Гражданска отговорност летателни апарати

Загуби и/или разноски, които застрахованият ще бъде държан отговорен да заплати по повод на причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на летателни апарати.
Застрахователно покритие:

Отговорност към трети лица (без пътници)
Дружеството ще обезщети застрахования за всички суми, които ще бъдат предявени като съдебни искове към застрахования, и които той ще трябва да заплати като компенсации (включително присъдени съдебни разноски срещу застрахования) в резултат на телесна повреда (смъртоносна или не) или щети при повреда на имущество, причинени пряко от летателния апарат или от падащи от него предмети

Гражданска отговорност към пътници:
Дружеството ще обезщети застрахования за всички суми, които застрахованият ще бъде осъден да заплати и/или ще заплати като компенсации за щети (включително съдебни разноски срещу Застрахования) по отношение на:
- случайна телесна повреда (смъртоносна или не) на пътници по време на влизане в, на борда на, или при слизане от летателния апарат;
- загуба или повреда на багаж и лични вещи на пътници, произлязла от инцидент на летателния апарат.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки