2011 - година на интелигентното застраховане

03 Януари 2012 г.,zastrahovatel.com
Застраховането се превърна в електронен бизнес, стикерите по „Каско” са вече в миналото, а „Гражданска отговорност” е с часирано начало

 

           

            Ако трябва да застраховате най-ценното, какво ще бъде то? Всички народи си имат своята приказка за трите желания. Според една от многобройните притчи един човечец си имал златно магаренце, което му давало злато. И така. Той хранел магаренцето, то растяло, а със златото човекът си купил жилище, кола и разни други неща. Веднъж обаче при човечеца дошъл един застраховател и го попитал: „Какво е най-ценното нещо, което притежаваш?” Човекът отговорил - златното магаренце! Ако имам него, ще имам и другите неща. Помислете си кой е златното магаренце в едно семейство. Това е Човекът! Ако го няма даден човек, няма да ги има и другите неща. Затова неговият живот е най-ценен и трябва да бъде застрахован на първо място! За съжаление за българина на преден план стои автомобилът, къщата и накрая самият той. Затова не е изненада за никого, че и през 2011 г. българският застрахователен пазар продължава да бъде доминиран от автомобилното застраховане. Още по-тъжното е, че тази тенденция не се очаква да бъде обърната в близките години.  

 

            Динамично започна 2011 г. за застрахователния пазар у нас. Вече е в сила 2% данък, новите полици, в които изрично е записан данъкът от 2% върху премията, са отпечатани, готови са и сметките, които клиентите получават срещу плащане на поредната вноска по разсрочени полици. Факт са и новите бланки на сертификата „Зелена карта“. Всичко това би звучало добре, ако застрахователните компании не бяха принудени да инвестират в отпечатване на нови бланки, а клиентите да плащат данък върху премията. Да не говорим за опашките в някои от застрахователните компании от брокери и агенти, които чакаха, за да получат новите бланки и да върнат старите. Не бяха единични и случаите в първите дни на новата година, когато посредници изпращаха клиенти при конкуренцията или в офисите на застрахователните компании, тъй като не бяха успели да се снабдят навреме с новите бланки.

            Данъкът, чиято ставка е 2%, беше въведен със специален закон - Закон за данък върху застрахователните премии, който беше обнародван в бр. 86 на „Държавен вестник” от 02.11.2010 г. и влезе в сила от 1 януари тази година. С него се облагат премиите по договори от общо застраховане с изключение на договорите за презастраховане и ретроцесия, тези за застраховки на товари по време на международен превоз, когато началната или крайната точка на превоза е извън територията на Република България, и за застраховките за летателни апарати, плавателни съдове и гражданските отговорности, свързани с тях. Данъкът върху застрахователните премии е косвен данък, който се плаща от потребителите на застрахователни услуги.

„През 2011 г. застрахователната индустрия е изправена пред значително променен търговски терен, изискващ редизайн на стратегии, бизнес модели, продукти и канали за дистрибуция”, сподели Делян Лилов, изпълнителен директор на „Мусала Софт” по време на „3-и годишен форум за стратегии в разпространението на застрахователни услуги”, който се проведе през септември в Барселона. „Големите играчи в застраховането ясно разпознават необходимостта от интегрирани решения, обединяващи предимствата на традиционните подходи и иновациите от ново поколение, за да стигат ефективно до своите клиенти”, добави той. „Мусала Софт” е фирмата, изпълнител на проекта ЕИСОУКР.

Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците, е темата, която развълнува и продължава да вълнува най-силно застрахователната гилдия. Почти всички застрахователи определят старта на ЕИСОУКР като събитието на 2011 г. Със системата се постави началото на електронното издаване на полици. Всички застрахователни дружества на пазара имат достъп до платформата, чрез която се въведе единна номерация на застрахователните полици. Системата позволи на Гаранционния фонд в реално време да има информация за това какви застрахователни полици са издадени, кой ги е издал и кои са бенефициентите по тези полици. По този начин бизнесът и държавата пресякоха практиката полиците да се отчитат със закъснение, което изкривява и статистиката за обхвата на задължителната автомобилна застраховка в посока надолу. Не по-малко съществен е и фактът, че с въвеждането на системата се ограничиха до минимум злоупотребите с полици, в. т.ч. и антидатирането. Системата спомогна да се елиминират и редица грешки, които сега се допускаха при полиците „на кочан”. Статистиката показа, че над 25% от полиците „на кочан” са с грешки в тях.

 

            Електронните полици вече не са мит, а реалност

 

От 00:00 часа на 26 юли тази година стартира издаването единствено на електронни полици по задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука на пътниците в обществения транспорт“. Това стана възможно, след като на 19 юли беше обнародвана в Държавен вестник Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането. В нея се предвиждаха три дни от обнародването, след изтичането на които полици да се издават само чрез ЕИСОУКР. Срокът се отложи спрямо първоначалните намерения. Предвиждаше се преминаването към изцяло електронни полици да стане от 18 юли, но наредбата не успя да влезе в броя на Държавен вестник.

            С въвеждането на т. нар. „електронна полица” не отпадна задължението полицата да бъде разпечатвана на хартиен носител и подписвана от двете страни по договора, напомниха от Комисията за финансов надзор. Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“, Борислав Богоев беше категоричен, че ако има застраховател, който не е получил сертификат за работа с ЕИСОУКР след датата, в която ще влезе в сила забраната да се пишат полици от кочан, то тези застрахователи няма да могат да продават застраховката до своето сертифициране.

            Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска стартира на 1 юни 2011 г., но се въведе 45-дневен тестови период, за да се осигури възможност  всички  служители на застрахователните компании, на брокерите и застрахователните агенти да се включат в системата, както и да се обучат да работят с нея.

            На практика стартът на системата изправи на нокти цялата застрахователна гилдия. Датата, от която започва да действа единната система, буквално подлуди IT-отделите на някои от компаниите. Част от тях се оплакаха, че тестовият електронен модел им е бил предоставен броени дни преди старта. Факт е, че дружествата стартираха от различно технологично ниво.  На практика срокът 1 юни притисна малките дружества, докато големите компании с финансови възможности бяха готови доста преди старта. Част от големите компании не искаха да има никакво отлагане - така се надяваха да излязат пред клиентите едни гърди напред и да се покажат стабилни. Друга част от големите обаче смятаха, че не е време да се показват мускули, защото нововъведението е достатъчно революционно за пазара и трябва да тръгне без фал старт.           През тази година стана факт и забраната за поставянето на знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключен застрахователен договор. В брой 51 на Държавен вестник от 05.07.2011 г. беше обнародван Законът за допълнение на Кодекса за застраховането, приет от ХLI народно събрание на 22 юни 2011 г. Застраховател или презастраховател не може да изисква под никаква форма поставянето на знаци, белези или други индикации като предварително условие за сключването или влизането в сила на застрахователния договор, както и не може да договаря или да включва в общите условия по такава застраховка поставянето на знаците, белезите или другите индикации като задължение на застрахованото лице, на застраховащия или на третото ползващо се лице, се посочва още в промените. Друг текст указва, че липсата на такива знаци, белези или други индикации не може да бъде основание за изключване от покритие на един или повече рискове по застрахователния договор, за изменение или прекратяване на застрахователния договор или да бъде обвързвано с каквито и да е неблагоприятни правни последици за застрахованото лице, застраховащия или третото ползващо се лице.

            Забраната не се отнася за знаците, белезите или другите индикации, чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт, както и за знаци, белези или други индикации, които рекламират физическо или юридическо лице, негов търговски знак или марка, негов продукт, стока, услуга, търговска марка или други подобни и те не са обвързани със сключването на застрахователния договор. Такива са случаите, когато моторното превозно средство е собственост на същото лице или е взето от него под наем, на лизинг или на друго правно основание, за което има сключен договор. Или  тяхното поставяне е в изпълнение на писмен договор за реклама, сключен с физическо или юридическо лице, което е собственик, ползвател, наемател или лизингополучател на моторното превозно средство, върху което са поставени съответните знаци, белези или други индикации.

            Лицето, което управлява моторно превозно средство с поставени знаци, белези или други индикации в нарушение на посочената вече забрана, ще се наказва с глоба в размер на 50 лв. Санкцията за физическите лица ще влезе в сила 15 месеца след обнародването на закона в Държавен вестник. 

            Застраховател, който извърши или допусне извършването на такова нарушение, ще се наказва с имуществена санкция от 30 000 до 60 000 лв., а при повторно нарушение - от 60 000 до 120 000 лв.

            Браншът имаше тримесечен срок, в който да приведе в съответствие с този закон общите условия по застраховката „Каско“ или съществуващите други уговорки за застраховане на моторни превозни средства. На практика промяната наложи отпечатването на нови полици и общи условия по застраховката за част от компаниите в бранша. 

 

            Идеята за премахването на стикерите раздели бранша на две

 

            По-голямата част от застрахователните компании подкрепи премахването на стикерите, свързани със застраховка „Каско”. Това стана ясно още по време на проведената през февруари тази година кръгла маса на тема „Маркирането със стикери във връзка със застраховката „Каско” - за и против”. На застрахователите трябва да им бъде забранено да поставят идентификация върху застраховано имущество, заяви тогава Орлин Пенев, председател на Асоциацията на българските застрахователи. Стикерите са в противоречие със закона за конкуренцията и за защита на потребителите, както и с европейската практика, обясни още Пенев. Лепенките и пасивното маркиране при сключването на „Каско” противоречат и на Кодекса за застраховането. У потребителите се създава убеждението, че маркировката дава по-голяма защита от посегателство на застраховано МПС, както и че липсата на такава маркировка би довело до увеличаването на риска от кражба. Потребителите на застрахователни услуги не са в условия на свободен избор. Те са въвеждани в заблуждение, посочи тогава вече бившият председател на браншовата асоциация.

            70 на сто от застрахователните компании изискват пасивно маркиране на автомобилите, пък заявиха от фирма за маркиране на автомобили. Това означава, че на застрахованата кола не се слага само стикер, а номерът на рамата се издълбава на различните части и детайли на автомобила. Стикерът просто обозначава, че колата е маркирана.  У нас някои застрахователи насочват клиентите си към конкретна фирма за маркиране на автомобила, което е неправилно, репликираха ги от Комисията по финансов надзор. 

            Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов упорито защити премахването на стикерите. В България има непрозрачност в застрахователния бизнес и това не е тайна за никого. Има автокрадци, които са в услуга на застрахователните компании. Установява се „парцелиране” на дела на криминалните структури чрез тези маркировки по колите. Министър Цветанов бе категоричен, че трябва да се прекрати тази практика, защото маркировката на автомобилите във връзка със застраховката „Каско” оказва влияние на пазара на застраховането. Маркировките в автомобилното застраховане генерират финансов ресурс от около 40-50 млн. лв., каза Цветанов. Според него те нямат място у нас и трябва да решим проблема веднъж завинаги, за да покажем и на големите компании с международно участие, че спазваме общоприетите европейски стандарти и можем да поставим различните дружества в бранша на една конкурентна платформа. За първи път има политическа воля държавата да реши проблема. Правителството е убедено, че ще защити интересите на гражданите и че ще има прозрачност в работата на всички застрахователни компании, заяви тогава вътрешният министър.

            Петрозар Петков, изпълнителен директор на ЗД „Бул инс“ АД, пък заяви тогава, че реално погледнато, от 20 компании 4-5 не маркират автомобилите, които застраховат. Пасивното маркиране на автомобилите до голяма степен предпазва нашите застраховани от посегателство и измами, които при премахване на тази мярка ще бъдат завишени, каза той. Петков поиска статистика колко от откраднатите автомобили са на застрахователни компании, които маркират пасивно, и колко не са. Според него

 

            крадат се всякакви коли - със и без маркировка

 

            В резултат от Комисията за финансов надзор подадоха обобщени данни, показващи честотата на настъпване на риска „Кражба“ в зависимост от наличието на пасивна маркировка. Средната за пазара честота на риска „Кражба“ е 0,205%, което означава, че от 1000 застраховани през 2010 г. МПС за 2 е предявена претенция за изплащане на обезщетения поради кражба. При 5 застрахователни компании МПС не се маркират и честотата на настъпване на риска „Кражба“при тях варира от 0,18% до 0,44%. При останалите 9 застрахователи (при 5 от които 100% от застрахованите към края на 2010 г. МПС са маркирани и при 4 застрахователи - са маркирани между 57% и 96%  от застрахованите МПС) честотата на настъпване на риска „Кражба“ е между 0,057% и 0,233 на сто.

            Не може в отношенията между застрахователя и клиента му да се вмъква фирма, която маркира, и това да е условие за изпълнението на полицата. Компаниите не би трябвало да изискват от клиентите си да плащат по 50-60 лв. за маркиране, когато купуват „Каско“. Сегашната практика застраховките да влизат в сила едва след като има маркиране, макар премията вече да е платена, трудно може да се оцени като коректна към клиентите, посочи Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“. Според него маркирането се извършва от фирми, които стоят далеч от отношението застрахован - застраховател. Не виждам никакво основание застрахователите да предоставят част от бизнеса си на трето лице, при положение че отношенията с клиента се уреждат от двустранния им договор, допълни той.

            Всъщност още по време на обсъждането на поправките представители на сектора посочиха, че

 

            възможности за евентуално заобикаляне на забраната има

 

            Една от тях би била например чрез поставянето на чип на скрито място в автомобила. По думите им един подобен чип би могъл да се разпознава с дадено устройство и така пак да подава информация за това от коя компания е застрахована дадена кола.

            По време на дебатите председателят на икономическата комисия Мартин Димитров предложи авангардна  идея - „Могат да се сложат освежители за кола, които да са различни за различните застрахователни компании, а по закон няма начин това да бъде санкционирано“. Ако има застрахователни дружества, които по някакъв начин нарушават закона, не би следвало да се взимат мерки срещу всички застрахователи. Ако някой нарушава закона, трябва да има индивидуални мерки срещу него, а не срещу целия застрахователен сектор, заяви Димитров.

           

            „Гражданска отговорност” с часирано начало на валидност

 

            За пръв път през тази година стана възможно сключването на полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, която да бъде валидна най-късно до час след нейното издаване, а не както беше до момента, полицата да влиза в сила най-рано от 00:00 часа на следващия ден. Засега тази опция се предлага само от част от компаниите.

Считано от 00.00 часа на 25.10.2011 г. ЗК „Лев Инс” разреши издаването на полици по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите с часирано начало на валидност на застрахователния договор. В този случай полицата влиза в сила не по-рано от 1 (един) час след нейното физическо издаване. Коригира се само часът и датата, вписани за начало на полицата, а краят на полицата автоматично се задава от системата с един ден по-рано.

От „ХДИ Застраховане” обърнаха внимание, че при издаване на електронна полица „Гражданска отговорност на автомобилистите с начална дата на валидност, съвпадаща с датата на издаване на полицата, е задължително въвеждането на начален час на валидност на полицата, който да е поне 30 минути след фактическия час на сключване на полицата.

Най-голямата надежда, с която застрахователите изпращат 2011 г., е, че българският застрахователен пазар наистина е помъдрял... и тазгодишната кампания по „Гражданска отговорност“ ще бъде наистина различната кампания и най-сетне ще има феърплей. Неразумната надпревара, граничеща понякога с безумие, ще остане в миналото, а определящи ще бъдат пазарното поведение на играчите и качественото обслужване.

 

 

Гергана Иванова

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки