Застраховки на плавателни съдове

27 Юли 2011 г.,zastrahovatel.com
...И КОРАБЪТ ПЪТУВА...,НО СЪС ЗАСТРАХОВКА

 

 

·        Застрахова се плавателен съд срещу физическото му погиване

·        От 1 януари 2012 г. търговски кораби, плаващи под български флаг и с бруто тонаж от 300 тона и нагоре, задължително да имат полицата Protection & Indemnity

 

Македонската прокуратура на 30  юни т.г. поиска ефективни присъди  - затвор за двамата подсъдими за трагедията с кораба “Илинден”от 2009 г., когато във водите на Охридското езеро се удавиха 15 български туристи. До 15 години затвор могат да получат капитанът на кораба Сотир Филевски и експертът Бранко Баич от "Германишер Лойд", издал сертификат за техническата годност на кораба. Два месеца след присъдата се очаква да бъдат заведени и исковете за обезщетение, които ще са в размер на поне шестцифрена сума. Делата може да са няколко, като едно ще е срещу македонската държава, а друг важен ответник ще е "Германишер Лойд" – съобщават медиите. 

В пресата се тиражира версията, че корабът имал атестация и разрешение от застрахователна компания "Лойд" да плува, така както е бил преустроен, независимо че има нарушение на статиката при надграждането на палубата. Това обаче не отговаря на истината, защото всъщност "Германишер Лойд" представлява търговски регистър, който няма нищо общо със застраховането , а дава технически становища за годността на плавателните съдове. Не е ясно дали корабът “Илинден” въобще е имал застраховка.

 

Застраховката на плавателни съдове не е от вчера и у нас


Независимо дали става дума за тежкотонажни кораби или за яхти, дали лодката е вързана на марина, или е качена на платформа всеки трябва да е сигурен, че е в безопасност. Така е даже и когато плава в морето към любимия изгрев на хоризонта. Възможно е да се застрахова плавателният съд и да се защити срещу физическото му погиване, да се застрахова също и отговорността от неговата употреба. Обект на застраховане са плавателни съдове от всякакъв тип предимно при тяхната експлоатация.
Обект на застраховане са плавателни съдове от всякакъв тип, включително плаващи докове и платформи, по време на строеж, изпитания и предимно при експлоатация. Клиентът сам избира застрахователното покритие, което може да включва  рискове като каско пълна и/или частична загуба; отговорност към трети лица; обща авария и спасяване; загуба на навло или дисбурсменти; война и стачки (при допълнително договаряне).

Този вид застраховане се регламентира както от Общите условия на застрахователните дружества, така и от INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS - 01.11.1995г.

Субекти на застраховките са корабособственици, оператори, наематели, корабостроители на плавателни съдове. Отговорността на застрахователите се  простира както върху щети по целия корпус и оборудване (подвижни инсталации, уреди, апаратура и съоръжения), така и до такелажа, горивото, провизии и други предмети необходими за стъкмяването на плавателните съдове за редовно плаване. Тя е регламентирана от Търговския закон, Кодекса на търговското мореплаване и Общите условия на застрахователните компании.

Застрахователното покритие
е по избор на клиента и се отнася за "Каско пълна и/или частична загуба" - обезщетяват се вреди, настъпили в резултат на: стихийни бедствия (буря, мълния, вулканично изригване, земетресение и др); морски бедствия (корабокрушение, засядане, преобръщане, потъване, изчезване); аварийни събития при товарене, разтоварване, манипулиране с товар и гориво - смазочни материали, както и при съоръжаване и разоръжаване на корабните претоварни средства и при свързването им с бреговите съоръжения; пожар, експлозия на борда или извън него, взрив в котлите; скъсване на валове и оси; скрит дефект в корпуса, машините, механизмите, корабните устройства и системи, принадлежности и стъкмяване; сблъскване или удар с плаващ, подвижен, неподвижен или летящ предмет; "Отговорност към трети лица"; "Обща авария и спасяване"; "Загуба на навло или дисбурсменти"; "Война и стачки"; "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове"; "Допълнително договорени рискове".

 Застрахователните суми при застраховки на плавателни съдове се посочват от      кандидата за застраховане като при застраховка "Каско" - по общо правило, застрахователната сума трябва да отговаря на действителната стойност на плавателното средство. Тук се говори за "обявена стойност", която подлежи на доказване от застрахования, и за "приета стойност", която при специално договаряне се приема безусловно от застрахователя. При навлото обикновено е до 15 % от застрахователната сума на плавателния съд; при дисбурсментите - до 10 % от застрахователната сума на плавателния съд; при „Гражданска отговорност” и искове на трети лица - до размера на застрахователната сума на плавателния съд.  Застрахователните договори са в сила и когато плавателните съдове се намират в бездействие в пристанище или док поради липса на товар, безработица или ремонт. При ремонт застрахователните дружества не носят отговорност за повреди, станали по вина на кораборемонтното предприятие.
Важно е да се знае, че при настъпване на застрахователно събитие застрахованият, както и капитанът на плавателния съд са длъжни да вземат всички разумни и целесъобразни мерки за запазване и спасяване на плавателния съд, за ограничаване на щетите и обезпечаване правата на застрахователя срещу трети лица. Необходимо е да уведомят веднага застрахователя, но не по-късно от 72 часа от настъпване на застрахователното събитие.

 

Въвежда се задължителна застраховка за морски искове

 

Интересна е новината от 06.06.2011 г., която уведомява, че всички търговски кораби, плаващи под български флаг и с бруто тонаж от 300 тона или повече, трябва да сключват застраховка, аналогична на “Гражданска отговорност“ при колите. Това става ясно от текстовете, публикувани на страницата на транспортното министерство. Промяната отразява изискванията на европейското законодателство. Въвеждането на задължителна застраховка за морски искове ще  включва всички големи кораби, които плават под български флаг, както и тези, които влизат в българските пристанища.
Застраховката се въвежда с промени в Кодекса за търговското корабоплаване и трябва да влезе в сила от 1 януари 2012 г. Задължението за наличие на застраховка цели осигуряване на по-добра закрила на жертвите и следва да е от полза за отстраняване на корабите, които не отговарят на стандартите.
Сред исковете, които полицата трябва да покрива, са за телесни повреди или смърт на членове на екипажа или пътници, повреда на навигационно или пристанищно оборудване, за забавяне на превоз на пътници или товари.
При липса на такава застраховка ще се забранява влизането на кораба в пристанището и ще се налагат санкции от 5 до 20 хиляди лева.

При влизане в морско пристанище на територията на страна от ЕС капитаните на всички съдове (без изключение) задължително ще представят застрахователна полица за кораба. Досега застраховката не е била задължителна, но повечето корабособственици са я сключвали.

Полицата P&I (Protection & Indemnity) е аналог на застраховката "Гражданска отговорност" при автомобилите. Тя ще покрива различни рискове, сред които нараняване на екипаж, нанасяне на щети при сблъсък на съда, при разлив, при замърсяване. Застрахователните компании обикновено покриват три четвърти от стойността на кораба, оборудването и товара. За останалата част собствениците сключват полиците с т.нар. P&I клубове – търговски дружества, основани от корабособственици.

При отсъствие на застрахователен договор пристанищната администрация вече ще има право да забрани влизането на кораба в европейското пристанище, както и да уведоми за това всички европейски портови терминали.

Очаква се задължителният характер на полицата да обхване около 90 български кораба, които са на международно плаване. Въпрос на допълнително законодателно решение е дали съдовете, плаващи под български флаг и в български води, ще трябва да имат такава полица.

Лимитите на покритие на застраховка от  вида „P & I” , размерът на премията и т.н. ще зависят от вида на плавателния съд, от това дали корабособственикът членува в подобен клуб, къде плава корабът и т.н. Размерът на премиите ще се определя от компаниите, които предлагат такъв вид застраховки – това са само т.нар. „клубни” компании.

 

Застраховка „Гражданска отговорност” свързана с притежаването и използването на плавателни съдове покрива загуби и/или разноски, които застрахованият ще трябва да заплати във връзка с причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни съдове.

