Азбука на застраховка Гражданска отговорност 7

12.11.2023
Азбука на застраховка Гражданска 
отговорност 7 Азбука на застраховка Гражданска
отговорност 7: Какви са
последствията ако не платя в срок
дължимата премия?
Премията по договора за застраховка
следва да бъде плащана в сроковете
уговорени при нейното сключване.
Падежите (сроковете за плащане) и
дължимите суми за всяка вноска са
изписани в отделна секция на твоята
полица.


Какви са последствията ако не
платиш в срок?

След датата на падежа
застрахователя предоставя 15-дневен
гратисен период, в който полицата
остава в сила, независимо от
просрочването на плащане. В този
период застраховката е валидна и
можеш да платиш дължимата сума за
поредна вноска. С изтичането на
този 15-дневен срок застраховката
се прекратява.
https://zastra.bg/proverka-go/


За предстоящо прекратяването на
Ваша полица няма да бъдеш изрично
и/или писмено уведомен! Няма да
получиш информация по официален път
и че твоята полица е вече
прекратена. Застрахователят не е
длъжен да го прави. Правото
компанията да прекрати сключен
договор при неплащане на поредна
вноска се допуска от Кодекса за
застраховане и се уговаря в
полицата.


Неплатените полици след изтичане на
15-дневния гратисен период се
прекратяват автоматично. При
прекратяване застрахователят
незабавно предоставя информация към
Гаранционния фонд и това може да
бъде проверено от всяко
заинтересовано лице (собственик,
оправомощени водачи, КАТ) през
страницата на Фонда Проверка на
гражданска отговорност (zastra.bg)

ВАЖНО! Неплатената в срок полица се
прекратява от застрахователя!
Възможно е поради технически
причини да има временни
несъответствия в обмена на данни
между застрахователя и гаранционния
фонд и вече прекратена полица да се
вижда публично като валидна. Това
не променя статуса на вашата
застраховка. При следващата
проверка на системата за обмен на
данни, несъответствието ще бъде
отстранено.


Прекратена полица по гражданска
отговорност не може да бъде
възстановена. Ако платиш
просрочената премия след 15-дневния
гратисен период – тя следва да ти
бъде върната.


Колко струва неплащането?

Формално при разсрочено плащане с
първата вноска застрахователят
изисква пропорционална на периода
част от премията. Към нея обаче е
се прибавя и вноската за
гаранционен и обезпечителен фонд.
Тя е годишна и се предплаща с
първата вноска за целия срок на
застраховката, независимо от
избраната периодичност на плащане.
Т.е., при предсрочно прекратяване
губиш пропорционална част от сумата
за гаранционен и осигурителен фонд
за неизтеклия период на полицата.


И разбира се – рискуваш да бъдеш
глобени от КАТ за управление на
превозното средство без валидна
застраховка. А извън санкцията,
всички причинени вреди от теб с
незастрахованото превозно средство
към трети лица остават за твоя
сметка.


Азбука на застраховка Гражданска
отговорност 7: Какво трябва да
направя, за да получа от моята
застраховка, това което очаквам?
Да предоставиш вярна и точна
информация за застрахования от мен
автомобил.
Това означава да представя
актуалното към датата на сключване
копие на свидетелството за
регистрация- част I (големия
талон). Без тази информация
застрахователят не може да
идентифицира превозното средство,
за което търсиш покритие. Няма
достъп и до техническите му
характеристики. Тази информация се
предоставя от пътна полиция чрез
услуга в реално време до
Гаранционния фонд.

Да отговориш коректно на всеки един
поставен към теб въпрос.
Всеки въпрос към теб съдържа
съществено обстоятелното за
преценка на поеманите от
застрахователя рискове. Той помага
на застрахователя да определи твоя
рисков профил и да калкулира
точната цена за търсената от теб
полица. Напр., ако си опитен
шофьор, нямаш произшествия,
отговорен си към предоставянето на
превозното средство на трети лица,
и т.н., можеш да получиш по-
изгодна цена от тази, която би била
ако откажеш да споделиш факти, за
които застрахователят пита. Ако
съзнателно или не, некоректно си
обявил или премълчал от питаните
обстоятелства, застрахователят има
право да поиска изменение на твоя
договор, а при неприемане на
предлаганите промени – да прекрати
твоята полица https://calculator-
mtpl.zastra.bg/mtpl/new

Да уведомяваш своевременно
застрахователя по време на
действието на твоята застраховка за
всяко нововъзникнало или променено
обстоятелство от тези, при които е
сключена твоята застраховка.
Такива са напр. смяна в
собствеността на превозното
средство, спиране от движение или
пътно транспортно произшествие,
предявена към теб претенция за
обезщетение, и други. Сроковете за
това са до 7 дни от възникване на
промяната.


Азбука на застраховка Гражданска
отговорност 7: Какви документи ми
трябват за да сключа гражданска
отговорност?

Талона на превозното средство!

За сключване онлайн копието на
талона е задължително. Въпреки, че
данните от него се взимат от
електронната услуга на МВР. Така е
записано в Кодекса за застраховане.


Защо трябва да се идентифицира
колата?
Защото гражданската отговорност
покрива рискове свързани с
притежанието или ползването на
превозното средство. Цената на
полицата зависи и от вида му и
други негови технически
характеристики.

Документът за идентификация на
превозното средство е талона за
регистрация.


Как става идентификацията при
поръчка онлайн на гражданската
отговорност?
Имаме изрично поле в стъпките за
поръчка на полица, с което трябва

да прикачите копие /снимка на
талона Zastra.bg Insurance
Calculator
Допускаме който и да е от двата
талона. Качеството на копието е без
особено значение. Четат ли се
номера на колата и номера на
талона, е приемливо.

Внимавайте с обхвата на снимката,
ако снимате големия талон. Номерът
му се намира долу в дясно под
розовия печат. Ако разполагате само
с малкият, е задължително да
сканирате / снимате страната
съдържаща данните за колата.
Снимката трябва да обхваща и двете
страни спрямо линията на прегъване.


Информацията за застраховащия
попълваш ръчно.
Не е необходимо копие на лична
карта.

Ако ти си собственикът на
превозното средство и си прикачил
копие на двете страни на малкия
талон или използвате снимка на
големия талон, можеш да спестите
попълването на данни за
застраховащото лице. Правата ти
като ползвател на застрахователни
услуги или трето заинтересовано
лице и предоставяните информация и
лични данни са надеждно защитени и
гарантирани АКРЕА_ПРАВИЛНИК ОТНОСНО
ЖАЛБИТЕ.pdf (zastra.bg)
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
orange_li
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,