Асоциация на българските застрахователи /АБЗ/

Асоциация на българските застрахователи /АБЗ/

Сдружение “Асоциация на българските застрахователи”/АБЗ/ е учредено на 16 октомври 1992 година в град София от 12 държавни и частни застрахователни компании: ЗПАД ”България”, ЗАД”България- Живот”, “Булстрад”АД, ЗПК”Орел”АД, ЖЗК”Феникс”АД, ДЗИ, “Енергия”АД, ЗПАД”Витоша”АД, МЗПК”Европа”АД, “София инс”АД, АД”Автомобилно застраховане-МИК”, “Гранит”АД.

Асоциация на българските застрахователи е съдебно регистрирана през 1994 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С приетия от учредителите Устав Асоциацията определя дейността си като организация за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове чрез защита на техните общи интереси.

В приетия през 1996 година Закон за застраховането /ЗЗ/, последващо изменен и допълнен през 1997 година, в Допълнителните разпоредби се записва, че асоциация на българските застрахователи е сдружение, в което членуват застрахователите, получили разрешение по този закон. Съгласно това определение на ЗЗ в АБЗ могат да членуват единствено застрахователи с разрешение за извършване на застрахователна, презастрахователна или застрахователна и презастрахователна дейност на територията на Република България. През 1998 година, след приключване на процеса на лицензиране по Закона за застраховането, лицензираните застрахователи продължават членството си в АБЗ и го поддържат до настоящия момент.

Към 2005 година членове на Асоциацията на българските застрахователи са 31 застрахователни компании, разпределени в два основни бранша: по общо застраховане и по животозастраховане.

Асоциацията е изградена и работи при спазване на принципите демократичност, доброволност, равенство и колегиалност, регламентирани като основни принципи, записани в Устава на сдружението.

Сдружението взема решенията си автономно от държавните институции, при строго спазване на императивните разпоредби на действащите нормативни актове.

За постигане на своите цели, АБЗ се ръководи от Закона за застраховането и подзаконовите актове по прилагането му, както и от актовете на българските държавни органи, регулиращи по силата на закона дейността в областта на застраховането.

Основната цел на сдружението. Записана е в Устава е дефинирана като подпомагане на членове при осъществяването на застрахователната им дейност и защита на техните права и интереси.

Главната цел се реализира от АБЗ при спазване на всички допустими от закона действия, като:

 • съгласува и координира интересите на членовете си при осъществяваната от тях дейност и ги представлява пред държавните органи, обществени организации и други лица;

 • изготвя мотивирани и обосновани становища по проекти за нормативни актове, регламентиращи застраховането;

 • координира инициираните от нея международни връзки на членовете си, осъществява контакти и е с представителни функции пред международни организации и съюзи, включително по финансирани от чужбина международни програми;

Основната дейност на АБЗ е насочена към съдействие на членовете за създаване на благоприятни условия за развитие на тяхната дейност и за лоялна конкуренция, за обмяна на опит и информация между членовете на Асоциацията и между тях и чуждестранни организации.

Членове на АБЗ

Асоциацията на застрахователите в България е отворена формация и всеки лицензиран застраховател приел Устава й може свободно и доброволно да стане неин член.

Членуващите в асоциацията общо 31 застрахователни дружества са разпределени съответно на:

18 дружества по общо застраховане:

 • ЗПАД „Алианц България” АД
 • ЗПАД „Армеец” АД
 • ЗПАД „Булстрад” АД
 • ЗД „Бул инс” АД
 • ЗК „Български имоти” АД
 • „Българска агенция за експортно застраховане” АД
 • ЗД „Уника” АД
 • ЗАД „Виктория” АД
 • ЗПАД „ДЗИ - Общо застраховане” АД
 • ЗД „Евро инс” АД
 • ЗАД „Енергия” АД
 • „Ей Ай Джи България – ЗПД” ЕАД
 • „Интерамерикан България” ЗАД
 • „Общинска застрахователна компания” АД
 • ЗК "Дженерали Застраховане" АД 
 • „Кю Би И Интернешънъл Иншурънс Лимитид”-Клон София
 • ЗК „ЛЕВ ИНС” АД
 • HDI Застраховане

11 дружества по животозастраховане:

 • ЗАД „Алианц България живот” АД
 • ЗАД „Булстрад Живот” АД
 • ЖЗК „Български имоти” АД
 • ЗК „Уника Живот” АД
 • ЗПАД ДЗИ АД
 • ЗК "Дженерали Животозастраховане" АД 
 • „Ей Ай Джи Лайф България животозастрахователно дружество” ЕАД
 • ЗАД „Граве България” АД
 • Животозастрахователна компания“ДСК Гаранция”АД
 • „КД Живот“
 •  „Животозастрахователен институт“

2 Взаимозастрахователни кооперации:

 • ВЗК „Добруджа-М-Живот”
 • „Медик център -Взаимозастрахователна кооперация-“МСMIC (Синдикална ВЗК)

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА АБЗ

ОБЩО СЪБРАНИЕ - /представители на застрахователите-членове/

Управителен съвет

Председател

Заместник-председател

Членове

Контролен съвет Образователен съвет

Главен секретар

Постоянни комисии

Работни групи

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Комисия по имуществено застраховане, морско и авиационно застраховане

 

Комисия по автомобилно застраховане

 

Комисия по животозастраховане

Комисия по евроинтеграция

 

Юридическа комисия

Председател:Ивет Белева

Икономическа и финансова комисия

Председател:Максим Сираков

Работна група по изработване на концепция «Пул за катастрофични рискове»

Председател на РГ: Лука Доков

 

Председатели на управителните съвети от създаването на АБЗ /по реда на тяхното избиране/

 1. Радослав Габровски
 2. Румен Янчев
 3. Георги Абаджиев
 4. Атанас Табов
 5. Венислав Йотов
 6. Даниела Конова
 7. Орлин Пенев
СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА Асоциация на българските застрахователи /АБЗ/
Орлин Пенев
ОРЛИН ПЕНЕВ

Председател
Роден е на 6 март 1956 г. в Бургас. Завършил е ВМЕИ, Варна, и Бургаски свободен университет, специалност „Финанси”. Специализира в „Allianz Management Institute и Swiss Re”.
Кариерата си започва като специалист по морско застраховане в ЗПАД "Булстрад". Работи като управител на Генералната агенция на ЗПАД "България" в Бургас. След това заема следните длъжности: изпълнителен директор на ЗК "Туринс" АД, управител на застрахователен офис "Европа" на ЗПАД "Алианц България", изпълнителен вицепрезидент "Маркетинг, продажби и реклама" на „Алианц България Холдинг”, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България". И от 2001 г. е изпълнителен директор на ЗПАД "Алианц България".
Данчо Данчев
ДАНЧО ДАНЧЕВ

Заместник председател
Константин Велев
КОНСТАНТИН ВЕЛЕВ

Член на Управителния съвет
Завършил Юридическия факултет на СУ “Климент Охридски”, специалност “Право”. Работил е в Столичната следствена служба като помощник-следовател (1995), в Централна кооперативна банка като старши юрисконсулт (1995-1997), в Дирекция за Застрахователен надзор като началник на “Правно управление” (1997-2000): преподавател по “Гражданско и търговско право” в Юридическия факултет на СУ”Климент Охридски” от 1995 г. до сега.
От 2000 г. работи в ЗК”Орел”АД, в момента – изпълнителен директор на ЗК ”Дженерали Застраховане”АД.
Тодор Казанджиев
ТОДОР КАЗАНДЖИЕВ

Член на Управителния съвет
Роден е на 18 декември 1967 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва специалност „Финанси” във Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий”. Започва работа в застрахователния бранш през 1999 г. като финансов директор в Животозастрахователна компания „AIG Life Bulgaria”. От м. май 2004 г. поема ръководството на ЖЗК „ДСК Гаранция”, а от м. май 2005 г. е главен изпълнителен директор на ЗК „ДСК Гаранция” АД. Коректността е принципът, от който се ръководи в живота и в работата си. Женен е, има две деца – син и дъщеря. Владее английски, руски и ползва немски и полски език.
Стефан Софиянски
СТЕФАН СОФИЯНСКИ

Член на Управителния съвет
Роден е на 30.12.1972 г. в гр. София. Завършил е 114-а Английска езикова гимназия, специалност “Финанси” и „Право”, магистърска степен в УНСС. Работил е във Финансова къща “ВИД-АБВ” ООД като главен дилър “Международни валутни пазари”, в Инвестиционен фонд “Развитие” КДА. През 1999 г. в застрахователна компания “Юпитер” АД. В ЗАД “ ЗК Левски Спартак” АД. И от юни 2001 г. е изпълнителен директор на ЗК “Левски Спартак”, вече ЗК “ЛЕВ ИНС” АД. Владее английски, немски и руски.
Петър Аврамов
ПЕТЪР АВРАМОВ

Председател на Контролен Съвет
Роден на 20.11.1954 г. в с. Арчар, Видинско. Завършва Икономически университет – гр. Варна (бивш ВИНС “Димитър Благоев”), магистърска степен по икономика. Притежава пет следдипломни квалификации в областта на мениджмънта и застрахователното дело. През 1981 г. е избран за заместник-председател на ПК “Наркооп” – Видин. През 1986 г. е избран за председател на УС и изпълнителен директор на новосформиращото се кооперативно предприятие “Търговия на едро и дребно” – Видин, и за заместник-председател на ОКС – Видин. През 1993 г. става главен директор на ДЗИ – Видин. От 12.02.2002 г. е председател на УС и изпълнителен директор на “Хановер КООП България”, днес “ХДИ” Застрахователно АД.
ГАБРИЕЛА ГЕНОВА

Член на Контролния съвет
ДОНКА БОНЕВА

Член на Контролния съвет
Петрозар Петков
ПЕТРОЗАР ПЕТКОВ

член на Контролния съвет
Роден на 28.11.1949г.Завършва висше образование в ВФСИ "Д.Ценов"- Свищов.Петрозар Петков е третият българин (след Йордан Генчев и Симеон Симеонов) специализирал застраховане на лондонския пазар през 1979 г.Започва кариерата си през 1975 г. в „Булстрад“. Има над 33 г. опит в бранша, като е заемал различни ръководни длъжности - изпълнителен директор на застрахователно дружество „Гора“, зам.-изпълнителен директор на „Алианц“ , изпълнителен директор на БАЕЗ. Има и близо 9 г. външнотърговски опит като търговски директор на „Техноекспорт“. През последните 5 г. ръководи застрахователен брокер „Шенкер“, специализиран в транспортното и карго застраховане. От началото на март 2008г. Петрозар Петков е директор на клон „Лозенец“ на ЗД „Бул инс“ АД.На 30 юни 2008г. е избран за Председател на Съвета на директорите и Генерален директор на ЗД „Бул инс” АД.
ИВЕТА ПЛЯКИН

член на Контролния съвет
Жени Парпулова
ЖЕНИ ПАРПУЛОВА

Главен секретар
Започва трудовата си кариера в АБЗ от 1995 година, първоначално като гл.счетоводител на асоциацията, а от 1998 година като главен секретар на АЗБ. В професионалната си кариера преди постъпването в Асоциация на българските застрахователи е работила в областта на финансите и търговията. През 1994 година е била началник финансов отдел на специализирано подразделение на БТК. Завършила е УНСС, София, специалност “Стратегическо планиране”, а през 2002 година защитава магистърска степен по застраховане в СА”Д.А.Ценов”-Свищов.
БОЖАНА НЕДЕЛЧЕВА

Член на Образователния съвет
АДРЕАНА ЛАЗАРОВА

Член на Образователния съвет
БОЯН ИЛИЕВ

Член на Образователния съвет
ЦЕНКА БОЖИЛОВА

Член на Образователния съвет


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки