КФН разясни методологията на предстоящите стрес тестове

19 Юли 2016 г.,zastrahovatel.com
Експерти не очакват сред дружествата да има „двойкаджии“


Албена Алексиева

Двудневна конференция за преглед на активите на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и на балансите на застрахователните дружества събра в края на юни в София заинтересовани лица от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и представители на Управляващия комитет, който ръководи провеждането на прегледа, както и на избрания независим външен консултант - консорциумът Earnst & Young.  Организатор на срещата бе Комисията за финансов надзор (КФН) съвместно с Българската CFA асоциация.

През първия ден бе представена методологията за прегледа на активите на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, а през втория - методологията за прегледа на балансите на застрахователните дружества.

Преглед на пенсионните фондове

Методологията за прегледа на активите на пенсионните фондове е разписана на 51 страници. Тя ще обхване различни аспекти, сред които проверка за наличността на активите, съхранявани от банките попечители; оценка на активите в портфейлите; преглед на рисковете и идентифициране на онези, които, които не са обхванати (изцяло) от нормативната уредба; осведоменост за рисковете и уязвимостите на сектора, включително вероятност за потенциално „заразяване“ на останалата част от финансовия сектор и реалната икономика. Ще бъдат обследвани 4 основни сфери: основните работни процеси, свързани с активите на пенсионните фондове; оценка на активите; идентифициране на рисковете, както и на свързаните лица. Рисковете са разделени на две: покрити от обхвата на действащото законодателство и такива, които не са обхванати от него.

Независими външни експерти, назначени за съответната компания и пенсионен фонд


ПК - УПФ, ППФ, ДПФ

Одобрени независими външни експерти

„Доверие“

„ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД, България

„ДСК-Родина“

„ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД, България

„Съгласие“

„РСМ България“ ООД, България

„ЦКБ-Сила“

„РСМ България“ ООД, България

„Алианц България“

„РСМ България“ ООД, България

„Ен Ен“

„Ейч Ел Би България“ ООД, България

„Бъдеще“

„Ейч Ел Би България“ ООД, България

„Пенсионноосигурителен институт“

„Ейч Ел Би България“ ООД, България

„Топлина“

„Ейч Ел Би България“ ООД, България

Преглед на застрахователните компании

Методологията за прегледа активите на застрахователите е доста обемна - 162 страници. Предстои да бъде направен обстоен анализ на 4 основни работни блока: технически резерви по „Платежоспособност 2” от гледна точка на надеждност, качество, достатъчност на данните; активити пасиви, различни от техническите резерви по „Платежоспособност 2” - корпоративно управление, процеси и счетоводни политики;  капиталови изисквания - свързани лица и групи; граница на платежоспособност (налична и изискуема) - ефективност на прехвърлянето на риска. Ще бъдат направени оценки на застрахователните портфейли, на задълженията по застрахователните договори, както и доколко ефективно е прехвърлянето на рискове на трети страни, произтичащо от презастрахователни договори, включително и презастрахователни договори с ограничено поемане на риска. Ще бъдат отчетени рисковете и слабите места в сектора, включително и евентуално заразяване на останалата част от финансовия сектор и реалната икономика. Проверяващите ще получават подробности и за жалби от клиенти от началото на годината до 30 юни, като жалбите ще бъдат анализирани и ако има слабости при обработването на претенциите, това ще бъде докладвано. От независимите външни проверяващи се очаква да дадат полезни идеи за рисковете и уязвимостите на компаниите и на застрахователния сектор като цяло. Тъй като от началото на годината са в сила изискванията на „Платежоспособност 2”, фокусът на проверките ще бъде поставен върху спазването на изискванията на тази рамка.


Независими външни експерти, назначени за съответния застраховател

 


 

 

Припомняме, на 26 февруари ЕК публикува Доклад за България за 2016 г., в който оцени напредъка на страната при изпълнението на специфичните препоръки, одобрени от съвета през юли 2015 г. Анализът на ЕК посочи, че у нас има прекомерни макроикономически дисбаланси и като част от специфичната препоръка изиска преглед на портфейлите на пенсионните фондове и на застрахователите.

През май КФН публикува на своя сайт документите, свързани с методологията за прегледа на активите на пенсионните фондове и на застрахователните компании.

Всички пенсионни и застрахователни компании трябваше да изберат до 25 май 2016 г. независими външни експерти измежду 8 дружества. След проверка на допустимостта на избраните лица КФН трябваше да изпрати потвърждение към дружествата в срок до 10 юни 2016 г.

Договорите за ангажиране на избраните независими външни експерти трябваше да бъдат сключени не по-късно от 17 юни 2016 г.

Прегледът от страна на независимите външни експерти започва на 15 юли 2016 г.

Окончателният обобщаващ работен вариант на доклада трябва да е готов към 30 септември т.г., а финалните доклади трябва да бъдат предадени от външните експерти на КФН на 14 октомври 2016 г.

Цялостният преглед, който беше отложен във времето, трябва да приключи до 1 декември 2016 г. с публикуването на окончателен доклад.

Пенсионни и застрахователни експерти коментираха, че методологията представлява добра насока за проверка на балансите на дружествата. Предписанията за прегледите на свързаните лица към 30 юни пък не предполага да се установят съществени нередности. Причината в това е моментната снимка и времето, през което всички са можели да реагират. Качественият преглед като цяло зависи не само от методологията, но и от проверяващите и тяхната експертиза, а така също и предвид ограниченото време и от кооперативността на компаниите, а не на последно място – и от ръководителя на проекта. Към момента основната част от методологията е изчистена. Остават някои дискусии за формата на крайния доклад от проверяващите.


Вероятно при оценяването на компаниите ще има и отличници, и такива, които са позиционирани в долната част на позитивната скала и към които ще бъдат отправени препоръки за коригиращи действия. Като цяло очакванията са и последните да успеят своевременно да се приведат в съответствие с изискванията, за да няма негативни последици за целия пазар. В публикуваните методики няма указан срок за това, но вероятно  компаниите и ръководителят на проекта (EY) ще го фиксират допълнително в зависимост от откритите несъответствия или отклонения. Очаква се прегледът на пенсионни и здравни дружества да приключи в указания срок. Провеждането на такъв преглед, който обхваща 100% от банките, пенсионните и застрахователните дружества, се случва за първи път в Европейския съюз.


Към края на 2015 г. допълнителното пенсионно осигуряване акумулира нетни активи в размер на 9,338 млрд. лв., а в четирите вида пенсионни фонда се осигуряват общо 4 386 863 лица.


Към същия срок бруто премиите в общото застраховане достигат 1,571 млрд. лв., а в животозастраховането - 392,440 млн. лв.
Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки