Показатели за анализ на паричните потоци в застрахователното дружество

24 Ноември 2011 г.,zastrahovatel.com
Здравка Барбулска

Паричните потоци са важен индикатор за финансовото състояние на застрахователното дружество. Те обхващат всички парични постъпления и плащания през определен период от три групи дейности на дружеството – оперативна (основна), инвестиционна и финансова. Обобщена информация за тях се осигурява чрез отчета за паричните потоци, който е съставна част на финансовия отчет на съответното застрахователно дружество.

            Съдържащата се информация в отчета за паричните потоци позво-лява на мениджърите и акционерите на застрахователното дружество да преценят способностите му да генерира достатъчно парични средства за нормално осъществяване на текущата дейност и гарантира финансовата си  стабилност в бъдеще. Обективни оценки за това могат да се дадат, като се изчислят и анализират съответни показатели, характеризиращи паричните потоци в дружеството от различни гледни точки.

Преди да посочим възможните показатели за анализ на паричните потоци в застрахователното дружество, ще отбележим, че те биват два вида – входящи и изходящи, наричани още положителни и отрицателни парични потоци. Входящите парични потоци представляват постъпване или вливане на парични средства в даденото застрахователно дружество, а изходящите парични потоци – плащане или изтичане на парични средства от него. Първите водят до увеличение, а вторите – до намаление на паричните средства на дружеството. 

Въз основа на двата вида парични потоци се установяват нетните парични потоци от отделните дейности на застрахователното дружество или чистите резултати от движението на паричните му средства  през определен период по формулата  НПП = ВПП – ИПП,

където НПП, ВПП и  ИПП са съответно нетните, входящите и изходящите парични потоци от отделните дейности на дружеството през даден период.

            Нетните парични потоци могат да са с положителен знак, с отрицателен знак или равни на нула. Те ще са с положителен знак, когато входящите парични потоци от съответната дейност са по-големи от изходящите парични потоци от същата дейност, с отрицателен знак – в обратния случай, а равни на нула при еднакви размери на входящите и изходящите парични потоци от дадената дейност през конкретния период.

            За анализа на паричните потоци в застрахователното дружество биха могли да се използват следните показатели:

Интензивност на паричните потоци в застрахователното дружество (ИПП)  ИПП=   ПП  ПС,

където ПП са конкретните парични потоци от отделните дейности на дружеството през съответния период, а ПС – средната наличност на паричните му средства, изчислена като полусбор от наличностите им в началото и в края на периода.

            Този показател характеризира размера на паричните потоци, падащ се на 1 лв. парични средства. Колкото по-голям е той, толкова по-интензивно е движението (вливането или изтичането) на паричните средства в дружеството през съответния период, и обратно.

Доходност на нетните парични потоци от оперативната дейност на застрахователното дружество (ДНППОД) ДНППОД=  НППОД  СП , 

където СП е печалбата на дружеството преди платените данъци или счетоводната му печалба през съответния период.

            Този показател характеризира способността на застрахователното дружество да гарантира достатъчно парични постъпления от основната дейност, които предопределят до голяма степен счетоводната му печалба. Добра оценка за нея може да се даде, когато показателят е с положителен знак и над единица, което означава, че дружеството е в състояние да осъществява своята дейност, без да ползва външни източници на финан-сиране.

Ефективност на нетните парични потоци от оперативната дейност на застрахователното дружество (ЕНППОД) ЕНППОД=  НППОД  ПП ,

където НППОД   са нетните парични потоци от оперативната дейност на  дружеството през съответния период, а ПП – постъпленията от застрахо-вателни и презастрахователни премии през периода.

            Този показател характеризира способността на застрахователното дружество да трансформира постъпленията от застрахователни и презастрахователни премии в налични парични средства. Добра оценка за тази способност може да се даде, когато показателят е с положителен знак, което означава, че по-голямата част от постъпилите премии в дружеството през периода са трансформирани в парични средства.

Ликвидност на нетните парични потоци от оперативната дейност на застрахователното дружество (ЛНППОД) ЛНППОД=  ПС + НППОД КЗ ,

където КЗ е средният размер на краткосрочните задължения на дружест-вото през съответния период, изчислен като полусбор от размера им в началото и в края на периода.

             Този показател характеризира способността на застрахователното дружество да обслужва краткосрочните си задължения. Колкото по-голям е той, толкова по-голяма е краткосрочната платежоспособност на дружест-вото през дадения период, и обратно.

Възвращаемост на нетните парични потоци от  инвестиционната дейност на застрахователното дружество (ВНППИД ) ВНППИД=  НППИД А ,

където  НППИД  са  нетните парични потоци от инвестиционната дейност на застрахователното дружество през съответния период, а А  − средният размер на активите на дружеството, изчислен като полусбор от размера им в началото и в края на периода.

            Този показател характеризира възвращаемостта на инвестираните средства от застрахователното дружество в активи. Добра оценка за нея може да се даде, когато показателят е с положителен знак, което означава по-добро управление на инвестираните средства от дружеството в активи и по-голяма сигурност на паричните потоци от инвестиционната му дейност в бъдеще.

Ефективност на нетните парични потоци от финансовата дейност на застрахователното дружество (ЕНППфД)  ЕНППфД=  НППФД  К,

където  НППФД  са нетните парични потоци от финансовата дейност на дружеството през съответния период, а К − средният размер на капитала на дружеството, изчислен като полусбор от размера му в началото и в края на периода.

            Този показател характеризира способността на застрахователното дружество да трансформира паричните потоци от финансовата си дейност в собствен или привлечен капитал. Добра оценка за нея може да се даде, когато показателят е с положителен знак, което означава, че по-голямата част от паричните потоци от тази дейност на дружеството са използвани за увеличаване на капитала му.

            При анализа на паричните потоци в застрахователното дружество може да се характеризира също така динамиката на посочените оценъчни показатели за няколко последователни периода, като се изчислят съот-ветни индекси с постоянна или с верижна база. Чрез тях могат да се уста-новят тенденциите (благоприятни или неблагоприятни) в изменението на отделните  показатели и на тази основа да се вземат конкретни управлен-ски решения за бъдещото развитие на дружеството и увеличаване на неговите парични средства.

 

             

 

 

           

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000