Застраховката на дома не е лукс, а предвидливост

27 Септември 2012 г.,zastrahovatel.com

 

След природни бедствия като наводнения и земетресения интересът към застраховките за недвижимо имущество значително нараства, но се получава „паническа кампания”, т.е. този интерес във времето намалява.

Полиците при застрахователните компании имат предимство, че при тях имотите могат да се застраховат на действителна стойност, като рискът „земетресение” е само част от общото покритие за всички допълнителни щети, които могат да се случат.
Съвременната пакетна застраховка покрива дори и настаняване в хотел за времето на ремонт на жилището, както и отговорността към съседски имоти, ако случайно ги наводните или получат други щети от вашето имущество.

В миналия брой на в. „Застраховател прес“ запознахме читателите най-общо със застраховките за земетресение. В настоящия ще покажем по-конкретно какво се прави в някои от застрахователните компании, които се отзоваха на запитването ни.

 

За вестник „Застраховател прес“ Милен Драгневски – изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“,  коментира, че в първите седмици след земетресението от 22 май т.г. много хора, изплашени от земетресението, са посетили офисите на ЗАД „Алианц България“ в град Перник и град София. Някои са дошли, за да заявят щети, а други за информация относно условията по имуществените застраховки. „Сформирахме допълнителни мобилни групи, които извършваха огледи и през почивните дни. Командировахме служители от страната и с приоритет се обслужваха клиенти, пострадали при земетресението. Целта е нашите клиенти максимално бързо да успеят да възстановят домовете си и да се върнат към нормалния си начин на живот“ - обяснява Драгневски.

 

По предварителни данни обезщетенията, които ЗАД „ Алианц България“ изплаща на своите клиенти, потърпевши от земетресението, възлизат на над 1,5 млн. лева. Подадените заявления са за близо 1000 щети. Цифрите не са окончателни, тъй като все още продължават да постъпват заявления за настъпили вследствие на земетресението щети.

Към момента общо към държавата са подадени почти 8500 заявления, което само потвърждава стабилната позиция, която компанията има на застрахователния пазар.

 

Както бе отбелязано от специалистите, земетресението за щастие не нанесе сериозни поражения по имуществото на гражданите. Най-често срещаните щети са паднала мазилка, щети по фасади, паднали комини и керемиди, пукнатини. Разбира се, има и застраховани сгради, които се нуждаят от по-сериозен ремонт - допълнително укрепване или доизграждане на част от сградата.

 

В ЗАД „Алианц България” след земетресението от 22 май се повишава интересът към застраховките за дома с включен риск „земетресение”. Правят се анекси към съществуващи полици за допълнително включване на този риск и се сключват нови такива.

Все повече хора разбират, че подобна застраховка носи сигурност и удобство. Поради високата си застрахователна култура повечето клиенти на компанията със сключени имуществени застраховки имат и включен риск „земетресение” към тях.

Милен Драгневски : „Притежанието на недвижима собственост е ценност и отговорност едновременно и като грижливи стопани клиентите ни осъзнават това. Към имуществените застраховки има включени различни покрития  както на недвижимата собственост, така и на движимото имущество, на отговорността към трети лица, пропуснати ползи от наем и др.”

ЗАД „Алианц България“ предлага няколко вида застраховки, по които е възможно да бъде покрит рискът „земетресение".

За среден размер на премията по полица с включен риск „земетресение” може да се определи рамката между 50 лв.- 90 лв. годишно. Разбира се, в конкретните случаи премията може да е различна от тези цифри в зависимост от размера на жилището и избраните допълнителни други рискове в покритието.

Пълната застрахователна сума се изплаща при тотална щета.

По имуществените застраховки се прилага самоучастие в определен размер от застрахователната сума или пък фиксирана такава. В определени периоди от годината (при промоционални кампании) някои от продуктите се предлагат без самоучастие.  

 

„Не сме променяли политиката си на застраховане и няма да я променяме. В нашите актюерски разчети са включени съответните покрити по полиците рискове и клиентът може да е сигурен в нашата коректност и стабилност като застраховател. Това, от което се интересува застрахователят в повечето случаи, е вид на постройката, квадратура на имота, местоположение, етажност на имота, дали попада в земетръсна зона и др., свързани със застрахованото имущество“ – допълни Милен Драгневски.

