Бизнес пакет „Фермер” ЗАД „ВИКТОРИЯ”

19 Февруари 2010 г.,zastrahovatel.com

Бизнес пакет „Фермер” – крачка към

нов модел в земеделското застраховане

 

 • Комбинираната полица се предлага у нас от ЗАД „ВИКТОРИЯ”

 

Нестандартното поведение на зимата тази година вече поставя под въпрос реколтата, която земеделските производители у нас биха могли да получат от посевите си. Тревогата се засилва още повече от факта, че в сегашната криза не само много от малките, но и доста от големите стопанства предпочитат да намалят разходите си, като не застраховат нивите си. Сравнително ниският интерес към земеделските застраховки у нас обаче не пречи на развитието на този вид продукти.

Новаторът в тази област е ЗАД „ВИКТОРИЯ” – дъщерно дружество на специализиралата се в селскостопанското застраховане италианска компания „FATA Insurance”, част от „Дженерали груп”. От известно време българското дружество предлага на нашите земеделски производители бизнес пакет „Фермер”. Това е комбинирана полица, с която освен земеделските култури се застраховат и имуществото, автомобилът, селскостопанската техника и дори животът и здравето на фермера и неговото семейство, както и на работниците му. Освен че облекчава земеделските производители и им спестява време, „Фермер” осигурява и по-големи от стандартните отстъпки за всеки отделен бранш, включен в пакета. Това уточни за в. „Застраховател прес” Павел Петков, директор „Селскостопанско застраховане” в ЗАД „ВИКТОРИЯ”. И обясни, че в рамките на пакета могат да бъдат избирани всички възможни комбинации от покрити рискове. Единствените условия са да бъдат застраховани земеделски култури или трайни насаждения, както и да се избере още поне едно застрахователно покритие, пък било то и задължителната „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Какви застраховки включва предлаганият от ЗАД „ВИКТОРИЯ” бизнес пакет „Фермер”?

На първо място, разбира се, е застраховката

 

„Земеделски култури”

 

Тя осигурява застрахователна защита на реколтата срещу градушка, буря, проливен дъжд, пожар, наводнение и осланяване. За зимните житни култури могат да бъдат покрити допълнително и рисковете киша, измръзване и изтегляне. Когато полицата се сключва за неплододаващи трайни насаждения, покритите рискове са градушка, буря, проливен дъжд, пожар и измръзване.

Застрахователната сума се определя по договаряне между застрахователя и фермера, и зависи от очакваните добиви и цената на продукцията. Условията на застраховката дават възможност застрахователната сума да бъде увеличавана през времето на действие на застраховката.

Отговорността на застрахователя е за 100% от застрахователната сума, а в случаите на презасяване – за 15, 20 или 30 на сто от застрахователната сума, като процентът зависи от вида на земеделската култура.

ЗАД „ВИКТОРИЯ” се ангажира да оцени щетите по тези полици в петдневен срок от получаването на съответното уведомление за щета, когато предстои презасяване или прибиране на реколтата. В останалите случаи оценката на щетите се прави в десетдневен срок.

Размерът на обезщетението се определя в зависимост от процента на намаляване на добива заради застрахователното събитие. Сумата се заплаща на застрахования до 15 дни, след като бъде определен размерът на съответната щета.

Обект на застраховане могат да бъдат и

 

неплододаващи трайни насаждения

 

Полицата осигурява застрахователна защита от загуби, настъпили поради пълно загиване или увреждане до непригодност на младите трайни насаждения – от засаждането им до встъпването им в плододаване.

Отговорността на застрахователя е за разходите за създаване на насаждението. Те включват стойността на посадъчния материал и разходите за засаждането му, като последните се покриват в процент от стойността на посадъчния материал. За лозята този процент е 25 на сто, а за останалите трайни насаждения – 10%.

Вторият вид застраховки, включени в бизнес пакета „Фермер”, са тези срещу

 

злопоука

 

ЗАД „ВИКТОРИЯ” дава възможност на земеделските производители да осигурят застрахователна защита срещу злополука не само за себе си и за членовете на семейството си, но и за наемните си работници. Покритите рискове тук са смърт, трайна и временна нетрудоспособност вследствие на злополука, медицински разходи, налагащи се заради злополука, както и разходи за погребение при смърт вследствие на злополука. Застрахователното покритие е валидно 24 часа в денонощието през времето на валидност на полицата и важи за територията на цялата страна.

 

Имуществените застраховки

 

са третият вид застрахователна защита, включена в бизнес пакета „Фермер”. Покритите рискове при тях са пожар и природни бедствия, както и кражба, грабеж и вандализъм.

Срещу пожар и природни бедствия фермерите могат да застраховат недвижимите си имоти – жилища, офиси и стопански сгради, както и движимо имущество – обзавеждане, офис оборудване, домакински електроуреди, битова електроника, стопанско имущество, машини и съоръжения, както и материални запаси. Според условията на полицата за застраховани с нея се считат и разходите за ограничаване или намаляване на щетите върху застрахованото имущество след настъпило застрахователно събитие. Тук се включват и разноските за разчистване на отломки и остатъци от това имущество.

Срещу допълнителна премия могат да бъдат застраховани и огради, подпорни зидове и стени, както и бижута и други изделия от злато, сребро и други благородни метали, скъпи произведения на изкуството, антикварни предмети, нумизматични колекции и др.

Основните покрити рискове тук са пожар, мълния, експлозия, имплозия, както и сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар. Като допълнителни могат да бъдат избрани рисковете:

 • „Умишлен пожар” - пожар, предизвикан от палеж, злоумишлена експлозия или от други злоумишлени действия на трети лица;
 • „Бедствия” - буря, падане на дървeта и клони, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване;
 • „Изтичане на вода и пара”;
 • „Стачки, граждански вълнения, бунтове, размирици” - застрахователят обезщетява за пълна загуба или частична вреда на застраховано имущество вследствие на въстания, граждански вълнения, бунтове, размирици, преврати, безредици и стачки;
 • „Свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на подпочвени води;
 • „Увреждане от действия на морски вълни”;
 • „Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели”;
 • „Злоумишлени действия на трети лица”;
 • „Земетресение”;
 • „Загуба на наем вследствие на пожар”.

Освен това застраховката покрива и гражданската отговорност на застрахования за причинени имуществени вреди на трети лица от застраховано имущество в резултат на настъпили застрахователни събития, покрити по рисковете, включени в застрахователната полица.

Застраховка срещу кражба, грабеж и вандализъм може да бъде сключена само за движимо имущество, за което са покрити рисковете „Пожар и природни бедствия”.

В рамките на това застрахователно покритие ЗАД „Виктория” изплаща обезщетение и за щетите, причинени на недвижимото имущество, разрушено при взломната кражба. Размерът на това обезщетение е до 5% от застрахователната стойност на недвижимостта според застраховката й срещу пожар и природни бедствия. За да се получи това обезщетение, не се плаща допълнителна премия.

Четвъртият вид застрахователна защита, включена в бизнес пакета „Фермер”, са

 

автомобилните застраховки

 

Става дума не само за доброволната „Каско на МПС”, но и за задължителната „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Обект на застраховане тук е не само личният автомобил на фермера, но и всички притежавани от него селскостопански машини със собствен двигател, ремаркета и полуремаркета.

ЗАД „Виктория” дава възможност на клиентите си да избират сред клаузите „Минимално каско”, „Частично каско”, „Разширено каско” и „Пълно каско”.

Покритите рискове при „Минимално каско” са пожар, буря (ураган), градушка, наводнение, гръм (мълния), снежно и/или ледено натрупване, вследствие на обилен снеговалеж, морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и други подобни съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения.

При „Частично каско” се покриват и рисковете случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС, сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътнотранспортни произшествия, внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това не е възникнало поради невнимание или небрежност на застрахования.

Клаузата „Разширено каско” включва още рисковете повреди на МПС, причинени от трети лица чрез механично въздействие - удар с твърд предмет, надраскване или умишлено преобръщане на МПС, заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване.

Клаузата „Пълно каско” покрива още рисковете кражба и грабеж на цяло МПС, както и кражба чрез взлом на трайно монтирано в автомобила радио, аудио и видео оборудване на единична стойност до 5 % от застрахователната сума на МПС. Стойността на допълнителното оборудване обаче не може да надвишава общо 20% от застрахователната сума и се отбелязва в полицата.

ЗАД „ВИКТОРИЯ” осигурява и безплатна специализирана пътна помощ за всички свои клиенти по „Каско на МПС”, претърпели пътнотранспортно произшествие на територията на страната, вследствие на което автомобилът им не може да се придвижи на собствен ход.

Задължителната „Гражданска отговорност” на автомобилистите, сключена в ЗАД „ВИКТОРИЯ”, е валидна не само на територията на целия Европейски съюз, но и в страните-членки на Международното споразумение "Зелена карта", включително Сърбия, Македония и Турция.

 

Със своята разностранност и изчерпателност бизнес пакетът „Фермер” може да бъде определен като поредната крачка на българското земеделско застраховане към наложилите се в страните от т. нар. Стара Европа модели на този вид бизнес. В САЩ и Австралия едновременно с традиционните се предлагат и подобни комбинирани фермерски полици за земеделските производители. Българските фермери очевидно не могат да се оплачат от липса на достатъчно разнообразни и интересни продукти, осигуряващи им необходимата застрахователна защита. Друг е въпросът кога земеделските производители у нас ще оценят ползата от застраховането и ще започнат сами да търсят застрахователите.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Здравно застраховане"
д-р Ирена Мишева ,
orange_li
"Застрахователен пазар"
Боян Илиев, Ирена Мишева, 2005
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998