През годините сме демонстрирали, че сме надежден партньор

26 Ноември 2016 г.,zastrahovatel.com
Борислав Михайлов, председател на УС и изпълнителен директор на Гаранционен фонд


 


 

Към средата на октомври 2016 г. незастрахованите автомобили са 527 403

 

Към момента броят на служебно прекратените регистрации на МПС без „Гражданска отговорност“ е повече от 65 000

 

Наблюдава се запазване броя на предявяваните претенции, но нарастване на размера на изплащаните обезщетения

 

 

- Господин Михайлов, тази година се навършиха 10 години, откакто поехте ръководството на Гаранционния фонд. Каква е равносметката ви за застраховането у нас през този период?

- Въпреки че с приемането на новия Кодекс за застраховането изискванията към Гаранционния фонд бяха изцяло приравнени към тези за „малък“ застраховател, фондът все пак не извършва застрахователна дейност, така че не бих искал да се ангажирам с анализи и равносметки по отношение застраховането или застрахователния пазар.   

 

- А каква е равносметката за работата на управлявания от вас Гаранционен фонд за тази, а и за изминалите години?

- За времето, през което съм ангажиран с Гаранционния фонд, в неговата дейност настъпиха съществени промени. Първото голямо предизвикателство беше свързано с присъединяването на България към Европейския съюз, когато имаше проблеми в сферата на застраховането, свързани с ниския обхват по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, ниския капацитет на Гаранционния фонд да покрива щети на територията на Вътрешния пазар. Бяха набелязани и изпълнени редица мерки, включително и такива, пряко свързани с фонда, така че се стигна до подписването на Многостранното споразумение и отпадна граничният контрол за проверка наличието на задължителна застраховка при пътуване на български водачи извън България.

След присъединяването на България към ЕС Гаранционният фонд трябваше да придобие опит и познания при ликвидацията на щети с международен характер и неприятното през последните години беше да изплаща щети, включително такива в особено големи размери, по събития, настъпили на територията на други държави от Европейския съюз и причинени от автомобили с българска регистрация, но управлявани от незастраховани чужди граждани от други държави членки.

Също така мога да отбележа, че през последните две години отговорностите и изискванията към дейността на Гаранционния фонд бяха чувствително завишени, включително изискванията към неговата система на управление, отчитане, рапортуване и др. Именно в тази връзка вече мога да разчитам на подкрепата на втори изпълнителен директор и на повече колеги в увеличения състав на Управителния съвет.

В заключение вярвам, че през годините Гаранционният фонд е участвал в изпълнението на задачи и процеси, свързани по косвен начин и с функционирането на застрахователната система като цяло, и сме демонстрирали, че сме надежден партньор както за увредените лица и за колегите от застрахователната индустрия, така и за компетентните държавни органи, с които сме имали отношения.           

 

- С направените промени в Кодекса за застраховане в края на миналата година е предвидено Гаранционен фонд да изпълнява нови, неприсъщи досега за него дейности. Какъв е вашият коментар за промените и как се отразиха те на вашата работа?

- Бих искал да отбележа, че дейностите на Гаранционния фонд, свързани с новия Кодекс за застраховането, не могат да бъдат приети за нови, тъй като са развитие на съществуващите дейности.

Развитието на отговорностите съгласно новия Кодекс за застраховането може да бъде обобщено в следните насоки: отчетност и представяне на информация на надзорния орган; публично разкриване на информация; информационни технологии, така че да се осигури обмен на информация в реално време между Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор, Министерство на вътрешните работи и др. заинтересовани страни; участие в процеса по прекратяване регистрацията на МПС, по повод чието използване не е сключена задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.

Всичко това доведе до необходимост от оптимизиране организацията на работа, структуриране на ключови функции в областите на вътрешния одит, управлението на риска, актюерството и съответствието с приложимото законодателство. Успяхме да се справим на база съществуващия административен капацитет почти без да се налага да привличаме нов.    

 

- С промените в Кодекса за застраховане е предвидено да се извършва по-детайлен обмен на данни между ГФ и МВР, предвижда се и обмен на информация с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ относно извършването на технически прегледи. Извършва ли се реално вече този обмен на информация?

- С МВР се извършва по-детайлен обмен на данни, така както е предвидено в Кодекса за застраховането, и се работи по организацията за обмен на данни в реално време.

 

- Една от болните теми на застрахователния пазар е обхватът на застраховката „Гражданска отговорност“. Колко са незастрахованите у нас автомобили към последния отчетен период?

- Към средата на месец октомври 2016 г. броят на незастрахованите МПС е 527 403.

 

- Какви според вас са най-добрите мерки, които трябва да се предприемат, за да бъде намален до минимум броят на незастрахованите МПС?

- Мога да отбележа, че новата мярка, предвидена в Кодекса за застраховането, за прекратяване на регистрацията на МПС е достатъчно добра и ще покаже своята ефективност още през следващата година.

 

- В последно време се говори много за транзитно преминаващите чужди возила без налична застраховка у нас? Според вас какъв е начинът да се спре тази практика?

- Такава тенденция не се наблюдава в дейността на Гаранционния фонд.

 

- Имате ли статистика какъв е процентът на ПТП у нас с участието на автомобили без застраховка „Гражданска отговорност“?

- Статистиката трайно показва, че на тази база процентът на незастрахованите е под 2 %.

 

- Как гледате на идеята за сезонна „Гражданска отговорност” за мотоциклетистите?

- Лично аз, а и Управителният съвет на Гаранционния фонд е заел и ясно е заявил позиция, че не подкрепя такава идея, тъй като не я намира за оправдана, би била опасен прецедент и би довела до непредсказуеми и необосновани плащания от страна на Гаранционния фонд.

Също така тази мярка може да се окаже, че е в противоречие с предвиденото в Моторните директиви, което крие риск от нарушаване правото на ЕС.

 

- Започнахте ли служебно да прекратявате регистрация на автомобилите, които нямат валидна „Гражданска отговорност“? Каква е точната процедура за въпросното прекратяване? Към днешна дата колко са автомобилите със служебно прекратена регистрация?

- Към момента броят на служебно прекратените регистрации на МПС без застраховка „Гражданска отговорност“ е повече от 65 000 след изпращането на близо 69 000 писма за уведомяване на собствениците на МПС, във връзка с чието използване не е сключена задължителната застраховка.

Процедурата за служебно прекратяване на регистрация е следната:

 • Към определена дата се прави извадка по определени критерии за липса на застраховка „Гражданска отговорност“;

 • Изпращат се писма до собствениците, като им се дава 14-дневен срок да сключат застраховката;

 • След изтичането на този срок се прави проверка в информационната система дали за някое от тези МПС не е сключена застраховка;

 • Тези МПС, за които не е сключена застраховка, се изпращат на МВР за служебно прекратяване на регистрацията.

  Междувременно са изпратени още уведомления за липса на застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците на приблизително 91 000 броя МПС.

   

  - А на колко от тях е подновена регистрацията по искане на собствениците и каква е точно процедурата за подновяване?

  - Към средата на месец октомври 2016 г. е подновена регистрацията на 828 броя МПС.

  Процедурата по възстановяване на регистрация е следната:

 • В информационната система на Гаранционния фонд периодично се проверява за наличие на застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС със служебно прекратена регистрация;

 • При наличие (откриване) на сключена застраховка на МВР се изпраща информация за МПС, на което/които да бъде възстановена регистрацията.

   

  - Бихте ли посочили колко като брой и размер щети сте изплатили през тази и миналата година? Има ли тенденция на увеличаване или намаляване на щетите - и като брой, и като размер?

  - През 2015 г. са изплатени 1761 претенции за 25 599 976 лв., а към края на третото тримесечие на 2016 г. са изплатени 1207 претенции за 29 637 989 лв.

  Наблюдава се запазване броя на предявяваните претенции, но нарастване на размера на изплащаните обезщетения. Това се дължи на намаляващия брой на претенциите по ПТП на територията на България, но увеличаване на броя на претенциите по ПТП на територията на други държави членки на ЕС, което има за резултат увеличаване на средния размер на платената претенция.

   

  - Каква е най-голямата материална щета и каква е най-голямата нематериална щета, която сте платили въобще откакто съществува фондът? Какъв е средният размер на претенциите в България и чужбина?

  - Най-голямата по размер изплатена имуществена претенция е от 511 хил. лв., а най-голямата по размер неимуществена претенция е от 6 909 хил. лв. И двата случая са във връзка с ПТП, настъпили на територията на други държави членки на ЕС. 

  Средният размер на имуществена претенция за България през 2015 г. е 1100 лв., а за неимуществена е 76 000 лв. Докато средният размер на имуществена претенция за чужбина за същата година е 6000 лв., а за неимуществена е 180 000 лв.

   

  - А какво е финансовото състояние на Гаранционен фонд, стабилно ли е?

  - Към края на месец септември активите на Гаранционния фонд са 186 917 хил. лв. заедно за двата фонда, управлявани от ГФ - фондът за незастраховани МПС и Обезпечителния фонд.

   

  - От години се говори за т.нар. „румънски казус“. След това излезе информация, че по същата схема се злоупотребява и с автомобили с българска регистрация в други страни като например Италия. Успяхте ли да намерите някакво ефикасно и трайно решение на тези казуси?

  - Трайно и ефикасно решение на тези казуси може да бъде намерено само от компетентните български органи. Ефективна мярка в тази посока е служебното прекратяване на регистрацията при липса на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

   

  - Все повече се говори за навлизане на телематичното застраховане, което кореспондира със системата „бонус-малус”. Готови ли са компаниите за този вид оценка на риска?

  - Тъй като в момента все още не е приключила работата по системата „бонус-малус”, не е ясно какви ще са параметрите на системата.

   

  - Кои според вас са основните предизвикателства пред застраховането у нас и в глобален план?

  - Предизвикателствата пред застраховането са същите както пред банковия и останалия небанков финансов сектор и са обвързани с развитието на българската икономика, включително влияние оказват и съществуващите кризи в глобален план. 

   

  Въпросите зададе Калин Димитров

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Делови решения"
проф. Румен Георгиев, 2006
orange_li
"Управление на риска"
Христо Драганов, 2003
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,