 

ЗАД „ Армеец“ е сред застрахователните дружества с най-много заведени щети след земетресението на 22 май заради значителния дял на застраховки „Домашно имущество” в портфейла на компанията. В дружеството са заявени над 800 щети, от които към момента над 50% вече са обработени и за част от тях са изплатени обезщетения.  

Средната стойност на масовите щети е между 200 лв. и 2000 лв. За обекти, които представляват големи многоетажни сгради, изчислените обезщетения са в пъти по-големи. Има и няколко случая за неголеми еднофамилни къщи, при които са констатирани конструктивни изменения и обезщетението е на база действителната стойност на обекта до размера на застрахователната сума. Щетите са изплатени в пълен размер без прилагане на самоучастие. В Общите условия на имуществените застраховки на ЗАД „Армеец“ няма заложено задължително самоучастие на застрахованото лице.

Преобладаващи са претенциите за напукани стени - мазилки и шпакловки по вътрешни и външни фасадни стени с различна степен на повреда. При къщите има частично разрушени покриви, паднали неизмазани комини, чиито отломки чупят керемидите на покрива. Малко са претенциите за увредено движимо имущество, може би защото  невинаги по полиците има такова покритие. Най-често има увредени паднали телевизори, а в търговски обекти - счупени бутилки, застраховани като стока. 

След природни бедствия като наводнения и земетресения интересът към застраховките за недвижимо имущество значително нараства, но се получава „паническа кампания”, т.е този интерес във времето намалява.  Случвало се е и по-рано като краткотрайна тенденция. След известно време бумът отшумява и не оказва съществено влияние за общото застрахователно проникване от гледна точка на застраховките, свързани с имуществото. След труса от 22 май имаше сериозен интерес към застраховките за дома с покритие за земетресение и в  ЗАД „Армеец“. Сключваха се по-голям брой полици, а към съществуващите се правеха анекси за допълнително включване на този риск – обясняват от компанията.

През последните години все повече хора разбират, че застраховката носи сигурност и удобство. Масово запитванията са от районите на София и Перник, но не липсва интерес и от другите региони на страната.

ЗАД „Армеец“ предлага два продукта, предназначени за застраховане на домашно имущество – застраховка „Защитен дом” и застраховка „Защитена фамилия”.

Първият продукт спечели приза „Финансов продукт на 2006 г.” на Международното изложение в гр. Пловдив “Банки Инвестиции Пари” като най-добър продукт в областта на общото застраховане. Застраховката се отличава с едно от най-широките покрития на пазара, ниски годишни премии за всеки покрит риск, гъвкавост при избора на покрития и определянето на застрахователни суми, бърза и улеснена процедура на сключване. В момента предлагаме система от сезонни отстъпки, с която да популяризираме този продукт - допълват от компанията. 

Вторият продукт застраховка „Защитена фамилия” е т.нар. „къса полица”, създадена на „блоков подход” с групирани рискове, групирани имущества, изключително опростена при попълване на застрахователния договор и много удобна за агенти и брокери. Застраховат се само постоянно обитаеми жилища и/или имуществото в тях, което служи за ежедневна и обичайна употреба в бита, напр. обзавеждане, мебели, телевизионна, видео, аудио-техника, компютри, домакински електроуреди и др. Предвидена е една основна комбинация от покрития, представляваща оптимален вариант от най-често срещаните рискове: пожар, вкл. последиците от гасенето му; природни бедствия; авария на ВиК; късо съединение и токов удар; удар от пътно превозно средство или животно; злоумишлени действия на трети лица и злоумишлен пожар; увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт. Предлага се и избираема комбинация от покрития, като земетресение, гражданска отговорност за причинени вреди на трети лица в резултат на застрахователно събитие, кражба чрез взлом, загуба на доход от наем, разходи за алтернативно настаняване, смърт или трайна загуба на трудоспособност на член от семейството вследствие злополука. Застраховката е разработена с цел популяризиране и по-масовото й предлагане при улеснен начин на сключване и достъпна цена с готови варианти по покрития и групи имущества за бързо ориентиране, съобразно желанията на застрахованите. Застраховката има следните предимства:

Изключително ниски годишни застрахователни премии – за основно покритие на сграда с 10 000 лв. лимит и движимо имущество, намиращо се в нея, с 2000 лв. лимит премията е в размер на 15 лв.;

Застраховката се сключва на база първи риск - изплаща се пълният размер на вредата до размера на избрания от застрахования лимит;

Разработената тарифа позволява на клиента свободно, бързо и лесно да избере сам необходимото му застрахователно покритие;

Процедурата по издаване на полицата е максимално опростена, не се попълва предложение за застраховане и не се изисква опис на застрахованото срещу кражба имущество, ако избраният лимит е до 4000 лв.

Застраховките в ЗАД „Армеец“, предназначени за застраховане на домашно имущество, са разработени без прилагане на задължително самоучастие. Изплаща се пълният размер на обезщетението до договорения лимит в полицата, но не повече от действителната стойност на застрахованото имущество. Самоучастие е частта от застрахователното обезщетение, която е за сметка на застрахования. Липсата на задължително самоучастие означава, че щетите ще бъдат изплатени в пълен размер, докато например 2% самоучастие от застрахователната сума означава, че част от обезщетението е за сметка на клиента. Ако все пак клиентът желае да намали застрахователната премия, той би могъл да договори прилагане на самоучастие по предложена от нас скала.

ЗАД „Армеец“ разполага с отлична

презастрахователна програма, позволяваща да се запази нивото на обслужване и при катастрофични рискове. Актуализациите и измененията в Общите условия, които правим, са изцяло насочени към разширяване на покритите рискове и подобряване на обслужването на потребителите.

От компанията обясниха, че принципно не се отказва сключването на застраховки за домашно имущество. След природни бедствия като наводнения и земетресения се въвежда по-прецизно оценяване на риска и „ситото”, през което минават новите полици, е по-строго. Задължително в засегнатите райони застраховките се сключват след извършен оглед. Отказват се застраховки на сгради, които сериозно са увредени и имат конструктивни изменения в резултат на настъпилото събитие.

 

От „Интерамерикан България ЗЕАД“

обясниха, че след земетресението на 2 май т.г. има застраховани в дружеството имоти в Перник и София, които са пострадали от земетресението, като средната стойност на обезщетенията е 700 лв. Претенциите са в диапазона от 100 до 5000 лв. В компанията са постъпили претенции за обезщетения за около 130 000 лв.

Най-често става дума за напукване на стени, нарушения на покритието на вътрешни и външни стени, мазилки, счупени и пукнати стъкла. В компанията има постъпили около 200 броя искове.

Определено има тенденция към повишаване на този вид застраховки през последните години (около 55 % в сравнение със същия период на миналата година). Процентът на риска «земетресение» в портфейла на «Интерамерикан България ЗЕАД» на застраховките на домашно имущество е между 15 % и 17 %.

 

Рискът „земетресение” винаги се е предлагал като допълнително покритие по застраховките на „Домашно имущество” и в „Интерамерикан България ЗЕАД” ( „Грижа”, „Нашият дом”). Дължимата премия само по риска „земетресение”, напр. при застрахователна сума от 50 000 лв., варира от 10 лв. до 20 лв., като това зависи от региона, в който се намира застрахованото имущество. При застрахователна сума от 100 000 лв. премията е от 20 лв. до 40 лв.

Изплащат се и обезщетения за частични щети. Обезщетението  в тези случаи е равно на стойността на нанесената вреда.

Пълната застрахователна сума се изплаща при тотално погиване на имуществото, като се приспадне договореното самоучастие. Да,????????????? има 2 %. Има и случаи, в които застрахователят отказва да застрахова домашно имущество , когато имотът не е в добро състояние и собственикът не се отнася към него като добър стопанин.

 

ЗК „Дженерали Застраховане“ АД  също е сред застрахователните дружества с най-много заведени щети след земетресението на 22 май т.г. заради значителния дял от застраховки „Домашно имущество” в портфейла на компанията. 40% от щетите са от Перник и региона. Общият брой на щетите е 360 , като от тях вече са обработени и е започнало изплащане на обезщетенията по 10% .

При заявяване на по-незначителни щети on-line и изпращане на снимки и банкова сметка  ЗК „Дженерали Застраховане“ АД дава възможност за изплащане на обезщетенията без извършване на оглед. Не така стоят нещата при по-сериозните щети, които изискват незабавно започване на възстановителни работи. В тези случаи застрахователят  организира спешно огледи по места от собствени мобилни екипи. Благодарение на това в рамките на няколко дни след извършване на огледите бяха изплащани обезщетенията на пострадалите.

