Детски и ученически застраховки

07 Октомври 2011 г.,zastrahovatel.com

Компаниите, които продават детски застраховки, са ЗАД „ДЗИ“;

"Граве България" АД; ЗАД "Алианц България Живот"; ЗАД "Булстрад Живот – Виена Иншурънс Груп" ;ЗК "УНИКА-Живот" АД; ЗК"Дженерали Животозастраховане" АД;  ”ЗАД“Армеец”  и др.

 

ЗАД „ДЗИ“ традиционно се грижи за живота и здравето на децата със застраховката „Злополука за учащи”.

Практика е този тип застраховки да се сключват за срок от една година и началото им да съвпада с началото на учебната година. Това означава, че покритието по застраховката обхваща всички ваканции, целия летен период, включително времето на учебна практика, лагери, екскурзии при пътуване в чужбина.

Ученическата застраховка се приема с голям интерес от клиентите на ДЗИ. Това се доказва от значителния й обхват по агенциите в страната, където на места достига 90% и  100%.

За учащите в спортни училища се предлага ”Групова застраховка за спортисти” по специалните условия на застраховка ”Злополука за спортисти” - покритие А. По условията на застраховката основни (задължителни) покрития са смърт и трайна загуба на работоспособност от злополука, предлагат се и допълнителни (избираеми) рискове, а именно: ”Временна неработоспособност от злополука над 20 дни и над 40 дни”; ”Медицински разноски, направени вследствие злополука”; ”Репатриране при злополука” и ”Дневни пари за болничен престой поради настъпила злополука”. Могат да бъдат застраховани и учащи, упражняващи даден вид спорт за времето на участие в определено състезание, за определен брой дни - ”Злополука за спортисти - покритие Б”. При този вид покритие застрахователят поема отговорност за събития, настъпили само по време на състезание (вкл. непосредствено съпътстващата го предсъстезателна подготовка/загрявка, които са под надзор и разпореждане на организаторите). По покритие ”Б” се  предлагат същите допълнителни рискове. Застрахователните премии по този вид застраховка за учащи се определят в зависимост от упражнявания вид спорт, срока на застраховката и размера на застрахователната сума.

В духа на добрата традиция на компанията и тази година ЗАД „ДЗИ“ ще предложи на клиентите си и застраховката ”Злополука за учащи и деца от детските градини и ясли” при преференциални условия и тарифи за времето на кампания 2011. Учителите и обслужващият персонал също могат да бъдат застраховани по условията на застраховката.

Освен основните рискове: временна неработоспособност от злополука или инфекциозно заболяване, трайна неработоспособност от злополука и загуба на живот от злополука, към застрахователното покритие могат да се добавят и допълнителни здравни рискове: медицински разходи от злополука, дневни пари за болничен престой от злополука, суми за оперативно лечение.

 

Пример: за застрахователна сума в размер на 2000 лева

-         дете до 14 години заплаща застрахователна премия в размер на 4 лв;.

-         дете над 14 години заплаща застрахователна премия в размер на 5 лв.

В момент на беда получените застрахователни суми ще помогнат на децата да се възстановят по-бързо, да се лекуват по-добре, да забравят болката по-лесно.

 

В духа на дългосрочното животозастраховане компанията предлага също така и “Детска застраховка”, която е предназначена за осигуряване на определена сума на детето след навършване на пълнолетие, когато то ще има нужда от средства за образование, собствен дом или средства за стартиране на собствен бизнес. По тази застраховка застрахованите лица могат да бъдат – родител, баба или дядо на детето, в чиято полза се сключва застраховката, и трябва да са на възраст до 65 години при сключването на договора. Продуктът е индивидуален и е ориентиран към потребностите на всяко отделно семейство. Размерът на застрахователната сума се избира при сключване на договора – в лева или евро.

Срокът на застраховката е от 5 до 25 години и се определя така, че при изтичането му застрахованият да не е навършил 70 години, а ползващото лице (детето) трябва да бъде от 18 до 25 години включително.

Застраховката осигурява защита при трайна нетрудоспособност от злополука на застрахования, при която се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента нетрудоспособност. При по-тежки увреждания застрахователната вноска се намалява наполовина или договорът се освобождава от плащане на вноски, като ЗАД „ДЗИ“ поема ангажимента да завърши спестовната програма на детето и да изплати застрахователната сума в края на срока.

При изтичане на договора на детето се изплащат безусловно застрахователната сума и допълнително разпределената лихва - като еднократна сума или като гарантирани ренти (стипендии), независимо дали застрахованият е преживял срока на договора. По този начин детската застраховка гарантира и осигурява бъдещето на детето.

Застрахователната вноска се избира от договорителя и зависи от срока на застраховката, възрастта на застрахования и размера на застрахователната сума. Вноските могат да бъдат плащани месечно, на тримесечие, годишно или еднократно.

По желание на договорителя или застрахования могат да бъдат включени и рискове по допълнителните тарифи на застрахователя (смърт от злополука, медицински разходи при злополука, временна нетрудоспособност и др.). ЗК“Дженерали Животозастраховане” АД традиционно предлага

застраховка “Злополука” за учащи и преподаватели при преференциални условия и тарифи в продължение на повече от 15 години.

В началото на всяка учебна година застрахователните агенти активно предлагат, разясняват ползите и сключват тази застраховка както в училищата, така и в детските градини и други учебни заведения.

ЗК “Дженерали Животозастраховане” АД предлага групови застраховки “Злополука” за ученици и преподаватели без ограничение на възрастта. По сключените застрахователни договори поема отговорност за плащане на суми при случаи на застрахователна злополука или акутно заболяване, настъпили на територията на Република България и/или чужбина, както и разходи за медикаменти във връзка с последиците от злополуки. Застраховката е валидна 24 часа –  365 дни в годината, както за застрахователни събития, станали в учебното заведение или в бита,така и по време на учебни практики и стаж, пътувания, лагери и екскурзии.

За злополука по условията на застрахователния договор се считат внезапни и непредвидими събития от външен произход, станали не по волята на застрахования, които в срок до една година от датата на настъпването им са причинили смърт или загуба на трудоспособност.

За акутно заболяване се счита внезапно и неочаквано, новопоявило се в срока на застраховката, както и непредвидено обостряне на съществуващо хронично заболяване, ако е довело до заплашващо живота състояние.

По предлаганата Групова застраховка “Злополука” за учениците и

учителите ЗК “Дженерали Животозастраховане” АД изплаща суми и обезщетения при следните случаи:

§        Временна загуба на трудоспособност от злополука с продължителност:

o      от 21 до 30 дни вкл. - 5% от застрахователната сума;

o      над 30 дни - 10% от застрахователната сума.

§        Временна загуба на трудоспособност от акутно заболяване, продължила:

o      от 31 до 40 дни вкл - 5% от застрахователната сума;

o      над 40 дни - 10% от застрахователната сума.

§        Трайна загуба на трудоспособност от злополука на застрахования - процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на загубената трудоспособност.

§        Разходи за медикаменти във връзка с последиците от злополука - до 10% от застрахователната сума.

§        Фатално събитие от злополука – на законните наследници застрахователната сума. Този риск се покрива за лица над 14 години съгласно чл.230 ал.(3) от КЗ.

 

Груповите застраховки “Злополука” се сключват с поименен списък на застрахованите лица, който е неразделна част от договора.

Ново за кампанията през учебната 2011 - 2012 година са предвидените специални цени и отстъпки с цел стимулиране договарянето на по-високи застрахователни суми и включване на допълнително покритие за болничен престой вследствие злополука.

Постигнатият широк обхват по застраховката задължава компанията да насочи усилията си основно в посока  бързо и акуратно обработване на подадените молби за изплащане на дължими по полиците суми.

ЗК “Дженерали Животозастраховане” АД традиционно предлага и бонуси, които са свързани с предоставяне на средства за финансово подпомагане на разнообразни дейности и мероприятия в застраховани учебни заведения.

 

Друга полица на ЗК “Дженерали Животозастраховане” АД, която е ориентирана в полза и за защита на децата, е новата застраховка “Дженерали ДАР”. Компанията предлага уникална за българския пазар възможност за едновременно застраховане по една полица на договорителя–родител и на детето.

Предлаганият пакет от специални покрития в защита на детето включва:

§                 ; Временна загуба на работоспособност вследствие злополука;

§                 ; Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука с прогресивна защита;

§                 ; Дневни пари за болничен престой вследствие злополука и/или заболяване;

§                 ; Оперативно лечение вследствие злополука и/или заболяване.

 

Началото на новата учебна година е подходящ момент да се предложи и сключи спестовна застраховка, гарантираща бъдещето на любимото дете. С полицата „Дженерали Дар” родителят съставя дългосрочен план за неговото образование и успешен финансово осигурен старт в живота. Гарантирано е застрахователно покритие върху живота и здравето на родител, баба, дядо или друг близък родственик.

 

 

“ГРАВЕ България Животозастраховане” АД предлага детска валутна спестовно-осигурителна програма “ГРАВЕ Старт” от 2004 година. Програмата “ГРАВЕ Старт “осигурява успешния финансов старт и бъдеще за децата, като дава възможност и на застраховащия (родител, роднина) да има застрахователно покритие през целия срок на детската програма. Полиците са в евро, което гарантира по-голяма сигурност и надеждност на клиентите. Предлага се индексация с цел защита срещу евентуална инфлация.  Сключените програми “ГРАВЕ Старт” през 2010 година са донесли 13% от премийния приход по застраховки “Живот”.

Валутната спестовно-осигурителна програма “ГРАВЕ Старт” е застрахователна програма за деца на възраст от 0 до 14 години за срок от 10 до 25 години, като крайната възраст на детето при изтичане на програмата трябва да е между 18 и 25 години. Програмата дава възможност за застрахователна защита и на родителя (застраховащия), като в този случай неговата възраст трябва да е между 18 и 65 години, а крайната му възраст при изтичане на програмата да не надвишава 75 години.

Програмата “ГРАВЕ Старт” се състои от Основна програма за детето (застраховано лице 1), включваща спестовна застраховка “Живот” с валутна клауза при “доживяване” или с възстановяване на платените премии в случай на “смърт” и застраховка за трайна инвалидност над 50% вследствие на злополука, както и от Допълнителен пакет “Злополука” за застраховащия родител или роднина (застраховано лице 2), покриващ рисковете “смърт вследствие на злополука” и застраховка “Освобождаване от премии при трайна инвалидност над 50% вследствие на злополука”. Сключването на Допълнителния пакет “Злополука” е по желание, като размерът на покритието (застрахователната сума) е равен на размера на застрахователната сума по Основната програма ERB1.

От инвестирането на резерва на застрахователния договор се натрупва допълнителен доход, който се изплаща при изтичане на срока на програмата заедно със застрахователната сума. При изтичане срока на програмата застрахователната сума и натрупаната доходност могат да бъдат изплатени под формата на ренти (стипендия). 

Ползващо се лице за всички договорени рискове по основната програма “ГРАВЕ Старт” може да бъде само детето, освен при фатален край.

Застрахователните суми зависят от размера на премията, възрастта на детето при сключване на програмата, срока на договора. Средните годишни премии по сключените застраховки по програма “ГРАВЕ Старт” са по-високи от средните стойности по останалите предлагани от дружеството продукти.   

Премиите се определят по таблици според индивидуалните потребности и желания на клиентите, като минималната годишна премия е 200 евро за основния пакет.

Застраховките са индивидуални и могат да бъдат сключени единствено от лице, което е в роднинска връзка с детето (напр. майка, баща, баба, дядо и т.н.).   

Застрахователна компания"УНИКА-Живот " АД има много продукти, но за децата се предлагат “Женитбена” и новата “Детска застраховка "Капитал+".

Застрахователната компания през 2010 г. разработи два вида оферти, които осигуряват значителна финансова подкрепа на застрахованите лица в непредвидени критични ситуации при изключително преференциални цени и още правото застраховащият да направи сам своя избор за обхвата на рисковите покрития - само злополука или злополука и заболяване.

Възможността застрахованите лица ц е л о г о д и ш н о да ползват намаление при сключване на други застраховки, когато възникне необходимост за това - “Планинска застраховка” при туристически мероприятия или застраховка на спортисти при провеждане на спортни мероприятия .

Рисковата застраховка "Живот"се сключва съгласно общите условия на рискова застраховка "Живот" върху живота на всички учащи, преподаватели и друг персонал в учебните заведения - основни, средни, полувисши и висши (с изключение на обучаващите се задочно, във вечерни училища или курсове), както и децата и персонала в детските градини.

Покритите рискове са: Смърт на застрахования от злополука – застрахователят изплаща застрахователната сума в двоен размер на законните наследници на застрахования; Смърт на застрахования от друго естество – застрахователят изплаща застрахователната сума на законните наследници на застрахования; Трайна загуба на работоспособност (инвалидност) от злополука или инфекциозно заболяване – застрахователят изплаща на застрахования такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на загубената работоспособност (инвалидност), определен от ЗМК на застрахователя или ТЕЛК ;Временна загуба на работоспособност на застрахования от злополука, продължила от 21 до 40 дни - 3% от застрахователната сума,от 41 до 60 дни - 5% от застрахователната сума, над 60 дни – 10 % от застрахователната сума; Временна загуба на работоспособност от общо или професионално заболяване, продължилаот  30 до 40 дни - 3% от застрахователната сума,от 41 до 60 дни - 5% от застрахователната сума, над 60 дни – 10 % от застрахователната сума. Суми за временна загуба на работоспособност от общо или професионално заболяване се изплащат еднократно по време на действие на договора. Застрахователната премия за едно лице над 14 г.  за 1000 (хиляда) лева застрахователна сума е в размер на 3.00 (три) лева. Застрахователната премия за едно лице под 14 г. за 1000 (хиляда) лева застрахователна сума е в размер на 2.00 (два) лева.

Застрахователната сума се определя по договаряне и е еднаква за всички застраховани лица , които обособяват определена група и се издава отделна застрахователна полица. При включване на преподаватели или друг обслужващ персонал на учебното заведение (или детска градина ) към групата на застрахованите деца техният брой да не надвишава 20% от общия брой на застрахованите лица.

Вторият продукт - застраховката “Злополука” на ЗК “УНИКА Живот” АД, се сключва по приложените Общи условия на застраховка "Злополука" върху живота на всички учащи, преподаватели и друг персонал в учебните заведения-основни, средни, полувисши и висши (с изключение на обучаващите се задочно, във вечерни училища или курсове), както и децата и персоналът в детските градини. Застраховката покрива:Смърт на застрахования от злополука – застрахователят изплаща застрахователната сума на законните наследници на застрахования;Трайна загуба на трудоспособност (инвалидност) от злополука или инфекциозно заболяване – застрахователят изплаща на застрахования такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът загубена трудоспособност (инвалидност), определен от ЗМК на застрахователя или ТЕЛК; Временна загуба на трудоспособност от злополука, продължила от 20 до 40 дни - 3% от застрахователната сума,от 42 до 60 дни - 5% от застрахователната сума,над 60 дни - 10% от застрахователната сума.

Застрахователната премия за едно лице над 14 г. за 1000 (хиляда) лева застрахователна сума е в размер на 2 (два) лева. Застрахователната премия за едно лице под 14 г. за 1000 (хиляда) лева застрахователна сума е в размер на 1.00 (един) лев.

Застрахователната сума се определя по договаряне и е еднаква за всички застраховани, които обособяват определена група и се издава отделна застрахователна полица. При включване на преподаватели или друг обслужващ персонал на учебното заведение (или детска градина) към групата на застрахованите деца техният брой да не надвишава 20% от общия брой на застрахованите лица.

При сключване на договор за застраховка по една от приложените оферти ЗК ”УНИКА Живот” АД предоставя целогодишно възможността на застрахованите лица да ползват намаление до 20% при сключване на други застраховки на учащите се , например “планинска застраховка”, застраховка за спортисти и др.

 

Застраховка “Злополука на учащи” на ЗАД “АРМЕЕЦ” осигурява застрахователна защита и финансови средства, необходими за покриване на разходите след претърпяна от детето злополука или акутно заболяване.

Макар че броят на застрахованите деца е доста голям – над  50 000, относителният дял на премийния приход по застраховка “Злополука на учащи” спрямо общия приход е нисък, тъй като продуктът е изключително евтин.

Застраховка “Злополука на учащи” е предназначена както за деца и ученици, така и за персонала на детските и учебните заведения.

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на учебното заведение, включително в часовете по физическо възпитание и извън него – в дома, по време на почивки, екскурзии, зимни и летни лагери.

Продуктът дава възможност за избор между три различни нива на застрахователното покритие: основно, разширено и пълно. В зависимост от нивото на покритие, застраховката включва рискове, настъпили в резултат на злополука или акутно заболяване.

Допълнителен риск, който компанията покрива, е “Гражданска отговорност за причинени имуществени или неимуществени вреди”. По този риск ЗАД “Армеец” изплаща обезщетение за причинени от застрахования телесни увреждания на трети лица или нанесени материални щети на учебното заведение.

Застраховка “Злополука на учащи” се сключва за срок от една година и е валидна както през учебно време, така и по време на ваканциите.

Застрахователните суми са по избор на учебното заведение или родителите и варират от 1000 лв. до 30 000 лв. за едно дете.

Тарифите са между 1.50 и 2.50 лв. за срок от една година при застрахователна сума 1000 лв. Застраховката е групова и не се допуска издаването на индивидуални застрахователни полици. Сключва се по инициатива на ръководствата на училищата или родителските комитети.

При сключване на застраховката за цялото учебно заведение ЗАД“Армеец” предвижда различни преференции и отстъпки.

 

Застраховка „Професионална отговорност – учители и възпитатели” на ЗАД „Армеец” е предназначена за персонала в учебни заведения, градини, ясли и други, където се полагат грижи и се обучават деца.

Полицата покрива имуществени и неимуществени вреди, причинени на ученици и възпитаници, от учители и възпитатели при изпълнение на професионалните им задължения (вкл. от небрежност, грешки или пропуски).

Застраховката се сключва за определен лимит на обезщетение, а вредите се установяват на база на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, за които се отнасят, са възникнали на територията на РБългария след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена).

Застрахователната премия се определя като твърда сума на застраховано лице в зависимост от избраните лимити на обезщетение, рисковите класове и др. рискови фактори.

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,