Българинът все повече преоткрива ползите от животозастраховането

03 Юли 2017 г.,zastrahovatel.com
Калин Димитров, коментатор на в. „Застраховател прес“


През миналата година сме дали средно по 70 лева на човек за закупуване на застрахователни  полици

 


 

Над 428.39 млн. лв. е брутният премиен приход, реализиран от 13-те компании, работещи на българския животозастрахователен пазар през 2016 г. Това показват предварителните резултати, оповестени преди около месец от Комисията за финансов надзор (КФН).
За поредна година животозастрахователните дружества у нас регистрират сериозен ръст на приходите. За 2016 г. те са с около 37.123 млн. лв. повече в сравнение с постигнатото за 12-те месеца на 2015 г. Много малко не достигна на компаниите от бранша да реализират за 4-та поредна година двуцифрен ръст на събраните премии. В сравнение с 2015 г. през миналата година приходите са се увеличили с 9,49 на сто.

При предишни анализи бяхме свикнали да сравняваме годишните резултати на застрахователния бранш у нас с предкризисната за икономиката ни, финансите и застраховането 2008 г. Това обаче спокойно може да го оставим в миналото, защото след 3-4 години на по-ниски резултати компаниите компенсираха първоначалния си спад и вече няколко години поред показват многократно по-добри резултати, а ръстът на приходите е ежегоден и доста респектиращ. И все пак, ако сравним постигнатото през 2016 г. с това от 2008 г. , ще видим, че приходите са се увеличили с цели 150 млн. лв., което означава, че на годишна база събраните премиите в животозастраховането са нараснали с 53.87 на сто.

Ако трябва да се върнем и още малко по-назад във времето - преди 10 години, ще видим, че животозастрахователите са увеличили приходите си през 2016 г. с над два пъти.

Тук трябва да отчетем и факта, че в обявените от КФН резултати не се включва постигнатото от клоновете на чуждестранни застрахователни компании, работещи у нас. Според различни източници техните  приходи за 2016 г. от животозастраховане възлизат на около 65-70 млн. лева. Това показва още веднъж колко добре се развива този сегмент от финансовите пазари у нас през последните  няколко години.

Макар и с много условности, защото нямаме официална информация за постигнатите резултати от клоновете на животозастрахователните компании у нас, а също така и за дружествата, които се възползват от свободното предлагане на стоки и услуги в рамките на ЕС,  може да предположим, че сумата от продадените в България животозастрахователни полици възлиза на около и над 500 млн. лв. При малко над 7.1 млн. население това означава, че средно българинът заделя по около 70-71 лв. за животозастрахователни услуги. Десет години по-рано, през 2006 г., тази сума е била едва около 26.5 лв. Тоест сега българите заделят с около 44 лв. повече за животозастрахователни полици отколкото преди 10 години.

През годините повечето специалисти бяха убедени и твърдяха, че животозастрахователният бизнес в България има голям потенциал. По една или друга причина той не се развиваше или поне не с такива темпове, за които пазарът имаше възможности и се очакваше да го направи.
Последните 2-3 години нещата все по-осезаемо се променят, а надеждите и очакванията за в бъдеще са още по-големи.

На какво конкретно обаче се дължи успехът на бранша през миналата година? За да си отговорим на този въпрос, нека да видим от продажбата на кои застраховки се акумулират най-много приходи, а след това може да потърсим и причините.

И през миналата година най-продавани на пазара са полиците „Живот и рента“ - около 66.82 на сто от всички събрани премии са именно от тази застраховка. Интересен е фактът, че приходите от продажбата на „Живот и рента“ през 2016 г. са се увеличили с около 3.5 млн. лв., а делът й в общите приходи е спаднал с 5.45 на сто. Това показва, че имаме много сериозен ръст на приходите от продажба на други видове застраховки.
Кои  са те? Безспорно голямата изненада е застраховката „Живот, свързана с инвестиционен фонд“. През последните 1-2  години интересът към нея е огромен и продажбите също. Приходите от въпросната застраховка през 2014 г. са били 10.43 млн. лв., през 2015 г. те се увеличават с 63% и достигат до малко над 27 млн. лв., а през миналата година те са вече 58.337 млн. лв. Тоест имаме над 31 млн. лв. повече приходи, или ръст от 2.16 пъти.
Делът на застраховката в общите приходи също почти се е удвоил. За 2016 г. той се изчислява на 13.62%, а година по-рано е бил едва 6.9 на сто. Според главния изпълнителен директор на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“, Светла Несторова успешното развитие на животозастрахователния пазар у нас се дължи на много фактори, но един от водещите е активното включване на банковите институции в продажба на застрахователни услуги. Това е и основната причина за налагането на пазара на животозастрахователни продукти, сред които е и застраховката „Живот“, свързана с инвестиционен фонд“.

При другите четири вида животозастраховки приходите през миналата година са по-малко в сравнение с тези през 2015 г.

При „Допълнителна застраховка“ брутните премийни приходи през 2016 г. са 18.304 млн. лв., или с 0.533 млн. лв. по-малко в сравнение с 12-те месеца на 2015 г., при „Женитбена и детска застраховка“ спадът е с 0.157 млн. лв., а при „Постоянна здравна застраховка“ е 0.023 млн. лв. Спадът и при трите вида застраховки е пренебрежимо малък и няма нужда да се правят нито някакви генерални изводи, нито пък някакви драми от това.
Не така обаче стоят при продажбата на застраховката „Злополука“, където приходите през миналата година са с 5.117 млн. лв. по-малко в сравнение с постигнатото  през 2015 г. Спадът на премийните приходи се изчислява на около 21.84 на сто.

Според главния изпълнителен директор на „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД, Коста Чолаков, основните причини са две. Първо, голямата конкуренция на пазара, която често пъти води до намаляване на цените на някои застраховки, което, естествено, рефлектира и на приходите. Второ, конкретно за застраховката „Злополука“, тя се продава и от общозастрахователните дружества и често имаме преливане на клиенти, съответно и съпътстващите ги парични потоци от животозастраховането в общото застраховане и обратно. Така че, за да сме напълно обективни при анализа за пазарното представяне на въпросната застраховка, трябва да разгледаме и двата сегмента, на които се предлага.

Поглеждайки по-мащабно проблемите през 2016 г., ако може въобще да се говори за такива, в животозастраховането са свързани само с по-малките приходи от продажбата на един застрахователен продукт, а като цяло браншът върви стремглаво нагоре.

Причини за сериозното търсене на животозастрахователни продукти и увеличаване на приходите в бранша може да търсим в няколко посоки. Първо, явно имаме увеличена покупателна способност на част от населението, а оттам и възможност за спестяване. Връщане на вярата в застраховането. Преоткриването на животозастраховането като форма и начин за спестяване е много важен фактор, който движи сектора напред, смятат много от работещите в бранша. На фона на постоянно падащите лихви на банковите депозити и непопулярността сред болшинството хора на другите форми за инвестиции - капиталов, стоков пазар и т.н., животозастраховането изживява своя ренесанс. Не трябва да забравяме и факта, че покупката на животозастраховки освен форма на спестяване е свързано и с покриване на рискови фактори, а също така води и до някои данъчни облекчения. Това беше умело използвано от работещите в бранша, а резултатът е постоянно разрастващият се пазар.
Проблемите в българското здравеопазване също се отразиха благоприятно на застраховането у нас. При наличието на множество проблеми в здравната система у нас - недофинансиране и качеството на услугата, българинът търси някаква сигурност в здравните застраховки, което обяснява и увеличените приходи от техните продажби. Това също налива вода в мелницата на животозастрахователната индустрия в България и съм сигурен, че тази тенденция също ще се запази и доразвие през следващите години.

Анализирайки финансовите резултати за миналата година, трябва да отбележим и какво се случва с размера на изплатените обезщетения, печалби и загуби, активи, резерви и т.н.
През 2016 г. изплатените обезщетения са 172.76 млн. лв., а година по-рано са били 154.909 млн. лв. Тоест те са се увеличили с 11.52% , което с около 2 пункта изпреварва ръста на приходите. Този резултат обаче не е притеснителен стига да се анализира и да се вземат конкретните и своевременни мерки.

През миналата година регистрирахме и увеличение на печалбата на животозастрахователните компании у нас. През 2015 г. тя е била 29.196 млн. лв., а за 12-те месеца на миналата година възлиза на 31.595 млн. лв. През миналата година само две компании са завършили с отрицателен финансов резултат, всички други са на печалба. През 2015 г. компаниите, които инкасираха загуби, бяха три.

Непокритите загуби пък са намалели с 1.83 млн. лв. и към 31 декември 2016 г. те са 6.788 млн. лв. Неразпределената печалба достигна размер от 118.348 млн. лв., или с около 4 млн. лв. повече в сравнение с края на 2015 г.

През миналата година компаниите увеличиха чувствително и активите си, и резервите си, съответно с 10.77% и 12.67 на сто.

Анализирайки резултатите от 2016 г., забелязваме и още по-силната концентрация на пазара. Първите пет компании държат малко над 80 на сто от продажбите на  животозастрахователни услуги у нас. Това означава, че за другите 8 дружества остават по-малко от 20 процента от пазара.
Седем от тринайсетте компании са постигнали по-голям ръст на приходи от средния за пазара, а само 2 от компаниите в бранша имат по-нисък резултат от постигнатото от тях през 2015 година.

За пореден път безспорен лидер на пазара е ЗАД „Алианц България Живот“. През миналата година компанията е реализирала приходи в размер на 112.505 млн. лв. Всъщност с този си резултат животозастрахователната компания за втора поредна година прескача гросмайсторската граница от 100 млн. лв. В сравнение с 2015 г. събраните през миналата година от ЗАД „Алианц България Живот“ премии са с около 8.81 млн. лв. повече, което представлява ръст от 8.5 на сто.

Приходите от продажбата на застраховка „„Живот“ и рента“ формират 51.37% от общите приходи на компанията. ЗАД „Алианц България Живот“ е лидер при продажбата на въпросната застраховка, като държи 20.19% от пазара. През миналата година в сравнение с 2015 г. приходите от продажба на  застраховката „„Живот“ и рента“ са намалели с 13.523 млн. лв. Спад, който компанията умело компенсира с продажбата на другите видове застраховки.
Основна заслуга за доброто представяне и увеличаване на пазарните позиции на ЗАД „Алианц България Живот“ има продажбата на застраховката „„Живот“, свързана с инвестиционен фонд“. През 2015 г. приходите от въпросната застраховка са били 22.285 млн. лв., а през миналата година продажбите са се увеличили с повече от 2 пъти - 44.753 млн. лв. С този си резултат компанията държи 76.71 на сто от продажбите на тази застраховка на нашия пазар.

ЗАД „Алианц България Живот“ е лидер и в продажбата на „Женитбена и детска застраховка“. Приходите на компанията през миналата година от продажбата на въпросната застраховка възлизат на 5.693 млн. лв., което е 54.9% от общите приходи, реализирани от този продукт.

Втори в класацията по премиен приход за 2016 г. се нарежда ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“. В сравнение със същия период на миналата година компанията е увеличила приходите си с над 12.77 процента. В номинално изражение увеличението на приходите на животозастрахователното дружество е 8.511 млн. лв.

Компанията отбелязва ръст на продажбите на почти всички видове застраховки, но е безспорен лидер на пазара в продажбата на застраховките „Заболяване“, „Допълнителна застраховка“ и „Постоянна здравна застраховка“. Освен това компанията  може да се похвали с много добре балансиран портфейл. През миналата година ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ увеличава приходите си от продажба на застраховката „Заболяване“ с цели 34.44 на сто. С този си резултат компанията постигна пазарен дял от 50.84% от общите приходи от въпросната застраховка. 

 Пазарният дял, който ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ постигна през 2016 г. от продажби на „Допълнителна застраховка“, е 47.61 на сто.

Трети по премиен приход за 2016 г. е ЗК „УНИКА Живот“ АД. В сравнение със същия период на миналата година компанията е увеличила приходите си с 9.341 млн. лв., а пазарния си дял с 0.99 на сто.

Успехът на компанията се дължи на всички линии бизнес, но най-вече на чувствителното увеличаване на продажбите на застраховката „„Живот“ и рента“.

Ако освен класацията за най-голям премиен приход направим класация с основен критерий най-голям ръст на приходите, то тя би изглеждала така - ЖЗК „Съгласие“ АД  с ръст от 73.5%, ЗАД „Сожелайф България“ с 51.53% и „ОББ - МЕТЛАЙФ“ АД с 19.32 на сто. Първата компания дължи успеха си основно на закупения преди година портфейл от „Дженерали Животозастраховане“ АД, а другите две компании от увеличение на продажбите на животозастрахователни продукти.

Ако трябва да отличим и трите най-добри компании, що се отнася до реализирана печалба през миналата година, то призовата тройка би изглеждала така - „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД с печалба от 11.957 млн. лв., ЗАД „Алианц България Живот“ с печалба от 6.828 млн. лв и „ОББ-Метлайф ЖЗД“ АД с печалба от 6.303 млн. лева.

Обобщавайки всички публични финансови резултати, може да кажем, че отминалата 2016 г. беше много успешна за животозастрахователния бранш у нас. По предварителна информация компаниите успешно започват и тази година. Ако се запази тенденцията от последните години, то ни очаква една много интересна и финансово успешна 2017 г.
Единственото предизвикателство с някакви неизвестни за момента е повторната финансова проверка, която тече в момента под егидата на КФН в застрахователните дружества у нас.

Забележка: Съдържанието на настоящия материал има аналитичен характер и отразява мнението и очакванията на автора. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на застрахователни полици или други услуги от конкретна компании или пък акции от нея.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002