Продължава тенденцията за реализиране на постоянен ръст от дружеството ни

18 Май 2009 г.,zastrahovatel.com
Петър Аврамов, председател на УС и изпълнителен директор на „ХДИ Застраховане”

  – В последното ни интервю с председателя на Надзорния съвет на „ХДИ Застраховане”  г-н Матиас Маак, един от най-верните ни приятели, той с радост съобщи, че дружеството върви неотклонно във вярна посока и има ръст от 26% през третото тримесечие на миналата година при общ ръст на пазара  22%. Как приключи впрочем 2008 година за „ХДИ Застраховане” и най-вече по отношение на показателите  ръст и печалба?

- За мен е удоволствие да споделя с вас, че „ХДИ Застраховане” приключи 2008 г. с 36% ръст на приходите от застрахователни премии и с печалба в размер на 199 хил. лв. Като се има предвид изключително трудната ситуация на пазара, изострената конкуренция, както и негативното влияние на световната икономическа криза, тези резултати са повече от удовлетворителни. С тях „ХДИ Застраховане” продължава тенденцията на реализиране на постоянен ръст на премийния приход в комбинация с положителен финансов резултат при спазване на консервативен подход както по отношение на поеманите рискове, така и по отношение на инвестиционната политика.

 – От досегашната ви дейност става ясно, че  вие следвате стриктно принципите, практиката на холдинга–майка. Не шумите с резултатите си, не бързате да постигате скокообразен ръст в развитието си, държите повече на инвестициите в държавни ценни книжа, отколкото в обема на акции, с една дума – по-консервативни методи и принципи прилагате. Как съчетавате всичко това с даденостите на българския, вече поевропеизиран застрахователен пазар, за да постигате така необходимата стабилност на дружеството?

- Смятам, че отговорът на този въпрос се съдържа в самия въпрос. Придържането към консервативна политика както по отношение на подписваческата, така и по отношение на инвестиционната дейност само по себе си е гаранция за стабилно развитие. Това се доказва по особено категоричен и за съжаление доста болезнен начин за редица големи глобални играчи в условията на сегашната икономическа криза. Правилно сте забелязали, че „ХДИ Застраховане” не е сред компаниите, които реализират бомбастичен ръст на премиите, поемайки значителни рискове. Както нееднократно съм подчертавал, ние следваме стриктно политиката на нашия пряк мажоритарен немски акционер, която е и политика на цялата група „Talanx”, за максимално използване на възможностите на пазара за реализиране на ръст над средния при спазване на няколко водещи условия, а именно концентриране в целевата група на индивидуалните клиенти, малките и средните фирми, поемане на разумни по размер и характер рискове, 100% презастраховане на тези рискове в първокласен презастраховател, какъвто е нашият дългогодишен партньор „Hannover Re” – част от групата Talanx, разумна ценова политика и консервативен инвестиционен подход. Признавам, че спазването на някои от тези условия за съжаление понякога влиза в конфликт със стремежа за реализиране на продажби на всяка цена, но отново подчертавам, че консервативният подход доказва своята ефективност именно в тежки икономически условия като сегашните.

 – Въпросното ни интервю с г-н Маак беше в началото на ноември миналата година и в него стана дума за връхлетялата САЩ, света и Европа финансова криза. Той употреби една метафора, която много ми хареса. Каза, че холдингът и дъщерните дружества не са получили от финансовия удар насинено око. Как впрочем се усеща във вашето дружество тази криза и как мислите ще се отрази тя на застраховането в България?

- Ще си позволя да разделя въпроса на две части. По отношение на групата „Talanx”, включително нашия пряк акционер „HDI-Gerling Internation Holding AG” и неговите дъщерни дружества, сътресения не се очакват и няма да има. Окончателните резултати на групата за 2008 г. ще бъдат публикувани официално на 24.06.2009 г. Предварителните резултати показват незначителен спад в брутните премии с 1,1%. Влиянието на тежката криза, ударила световните финансови пазари в края на миналата година, се отразява естествено на нетния приход от инвестиции, който по прогнозни данни отбелязва спад с 42,1%. В резултат от тези негативни тенденции се очаква групата да реализира оперативна печалба преди облагане в размер на 417 млн. евро (при 1,451 млн. евро през 2007 г.). Тези прогнозни данни показват, че като част от световния пазар на финансови услуги „Talanx” съвсем естествено и закономерно търпи влиянието на негативните тенденции, но по смисъла на казаното от г-н „Маак”, не може да се говори за тежък удар, при положение че нивото на приходите е запазено и че е реализирана значителна печалба, макар и под нивото на тази от 2007 г. Това красноречиво говори не само за ефективността на корпоративната политика на „Talanx”, но и за стабилността на групата, към която „ХДИ Застраховане” има честта и късмета да принадлежи.

Що се отнася до влиянието на кризата върху дейността на нашето дружество в частност и на българския застрахователен пазар като цяло, смятам, че не трябва да се заблуждаваме, че негативните световни тенденции ще ни подминат без особени последствия. Всяка една подобна криза създава редица фактори, действащи негативно на пазара на застрахователни услуги. Като започнем от цялостното свиване на потреблението и преминем през ограничаването на кредитирането, което логично вече доведе до значителен спад в продажбите на автомобили и имоти – всичко това не може да бъде наречено благоприятна среда за развитие на застрахователния бизнес. Напротив, всички ние понасяме и ще понасяме негативни влияния върху нашата дейност като застрахователи, особено като се има предвид огромният дял на автомобилното застраховане в общия обем на реализираните премии.

– Всеизвестно е, че задължителната застраховка „Гражданска отговорност” е губеща за всички дружества на пазара. Причините са повече, но главната е в ниските цени. Знам, че в холдинга имат пределно ясно становище по отношение на случая на българския автомобилно-застрахователен пазар, респективно със застраховката „Гражданска отговорност”. Държи се всеки момент да има яснота – ако днес има някоя щета - колко ще струва тя след известно време, калкулирайки инфлацията, увеличаването на цените и т.н. След което веднага идва въпросът за резервите, от които да се изплати обезщетението по нея. Това е проблемът на развиващите се пазари. Как работите вие конкретно по тази магистрална линия – премия /цена/: щети /изплащане на обезщетения/: резерви?

- Може би ще се повторя, но и при определяне на търговската политика по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и последващото й администриране, „ХДИ Застраховане” се ръководи от пазарните принципи и разумното управление на риска, както и стриктното спазване на нормативните изисквания при определяне на резервите.

 – Дотук говорихме всъщност и за контролинга, и управлението на риска, как ще се осъществяват те във вашето дружество, г-н Аврамов?

- Контролингът и управлението на риска в „ХДИ Застраховане” се осъществяват в съответствие с българските нормативни изисквания и установените практики, процедури и правила на групата „Talanx”. Тук бих искал да обърна внимание на това, че като субект, подготвящ своето излизане на борсата, „Talanx” има изключително строги и обхватни изисквания по отношение на отчитането, прозрачността на информацията, управлението на риска, кризисния мениджмънт и редица други аспекти на корпоративното управление като цяло. Установените процедури от страна на „Talanx” водят до много строг контрол върху управлението на риска и поддържането на застрахователния портфейл на всяко едно застрахователно дружество от групата.

 – И още един въпрос, свързан с разглеждания проблем - по-голямото внимание на другите видове застраховки не за компенсиране на известни загуби от автомобилните застраховки, а за равновесие и стабилност на продуктовия портфейл. Нещо, на което вие много държите, развивайки имущественото и селскостопанското застраховане. Какво правите и предвиждате по отношение на тези и други видове застраховки?

- И през 2009 г. търговската политика на дружеството е концентрирана както върху програмата за лоялни клиенти, така и върху обновяването на предлаганите застрахователни продукти. Както посочих преди малко, а това е и добре известно на пазара, целевата група на „ХДИ Застраховане” са индивидуалните потребители и малките и средните фирми. За да бъдем максимално гъвкави и да предложим атрактивни условия за застраховане, през второто тримесечие на тази година предвиждаме влизането в сила на нови Общи условия по застраховка „Пожар и природни бедствия” за физически лица и малки фирми, както и на изцяло актуализирани условия по застраховка „Помощ при пътуване”.

 – Няма да спестя и на вас въпроса за двустранните констативни протоколи, още повече че вие сте и член на управата на Асоциацията на българските застрахователи, като председател на Контролния й съвет. Каква е позицията на „ХДИ Застраховане”?

- Както е добре известно, използването на двустранни протоколи за удостоверяване на настъпването на ПТП и за завеждането на претенции за изплащане на застрахователни обезщетения е широко използвана практика в редица страни членки на ЕС. Както повечето колеги в застрахователния бранш, така и аз имам своите резерви и опасения по отношение на използването на двустранните протоколи с цел неправомерно облагодетелстване чрез инсцениране на събития, имайки предвид условията на нашия пазар. Причината за това, както вече многократно беше изтъквано, е липсата на функционираща „бонус-малус” система при определяне размера на застрахователната премия по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на всеки индивидуален потребител. Въвеждането на тази практика засяга и друга застраховка, която в сравнение с т.нар. стари страни членки на ЕС е в пъти по-масова у нас – „Каско на МПС”. Всички знаем, че за голяма част от българските граждани това е първата и понякога единствена застраховка, като изключим задължителната „Гражданска отговорност”, която те сключват в своя живот. При настъпване на ПТП с материални щети, дори когато автомобилът е в състояние да се движи на собствен ход, обезщетението, което застрахователят ще трябва да изплати, може да достигне значителна сума. А когато събитието е удостоверено с двустранен протокол, никой не може да гарантира, че участниците в него не са употребили алкохол например. Ето защо, дори да оставим настрана невъзможността на застрахователя да защити своя интерес в този случай, остава въпросът за това, дали подобна практика не засилва чувството за безнаказаност в и без това агресивния трафик у нас.

 – И за още една ваша позиция ще ви попитам – за тази по отношение на комисионите на застрахователните посредници?

- Таванът на комисионите е такъв, какъвто застрахователят допуска той да бъде. Тук важи основополагащият закон в икономиката – при константно предлагане, в случая на посреднически услуги, колкото по-голямо е търсенето им от страна на застрахователите, толкова по-висока ще е тяхната цена. Защото нека да признаем един горчив факт – ако застрахователите откажат да плащат немислими и нечувани в много други държави комисиони за извършената услуга, посредниците няма да спрат да работят. Моята позиция по отношение на размера на комисионните възнаграждения е, че в България тепърва предстои намирането на онзи баланс в отношенията застраховател – посредник, който да удовлетвори в еднаква степен и двете страни, така че финансовата им стабилност да не бъде поставена под въпрос. Освен това считам, че постигането на този баланс би бил в интерес и на потребителите на застрахователни услуги с оглед на постигането на оптимална цена на застрахователния продукт.

 – Как възнамерявате да излезете от кризата и въпреки нея, ще постигнете ли целите си през тази година?

- Определено тази година ще бъде трудна и, сигурен съм, ще ни изправи пред много предизвикателства. През всичките тези години обаче нашето дружество се е стремяло към изпълнение на поставените цели и в този смисъл настоящата година не е по-различна от другите. Вярвам, че с амбицията и професионалните умения на служителите и посредниците „ХДИ Застраховане” ще постигне ръст на премийния приход и през 2009 г. Ще използвам предоставената ми възможност да благодаря на нашите клиенти за доверието и на нашите партньори и служители за взаимодействието и себеотдаването. Пожелавам на всички да преминат по-леко през изпитанията на финансовата криза, а на колегите и читателите на вестник „Застраховател-прес” пожелавам здраве и късмет.

 Интервюто взе  Петър Андасаров в-к "Застраховател прес" бр.9-2009г.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li