Когато удари школският звънец

02 Октомври 2012 г.,zastrahovatel.com

Нашето знание е ограничено, а нашето незнание - безгранично.

Тази максима може да ни послужи за извод, че не е излишно да припомним на читателите на специализираното ни издание по застраховане, че на 15 септември и редом с грижите около подготовката на учениците ни стартира и кампанията на застрахователните компании у нас за осигуряване на повече сигурност за децата.

 

ИЛЕАНА СТОЯНОВА

С първия школски звънец на 15 септември отново започва учебната година с поредните грижи и ангажименти за родители и учители, а и с нормалните учебни задължения. През последните години все повече директори и учители приемат застраховката като част от поетата отговорност за живота и здравето на учащите се, все по-често и училищните настоятелства са тези, които изискват и инициират сключване на застраховката – твърдят застрахователи. Наблюденията им показват и положителната тенденция за увеличение на премийния приход по този вид застраховка.

Има много възможности за родителите да осигурят застрахователна защита на своите деца. Най-популярната е „Живот”, но има и други пакети, подходящи за покриване на разходи при неочаквани събития в детската възраст. Една от застраховките, предлагани на пазара, е насочена към децата в ученическа възраст и техните преподаватели. Тя не се отнася за обучаващи се задочно, във вечерни училища и курсове. За учащи до 16 години застрахователната премия се заплаща от родителите. Често училищните настоятелства са тези, които изискват и инициират сключване на застраховката. Разбира се, решението е на родителите и само те могат да подкрепят или не подобна мярка за защита. Ако застраховката е групова, обикновено родители и учители заедно решават какво ниво на застрахователно покритие и каква застрахователна сума да изберат за застраховане на децата от съответното училище.

!!!!!!!!!!Ако застраховката е групова, се прави поименен списък на застрахованите лица - учащи и техните преподаватели в детски заведения, начални, основни, средни, полувисши и висши учебни заведения.

!!!!!!!!Застраховката е подходяща и за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях.

Застраховката е в сила в продължение на една година както през учебно време, така и по време на ученическите /студентските/ ваканции и отпуските на преподавателите.

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ ПРИ ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА ЗА УЧАЩИ И ПЕРСОНАЛ"

Основните рискове, които се покриват, са “смърт в резултат на злополука” и “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”. Основното покритие е валидно 24 часа в денонощието за територията на България, чужбина или комбинация от двете.

Срещу допълнително платена застрахователна премия в комбинация с основното покритие се изплащат обезщетения при временна загуба на работоспособност в резултат на злополука; действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар; дневни пари за болничен престой.

Обикновено допълнителните покрития са валидни 24 часа в денонощието само за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.

Ако ученическата застраховка „Злополука” е групова, застрахователната сума е в размер на 1000 лева, които при смърт от злополука  се изплащат на законните наследници. При трайна нетрудоспособност от злополука се изчислява процент от 1000 лева, равен на процента загубена трудоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК. При установена временна нетрудоспособност над 20 дни от злополука или заболяване се изплащат суми по договор, включително за медицински разходи и транспортиране вследствие злополука - обикновено до 100 лева.

При събития, настъпили по време на организирани мероприятия (лагер, зелено училище), се превеждат 2000 лева на законните наследници. Ако тогава се установи трайна нетрудоспособност от злополука се изплаща процент от 1000 лева, равен на процента загубена трудоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА ПРИ ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА ЗА УЧАЩИ И ПЕРСОНАЛ"

Застрахователните суми са по избор на застраховащия – учебно заведение или родители, и варират от 1000 лв. до 10 000 лв. за едно дете. Тарифите са между 1.50 и 2.50 лв. за срок от една година и при застрахователна сума 1000 лв. Определят се в зависимост от включените в застрахователното покритие рискове и избраната застрахователна сума.

Застрахователната премия може да бъде платена еднократно при сключване на застрахователния договор, както и чрез месечни или годишни вноски, ако не бъде договорено друго.

Има застрахователни компании, които предлагат избор на валутата на застраховката - в лева, евро и щатски долари, както и възможност за индексация (ежегодно увеличаване) на застрахователната сума с цел да се предпази от натрупаната годишна инфлация.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА ЗА УЧАЩИ И ПЕРСОНАЛ"

Застраховката осигурява финансови средства, необходими за покриване на увеличените семейни разходи след претърпяна злополука от застрахованото дете. При смърт от злополука застрахователят изплаща застрахователната сума на законните наследници на застрахования. При трайна загуба на трудоспособност (инвалидност) от злополука или инфекциозно заболяване се превежда такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът загубена трудоспособност (инвалидност), определен от застрахователната медицинска комисия или ТЕЛК. При временна загуба на трудоспособност от злополука, продължила от 20 до 40 дни се начислява 3% от застрахователната сума. От 42 до 60 дни застрахователят плаща 5% от застрахователната сума, а над 60 дни - 10% от застрахователната сума.

При включване на преподаватели или друг обслужващ персонал на учебното заведение (или детска градина) към групата на застрахованите деца техният брой да не надвишава 20% от общия брой на застрахованите лица, изискват компаниите.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СЪБИТИЯ

Застраховката покрива събития, настъпили както на територията на учебното заведение, включително в часовете по физическо възпитание, така и извън територията на учебното заведение – в дома, по време на почивки, екскурзии, зимни и летни лагери и други. Покриват се всички рискове, настъпили в резултат на злополука, както и временна загуба на работоспособност и медицински разноски в резултат на акутно заболяване.

Допълнителни рискове, които компаниите предлагат, са покриване на медицински разноски вследствие злополука или заболяване - за медицински прегледи, лечение и за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, както и “Гражданска отговорност за причинени имуществени или неимуществени вреди”. По риска “Гражданска отговорност” застрахователят изплаща обезщетение за причинени от застрахования телесни увреждания на трети лица или нанесени материални щети на учебното заведение.

БОНУСИ

Някои застрахователи предоставят безплатни бонуси и предимства като възможност за използване на детските застраховки като обезпечение, срещу което да се тегли кредит. Има възможност за освобождаване от вноски при трайна загуба на трудоспособност от злополука над 30% на лицето, което плаща вноските; отстъпки от вноската при включване на различни рискове и допълнителни намаления при плащане за шестмесечие, година, срокове над една година или еднократно. Застрахованите лица може да ползват до 20% намаление при сключване на други застраховки, когато възникне необходимост за това, например “Планинска застраховка” при туристически мероприятия или застраховка на спортисти при провеждане на спортни мероприятия (ЗК "УНИКА-Живот ").

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ ОТ ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА ЗА УЧАЩИ И ПЕРСОНАЛ"

При изтичане на срока на застраховката, когато детето навърши 18 години, то ще разполага със средства за своето образование или други инициативи независимо от изплатените обезщетения през срока на договора. Застрахователната сума  може да се трансформира в стипендия и да се изплаща еднократно или за 2, 3, 4 или 5 години при гарантирана лихва от определен процент, ако детето продължи образованието си. През периода на плащане на застраховката родителят ползва данъчни облекчения, като избира сигурната инвестиция в сигурността на детето си пред данъчното облагане. Застрахователната компания поема рисковете по застраховката, като предоставя и възможност за спестяване.

Компаниите, които продават детски застраховки, са ЗАД „ДЗИ“;

"Граве България" АД; ЗАД "Алианц България Живот"; ЗАД "Булстрад Живот – Виена Иншурънс Груп" ;ЗК "УНИКА-Живот" АД; ЗК"Дженерали Животозастраховане" АД;  ”ЗАД“Армеец”  и др.

 

 

Застраховка  „Злополука на учащи” на ЗАД  „АРМЕЕЦ”   има известни изменения от началото на учебната 2012-2013 г. и осигурява застрахователна защита и финансови средства, необходими за покриване на разходите след претърпяна от детето злополука или акутно заболяване.

Макар че броят на застрахованите деца е доста голям – над  50 000, относителният дял на премийния приход по застраховка  „Злополука на учащи” спрямо общия приход е нисък, тъй като продуктът е изключително евтин.

Застраховка  „Злополука на учащи” е предназначена както за деца и ученици, така и за персонала на детските и учебните заведения.

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на учебното заведение, включително в часовете по физическо възпитание, и извън него – в дома, по време на почивки, екскурзии, зимни и летни лагери.

Продуктът дава възможност за избор между три различни нива на застрахователното покритие: основно, разширено и пълно. В зависимост от нивото на покритие  застраховката включва рискове, настъпили в резултат на злополука или акутно заболяване.

Допълнителен риск, който се покрива в разширеното и пълно покритие, е „Гражданска отговорност за причинени имуществени или неимуществени вреди”. По този риск ЗАД „Армеец” изплаща обезщетение за причинени от застрахования телесни увреждания на трети лица или нанесени материални щети на учебното заведение.

Застраховка „Злополука на учащи” се сключва за срок от една година и е валидна както през учебно време, така и по време на ваканциите.

Застрахователните суми са по избор на учебното заведение или родителите и варират от 1000 лв. до 30 000 лв. за едно дете.

Тарифите са между 1.50 и 2.50 лв. за срок от една година при застрахователна сума 1000 лв. Застраховката е групова и не се допуска издаването на индивидуални застрахователни полици. Сключва се по инициатива на ръководствата на училищата или родителските комитети.

При сключване на застраховката за цялото учебно заведение ЗАД „Армеец” предвижда различни преференции и отстъпки.

Застраховка „Професионална отговорност – учители и възпитатели”  в същата компания е предназначена за персонала в учебни заведения, градини, ясли и други, където се полагат грижи и се обучават деца.

Полицата покрива имуществени и неимуществени вреди, причинени на ученици и възпитаници, от учители и възпитатели при изпълнение на професионалните им задължения (вкл. от небрежност, грешки или пропуски).

Застраховката се сключва за определен лимит на обезщетение, а вредите се установяват на база на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, за които се отнасят, са възникнали на територията на РБългария след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена).

Застрахователната премия се определя като твърда сума на застраховано лице в зависимост от избраните лимити на обезщетение, рисковите класове и др. рискови фактори.

Нови моменти от есента на 2012 г. има и в продукта на  “Дженерали Животозастраховане” АД, което традиционно предлага застраховка “Злополука” за учащи и преподаватели при преференциални условия и тарифи в продължение на повече от 15 години.

В началото на всяка учебна година застрахователните агенти активно предлагат, разясняват ползите и сключват тази застраховка както в училищата, така и в детските градини и други учебни заведения. “Дженерали Животозастраховане” АД предлага групови застраховки “Злополука” за ученици и преподаватели без ограничение на възрастта. По сключените застрахователни договори поема отговорност за плащане на суми при случаи на застрахователна злополука или акутно заболяване, настъпили на територията на Република България и/или чужбина, както и разходи за медикаменти във връзка с последиците от злополуки. Застраховката е валидна 24 часа –  365 дни в годината, както за застрахователни събития, станали в учебното заведение или в бита,така и по време на учебни практики и стаж, пътувания, лагери и екскурзии.

За ЗЛОПОЛУКА по условията на застрахователния договор се считат внезапни и непредвидими събития от външен произход, станали не по волята на застрахования, които в срок до една година от датата на настъпването им са причинили смърт или загуба на трудоспособност.

За АКУТНО ЗАБОЛЯВАНЕ се счита внезапно и неочаквано, новопоявило се в срока на застраховката, както и непредвидено обостряне на съществуващо хронично заболяване, ако е довело до заплашващо живота състояние.

По предлаганата Групова застраховка “Злополука” за учениците и

учителите “Дженерали Животозастраховане” АД изплаща суми и обезщетения при следните случаи:

§        временна загуба на трудоспособност от злополука с продължителност:

o       от 21 до 30 дни вкл. - 5% от застрахователната сума;

o       над 30 дни - 10% от застрахователната сума

§        временна загуба на трудоспособност от акутно заболяване, продължила:

o       от 31 до 40 дни вкл - 5% от застрахователната сума;

o       над 40 дни - 10% от застрахователната сума

§        трайна загуба на трудоспособност от злополука на застрахования - процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на загубената трудоспособност;

§        разходи за медикаменти във връзка с последиците от злополука - до 10% от застрахователната сума;

§        фатално събитие от злополука – на законните наследници застрахователната сума. Този риск се покрива за лица над 14 години съгласно чл.230 ал.(3) от КЗ.

 

Груповите застраховки “Злополука” се сключват с поименен списък на застрахованите лица, който е неразделна част от договора. Ново за кампанията през учебната 2011!!!!!!!!!!!!! - 2012 година са предвидените специални цени и отстъпки с цел стимулиране договарянето на по-високи застрахователни суми и включване на допълнително покритие за болничен престой вследствие злополука.

Постигнатият широк обхват по застраховката задължава да насочим усилията си основно в посока  бързо и акуратно обработване на подадените молби за изплащане на дължими по полиците суми.

 “Дженерали Животозастраховане” АД традиционно предлага и бонуси, които са свързани с предоставяне на средства за финансово подпомагане на разнообразни дейности и мероприятия в застраховани учебни заведения.

 

Във връзка с началото на новата учебна година 2012-2013  и ЗК “ЛЕВ ИНС” АД представя своите най-добри условия  с групова застраховка

 “ЗЛОПОЛУКА” на учащи, персонал и обслужващ персонал, комбинирана с  “ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ”.

 

Застраховката осигурява застрахователна закрила на  учащите  се от всички основни, средни, професионални и специални  училища, преподаватели и персонал, зает в учебните заведения, учителите и  обслужващия персонал на детските заведения. Застраховката се сключва за две и повече лица.

Застрахователното покритие е валидно  24 часа в денонощието, през цялата

застрахователна година, в това число по време на: учебни занятия, учебна практика, екскурзии, лагери, ваканции, спортни  мероприятия и туризъм, организирани от училището или общината (провеждани по реда на Наредба №2 на Министерството на образованието, младежта и науката), както и  годишни отпуски на преподаватели и служители.

Застраховката е за срок от една година, за минимум две лица,   с попълнено  предложение и поименен списък на застрахованите, които са неразделна част от застрахователната полица.

Цената зависи от избраната застрахователна сума  и възрастта на застрахованото лице

 

При сключване на застраховката за спортни училища се прави завишение на застрахователната премия с 30%  (съответно  за лица до 14 г. – без данък – 1,91 лв.; с данък 2% - 1,95 лв., и  за лица  над 14 г. – без данък – 2,55 лв.; с данък 2% - 2,60 лв.).

Преференции:  За всеки застрахован клас предлагаме безплатна застраховка на един социално слаб ученик (за 1000 лв. застрахователна сума), посочен от ръководството на учебното заведение.При застраховане минимум на 10 деца от клас ЗК “ЛЕВ ИНС” АД предлага безплатна застраховка на един преподавател за застрахователна сума  до 2000 (две хиляди) лева.

           

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя  в седемдневен срок чрез писмена претенция по образец  на застрахователя, като съобщи за събитието.

 

       

“ГРАВЕ България Животозастраховане” АД предлага детска валутна спестовно-осигурителна програма “ГРАВЕ Старт” от 2004 година. Програмата “ГРАВЕ Старт “осигурява успешния финансов старт и бъдеще за децата, като дава възможност и на застраховащия (родител, роднина) да има застрахователно покритие през целия срок на детската програма. Полиците са в евро, което гарантира по-голяма сигурност и надеждност на клиентите. Предлага се индексация с цел защита срещу евентуална инфлация.  Сключените програми “ГРАВЕ Старт” през 2010 година са донесли 13% от премийния приход по застраховки “Живот”.

Валутната спестовно-осигурителна програма “ГРАВЕ Старт” е застрахователна програма за деца на възраст от 0 до 14 години за срок от 10 до 25 години, като крайната възраст на детето при изтичане на програмата трябва да е между 18 и 25 години. Програмата дава възможност за застрахователна защита и на родителя (застраховащия), като в този случай неговата възраст трябва да е между 18 и 65 години, а крайната му възраст при изтичане на програмата да не надвишава 75 години.

Програмата “ГРАВЕ Старт” се състои от Основна програма за детето (застраховано лице 1), включваща спестовна застраховка “Живот” с валутна клауза при “доживяване” или с възстановяване на платените премии в случай на “смърт” и застраховка за трайна инвалидност над 50% вследствие на злополука, както и от Допълнителен пакет “Злополука” за застраховащия родител или роднина (застраховано лице 2), покриващ рисковете “смърт вследствие на злополука” и застраховка “Освобождаване от премии при трайна инвалидност над 50% вследствие на злополука”. Сключването на Допълнителния пакет “Злополука” е по желание, като размерът на покритието (застрахователната сума) е равен на размера на застрахователната сума по Основната програма ERB1.

От инвестирането на резерва на застрахователния договор се натрупва допълнителен доход, който се изплаща при изтичане на срока на програмата заедно със застрахователната сума. При изтичане срока на програмата застрахователната сума и натрупаната доходност могат да бъдат изплатени под формата на ренти (стипендия). 

Ползващо се лице за всички договорени рискове по основната програма “ГРАВЕ Старт” може да бъде само детето, освен при фатален край.

Застрахователните суми зависят от размера на премията, възрастта на детето при сключване на програмата, срока на договора. Средните годишни премии по сключените застраховки по програма “ГРАВЕ Старт” са по-високи от средните стойности по останалите предлагани от дружеството продукти.   

Премиите се определят по таблици според индивидуалните потребности и желания на клиентите, като минималната годишна премия е 200 евро за основния пакет.

Застраховките са индивидуални и могат да бъдат сключени единствено от лице, което е в роднинска връзка с детето (напр. майка, баща, баба, дядо и т.н.).   

Застрахователна компания"УНИКА-Живот " АД има много продукти, но за децата се предлагат “Женитбена” и новата “Детска застраховка "Капитал+".

Застрахователната компания през 2010 г. разработи два вида оферти, които осигуряват значителна финансова подкрепа на застрахованите лица в непредвидени критични ситуации при изключително преференциални цени и още правото застраховащият да направи сам своя избор за обхвата на рисковите покрития - само злополука или злополука и заболяване.

Възможността застрахованите лица ц е л о г о д и ш н о да ползват намаление при сключване на други застраховки, когато възникне необходимост за това - “Планинска застраховка” при туристически мероприятия или застраховка на спортисти при провеждане на спортни мероприятия .

Рисковата застраховка "Живот"се сключва съгласно общите условия на рискова застраховка "Живот" върху живота на всички учащи, преподаватели и друг персонал в учебните заведения - основни, средни, полувисши и висши (с изключение на обучаващите се задочно, във вечерни училища или курсове), както и децата и персонала в детските градини.

Покритите рискове са: Смърт на застрахования от злополука – застрахователят изплаща застрахователната сума в двоен размер на законните наследници на застрахования; Смърт на застрахования от друго естество – застрахователят изплаща застрахователната сума на законните наследници на застрахования; Трайна загуба на работоспособност (инвалидност) от злополука или инфекциозно заболяване – застрахователят изплаща на застрахования такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на загубената работоспособност (инвалидност), определен от ЗМК на застрахователя или ТЕЛК ;Временна загуба на работоспособност на застрахования от злополука, продължила от 21 до 40 дни - 3% от застрахователната сума,от 41 до 60 дни - 5% от застрахователната сума, над 60 дни – 10 % от застрахователната сума; Временна загуба на работоспособност от общо или професионално заболяване, продължила от  30 до 40 дни - 3% от застрахователната сума,от 41 до 60 дни - 5% от застрахователната сума, над 60 дни – 10 % от застрахователната сума. Суми за временна загуба на работоспособност от общо или професионално заболяване се изплащат еднократно по време на действие на договора. Застрахователната премия за едно лице над 14 г.  за 1000 (хиляда) лева застрахователна сума е в размер на 3.00 (три) лева. Застрахователната премия за едно лице под 14 г. за 1000 (хиляда) лева застрахователна сума е в размер на 2.00 (два) лева.

Застрахователната сума се определя по договаряне и е еднаква за всички застраховани лица , които обособяват определена група и се издава отделна застрахователна полица. При включване на преподаватели или друг обслужващ персонал на учебното заведение (или детска градина ) към групата на застрахованите деца техният брой да не надвишава 20% от общия брой на застрахованите лица.

Забележка: Съгласно чл.230, ал. 3 от Кодекса за застраховане застраховката не покрива риска “Смърт на малолетно лице”.

Вторият продукт - застраховката “Злополука” на ЗК “УНИКА Живот” АД, се сключва по приложените Общи условия на застраховка "Злополука" върху живота на всички учащи, преподаватели и друг персонал в учебните заведения-основни, средни, полувисши и висши (с изключение на обучаващите се задочно, във вечерни училища или курсове), както и децата и персонала в детските градини. Застраховката покрива:Смърт на застрахования от злополука – застрахователят изплаща застрахователната сума на законните наследници на застрахования;Трайна загуба на трудоспособност (инвалидност) от злополука или инфекциозно заболяване – застрахователят изплаща на застрахования такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът загубена трудоспособност (инвалидност), определен от ЗМК на застрахователя или ТЕЛК; Временна загуба на трудоспособност от злополука, продължила от 20 до 40 дни - 3% от застрахователната сума,от 42 до 60 дни - 5% от застрахователната сума,над 60 дни - 10% от застрахователната сума.

Застрахователната премия за едно лице над 14 г. за 1000 (хиляда) лева застрахователна сума е в размер на 2 (два) лева. Застрахователната премия за едно лице под 14 г. за 1000 (хиляда) лева застрахователна сума е в размер на 1.00 (един) лев.

Застрахователната сума се определя по договаряне и е еднаква за всички застраховани, които обособяват определена група и се издава отделна застрахователна полица. При включване на преподаватели или друг обслужващ персонал на учебното заведение (или детска градина) към групата на застрахованите деца техният брой да не надвишава 20% от общия брой на застрахованите лица.

При сключване на договор за застраховка по една от приложените оферти ЗК ”УНИКА Живот” АД предоставя целогодишно възможността на застрахованите лица да ползват намаление до 20% при сключване на други застраховки на учащите се , например “планинска застраховка”, застраховка за спортисти и др.

 

 

Приоритетни за ЗАД “Алианц България Живот” са дългосрочните застраховки, затова от началото на 2004 г. компанията стартира с променени тарифи на всички продукти по животозастраховане, в т.ч. и женитбена, и детска застраховка.

Двата продукта, които компанията предлага за целта, са: "Алианц Растеж"Женитбена застраховка (капитал за образование) (Тарифа 30) и "Алианц Закрила"Детска спестовна застраховка /Тарифа 40/.

В рамките на избраните тарифи клиентите имат възможността сами да избират валутата на застраховане; покритите рискове; начина на вноски; начина на разплащане на сумата след изтичане на застрахователния срок.

"Алианц Растеж"Женитбена застраховка/ капитал за образование(Тарифа 30) е един от най-продаваните продукти на компанията.

Женитбените застраховки са инвестиция, която гарантира стартов капитал за детето при навършване на пълнолетие. Освен това има ежегодно натрупване на допълнителна доходност. Не на последно място е застрахователната защита за родителя през срока, през който носи отговорност за отглеждането на децата си, както и изплащане на обезщетение на детето при настъпване на фатални събития.

Допълнителни възможности са избор по личната застраховка, в т.ч.: избор на валутата на застраховката между лева, евро и щатски долари; възможност за индексация (ежегодно увеличаване) на застрахователната сума с цел да се предпази от натрупаната годишна инфлация; засилване на застрахователната защита за детето и поемане на допълнителни разноски на родителя чрез включване на допълнителен "Пакет Злополука"; възможност натрупаната сума при изтичане да се получава като месечна рента за определен период от време.  На всичките си клиенти ЗАД “Алианц България Живот” предоставя и много безплатни бонуси и предимства. Женитбените застраховки могат да се използват като обезпечение, срещу което да се тегли кредит. Компанията предвижда и освобождаване от плащане на вноски, които се поемат от "Алианц България Живот" при трайна загуба на трудоспособност от злополука над 30% ; отстъпки от вноската при включване на различни рискове и допълнителни намаления при плащане за шестмесечие, година, срокове над една година или еднократно; възможност за заплащане на застраховката директно в избраната валута или в лева по фиксинга на БНБ, по банков път, на каса или автоматично чрез дебитни карти.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
"Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството "
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Академик Иван Стефан,
orange_li