За удобство на клиентите си, пострадали от земетресението, застрахователят обяви три начина за заявяване на щети – on-line чрез попълване на специален формуляр в сайта на компанията; завеждане на щета на денонощния асистънс телефон; както и в офисите на компанията.

От средата на месец юни т.г.  ЗК „Дженерали Застраховане“ АД  прие  изменение в Общите условия по застраховки „Каско Фамилия" и „Бизнес Каско", което включва покритие на риска „земетресение" без допълнително оскъпяване на полицата.

А от 01.07.2012 г. полиците „Каско Фамилия" - за физически лица, и „Бизнес Каско - за юридически лица и ЕТ в частта „Природни бедствия", ще покриват и риска „земетресение".

 С включване на риска „земетресение” ЗК „Дженерали Застраховане“ АД предоставя на своите клиенти атрактивно за българския пазар покритие срещу вреди от паднали предмети или отломки.

От 23 май 2012 г. „ЗД Евроинс” АД разшири гамата на застрахователното си портфолио с две нови имуществени застраховки, предназначени за физически лица – „Моето жилище”  и „ Екстра дом”.

Полиците се купуват без оглед, опис и снимка и дават възможност за избор на застрахователни суми и покрити рискове, широко и гъвкаво застрахователно покритие, обвързано с индивидуалните потребности и атрактивни цени.


Застраховката „Моето жилище”  притежава и вариант „Елит“ , който освен традиционните рискове включва и рисковете  кражба чрез взлом, късо съединение и земетресение. Застраховката се предлага с възможност за избор на общ лимит на отговорност до  15 000 лв., 32 000 лв.  или  70 000 лв.

В застраховката „ Екстра дом”  също наред с

 основните рискове ( пожар, природни бедствия и аварии, изтичане на вода от тръби и инсталации, счупване на вътрешни стъкла, керамични плотове и фаянс, кражба чрез взлом, грабеж, чупене на стъкла и повреда на дограма) включва и риск   „земетресение”.


Имуществените застраховки „Моето жилище” и  „Екстра дом” се сключват за период от дванадесет месеца, като влизат в сила от часа и датата, посочени в застрахователния договор. Застрахователната сума се формира при ясно дефинирани параметри – за застраховка „Моето жилище” сумата се определя като договорен лимит на отговорност, а за застраховка „ Екстра дом” – на база разгъната застроена площ на жилището.

 

 „Групама Застраховане“ ЕАД създаде специална организация, която включва допълнителни служители, както и опростен вътрешен процес по регистрация на щетите с цел минимизиране на времето за регистрация.

 Клиентите на „Групама Застраховане“ и Банка ДСК получаваха информация и регистрираха щети на телефона на Експертен център застраховане „АЛО ГРУПАМА“.

 Още от 23 май,  веднага след земетресението в Перник, „Групама Застраховане“ ЕАД предложи на своите клиенти и на клиентите на Банка ДСК застраховка за недвижимо и движимо имущество с 40 % отстъпка и включен риск „земетресение“ при застрахователни премии от 38,66 лв. в зависимост от земетръсната зона. Застраховката покрива пожар; природни бедствия;  земетресение с 0% самоучастие от застрахователната сума; изтичане на вода и пара; късо съединение и/или токов удар;

чупене на стъкла, витрини, рекламни пана; злоумишлени действия на трети лица и  кражба чрез взлом.

 Премиите по застраховката се определят в зависимост от земетръсните зони.

 

С извънредно решение на Управителния съвет на ЗК „Лев Инс” АД всички имуществени щети, причинени от земетресението на 22.05.2012 г., по застраховки „Мегапроект”, „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“ на физически и юридически лица се изплащат на клиентите на компанията в пълен размер. С други думи, не се прилага клаузата за „самоучастие”от 2%, въпреки че същата фигурира в Общите условия на дружеството при тези застраховки.

Компанията  предлага специално разработен икономичен застрахователен продукт „Домашно имущество”, който покрива риска „земетресение”, без да се прилага самоучастие при обезщетенията, т.е. изплатеното застрахователно обезщетение, изцяло покриващо размера на щетите.

 

 

ИЛЕАНА СТОЯНОВА

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки