Застраховки на яхти

01 Август 2012 г.,zastrahovatel.com

 

 

Летните морски удоволствия се застраховат също...

 

Многобройни са рисковете, които дебнат яхтата, моторницата или кораба, корабособственика, капитана, екипажа и пасажерите. Не случайно именно морето е поставило началото на застрахователния бизнес. Кражбата на плавателни съдове е често явление, неопитността или лошият късмет са причина за нанасяне на щети на съседни съдове, лошото време - за погиването на съда. Затова е немислимо да притежавате плавателен съд и да не го застраховате.

 

ИЛЕАНА СТОЯНОВА

 

В Кодекса на търговското корабоплаване с цел опазване на човешкия живот на вода, безопасността на плавателните съдове и предотвратяване замърсяването на р. Дунав при плаване и експлоатация на “малките кораби”, предназначени за развлечение, туризъм, спортен риболов или извършващи стопанска дейност по вътрешните водни пътища на Европа, четем, че корабособственикът или операторът на малък кораб, превозващ пътници, е длъжен да направи застраховка “Злополука” на местата за пътниците.

Независимо дали става дума за тежкотонажни кораби или за яхти, дали лодката е вързана на марина, или е качена на платформа всеки трябва да е сигурен, че е в безопасност. Така е даже и когато плава в морето към любимия изгрев на хоризонта. Възможно е да се застрахова плавателният съд и да се защити срещу физическото му погиване, да се застрахова също и отговорността от неговата употреба. 
Обект на застраховане са плавателни съдове от всякакъв тип, включително плаващи докове и платформи по време на строеж, изпитания и предимно при експлоатация. Клиентът сам избира застрахователното покритие, което може да включва  рискове, като каско пълна и/или частична загуба; отговорност към трети лица; обща авария и спасяване; загуба на навло или дисбурсменти; война и стачки (при допълнително договаряне).

Този вид застраховане се регламентира както от Общите условия на застрахователните дружества, така и от INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS – 01.11.1995г.

Субекти на застраховките са корабособственици, оператори, наематели, корабостроители на плавателни съдове. Отговорността на застрахователите се  простира както върху щети по целия корпус и оборудване (подвижни инсталации, уреди, апаратура и съоръжения), така и до такелажа, горивото, провизии и други предмети, необходими за стъкмяването на плавателните съдове за редовно плаване. Тя е регламентирана от Търговския закон, Кодекса на търговското мореплаване и Общите условия на застрахователните компании.

Застрахователното покритие
е по избор на клиента и се отнася за "Каско пълна и/или частична загуба" - обезщетяват се вреди, настъпили в резултат на стихийни бедствия (буря, мълния, вулканично изригване, земетресение и др); морски бедствия (корабокрушение, засядане, преобръщане, потъване, изчезване); аварийни събития при товарене, разтоварване, манипулиране с товар и гориво - смазочни материали, както и при съоръжаване и разоръжаване на корабните претоварни средства и при свързването им с бреговите съоръжения; пожар, експлозия на борда или извън него, взрив в котлите; скъсване на валове и оси; скрит дефект в корпуса, машините, механизмите, корабните устройства и системи, принадлежности и стъкмяване; сблъскване или удар с плаващ, подвижен, неподвижен или летящ предмет; "Отговорност към трети лица"; "Обща авария и спасяване"; "Загуба на навло или дисбурсменти"; "Война и стачки"; "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове"; "Допълнително договорени рискове".

 Застрахователните суми при застраховки на плавателни съдове се посочват от      кандидата за застраховане, като при застраховка "Каско" - по общо правило, застрахователната сума трябва да отговаря на действителната стойност на плавателното средство. Тук се говори за "обявена стойност", която подлежи на доказване от застрахования, и за "приета стойност", която при специално договаряне се приема безусловно от застрахователя. При навлото обикновено е до 15 % от застрахователната сума на плавателния съд; при дисбурсментите - до 10 % от застрахователната сума на плавателния съд; при „Гражданска отговорност” и искове на трети лица - до размера на застрахователната сума на плавателния съд.  Застрахователните договори са в сила и когато плавателните съдове се намират в бездействие в пристанище или док поради липса на товар, безработица или ремонт. При ремонт застрахователните дружества не носят отговорност за повреди, станали по вина на кораборемонтното предприятие.
Важно е да се знае, че при настъпване на застрахователно събитие застрахованият, както и капитанът на плавателния съд са длъжни да вземат всички разумни и целесъобразни мерки за запазване и спасяване на плавателния съд, за ограничаване на щетите и обезпечаване правата на застрахователя срещу трети лица. Необходимо е да уведомят веднага застрахователя, но не по-късно от 72 часа от настъпване на застрахователното събитие.

ЗАСТРАХОВКИ НА РИБОЛОВНИ ЛОДКИ

 

Ако сте от хората, които обичат риболова, сигурно имате и лодка. Видът застраховка, от която имате нужда, зависи много от това каква лодка имате. Нека започнем с покритието за лодки, включено в застраховката имот.

Застраховка „Имот”


Застраховката „Имот” предлага покритие за самата лодка, както и за „Гражданска отговорност”. Покритието за вашата лодка е с лимит $1500. Този лимит от $1500 покрива лодката, ремаркето, оборудването и двигателя на лодката. От друга страна обаче, застраховката „Имот” не предлага покритие за следните щети:
• Кражба на лодката, когато е извън границите на имота;
• Щети от вятър (с изключение, когато лодката е прибрана в сграда).
Покритието за „Гражданска отговорност” при дейности с лодката е много малко. Застраховката „Имот” предлага покритие за „Гражданска отговорност” само за следните нискорискови лодки:
• Платноходка с дължина до 26 фута;
• Моторни лодки под 25 конски сили, които са собственост на застрахования човек;
• Моторни лодки под 50 конски сили, които застрахованият човек взема под наем.
Както виждате, покритието за „Гражданска отговорност”, предложено от застраховката „Имот”, е само за много бавни и малки лодки. Ако имате по-голяма лодка, можете да я застраховате с отделна застраховка за лодки или със застраховка за яхта.
Застраховката за лодки може да бъде закупена от повечето компании, които правят застраховки „Имот”. Тази застраховка е предназначена за лодки, които могат да бъдат теглени на ремарке от семейния автомобил. Някои от тях са платноходки, средни лодки за риболов, малки моторни лодки и други лодки с непокрити кабини, които са по-малко от 26 фута на дължина.
Имущественото покритие за лодките, предложено от тази застраховка, е следното:
• Покритие за самата лодка, двигателя, ремаркето, оборудването и други аксесоари, описани в индивидуалната ви полица. Лимитите за тези покрития също ще са описани в полицата;
• Някои застрахователни компании плащат за изтеглянето на потопена или заседнала лодка;
• Покритието за лодки е най-обстойното от типа “All-Risk”. Това означава, че лодката е покрита за щети, причинени от почти всички причини. При това условие вие сте покрит, ако причината за щетите не е специфично описана в графата на изключени от покритие щети.
Непокритите щети и
имущество в стандартната застраховка за лодки са следните:
• Камери, лично имущество и всякакви спортни и риболовни принадлежности са изключени от покритие;
• Покритие за лодката е изключено, ако тя е използвана за бизнес дейности или за състезания с моторни лодки (с изключение на състезания с платноходки - тогава покритие има);
• Покритие за лодката няма в случай на щети, причинени от война, ядрени дейности и механични аварии.
С това имущественото покритие за лодките се изчерпва. Нека разгледаме покритието за „Гражданска отговорност” в застраховката за лодки. Покритието е следното:????????

 Гражданска отговорност” (Liability Coverage) -

Това покритие заплаща за телесни и имуществени щети, причинени на други хора. Покритието също заплаща за загуби, причинени от член на вашето семейство, живеещ с вас, или от човек, на когото сте разрешили да използва лодката ви. Покритието заплаща и за съдебни разходи, ако някой ви осъди след инцидент. Това покритие е разделено на две части:
 Телесни щети (Bodily Injury) - Покрива разходи за телесни щети или смърт на други хора, ако вината за инцидента е ваша. Също покрива ваши пътници, при положение че не са членове на вашето семейство.
Имуществени щети (Property Damage) - Покрива разходи за щети на лодката, с която се сблъскате, както и за друго имущество.
Покритие срещу незастраховани шофьори (Uninsured Motorist Bodily Injury Coverage) - Покрива разходи за вашите телесни щети, както и за щетите на застраховани членове на вашето семейство и всички пътници във вашата лодка, причинени от избягал човек или от човек, който е виновен за инцидента и няма застраховка.
Медицинско покритие (Medical Payments) - Покрива медицински и погребални разходи за вас или за вашите пътници, наранени или убити при инцидент във вашата лодка.
Това обобщава покритието за лодки в застраховката за лодки. Ако обаче имате лодка, която е прекалено голяма, за да се впише в условията на тази застраховка, можете да закупите застраховка за яхти.

ЗАСТРАХОВКИ НА ЯХТИ

 

Става дума за застраховка за всички членове на екипажа, която да включва  застраховка за вреди, причинени на трети лица на минимална стойност 20 000 лева.

Застраховката на луксозни яхти се осъществява в най-добрите компании, специализирани в тази сфера.

 

Тази застраховка е за по-големите лодки със затворена кабина, спалня и дори кухня. Тези лодки трябва също да имат спасителни лодки, пожарогасители и сигнални ракети.

Застраховката за яхти предлага всички покрития, които са предложени от застраховката за лодки плюс няколко допълнителни. Едно от допълнителните покрития е “Workers’ Compensation” за капитана на лодката, както и за обслужващия персонал, ако има такъв.

Другото допълнително покритие е за лодката с гориво, придружаваща яхтата, ако има такава.
Ако все още не сте сигурни как да застраховате лодката си и какви покрития получавате в момента, консултирайте се със застрахователен агент.

Застраховат се всички видове плавателни съдове с изключение на джетове, водни колела, канута, каяци и гумени лодки по следните застраховки:

"Каско" срещу рисковете буря, корабокрушение, мълния, пожар, засядане, преобръщане, потъване, изчезване, сблъскване, кражба и др.

"Отговорност при сблъскване"срещу материални щети, виновно причинени на други плавателни съдове, както и на други подвижни, неподвижни или закотвени съоръжения и предмети.

"Злополука" на екипажа и пътниците, определени в свидетелството за плаване на плавателния съд.

Работи се по Общи условия за застраховане на плавателни съдове, разработени от кадри с дългогодишен опит и Лондонските институтски клаузи - корпус и машинарии, обща авария, дисбурсменти и навло. За първи път в страната се предлага застраховка за риболовни траулери, яхти и бързоходни катери по Лондонските лойдови клаузи, които са специализирани за горепосочените плавателни съдове.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки