Професионалната компетеност на застрахователния брокер

16 Март 2012 г.,zastrahovatel.com
Ние сме ковачница на кадри... но при нас остават само чуковете

 

      Силните компании се крепят не на мускули, а на мозъци

 

Гъвкавостта и способността за вземане на бързи решения стават решаващи за това кой ще остане на пазара и кой не

 

Тези, които тепърва ще влязат на пазара, трябва да имат качества в излишък, за да пробият

 

Едва ли има представител на бизнеса, който ще постави под съмнение максимата, че „Най-добрата инвестиция е инвестицията в човешкия капитал”, или твърдението, че „Инвестицията в човешкия капитал е инвестиция в бъдещето”. Всъщност пръв британският икономист и философ Адам Смит в своя труд „Богатството на народите” прави аналогия между инвестицията във физически капитал и вложението на икономически ресурси за повишаване квалификацията на работната сила. Когато се инвестира в машини, твърди Смит, очакването е да се увеличи брутната печалба. Когато се изразходват средства за подобряване качеството на работната сила, целта отново е същата, т. е. осигуряване на повече прираст, макар и чрез вложения в човека.

 

 

Ние сме ковачница на кадри... Но при нас остават само чуковете. Това е една небезизвестна перифраза. Тя се използва за характеристика, при това с негативен оттенък, на фирми и компании, които успяват по някакъв начин да създадат добри кадри, добри професионалисти в областта си. Те обаче в първия подходящ за тях момент напускат.

Защо тези фирми и компании изпадат в подобна ситуация? Защо не могат да задържат добрите си служители? Може би не осъзнават стойността на човешкия капитал или не успяват да управляват доходоносно този капитал?

Свидетели сме на наистина сериозна конкуренция за привличане на качествени и квалифицирани кадри, на такива, които наистина искат да работят и го правят добре. Защото със сигурност (без да е подплатено това изказване с конкретно пазарно проучване) няма компания или фирма, обявила фалит поради наличието на много талант. Под талант се има предвид професионалисти, добре работещи служители. Но има компании, които се провалят поради неспособността да управляват своя човешки капитал и неговия потенциал. Със сигурност и вие ще се сетите поне за една такава! (Аз веднага мога да посоча една.)

Тогава каква е и има ли рецепта за привличане и задържане на способни служители? Изчерпва ли се отговорът на този въпрос с модернизиране и усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси?

Много са отговорите на този въпрос и правилата за постигане на успех в доброто управление на човешкия капитал. За да има една компания служители, ангажирани с нея и нейния просперитет, означава много неща - възнаграждение, придобивки, но и перспективи за развитие и признание, чувство за принадлежност, системи за мотивация и стимулиране, за кариерно развитие... и какво ли още не.

Пазарът на кадри в застраховането не може да остане встрани от тези процеси и вероятно затова преди известно време в публичното пространство се заговори за професионалния опит на представляващите и управляващите застрахователни брокери. Дотук всичко би звучало добре, ако всъщност с поредните промени в Кодекса за застраховане не беше заложен поредният парадокс - завишаване на критериите относно капиталовата адекватност на брокерите и в същото време занижаване на критериите по отношение на професионалния опит на представляващите и управляващите ги. Добрата новина е, че Законът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховане, внесен в парламента на 14.06.2011 г. под № 102-01-43, беше отхвърлен. Подготвя се нов, да се надяваме, че този път предложението ще бъде подложено на коментар.   

Неоспорим факт е, че в повечето случаи компетентното управление дори е по-важно от финансовия ресурс. Практиката показа, че повечето фалити са предизвикани не само от неблагоприятно развитие на пазара и недооценяване на някои икономически реалности, но и от лош мениджмънт. Един от най-важните компоненти във всяка  организация това са хората. Не случайно силните компании се крепят не на мускули, а на мозъци. И когато мозъците си тръгват, великанът се оказва с глинени крака. Защото знанието за нещата е нещо, което човекът служител го има в себе си и за себе си, то е негова собственост и когато си тръгне от офиса, той го взима със себе си в новия офис. Оказва се, че човешкият ресурс е най-скъпият актив на компанията. Добре е да се има предвид, че за разлика отпреди днес хората непрекъснато инвестират в себе си - обучение и квалификации. Те са хора на бъдещето, интересуващи се не само от сигурността на днешния ден, но и от това колко атрактивни като наемна единица, колко конкурентоспособни ще са утре на пазара. Това според някои теории „превръща организациите постепенно от нещо перманентно в нещо за еднократна употреба - временен дом”. В крайна сметка парите не изграждат качествена организация, хората го правят. Тук е мястото на въпроса дали евентуални промени в тази посока биха довели до реално подобряване на дейността на субектите или не...

            Професионален опит съгласно действащото в момента законодателство означава най-малко две последователни години работа на ръководна длъжност или на длъжност непосредствено свързана със сключването и изпълнението на застрахователни договори в застраховател, презастраховател, застрахователен брокер или застрахователен агент. В проекта се предвиждаше облекчаване на изискването за признаване на професионален опит за управляващите и представляващите застрахователния брокер, като се признава за професионален опит общо стаж от две години, но не последователно. Този текст противоречеше и на мотивите на предлаганите промени в областта на застрахователното посредничество, а именно че е налице недостатъчно ниво на компетентност и познаване на застрахователната материя от страна на разнородните участници на пазара на застрахователно-посредническите услуги.

            За тези от лицата, които нямат две последователни години стаж, се дава възможност да се явяват на изпит пред Комисията за финансов надзор и да придобият това право. Изпитът се провежда веднъж годишно. На последния проведен изпит - на 17 декември 2011 г. , шест от общо 15 явили се кандидати не са успели да издържат изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер. Това стана ясно от публикувания от Комисията за финансов надзор списък с резултати. Общо 14 допуснати до изпита кандидати, обяви КФН на 13 декември, но три дни по-късно допълни списъка с още три имена.

Нивото на компетентност определено има изключително важна роля в застраховането, тъй като  в повечето случаи застраховането се оказва трудоемка и не особено приятна на пръв поглед задача. Най-вече защото самият процес на сключване на определен вид застраховка е свързан с правенето на разходи, с ориентирането в строго специфична терминология, избор на подходящата застрахователна компания и най-вече с основния от гледна точка на застрахования въпрос ще му бъдат ли изплатени евентуалните щети при настъпване на застрахователното събитие. От друга страна, от изключително значение е този избор да бъде правилен, тъй като той впоследствие е и гарант за качеството на застраховката, която купуваме. В този момент възниква въпросът на кого да се доверя за моята застраховка.

Най-често, решавайки да закупим определен вид застраховка, ние се консултираме с наши близки, приятели или роднини. Така в зависимост от препоръките от тяхна страна вземаме решението при кого да се застраховаме. Това обаче не е най-доброто решение, тъй като в случая почти не познаваме пазара и правим избора си на сляпо. Освен варианта на директно сключване на полицата в някои от офисите на застрахователната компания бихте могли да потърсите услугите на т. нар. посредници на застрахователния пазар - застрахователните брокери.

Съгласно записите на Кодекса за застраховане застрахователният брокер е търговско дружество или едноличен търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, който срещу възнаграждение по възлагане от потребител на застрахователни услуги извършва застрахователно посредничество. Изключително важно е да уточним, че възнаграждението на брокера се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя, т. е. цената на застраховката е една и съща, независимо дали ще се сключи директно в компанията или при брокера.

Нивото на компетентност на застрахователния брокер е изключително важно и защото той  е представител на своите клиенти пред застрахователните компании. За тази цел поема писмен ангажимент спрямо тях под формата на договор за възлагане. С него се задължава да представлява клиента си, да го информира най-подробно за общите условия по застраховката, да го консултира, но и да участва в целия процес по ликвидация на щетата в случай на настъпване на застрахователното събитие. Тук се има предвид оформяне на документите за предявяване на претенцията, присъствие на огледите и всички други съпътстващи ликвидацията дейности.

И не на последно място брокерът е най-близкият човек на застрахования по време на злополука. Ето защо неговите познания и опит на пазара са изключително важни.

„Днешната ситуация на пазара е много динамична и е изпитание за брокерското съсловие. Тежестта, която понасят брокерите в момента, е двойна - от една страна, работим в условия на намалени комисиони по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, а от друга, всички разходи по издаване на полиците по „Гражданска отговорност” са на наш гръб”, заяви Костадин Пеев, председател на УС на Асоциацията на застрахователните брокери в България. По думите му в случая гъвкавостта и способността за вземане на бързи решения от страна на брокерите и възможността за реален поглед върху целия пазар стават решаващи за това кой ще остане на пазара и кой не. „Това е важно за всички брокери, които работят в момента. А тези, които тепърва ще влязат на пазара, те пък трябва да имат качества в излишък, за да пробият, защото не забравяйте, че и условията за отваряне на нов брокер са доста тежки”, добави той. 

Костадин Пеев, който е повече от 20 години в бранша, е категоричен, че професионалната подготовка е от най-съществено значение. Следват личните качества, които да позволят на конкретната личност да се развива успешно в практиката.

Подготовката за изпита за придобиване на професионална квалификация за застрахователен брокер изисква сериозна и целенасочена работа. Както за всеки друг подобен изпит и в тази област би следвало да има възможност за обучения и курсове, организирани от специализираните учебни заведения по застраховане у нас. Такава възможност се предлага вече и от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Марио Каменов от Центъра за продължаващо и професионално обучение към висшето училище коментира за в. „Застраховател прес“, че такива курсове и обучителни програми са предвидени в програмата на центъра. Преди изпита, проведен на 17 декември миналата година, обаче центърът не е провел подготвителен курс. Причината по думите на Каменов не е в липсата на интерес от страна на желаещите да се явят на изпит пред Комисията за финансов надзор, а е по-скоро с  организационен характер. Въпреки това Каменов увери, че всеки, който има желание да получи професионална помощ  за своята подготовка за изпита, може да разчита на центъра, който предлага както индивидуални решения, така и групово обучение.

 

Гергана Иванова

            Галина Маринова

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки