Кражба

Обект на застраховане срещу "Кражба чрез взлом" самостоятелно или в комбинация с "Вандализъм" и/или "Въоръжен грабеж" могат да бъдат имущества, за които има сключена застраховка "Индустриален пожар" или "Пожар и други опасности", като: дълготрайни материални активи (стопанско имущество); стоково-материални запаси; обзавеждане, домакински електроуреди, битова електроника и др. Като допълнение могат да се застраховат още: благородни метали; парични знаци; мостри, образци, изложбени експонати; предмети с историческа и художествена стойност, произведения на изкуството, уникати и други подобни.

"Кражба чрез взлом" е отнемането на застраховано имущество от владението на Застрахования без негово съгласие с намерение за противозаконно присвояване чрез извършване на взлом. "Вандализъм" е налице, когато извършителят на деянието е проникнал в мястото на застраховката чрез взлом и умишлено е разрушил или повредил застраховани имущества. "Въоръжен грабеж" е налице, когато при противозаконно отнемане на застраховано имущество извършителят употребява сила или заплаха, за да изключи съпротивата на Застрахования.

Застрахователна сума - Определя се от Застрахования в рамките на действителната стойност на имуществата въз основа на:

  • цена на придобиване по документи
  • пазарна цена
  • стойност за възстановяване
  • експертна оценка
  • счетоводни данни

Застрахователна премия/цена на застраховката - Определя се по тарифи на Застрахователя в зависимост от вида и характера на имуществото, застрахователната сума, респ. лимита на отговорност, рисковите обстоятелства, избраното покритие и срока на застраховката.


Застрахователно обезщетение - Определя се в рамките на застрахователната сума или съобразно лимита на отговорност.

За откраднати или напълно разрушени вещи размерът на вредата е равен на действителната им стойност, но не може да надвишава застрахователната им сума. За повредени вещи размерът на вредата се определя чрез предвиждане на необходимите разходи за възстановяване на имуществото във вид и състояние, в което то е било непосредствено преди събитието.

Застрахователното обезщетение се изплаща в срок до 15 дни след представяне на всички необходими документи.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки