Застрахователите отбелязват оптимистично начало на годината

04 Октомври 2016 г.,zastrahovatel.com
Калин Димитров, коментатор на в. „Застраховател прес”


Разместване сред лидерите в общото застраховане и двуцифрени ръстове в животозастраховането отчитаме през първите пет месеца на 2016 г.


Всяка година през септември обичайно анализираме постигнатото за първото полугодие, а е имало и случай и на седеммесечните резултати, в застрахователния бранш. Тази година публичните данни за работата на застрахователните компании, които традиционно публикува Комисията за финансов надзор (КФН) закъсняха много. Буквално преди 2 седмици бяха оповестени резултатите за първите 5 месеца на тази година. Закъснялото публикуване на въпросните данните си обясняваме с кадровите промени в надзорния орган през юли и с многото трудни и тежки оперативни задачи свързани с т.нар. стрес тестове, които се провеждат в момента в сектора.

Закъснели резултати, но пък добри...

Дружествата от общозастрахвателния пазар у нас са събрали за петте месеца на тази година бруто премии в размер на 665.81879 мнл. лв. В сравнение със същия период на 2015 г. премийните приходи са възлизали на 635.58 млн. лв., или с около 30.239 млн. лв. по-малко. Това означава, че през тази година компаниите са увеличили приходите си от продажба с около 4.76 на сто, а това е един много добър резултат. Всъщност компаниите отбелязват умерен ръст за 4-та поредна година, което говори за стабилно развитие на бранша.

Сред най-продаваните застраховки в общото застраховане у нас продължава да е задължителната автомобилна застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”. Приходите от продажбата на задължителната полица към 31 май 2016 г. формират 40.46 % от всички приходи в бранша. За първите пет месеца от 2016 г. компаниите отчитат брутни премии в размер на 270.07 млн. лв. В сравнение със същия период на 2015 г. приходите от задължителната застраховка са били с около 15 млн. лв. по-малко. Цените на застраховките през последните две години са сходни, а в същото време ръстът в приходите от продажбата им е минимален и това на фона на многото новорегистрирани автомобили през последните 12 месеца. Може би е хубаво да се провери какъв е обхватът на застраховката - информация, която не е обявявана публично от доста време.

Трябва да отчетем също така, че освен ръст при приходи от продажбата на задължителната автомобилна застраховка отбелязваме и увеличение на изплатените обезщетения, които са с над 23 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2015 г. Изплащаните в момента   обезщетения са още в рамките на „здравословното“ за бранша, но обезателно трябва да се обърне внимание изпреварващото им увеличение. 

Втората по реализирани приходи от продажба на общозастрахователния ни пазар се нарежда другата автомобилна застраховка, която е позната в публичното пространство като „Автокаско”. Приходите от нея съставляват 30.63% от всички приходи в бранша. За първите пет месеца на годината брутният премиен приход, реализиран от компаниите при продажбата на „Автокаско”, възлиза на 203.955 млн. лв. В сравнение със същия период на 2015 г. приходите са били с около 11 млн. лв. по-малко. Тоест сега отчитаме ръст на приходите от продажба с 5.73 на сто. При тази застраховка трябва да отчетем, че освен лекия ръст на приходите имаме спад на изплатените обезщетения с около 20 млн. лв., или близо с 13 на сто. Обяснението на този спад е логичен и той е свързан с по-малките по брой и по размер на щети природни бедствия, които споходиха страната ни през последните месеци в сравнение с предходните 2 години.

Третата по популярност и приходи от продажба се нарежда имуществената застраховка „Пожар и природни бедствия”. За първите пет месеца на тази година компаниите са записали премии в размер на 84.774 млн. лв. За съжаление в сравнение с минали години приходите са нараснали едва с 1.59 млн. лв. Това е твърде недостатъчно на фона на големия сграден фонд у нас, който остава незастрахован и незащитен от пожар и природни бедствия.

Приходите от другата имуществена застраховка - „Други щети на имущество“, възлизат на по-скромните 17.564 млн. лв., което е дори с около 1.57 млн. лв. по-малко от приходите за същия период от 2015 г.

Общият дял на приходите от продажбата на двата вида имуществени застраховки възлиза на 15.37 на сто от общите приходи в бранша.

За петте месеца на тази година изплатените обезщетения, свързани със застраховката „Пожар и природни бедствия“, са в размер на 30.695 млн. лв., а година по-рано са били с 12 млн. лв. повече. Изплатените обезщетения по „Други щети на имущество“ към 31 май 2016 г. са 3.116 млн. лв., а за същия период на 2015 г. са били двойно повече. Обяснението пак е свързано с по-щадящата откъм природни бедствия година.

При останалите 14 основни групи застраховки в общото застраховане не се забелязват някакви сериозни движения в приходите, а делът им в общите брутни премийни приходи е 13.4 на сто. 

Общият размер на платените обезщетения през първите 5 месеца на тази година възлизат на 352.349 млн. лв. В сравнение със същия период на миналата те са били 369.499 млн. лв. Това означава, че през тази година изплатените обезщетения са с около 17 млн. лв. по-малко.

В момента на нашия застрахователен пазар работят 28 български лицензирани общозастрахователни дружества. През миналата година техният брой беше 30, но през последните 12 месеца станахме свидетели на промяна в собствеността и преобразувания на няколко дружества. Освен тях застраховки продават и няколко клона на чужди застрахователни компании и неколкостотин други застрахователи, които по линия на европейските директиви за свободно предлагане на стоки и услуги са уведомили КФН, че евентуално могат и те да предлагат застраховки.

Анализът обаче е за нашите си 28 застрахователни дружества. Прави впечатление, че имаме сериозна концентрация на бизнес в няколко водещи компании - първите 5 застрахователя  с двуцифрен дял държат около 57.65 на сто от пазара по премиен приход. Ако към резултата на първите 5 компании добавим и на следващите 5 компании, то техният общ пазарен дял ще се увеличи до 83.65 процента. Това означава, че на останалите 18 участници на пазара се  падат едва 16.35 на сто пазарен дял.

Първи по премиен приход за първите пет месеца на тази година е ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“. Събраните от компанията приходи са в размер на 90.294 млн. лв., което се равнява на пазарен дял от 13.56 на сто. В сравнение със същия период на миналата година приходите на компанията са се увеличили с малко над милион, а пазарният дял е паднал с 0.49 процента. Този резултат обаче беше достатъчен на компанията да запази първото си място от миналата година. И при „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, както и при повечето компании, преобладават продажбите на автомобилните застраховки. Въпреки това портфейлът на компанията е много добре балансиран с приходи от продажбата и на другите видове застраховки.

Втори по премиен приход се нарежда ЗК „Лев инс“ АД. През май миналата година компанията е била трета с приходи от 69.028 млн. лв. Тази година обаче приходите й са нараснали с 13.246 млн. лв., а пазарният й дял се е увеличил с 1.50 на сто. Основна причина за по-доброто представяне на компанията играят двете автомобилни застраховки - „Гражданска отговорност,  свързана с притежаването и използването на МПС“ и „Автокаско”, като увеличението на приходите от тяхната продажба е съответно 10.12 млн. лв. и 2.84 млн. лв.

Трети в класацията по премиен приход за първите  пет месеца на тази година се нарежда ЗАД „Армеец“. Приходите на компанията са 74.574 млн. лв., а пазарният й дял се изчислява на 11.2 на сто. За разлика от първите 2 компании обаче „Армеец“ инкасира сериозен спад на приходите с около 10.966 млн. лв., което логично доведе и до свиване на пазарния дял на компанията с 2.26 на сто. Спадът на приходите на компанията се дължи основно на по-малкото приходи от продажба на „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“. В сравнение  със същия период на миналата година те са с около 6.4 млн. лева по-малко. Компанията инкасира по-малки приходи и при още няколко вида застраховки, но там спадът е много по-малък. През тази година собствениците на компанията предприеха и промяна в нейния мениджмънт. Най-вероятно до края на годината новите директори ще съумеят да компенсират временните спадове на приходи.

Ако трябва да направим обаче класация по повече събрани премии в номинално изражение за първите пет месеца на тази година спрямо същия период на миналата година, то челната тройка би изглеждала така - „ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве” ЕАД с 18.38 млн. лв. повече, ЗД „Бул инс“ АД с 17.88 млн. лв. и  ЗК „Лев инс“ АД с 13.246 млн. лв.

Всички движения нагоре или надолу в премийните приходи на общозастрахователните дружества се дължат основно на приходите от продажба на автомобилни застраховки, които формират и малко над 71% от общите приходи. За съжаление при другите видове  застраховки не се забелязват никакви съществени промени в приходите. 

Ако тенденциите в продажбите на застраховки, които наблюдаваме от началото на годината, се запазят до 31 декември, то в края на годината приходите в общозастрахователния бранш със сигурност ще бъдат над 1.65 млрд. лв.

Трябва да отбележим, че за първи път толкова много на брой - 14 общозастрахователни компании (или половината от всички действащи у нас) инкасират по-малко приходи от предходната година. Явно е обаче, че ръстът при останалите 14 е по-голям, което дърпа целия сектор нагоре. Не са малко и компаниите, които са с отрицателен финансов резултат. Така че не е изключено по-малките приходи и инкасираните загуби да се окажат фатални за някои компании и дори да ги извадят от пазара. Реална картина на сектора обаче ще имаме до края на тази година, когато трябва да приключат и т.нар. стрес тестове на застрахователните компании.

Отново двуцифрен ръст на приходите

По отношение на ръста на приходите животозастрахователните компании продължават да изпреварват сериозно общозастрахователните компании у нас. Трябва обаче да отбележим и че приходите на животозастрахователите съставляват едва 22.6 на сто от всички приходи на застрахователния бранш.

Общият премиен приход на 13-те компании, работещи на българския животозастрахователен пазар, ускорява растежа си на годишна база, като към края на месец май 2016 г. надхвърля 194.438 млн. лв. За сравнение, година по-рано продажбите в сегмента бяха за малко над 173.016 млн. лв. Това сочат официалните данни, публикувани преди няколко дни в сайта на КФН. Тоест компаниите инкасират ръст от 12.38 на сто.

Най-продаваната застраховка продължава да бъде „Застраховка „Живот“ и рента”. Приходите от нея за първите 5 месеца на тази година възлизат на 134.389 млн. лв. За същия период на миналата година приходите от продажбата на въпросната застраховка са възлизали на 115.843 млн. лв., или с приблизително 18.546 млн. лв. по-малко.

В общите приходи на животозастрахователните компании у нас „Застраховка „Живот“ и рента“ заема дял от 69.12 на сто.

Другата най-продавана застраховка е „Живот, свързана с инвестиционен фонд“. При нея приходите за първите 5 месеца възлизат на 24.83 млн. лв. За същия период на миналата година те са били едва 16.941 млн. лв. Тоест приходите от тази застраховка през настоящата година са се увеличили с 46.57%. Успехът на застраховката се дължи основно на намаляващите лихви по банковите депозити и възможността на част от населението, което има възможност да спестява е припознало застраховките като най-добър вариант.

Третата по премиен приход застраховка в живоозастраховането е „Заболяване“. Приходите от нея до края на май 2016 г. възлизат на 14.333 млн. лв., а година по-рано са били 12.4. Тоест и тук отбелязваме ръст на приходите с над 15.59 на сто.

Сред компаниите лидер по приходи към края на май отново е ЗАД „Алианц България Живот”. Дружеството е инкасирало и най-голям ръст на приходите в номинално изражение - цели 6.895 млн. лв., и в процентно изражение - 14.94%. Пазарният дял на компанията е 27.29%. За доброто представяне на ЗАД „Алианц България Живот” основно заслуга имат повишените продажби на застраховката „Живот, свързана с инвестиционен фонд“. В сравнение с първите пет месеца на 2015 г. приходите от продажбата на въпросната застраховка за същия период през т.г. са се увеличили със 7.768 млн. лв. или 51.6 на сто.

Втори по премиен приход се нарежда ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”. Приходите на компанията за първите 5 месеца на тази година възлизат на 35.792 млн. лв., което обаче е с 0.576 млн. лв. по-малко отколкото за същия период на 2015 г.

Застрахователна компания „УНИКА Живот” АД е трета в класацията по премиен приход. И тя е увеличила приходите си с 4.719 млн. лв., или 20.82% в сравнение със същия период на миналата година. Успехът на „УНИКА Живот“ основно се дължи на повишение на приходите от продажбата на „Застраховка „Живот“ и рента“, които са с цели 5.88 млн. лв. повече в сравнение с първите 5 месеца на 2015 г.

Анализирайки премийните приходи в животозастрахователния бранш за първите 5 месеца на т.г. задължително трябва да отбележим и постигнатото от „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД. Компанията е инкасирала най-голям ръст на приходите в сравнение със същия период на 2015 г. - цели 6.895 мн. лв. повече, резултат, който й отрежда престижното четвърто място в класацията по премиен приход. Основна заслуга за доброто представяне на „ДЗИ Животозастраховане“ имат увеличените приходи от продажба на „Застраховка „Живот“ и рента“ - с над 6 млн. лв.

Прави впечатление, че и при животозастрахователите, както и в общото застраховане, имаме концентрация на бизнеса. Първите 5 компании държат около 80.87 на сто от пазара по премийни приходи, а другите 8 компании останалите 19.13 процента. Само 3 от 13 компаниите инкасират по-малко приходи за първите 5 месеца на т.г. в сравнение със същия период на миналата година. Спадовете обаче са незначителни, така че най-вероятно до края на годината те ще бъдат компенсирани.

Ако животозастрахователните компании запазят отличния си темп на развитие и продажба на продукти, то очакванията на специалистите са в края на декември 2016 г. техният премиен приход да е с около 15%-20% по-висок от миналогодишния, или около 440-450 млн. лв.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки