина резултатите си от предкризисната 2008 г.

12 Април 2016 г.,zastrahovatel.com
Калин Димитров, коментатор на в. „Застраховател прес”

 

Бруто премиите в общото застраховане достигнаха рекордните 1 571 млн. лв., сочат предварителните данни за 2015 г., обявени преди седмица от Комисията за финансов надзор (КФН). Това е най-добрият резултат за събрани премии от общозастрахователните компании, регистриран у нас въобще. Предишният най-добър резултат е от предкризисната 2008 г., когато събраните премии възлизаха на 1 532 млн. лв. Брутните премии през 2015 г. са с малко над 38 млн. лв. повече от въпросната 2008 г. За да бъдем съвсем обективни, трябва да отчетем факта, че преди три години здравноосигурителните дружества бяха лицензирани като застрахователи. За да няма изкривяване на информацията, ще отбележим, че през миналата година приходите от продажбата на застраховката „Заболяване“, с която се свързват бившите здравни осигурители, възлизат на 41,6 млн. лв. На пръв поглед излиза, че все пак през 2008 г. приходите са повече от тези през 2015 г. с около 3.59 млн., но това не е така. Първо, защото приходите от продажби на застраховката „Заболяване“ също са се увеличили през годините, като през миналата година те са значително повече от тези през 2008 г. Втората причина е, че в  статистиката на КФН от 2008 г. са включени например приходите на дружеството „Ей Ай Джи България ЗД“ ЕАД, което преди няколко години се преобразува в клон на чуждестранен застраховател и неговите резултати вече не се включват и публикуват в годишните резултати на българския надзорен орган.

Така че безспорно 2015 г. е най-добрата поне що се отнася до размера на събраните премии от регистрираните у нас общозастрахователни компании.

Конкретно спрямо 2014 г. приходите през миналата година са се увеличили с 9.5 на сто, или те са с над 136 млн. лв. повече. Това е третото поредно годишно увеличение на приходите в общото застраховане у нас. Преди това 4 поредни години - периода 2009-2012 г.,  постоянно регистрирахме спад на събраните премии.

През миналата година най-сериозно е увеличението на приходите от продажба на „Сухопътни превозни средства“ или по-позната като „Каско”. Приходите през 2015 г. от продажбата на въпросната застраховка достигнаха до  483.8 млн. лв., или с около 52.5 млн. лв. повече в сравнение с 2014 г. В сравнение обаче с 2008 г. приходите са с 206.5 млн. лв. по-малко.

Въпреки това специалистите от бранша не могат да не се радват на възстановяването на този пазарен сегмент. Причините за сериозното увеличаване на приходите от продажба на „Каско” най-общо може да се каже, че са три. Първо, постоянното увеличаване на автопарка у нас и обновяването му с по-нови и по-скъпи автомобили. Второ, в последно време се забелязва тенденция на увеличаване кражбите на автомобили, което доведе след себе си и до увеличени продажби на застраховката „Каско”. Огромните поражения, които нанесоха градушките през 2014 г. върху автопарка и жилищата у нас, също допринесоха за увеличено търсене на автомобилните и имуществените застраховки.

Втората застраховка, при която имаме чувствително увеличаване на приходите, е „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС. През миналата година събраните премии от задължителната  застраховка са достигнали до 589.848 млн. лв., или с около 39.8 млн. лв. повече от приходите от продажбата през 2014 г. В сравнение с 2008 г., която ползваме като базисна, приходите са се увеличили с около 206 млн. лв. Тоест задължителната застраховка компенсира напълно спадналите приходи от „Каско” застраховки спрямо 2008 г.

Постоянният ръст на приходите от „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС, се дължи преди всичко на постоянно увеличаващите се цени на застраховката и в по-малка степен на увеличения брой регистрирани МПС-та у нас. Иначе проблемът с незастрахованите автомобили продължава да стои на дневен ред, като техният брой варира между 15-20 на сто от целия автопарк у нас.

Обобщавайки, приходите от продажбата на двата вида автомобилни застраховки през 2015 г. възлизат на 68.36 на сто от общите приходи в бранша.

Може би най-голям повод за радост сред застрахователите е, че през 2015 г. има сериозно увеличение на приходите от продажба на имуществената застраховка „Пожар и природни бедствия“. Това е един сегмент, за който винаги се е твърдяло, че има голям и неразработен потенциал.

През последните години компаниите традиционно реализираха приходи от порядъка на 190-210 млн. лв., през 2014 г. те бяха 220 млн. лв., а миналата година над 247 млн. лв., което представлява ръст от 12.27%, или с около 27 млн. лв. повече събрани премии.

При другия вид имуществена застраховка - „Други щети на имущество“, също отбелязваме ръст на приходите спрямо 2014 г., но той е доста по-скромен - едва 1.57 млн. лв. В сравнение с 2008 г. обаче приходите от продажбата на въпросната имуществена застраховка са с 11.66 млн. лв. по малко, което се равнява на спад от около 20 на сто. Очакванията на пазара са през следващите години това изоставане да бъде наваксано.

Общите приходи на двете имуществени застраховки през миналата година възлиза на 18.81 на сто от общите приходи в бранша. Като вземем под внимание и резултата от автомобилното застраховане, това означава, че за останалите 14 вида застраховки се падат 12.83 на сто от приходите на общозастрахователните компании.

През миналата година друго сериозно увеличение на приходите се отчита и при активно презастраховане, където събраните премии са с около 24 млн. лв. повече в сравнение с 2014 година.

Анализирайки приходите през 2015 г. по линии бизнес, виждаме, че при 14 от 18-те вида застраховки в общото застраховане се отбелязва ръст на приходите и само при 4 спад. По-сериозен е спадът при продажбите на застраховките „Плавателни съдове“ с около 5.09 млн. лв. и при „Заболяване“ с 2.1 млн. лв. За първия вид застраховка спадът се дължи основно на по-малките приходи от активно презастраховане, които е реализирала една от компаниите. Ако игнорираме този факт приходите за 2014 и 2015 г. са идентични.

Що се отнася до застраховка „Заболяване“, то приходът при общозастрахвателните компании е намалял, но чувствително се е увеличил при животозастрахвателните компании - с около 5 млн. лв., така че по-скоро става дума за голяма конкуренция и насочване на клиенти от една към друга компания.

Интересно е да погледнем как стоят нещата и при изплатените обезщетения. За 2015 г. те  възлизат на 872.694 млн. лв. Година по-рано те са били с 34.62 млн. лв. по-малко. Тоест има увеличение на изплатените обезщетения с около 4.13 на сто. Хубавото в случая е, че и в процентно и в номинално изражение увеличението на изплатените обезщетения не изпреварва това на събраните в повече премии.

През миналата година имаме макар и с малко спад на изплатените обезщетения при най-масовата застраховка „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС. При другите два вида най-продавани застраховки - „Каско” и „Пожар и природни бедствия“, имаме увеличение на изплатените обезщетения съответно с около 27 млн. лв. и 18 млн. лв. Основна причина за това е, че голяма част от щетите, свързани с летните наводнения и градушки през 2014 г., реално бяха изплатени и осчетоводени през миналата година.  При всички останали линии застрахователен бизнес обезщетенията са сходни с тези от 2014 г.

Както по-горе вече коментирахме, приходите от продажба на автомобилни застраховки възлизат на 68.36% от всички приходи, а разходите от изплатени обезщетения са 79.7% от всички обезщетения, изплатени от общозастрахователните компании. На 11.95% пък възлиза делът на изплатените обезщетения по имуществените застраховки от общия размер изплатени обезщетения.

Тъй като постоянно правим паралел с предишната най-силна по приходи за общото застраховане 2008 г., е хубаво да видим и как стои въпросът с изплатените тогава обезщетения. В сравнение с 2015 г. те са с цели 278.8 мн. лв. по-малко. Основното увеличение на изплащаните сега обезщетения се дължи на „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС, където то е нараснало с около 170 млн. лв., „Пожар и природни бедствия“ с около 56.5 млн. лв. и „Каско” с около 23 млн. лв.

Коментирайки ръста на изплатените обезщетения през последните 7 години, не може да не обърнем внимание, че той се увеличава при някои видове застраховки, но успоредно с това  се увеличават и приходите от продажби на същите. Сериозно разминаване в тази тенденция имаме само при „Каско”, където приходите са се свили с около 30%, а разходите са се увеличили с 6.75 на сто.

Анализирайки финансовите резултати за 2015 г., е хубаво да погледнем каква е печалбата на общозастрахователните дружества, непокритите загуби и неразпределената печалба. За миналата година те са били съответно 54.03 млн. лв., 72.803 млн. лв. и 47.977 млн. лв.

През 2014 г. печалбата на застрахователите е била едва 1.229 млн. лв., но пък непокритите загуби са били с 19.7 млн. по-малко, а неразпределената печалба с 2.889 млн. лв. повече.

Ако трябва пак да се върнем още няколко години назад, т.е. 2008 г., ще видим, че печалбите на застрахователните компании тогава въпреки рекордните приходи са възлизали на едва 0.497 млн. лв., загубите са били в размер на 43.013 млн. лв., а неразпределената печалба е възлизала на 31.456 млн. лв.

Обобщавайки всички резултати през годините, може да кажем, че 2015 г. е най-добрата финансова година за общото застраховане у нас или поне това показват цифрите.

И като говорим за отчети и представяне на общозастрахователния бранш през 2015 г., не може да подминем и да не споменем кои компании са се представили най-добре.

Първи по брутен премиен приход за миналата година е ЗАД „Армеец“ със събрани премии от 207.717 млн. лв., или с 5.5% повече в сравнение с 2014 г.

Тук е и моментът да отбележа, че „Армеец“ е едва третата компания, която преминава прага от 200 млн. лв. През 2008 г. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ постигна приходи в размер на 221.938 млн. лв., а приходите на „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД възлизаха на  202.151 млн. лв. От тогава до миналата година нито една компания не успя да премине тази психологическа или гросмайсторска граница.

Втори в класацията по премиен приход със 192.313 млн. лв. се нарежда  ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, като този резултат е с 12.42% по-висок от постигнатото от дружеството през 2014 г.

Със 162.876 млн. лв. трети е ЗК „Лев Инс“ АД. Компанията обаче, въпреки че запазва третото си място от миналата година, отчита спад на приходите с около 4.27% (или 7.256 млн. лв.) и свиване на пазарния дял с 1.49 на сто.

Най-сериозен ръст на приходите в номинално изражение през миналата година отбелязват ЗД „Евроинс“ АД с 35.48 млн. лв., „ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве” ЕАД с 22.996 млн. лв. и „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ с 21.24 млн. лв.

От 30-те регистрирани общозастрахователни компании на пазара у нас 22 отчитат ръст  на приходите, а 8 инкасират спад. Най-сериозен е спадът при ЗК „Лев Инс“ АД, ЗД „Бул инс“ АД и „ЗЗОК Надежда” АД. Най-сериозен спад всъщност инкасира „ХДИ Застраховане“, но това е обяснимо тъй като в началото на миналата година компанията беше придобита от ЗД „Евроинс“ АД и реално прекрати своето съществуване като пазарен субект.

С най-голяма печалба за миналата година могат да се похвалят следните компании: ЗАД „Енергия“ с печалба в размер на 17.486 млн. лв., ЗК „Лев Инс“ АД с 10.667 млн. лв. и ЗАД „Алианц България“ - 10.45 млн. лв.

Освен изброените 3 компании още 17 завършват минaлата година с печалба, а 10 са на червено.

Вече са ясни и финансовите резултати за януари 2016 г. Приходите от него са с около 7.6 млн. лв. по-малко в сравнение с първия месец на миналата година, но според всички специалиалисти лошото начало може да бъде компенсирано през следващите месеци и браншът да се поздрави с една още по-успешна година.

 

Забележка: Съдържанието на настоящия материал има аналитичен характер и отразява мнението и очакванията на автора. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на застрахователни полици или други услуги от конкретна компании или пък акции от нея.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000