Покритията, които дава застраховката, са нараняване, болест или смърт на член от екипажа и болнични, медицински или други разноски, възникнали вследствие смърт, нараняване, болест на член от екипажа; разходи и разноски във връзка с осигуряването на заместващ член на екипажа, наложено от покрития риск, посочен по-горе; заплащане на щета или компенсация за загуба или щета на лични вещи на член от екипажа, като се изключват искове по отношение пари в брой, ценни книжа, кредитни/дебитни карти, скъпоценни или редки метали и скъпоценни камъни и др. подобни; отговорност към лица, различни от екипажа, за заплащане на щети или компенсации за нараняване, болест или смърт, вкл. болнични, медицински или погребални разноски, понесени в тази връзка; щети по други плавателни средства вследствие сблъскване, дотолкова, доколкото тази отговорност надхвърля застрахованата сума "каско" на плавателния съд; щети по собственост на трети страни - неподвижни и плаващи предмети; щети, свързани със замърсяване и провлачване; разноски във връзка със защита на застрахованите по-горе отговорности.


 

Застраховката на пристанищата е по Lloyd 's Wordings

 

Става дума за застраховка "Гражданска отговорност" на пристанищата или операторите на пристанища към трети лица. Това са типови лойдови полици, разработени в четири секции. Те покриват отговорността за нанесени имуществени вреди и/или телесни увреждания, отговорността на наемателя на пристанището, застраховка на имуществото (включително и при терористичен акт, стачки и вълнения), застраховка на загубата на доход и застраховка на товаро-разтоварни машини, която в момента не се предлага в България.

Към имуществените застраховки се включват стандартните - индустриален пожар, злополука на докерите.

„Гражданска отговорност” към товародателите всъщност е типичната застраховка, защото стоките, които се съхраняват там, не са собственост на пристанището. Важна е и отговорността при нанесени имуществени вреди върху корабите при товаро-разтоварни операции, както и при телесно нараняване на екипажите на корабите. Отговорността се договаря предварително със съответен лимит  било за едно събитие, било в агрегат (т.е. за всички събития за периода на застраховката).

Важно е да се знае и за застраховките на различни форми на отговорност, свързани с корабния бизнес - например "отговорности на кораборемонтното предприятие", "всички рискове на корабостроителното предприятие". Основните кораборемонтни и корабостроителни мощности на България, разположени на Черно море, традиционно застраховат своите отговорности в ЗАД "Алианц България".

 

Общият премиен приход към края на м. април т.г.  по застраховането на плавателни съдове е 3 697 418 лв. Първите четири места по приходи се  държат от ЗАД„Булстрад Виена Иншурънс Груп“  - 1 583 502 лв; ЗАД „Алианц България“ - 1 332 064 лв.; „ДЗИ- Общо застраховане“ ЕАД – 281 050; ЗАД „Армеец“ АД – 216 203 лв. С относително много малък дял са и компаниите ЗАД „Виктория“, ЗД „УНИКА“АД; ЗД „Евроинс“ АД; ЗД „Бул инс“АД и „Дженерали Застраховане“ АД.

В останалите общозастрахователни компании изобщо не се продават тези застраховки и регистрират нулеви приходи.

 

Известно е, че  ЗАД "Алианц България" е водещ застраховател на българския пазар в областта на морското застраховане. Традициите на дружеството в този вид застраховане датират от самото му основаване през 1991 година. Клиенти на компанията са били почти всички български частни морски и речни корабособственици, опериращи кораби под наш и чужд флаг. Традиционно компанията предлага и застрахователна защита на собственици и оператори на плавателни съдове във връзка с гражданската им отговорност в търговския и навигационен процес - т.нар. P&I (протекшън енд индемнити) застраховка, която е с първокласна презастрахователна защита до лимити на отговорност, избрани от клиента. Застрахователните покрития в областта на морското застраховане се базират на типови клаузи, с които работи международният морски застрахователен пазар. Тези покрития залягат и в презастрахователните договори.

ЗАД "Алианц България" продава напълно конвертируем по европейски стандарти продукт в областта на морското застраховане. За потенциалния клиент (корабособственик, чартьор, оператор на плавателен съд) остава единствено да избере в зависимост от нуждите си вида защита за своя кораб, без да е необходимо да проучва в детайли "евентуален български принос" в текста на договора.

След 11 септември 2001 г. особено актуално на застрахователния пазар стана покритието или изключването на рискове от тероризъм. По принцип като стандартно условие в застрахователната индустрия заляга пълното изключване на рискове от тероризъм, радиоактивно замърсяване, химическа, биохимическа, електромагнитна или кибернетична атака и др. Това означава, че по принцип компаниите не покриват щетите при терористични актове. ЗАД "Алианц България" обаче се опитва да направи изключение от общото правило. Вече има създаден международен алтернативен пазар за покритие на терористичните рискове. Така че компанията своевременно е осигурила сътрудничество със специализиран английски брокер, работещ на този пазар.

Атанас Узунов – директор на Дирекция „Морско, авиация, транспорт”, ЗАД „Алианц България“, споделя, че компанията му продава застраховки на плавателни съдове (вкл. екипажи и пристанища) , а    в портфейла на компанията този  сегмент заема по приходи около 4% , като се застраховат

морски и речни кораби .

Рисковете, които се покриват от застраховките, както и изключенията, са в съответствие с посочените в международните клаузи. Основните рискове са тези на навигацията, пожар, експлозии, а изключенията са война, терористични и стачни действия .

„Лимитите на отговорност по различните видове рискове   се определят от корабособственика при сключване на застраховката – обяснява А.Узунов.-­ Премиите по тях се определят в зависимост от рисковите и актюерски разчети на всеки един застраховател . Застраховката срещу тероризъм е допълнително покритие и се предлага след анализ на риска и зоните на посещение на кораба.“

 

ЗАД „Армеец“ извършва застраховане на плавателни съдове от 2003 г., като през 2010 г. процентът на тези застраховки възлиза на 0.30% от общия премиен обем. В компанията се сключват застраховки за плавателни съдове, които са регистрирани в Български морски регистър и плават под български флаг.

Осигурява се покритие срещу основните рискове по морско застраховане с продуктите „Каско на плавателни съдове” ; "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове"  и „Злополука на местата в плавателни съдове”.

При застраховката „Каско на плавателни съдове” обект на застраховане са морски и речни плавателни съдове, притежавани от физически или юридически лица. Покрити по застраховката са: „Пълна загуба и/или частична щета на плавателния съд”, „Отговорност сблъскване”, „Обща авария и спасяване”, „Загуба на навло” и „Загуба на дисбурсменти”. Освен тези ЗАД „Армеец“ предлага и допълнителни специфични покрития за малки плавателни съдове със специално разработен застрахователен продукт.

Застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове" на ЗАД „Армеец“ осигурява застрахователна защита на физически или юридически лица срещу загуби и/или разноски, които те са длъжни да заплатят поради причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни съдове.

Застраховка „Злополука на местата в плавателни съдове”  пък покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в плавателния съд, в случай на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на морски инцидент.

За големи кораби лимитът на отговорност е доста висок и зависи от много фактори – желание на корабособственика, финансови възможности, лизингови договори и т.н. Ако е налице отделна полица „Смърт от злополука”,  тя покрива лимитите, които са отбелязани в нея.

Премиите по застраховките се определят след преценка на всеки отделен риск и съгласно тарифите на дружеството.

Пристанище „Леспорт”,  Варна, е застраховано в ЗАД „Армеец“ от 2007 г. до момента, съгласно условията на застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица” с допълнително покритие  „Товаро - разтоварни дейности”. Дружеството е в процес на преговори за подновяване на застрахователния договор.

В ЗАД „Армеец“ се застраховат плавателни съдове, при условие че се използват за лични нужди: рибарски лодки (гребни и моторни), ветроходи, скутери, моторни яхти и моторни катери влекачи. Не подлежат на застраховане плавателни съдове, които участват в състезания, регати, обучения, както и за теглене на водни ски, парашути и т.н. Компанията предлага  покритие на пълна реална или конструктивна загуба на застрахован малък плавателен съд - лодки, катери, яхти и др.  Покрива се и Отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързана с притежаването и използването на малки плавателни съдове. Застраховат се корпусът, мачтите, платната, механизмите и друго необходимо оборудване за нормалното плаване на плавателния съд.

Лимитите на отговорност за тези плавателни съдове варират от 5000 до 20 000 лв., а премиите  са съответно в размер от 20 до 100 лв., като зависят от вида на плавателния съд и избрания лимит на отговорност.

 
Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000