Застраховката – най-сигурна защита срещу травми в планината

27 Януари 2012 г.,zastrahovatel.com
Илеана Стоянова

Добър зимен туристически сезон  2011- 2012 г.  очакват от Българската туристическа камара.

На 10 декември м.г. в ски-курорта Пампорово официално беше открит сезонът. Три заснежени и обработени писти очакваха всички любители на зимните спортове. Само седмица след като беше открит зимният сезон, в Чепеларе  пък отчетоха бум на туристите.  Пистите се радват на огромен интерес от скиори предимно от България. Очакват се и туристи от Сърбия, Румъния и Русия, като се надяват на близо 20% ръст спрямо миналата година. 

Това отново поставя на дневен ред  вземането на превантивни мерки в случай на злополуки и травми в планината.  Решението е да се направи застраховка.

 

 

Подобна застраховка отдавна е влязла в практиката на жителите на планинските държави и за летуващите по планините. Там е немислимо да практикуваш ски, алпинизъм, сноуборд, парапланеризъм, планински велосипед, туризъм и да нямаш планинска застраховка. Това внася сигурност и всъщност е икономически изгодно, защото, ако няма застраховка, пострадалият във всички случаи следва да заплати в брой разходите по спасителните операции.

 

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ПОМОЩ , ОКАЗАНА ОТ ПЛАНИНСКАТА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА

Известната под името „Планинска застраховка"  влиза в групата на т.нар. „Здравни застраховки” и се предлага още от 1999 г. като  алтернатива на скъпоструващото плащане за помощ в планината, което е задължително от 2000 г. Целта на този продукт е да бъде осигурена застрахователна защита по време на упражняване на спортна или туристическа дейност в планината, включително и при ползване на ски-съоръжения, тъй като НЗОК не покрива този тип разходи. Предлага се в два варианта – индивидуална и групова, като цените са различни и са значително по-ниски за групи над 30 души.

Лицензирана е само в няколко компании  – ЗК “УНИКА Живот” АД( от края на 1999 г.), “QBE Insurance (Europe) Limited”  ( 2002 г.), “ДЗИ –Общо застраховане”ЕАД( 2003 г.) , ЗАД „Армеец“ (2003 г.), “HDI Застраховане” АД ( 2003 г.), ЗД „Евроинс”АД, ЗАД „ВИКТОРИЯ”, ЗАД „Булстрад  Виена Иншурънс Груп”, ЗД „БУЛ ИНС“ АД и се включва в групата на здравните застраховки.

Освен в клоновете на застрахователите планинска застраховка може да се направи и във всички бази на Планинската спасителна служба в по-големите планински центрове, както и в някои подстъпи на планините, но на по-висока цена. 

 

Условия и оферти на застрахователните дружества

 

 

Застрахователна компания “УНИКА Живот”АД е първата, която започна да продава тази застраховка и е водеща на пазара до момента.

Според специалистите от компанията застраховката със срок до 14 дни се купува най-масово, но има и хора, които практикуват активен туризъм и си правят застраховка за половин година и за една година.  Застраховката бива индивидуална, семейна и групова.

Планинска застраховка е комбинация от основно покритие, формиращо пакет „Стандарт”, което е задължително, и две опции, които са избираеми.

Основното покритие включва следните рискове: смърт на застрахован от злополука, трайна загуба на работоспособност от злополука, спасителни разноски, медицински разходи, разходи за евакуация, разходи за репатриране.

Застрахователен пакет „Стандарт”  покрива събития, настъпили с туристи в планината, участници в зелени училища, ученически лагери и други при преходи по маркирани туристически маршрути, посещения в благоустроени пещери, както и  при любителско упражняване на зимни спортове (ски, сноуборд и др.) в границите на обработени ски-писти.

При смърт на застрахован от злополука се изплаща застрахователна сума, равна на лимита по застраховката.

При трайна загуба на работоспособност над 10% от злополука се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност.

Застрахователят изплаща разходи, направени за издирване, спасяване, оказване на спешна  медицинска помощ и транспорт до здравно заведение от Планинската спасителна служба към БЧК или други организации, ангажирани в действия за издирване и/или спасяване на застрахован. Основният пакет не покрива ползване на хеликоптер за спасителни операции.

Възстановяват се действително извършени разходи за оказване на спешна медицинска помощ за овладяване на акутното състояние при  злополука или заболяване. Застраховката не покрива разходи за последващо лечение.

 Възстановяват се разходите за първоначален медицински транспорт от мястото на застрахователното събитие до най-близкото здравно заведение за оказване на спешна медицинска помощ, както и последващ медицински транспорт от лекаря или болницата, оказали първа помощ до най-близката специализирана болница, в случай че състоянието на пострадалото лице налага продължение на лечението в специализирано медицинско заведение.

Възстановяват се разходите за транспортиране на тленните останки на застрахован от мястото на злополуката до постоянното му местоживеене на територията на Република България.

Опция 1 включва покритите рискове в основния пакет „Стандарт” с разширение на обхвата за упражняването на „Екстремни спортове и хобита”, описани в Специалните условия.

Опция 2 включва използването на хеликоптер за спасителна операция на Планинската спасителна служба по ред, описан в Специалните условия.

При „Спасителна операция с хеликоптер”  застрахователят приема да покрива разходи за използването на хеликоптер при спасителна операция на пострадал в планината и транспортирането му до място, където може да му се окаже необходимата медицинска помощ. Застрахователят покрива реално направените разходи за използването на хеликоптер с лимит до 3000 лева на база на предоставени от застрахованото лице, ПСС  към БЧК или организацията, извършила услугата, разходни документи. Решение за използване на хеликоптер за спасителна операция се взема само от ПСС при БЧК по вътрешния ред, установен за това.

По тази застраховка не се носи рискът смърт за лица  под 14 години, над 70 години или недееспособни лица.

Лимитът на застрахователната сума по основния пакет е минимален 1000(хиляда) и максимално 10 000(десет хиляди) лева. Избраният лимит трябва да е кратен на 1000. Този лимит се прилага и при разширено покритие при „Екстремни спортове и хобита”.

Плащането на премията е само еднократно. От 2007 г. в компания „УНИКА Живот” съществува намалена цена  в полза на семействата с повече деца.

 

Според тазгодишната тарифа премиите за 1 лице при застрахователна сума 1000 лв. са различни в зависимост от срока на полицата. При пакета “Стандарт” те са: за 3 дни – 4 лв.; за 5 дни – 6 лв.; за 7 дни – 7 лв.; до 10 дни – 10 лв.; до 14 дни – 12 лв.; до 1 месец – 14 лв.; до 3 месеца – 16 лв.; до 5 месеца – 20 лв.; до 1 година – 30 лв.

Премиите по Опция 1 при същата застрахователна сума за едно лице са съответно: 4 лв.; 6 лв.; 7 лв.; 10 лв.; 12 лв.; 14 лв.; 16 лв.; 20 лв. и 30 лева.

Премиите по Опция 2 при същите условия за едно лице са съответно: 2 лв.; 3 лв.; 3.50 лв.; 5 лв.; 6 лв.; 7 лв.; 8 лв.; 10 лв. и 15 лева.

 Според тарифната таблица  съществува отстъпка от цената: 25% при семейните застраховки или съответен процент при груповите в зависимост от големината на групата.

Специалните условия ЗК „УНИКА Живот” АД  служат, за да се застраховат български и чуждестранни граждани за времето, през което упражняват хоби, спортна или туристическа дейност в планина на територията на РБългария. По настоящите условия се сключват индивидуални, семейни или групови застраховки. Със семейни застраховки се застраховат съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца в семейството. Застраховката се сключва поименно. С групови застраховки се застраховат групи от 5 (пет) или повече лица, предварително формирани с незастрахователни цели.  Застраховката се сключва поименно. Тя се сключва за срок от 1 (един) ден до 1 (една) година. Групови застраховки се сключват за максимален срок 30 (тридесет) дни.

Договорите на компанията с Планинската спасителна служба са такива, че да обслужват гражданите със застраховки, без да се разплащат с тях на място, а  ЗК “УНИКА Живот” АД и спасителната служба си уреждат плащанията в края на всеки месец. От компанията препоръчват да не се купуват най-ниските нива на полицата, а да има покритие за 3000 лева, за да са сигурни, че ще покрият разходите на ПСС, ще им остане от лимита за покритие на медицинските разноски в центровете и допълнителни изследвания, ако е необходимо.

В компания “QBE Insurance (Europe) Limited”  от 2002 г. планинската застраховка се сключва от индивидуални туристи, както и от ски-училищата, които предлагат пакети за обучение на деца и възрастни.

В цената на пакета, който се предлага за желаещите да се учат да карат ски – наем екипировка и обучение,  e  включена като бонус и застраховката. Вече всички ски-училища без изключение свикнаха да застраховат своите курсисти, за да си спестят разходи и да бъдат спокойни при инцидент в планината.

След анализ на цените ( виж. Сравнителната таблица по видовете помощ) QBE разработва  индивидуални пакети с лимити на отговорност за спасителни разноски до 2000 лв., което е достатъчно да се покрие най-скъпоструващата услуга 955 лв. акция при лавинно нещастие -и операция по транспортиране на пострадал в планината. Застраховката покрива също и риска смърт и трайна загуба на трудоспособност от злополука.

Плащането на спасителните разходи се урежда  директно с Планинска спасителна служба, с която компанията има сключен договор.

QBE предлага полици както за индивидуални туристи, така и за групи със съответната отстъпка в цената. Полицата може да се сключи за период от 1 ден до 1 година. Всяка година  QBE предлага на промоционална цена от 20 лева застраховка до края на зимния сезон. Повечето клиенти предпочитат да си купят полица за целия ски-сезон или направо за една година. Застраховката се продава в офиса на компанията, от посредници – лицензираните брокери и агентите, а също и от всички туристически агенции  партньори. Сключва се от ски-училищата , работещи на Витоша,  Банско и в Боровец.

Компанията предлага атрактивни отстъпки в цената на застраховката за ски-училищата, тъй като там туристите се обучават от опитен  инструктор, ползват се само маркирани трасета и ползването на съоръженията е контролирано. Виж таблица 1

 

 

Прилагат се и отстъпки:групи над10 души – 10 % , над 20 души – 15%.

 

От 2003 г. ЗАД „Армеец” предлага на своите клиенти застраховката „Спасителни разноски”, която може да се сключи както за индивидуални, така и при групови пътувания. Застраховката е актуална не само по време на зимния сезон, когато злополуките са често явление, а разходите за спасяване на пострадалия са значителни, а и през лятото, когато се налага оказване на помощ на застрахования. 

Предназначена е за български и чуждестранни граждани на възраст до 69 години, които предприемат туристически излети, пътувания, почивки, спортни и тренировъчни мероприятия на територията на Република България, при които е възможно да настъпи злополука или заболяване.

ЗАД „Армеец” покрива реално направените разходи по издирване, спасяване, оказване на първа медицинска помощ и транспорт, както и разходи на организации, ангажирани в действия за издирване и/или спасяване на застрахован (БЧК, Гражданска защита, пожарна и т.н.). На пострадалия се осигурява морско или планинско спасяване по суша, въздух и вода, включително подводно издирване и спасяване. От м. февруари 2011г. в спасителните акции на застрахованите в „Армеец” по тази застраховка се включва и хеликоптерът на правителствения Отряд 28.

Освен „стандартните” рискове ЗАД „Армеец” предлага покритие за планинско спасяване за практикуващите  фриирайд и екстремни ски и сноуборд. Застраховките за практикуващите екстремен спорт могат да бъдат сключени on-line през интернет страницата на дружеството.

Цената на застраховката зависи от размера на застрахователната сума и срока на застраховката, както е видно от приложената таблица 2.

 

“ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД

При травма можете да разчитате на застрахователя си, гарантират от “ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД и препоръчват застраховка „Туризъм в България” на своите клиенти, за да се възстановят по-бързо, да се лекуват по-добре; да забравят болката по-лесно.

Продуктът “Туризъм в България” осигурява застрахователно покритие за времето на краткотраен отдих, планински и морски туризъм.

Застраховката е валидна за български и чуждестранни граждани, като

може да се сключи индивидуално, за семейство или за група лица.

Специално за планински туризъм “ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД има сключено споразумение с Планинска спасителна служба към БЧК, чрез което се гарантира възстановяване на действително извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране на застрахования, от негово име, директно на спасителната служба.

Застрахователното покритие обхваща: Медицински разходи вследствие злополука или акутно заболяване. Застрахователят покрива и възстановява реално извършените разходи за оказване на първа помощ при злополука или акутно заболяване на туриста, лечение с хоспитализация, наложило се вследствие злополука, спешна стоматологична помощ за облекчаване на остри болки вследствие злополука; Разходи за издирване, спасяване и транспортиране вследствие злополука и акутно заболяване. Застрахователят възстановява действително извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране до най-близкото лечебно заведение на територията на Република България.

Застраховката може да се сключи индивидуално, за семейство или за група. Срокът и застрахователната сума се избират от застрахования. Застрахователната премия е в зависимост от избрания лимит на отговорност, срока на застраховката и броя на лицата.

Пример: Семейство сключва застраховка при застрахователна сума 1000 лв. за срок от 7 дни, съответно - застрахователната премия на едно лице ще е 4,00 лв.

 

Застраховката „Ваканция” на ЗАД „ВИКТОРИЯ” е предназначена за български граждани, предприемащи с цел отдих и туризъм групово или индивидуално пътуване и пребиваване извън мястото на постоянното си местоживеене .

Застраховат се български гpаждани на възраст над 6 месеца и които не са навършили 75 гoдини към датата на начало на застраховката. Застраховката важи за територията на Република България.

На застрахованото лице се предоставя застрахователна закрила срещу злополука или акутно заболяване, настъпили по време на действието на застрахователния договор.

Рисковото покритие е за застрахователна сума 5000 лева/евро (валутата е по избор на клиента). Застрахователят изплаща застрахователна сума или възстановява фактически извършени разходи при смърт на застрахования вследствие злополука – изплаща се застрахователната сума;трайна нетрудоспособност на застрахования вследствие злополука – изплаща се процент от застрахователната сума;медицински разходи вследствие злополука или акутно заболяване – в рамките на договорения лимит, застрахователят се разплаща с извършителите на спасителните операции, на медицинското транспортиране или на медицинските услуги или възстановява на застрахования фактически извършени разходи.

Медицински разходи, покрити от застраховката, във връзка със застрахователно събитие - злополука или акутно заболяване, са разходите за медицинска помощ при спешни състояния, при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, акутно заболяване или злополука, възникнали по време на действието на застрахователния договор, в рамките на общия договорен в застрахователната полица лимит за медицинските разходи. 

Поради зачестилия интерес към покриването на риска „Спасителни операции” ЗАД "ВИКТОРИЯ" сключи договор с ПСС към БЧК и въведе допълнителен риск към тарифа Ваканция:  Разходи за спасителни операции до 1000 лв. 

След въвеждането на този риск имаме следните варианти на застрахователно покритие по тарифа „Ваканция” . виж таблица 3

Валутни единици (ЛЕВА или ЕВРО)

 

 

При настъпване на застрахователно събитие (злополука/акутно заболяване) застрахованите могат да ползват специализирани спасителни, транспортни и медицински услуги, както и услугите на доверените центрове, с които ЗАД “ВИКТОРИЯ” има сключен договор. Разплащането до лимита за медицински разходи се извършва директно между ЗАД “ВИКТОРИЯ” и извършителя на услугите или ПСС. Адресите и телефоните на доверените центрове на ЗАД “ВИКТОРИЯ” (над 20 в цялата страна)  са указани в брошурата към застраховката. Ако застрахованият сам е заплатил за услугите, ЗАД “ВИКТОРИЯ” възстановява фактическите  разходи в рамките на лимита. Застрахователни суми и обезщетения се изплащат в най – близкото поделение на ЗАД “ВИКТОРИЯ” по местоживеене, месторабота или където е възникнало застрахователното събитие.

 

Застрахователни премии за най-често срещаните срокове- Таблица 4

 

 

ЗД  „ЕВРО ИНС” АД отдавна обезщетява разходи при злополуки в планината. Покритията включват разходи за спасителни операции, за оказана медицинска помощ, обезщетения за рисковете смърт и трайна загуба на работоспособност, а в повечето случаи и обезщетения за временна загуба на работоспособност. Нивата на покритие са различни. Лимитът на отговорност за спасителни разходи е до 1000 лева, за медицински разходи до 10 % от застрахователната сума и за транспортиране на тленни останки до 500 лева.

 Обезщетенията за медицински разходи и временна загуба на работоспособност нямат ограничение от това дали ще бъде приложено болнично лечение. Обезщетенията при временна загуба на работоспособност са между 4 %  и 10 % от застрахователната сума. Срокът на застраховките е от 1 до 365 дни. Разбира се, едногодишните застраховки са най-изгодни за клиентите, но обичайно се сключват застраховки за около една-две седмици, докато трае зимната ваканция, или само за зимния сезон.

Тарифите варират от 2,00 лв. до 40,00 лв. за 1000 лв. застрахователна сума в зависимост от това дали застраховката е индивидуална, семейна или групова . Хиляда лева е и минималната застрахователна сума при този продукт. Въпреки че чужденците, посещаващи България, имат сключени застраховки още в държавите, от които идват, компанията масово сключва застраховки на туристи от Русия и най-вече от Украйна, като предпочитаните от тях нива на покритие са между 2000 лв. и 10 000 лв.

 Планинските застраховки се сключват във всички офиси на ЗД “ЕВРО ИНС” АД в цялата страна. Изплащането на обезщетенията се извършва по два начина: ако клиентът сам е заплатил спасителните разходи, бива обезщетен лично той; вторият вариант е разплащането да се извърши директно със спасителната служба, така че клиентът няма ангажимент за директно плащане, а единственото му задължение е да представи застраховката си. 

ЗД “БУЛ ИНС” АД също предлага застраховка “ЗЛОПОЛУКА” за лица, упражняващи планински туризъм и спортни дейности.

Застраховката осигурява защита на застрахованите лица по време на екскурзии, упражняване на планински спортове, в това число и екстремните, както и при туристически преходи. Застрахователните покрития са временна загуба на трудоспособност от злополука - изплаща се на застрахования от 15 до 30 дни включително – 5% от застрахователната сума, а над 31 дни – 10% от застрахователната сума; трайна загуба на трудоспособност от злополука - изплаща се на застрахования процент от застрахователната сума, равен на процента трайна загуба на трудоспособност, определен от ТЕЛК или ЗМК; смърт от злополука - изплаща се на законните наследници застрахователната сума; разходи за спасителни и издирвателни действия, специализирана спешна

помощ и специализиран транспорт, осъществени от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК – изплащат се до 1500 лв. на ПСС.

Обезщетението включва разходи за видовете помощ, оказана от ПСС, съгласно Решение на НК на БЧК и чл. 6 от Закона за БЧК.

Това са разходи за издирване и достигане до пострадалия застрахован, осъществяване на специализирана спешна помощ от служителите на ПСС, изолиране от студа, обработка на рани, кръвоспиране, имобилизация, превръзка и специализиран транспорт.

ЗД „БУЛ ИНС“ АД има дългогодишен договор, сключен с ПСС към БЧК, което осигурява изплащане на разходите за цитираните по-горе дейности.

Трябва да поясним, че злополуката представлява засягане на телесната цялост, вътрешна и външна, довело до временна или трайна нетрудоспособност или смърт в резултат на действащи отвън сили, причинени по вина или невинно от трети лица, предмети или прояви на природата, настъпили независимо от волята на застрахованото лице. За злополука се считат и изкълчвания, обтягане или скъсване на стави, сухожилия и мускули вследствие напрягане на собствени сили, както и случаите на смърт и загуба на трудоспособност в резултат на задължителни профилактични имунизации.

Минималната обща застрахователната сума за едно лице по тази застраховка е 2500,00 лева – 1000,00 лв – за покритието „Злополука“ и 1500 лв. - за покритието „Разходи за ПСС“.

Застрахователният договор е с валидност 24 часа в денонощието и се сключва индивидуално или групово за срок от 3 (три) дни до една година. Застрахователното покритие е валидно само за територията на Република България.

Застраховката се сключва поименно, а при групова с приложен списък.

Застрахователната премия в зависимост от срока на застраховката и  броя застраховани лица, като при застрахователна сума на 1 лице 2500 лв. е както следвав таблица 5

 

Групова застраховка се сключва при застраховане на три и повече лица.        Възможно е и договаряне на по-големи отстъпки при групови застраховки при по-значителен брой лица.

Застрахователната сума за покритието „Злополука“ може да бъде и по-висока, при което застрахователната премия е пропорционално по-голяма.

 

В “ХДИ Застраховане” АД продуктът се казва Туристическа застраховка „Злополука“. Предлага се в два пакета:

Основно покритие, който включва спасителни и медицински разходи в резултат на злополука с избран от клиента лимит на покритие. До размера на лимита на покритие се възстановяват извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране на застрахования до най-близкото заведение за оказване на медицинска помощ и се възстановяват извършени медицински разходи, предписани за лечението на последиците от злополуката и действително направени от застрахования във връзка с лечението на последиците от злополуката.

Основно и допълнително покритие – което освен спасителните и медицински разноски включва временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност и смърт от злополука.

Клиентите на “ХДИ Застраховане” АД по Туристическа застраховка „Злополука” могат да си избират покритие както в предпочитаната от тях валута – лева или евро, така и лимит на покритие съобразно финансовите им възможности или желания. Минималният лимит на покритие е 500 лв./ евро до 5000 лв./ евро.

 

Застрахователна премия за основно и допълнително покритие за най-често срещаните срокове и лимити на отговорност по тази застраховка са в таблица 6

 

 

Застраховката може да бъде сключена за срок от 1 ден до 12 месеца.

 

Туристическата застраховка може да се сключи от физически или юридически лица при индивидуални и групови посещения в планинските курорти на България за срок от един ден до една година. Дружеството прилага отстъпки за групи от и над 5 лица – до 20%, а когато се застрахова семейство с 1 дете, се прави отстъпка дo 10%, когато семейството е с две деца – отстъпка до 15%.           

 

„ХДИ  Застраховане” АД препоръчва на своите клиенти да сключват договорите си на по-високи лимити и суми - основно покритие поне за 2000 лева, за да са сигурни, че ще покрият разходите на Планинската спасителна служба, и дори и по-високи 3000 лева – за да им остане от лимита за покритие на медицинските разноски в центровете, за контролни прегледи и допълнителни изследвания.

Застрахователната премия се внася еднократно и зависи от срока на застраховката и избраните покрития и суми. 

„ХДИ Застраховане” АД препоръчва всички български граждани, практикуващи планински спортове и туризъм, да закупят своевременно своята туристическа застраховка.

Когато купуват своята застраховка, добре е туристите да се поинтересуват за реда на покриване на разходите при настъпване на застрахователно събитие - някои застрахователни компании изплащат директно дължимите суми на ПСС, а други изискват пострадалият да плати и му ги възстановяват след това на базата на протокола за застрахователното събитие. Както е и добре да се знаят цените на услугите, предлагани от ПСС към БЧК, с оглед правилния избор на застрахователна сума и покрития.

„ХДИ Застраховане” АД е препоръчван застраховател от ПСС (Планинската спасителна служба), като разплащането става директно между ПСС и застрахователната компания.

 

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” предлага застраховка „Злополука и помощ при нещастен случай в планината”. Полицата е предназначена за български и чуждестранни туристи. Основните рискове, които се покриват по нейните условия, са „трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука” и „смърт в резултат на злополука”. Като разширение на основното покритие ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” предлага покриването на медицински разходи, включително разходи за болничен престой, но за не повече от 30 дни от датата на злополуката, както и направените разходи за издирване, спасяване и транспортиране до най-близкото болнично заведение, вследствие на злополука. Застраховката може да бъде сключена при застрахователни суми за едно лице
1000 лева, 2000 лева, 3000 лева или 5000 лева в зависимост от избора на кандидата за сключване на застраховка.

Дневната премия е в размер от 0.52 лева до 5.70 лева и зависи от избраното застрахователно покритие, застрахователна сума, както и от вида туристическа дейност, която практикува застрахованото лице – алпинизъм, ски или туризъм. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” предлага отстъпки от застрахователната премия в размер до 50% при сключването на семейни или групови застраховки.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” има сключен договор с Планинската спасителна служба към БЧК, като възстановява извършените разходи  директно на спасителната служба, без да се налага на застрахованото лице да плаща за извършената услуга.1.

2.

3.

4.

5.

6.

Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки