Надежда Гоцева:Нараства интересът към застраховките „Злополука"

14 Април 2008 г.,zastrahovatel.com
Ръстът на премийния приход по застраховки „Злополука“ за 2007 г. е 16,24% в сравнение с 2006,като за задължителната „Трудова злополука” увеличението е почти двойно - 97,79%

Надежда Гоцева, мениджър „Развитие на продукта” „Злополуки и отговорности” в ЗД „Евроинс” АД

 

Надежда Гоцева е на 26 години. Завършила е Икономическия университет във Варна. След това взема магистърска степен по специалност „Застраховане” в Стопанска академия „Д. А. Ценов” в Свищов. В ЗД „Евроинс” АД работи от 6 години - още като студентка постъпва във варненския клон на дружеството. Заемала е различни позиции – от технически сътрудник, през експерт застраховане, експерт ликвидация на щети до мениджър. Ползва немски и английски език.

 

- Г-жо Гоцева, защо беше създадена ръководената от вас структура в ЗД „Евроинс” АД и с какво се занимава тя?

- Отделите „Лично застраховане” (към който бяха застраховките „Злополука” и „Медицински разходи за чужбина”) и „Бизнес застраховки и отговорности” бяха слети в „Злополуки и отговорности”. Причината е, че когато дойде клиент за дадена застраховка, например за „Професионална отговорност“, обикновено сключва и застраховка „Трудова злополука“ за персонала си, „Отговорност на работодателя“, както и лична застраховка „Злополука”.

- Какви са тенденциите в развитието на тези два вида продукти – злополуки и отговорности?

- Ръстът на премийния приход по застраховки „Злополука“ за 2007 г. е 16,24% в сравнение с 2006 г. Като за задължителната „Трудова злополука” увеличението е почти двойно - 97,79%. Висок ръст бележи и „Злополука на кредитополучатели”, по която нашето дружество работи основно с „Пиреос банк”. Застраховките на отговорности също се развиват доста добре. Интересът към този вид застраховане непрекъснато се повишава, което е продиктувано както от задължителния характер на част от застраховките „Професионална отговорност”, така и от факта, че все повече хора осъзнават отговорността, която носят за извършваната дейност. В много случаи сключването на застраховка “Професионална отговорност” е и предпоставка за получаване на разрешение за извършване на дадена дейност, участие в търг или обществена поръчка. Ръстът на премийния приход по този вид застраховки е 25,09%, като „Обща гражданска отговорност” има най-голям дял – 37,37%. Тя включва „Отговорност към трети лица”, „Отговорност за продукта”, „Отговорност за замърсяване” и „Отговорност за неизпълнение на договорни задължения”.

- На какво се дължи най-високият ръст при „Трудова злополука”? Само на това, че тази застраховка вече е задължителна ли?

- Не. Високият ръст основно се дължи на привлечените нови корпоративни клиенти. Тази застраховка е задължителна от февруари 2006 г. Според действащото законодателство, ако работодателят е сключил доброволна застраховка „Злополука” за работниците си, това отменя задължението му да сключи задължителната „Трудова злополука”. До 2007 г. се изчакваше да изтекат доброволните застраховки, които бяха сключени от много работодатели. След изтичането на срока на тези полици, работодателите започнаха да сключват задължителната застраховка, още повече че премията по нея е чувствително по-малка.

- Тази промяна на законодателството предизвика ли изменения в самите продукти и какви са те?

- Не, тъй като покритите рискове по задължителната „Трудова злополука” са покрити и по доброволната застраховка. Разликата е, че при задължителната покритието на рисковете е само по време на работа. Докато при доброволната работодателите обикновено избират и риска „Битова злополука”, което е по-добрият вариант за работника. Вече има доста хора, които не са доволни от обезщетенията по задължителната застраховка. Причината е, че при временна загуба на трудоспособност обезщетенията са изключително малки, тъй като се определят на база месечна брутна работна заплата. Например за два месеца временна загуба на трудоспособност застрахованите получават средно около 35-50 лева, което е изключително малко. Докато при доброволната застраховка обезщетенията за временна загуба на трудоспособност са чувствително по-високи.

- Има ли работодатели, които освен задължителната „Трудова злополука” продължават да сключват и доброволна застраховка на работниците си заради допълнителните покрития?

- Да, но това са много малка част от работодателите. Има и други, които завишават застрахователната сума за временна загуба на трудоспособност по задължителната „Трудова злополука“. Наредбата позволява това – в нея е указана минималната застрахователна сума, но не и максимална. Работодателят може да завиши сумата за временна загуба на трудоспособност и обезщетенията да са процент от 2000 лв. или 5000 лв. например. При смърт и при трайна загуба на трудосособност застрахователната сума по задължителната застраховка е наистина висока – 7 пъти годишната работна заплата. Което в повечето случаи не може да бъде постигнато при доброволната застраховка, а и премията би била значително по-висока.

- Разкажете малко повече за най-търсените продукти от групата на професионалните отговорности.

- Най-търсените сред тях са задължителната „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, професионална отговорност на адвокати, нотариуси и лекари. Много преводачи, счетоводители, работодатели и хотелиери също застраховат професионалната си отговорност, въпреки че за тях това не е задължително.

- Има ли много щети по тези застраховки?

- По професионалните отговорности – не. Най-ниска щетимост при нас имат застраховките „Отговорност на туроператора” и „Отговорност на работодателя”. А най-висока е щетимостта по „Професионална отговорност в проектирането и строителството” и „Обща гражданска отговорност”. Въпреки това обаче за 2007 г. има спад в изплатените обезщетения в размер на 83,73% в сравнение с 2006 г. В същото време отчитаме ръст на премийния приход.

- А каква е щетимостта по застраховките срещу злополука?

- Застраховка „Медицински разходи при злополука и заболяване в чужбина” бележи ръст на изплатените обезщетения в размер 13,63 % в сравнение с 2006г., което не е толкова значително като процент. С най-висок дял в сумата на изплатените обезщетения е застраховка „Трудова злополука”, но този факт спокойно може да бъде отдаден на високия ръст на премийния приход, отчетен по тази застраховка.

- След като България вече е член на ЕС, за пътувания в кои страни се търси най-вече застраховка „Медицински разходи при злополука и заболяване в чужбина”?

- Сключва се масово за САЩ и за страните, за които се организират екскурзии. Хората, които са свикнали да си правят такава застраховка, и сега си я сключват при пътувания в ЕС, защото тя покрива доста повече неща, отколкото европейската здравноосигурителна карта. Например покрива рисковете репатриране, транспортиране на тленни останки, смърт от злополука, дневни пари за болничен престой, кражба на багаж, правни разноски, отговорност към трети лица и т.н.

- Казахте, че една от застраховките с най-ниска щетимост е „Отговорност на работодателя”. Какви рискове покрива тя?

- Ако служител пострада по време на изпълнение на служебните си задължения, независимо дали е по вина на работодателя или не, ще покрием отговорността за причинените му имуществени и неимуществени вреди. Застраховката покрива и разумно направените от работодателя разходи за отстраняване или намаляване на вредите, дори и тогава, когато усилията му са без резултат, както и съдебните разноски и лихви по дела, заведени от негов служител за причинените имуществени и неимуществени вреди. Тази застраховка не е задължителна и може би затова не се търси много от работодателите. Обикновено се сключва от строителни фирми.

- А предлагате ли застраховка на професионалната отговорност на финансови и инвестиционни посредници?

- Застраховката „Професионална отговорност на инвестиционен посредник” скоро стана задължителна, но все още не сме разработили специален продукт за нея. Засега още мислим в тази посока. Вече имаше интерес от застрахователни брокери, но според мен инвестиционните посредници у нас не са чак толкова много, т. е. този пазар все още е доста ограничен.

- Какви нови или обновени продукти в областта на злополуките и отговорностите можем да очакваме скоро от ЗД „Евроинс” АД?

- Съобразяваме се с тенденциите на пазара и се стремим своевременно да актуализираме продуктите си, тъй като конкуренцията е голяма и изискванията на пазара непрекъснато се повишават. Освен на създаването на нови продукти отделяме внимание и на вече съществуващите, като ги привеждаме в съответствие с актуалните потребности на клиентите. Скоро ще имаме нови условия и нова тарифа по застраховката „Медицински разходи при злополука и заболяване в чужбина”. Предвиждаме да подобрим и общите условия по застраховка „Злополука”, като включим по-разнообразни рискове. При застраховките на професионални отговорности имаме клаузи, по които могат да се покрият на практика всички поискани от клиента рискове. Затова при тях засега не смятаме да правим значителни промени.

- Към доброволните застраховки от коя от двете области – злополуки и отговорности, има по-голям интерес?

- Към застраховките „Злополука”. Явно хората вече все по-често се сещат и за себе си, а не само за автомобила си.

- За какви застрахователни суми се сключва средно доброволната застраховка „Злополука” и съответно срещу каква премия?

- Доскоро тази застраховка се сключваше средно за по 2-3 хиляди лева застрахователна сума, което е много малко. Напоследък обаче все по-често се подписват полици за около 10 000 лева застрахователна сума. Избираните рискове са смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука, временна загуба на трудоспособност от общо заболяване и медицински разходи. Най-рядко избираният риск е „Медицински транспорт”. Това е разбираемо, тъй като медицинският транспорт у нас е безплатен. Рискът „Медицински транспорт” обикновено се избира при планинските застраховки, тъй като транспортирането при злополука в планината е доста скъпо.

- При 10 000 лева застрахователна сума в какви граници варира премията по доброволната застраховка „Злополука”?

- Между 40 и 90 лева. Зависи от избраните рискове и в какъв рисков клас попада кандидатът за застраховане.

- Кои други продукти от областта на злополуките и отговорностите се развиват добре?

- Туристическите застраховки, които се сключват от хотелиерите. Застраховката покрива рисковете: смърт от злополука, трайна загуба на трудоспособност от злополука, медицински разноски вследствие на злополука, медицински разходи вследствие на остро заболяване, разноски за репатриране вследствие на злополука, пълно или частично унищожаване или взломна кражба на багаж, както и лична отговорност за нанесени щети на трети лица. Доста от хотелиерите вече сключват такава застраховка, може би защото премията по нея е стотинки на човек за нощувка. Доброто развитие на тази застраховка вероятно се дължи и на масовото строителство на хотели през последните години. А и хотелиерите така се чувстват спокойни и сигурни за техните гости.

 

Разговора води Йоанна СтефановаИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки