Зелена карта

Гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства за чужбина ("ЗЕЛЕНА КАРТА")

По застраховка "Зелена карта" се застраховат физически и юридически лица (български и чуждестранни), собственици на МПС, с постоянна или временна българска регистрация.

Застрахователно покритие и лимити на отговорност

Застрахователят осигурява застрахователно покритие на собствениците, ползвателите, държателите и упълномощените от тях водачи на моторни превозни средства за причинените от тях на трети лица неимуществени и имуществени вреди, свързани с притежаването и използването на моторни превозни средства.

Не се считат за трети лица водачът на МПС, съпрузите и роднините по права линия, до втора степен включително, на Застрахованите.

Застрахoвателят покрива обезщетения и разноски в размер до минималните лимити на отговорност (минималните застрахователни суми), приложими за местните застрахователи съгласно закони, отнасящи се до задължителна застраховка "Гражданска отговорност" - на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства в посещаваната страна, на територията на която е настъпило застрахователното събитие.

Застраховката "Зелена карта" не покрива отговорността на Застрахования като превозвач на товари.

Териториален обхват

Застраховката е валидна за територията на страните-членки на Международното споразумение "Зелена карта" (всички страни са посочени в сертификата "Зелена карта" чрез официалните кодове/съкращения, приети от ООН), с изключение територията на РБългария. Застраховката е валидна и за териториите на митническите съюзи между Швейцария и Лихтенщайн, Италия и Сан Марино, Италия и Ватикана, Франция и Монакo, Великобритания и Ченъл Айлъндс, остров Ман и Гибралтар.

Застрахователен период

Застраховката може да се сключи за период от: 15 дни, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и 12 месеца. Съгласно изискванията на Международното споразумение "Зелена карта", продължителността на застрахователния период не може да бъде по-малка от петнадесет последователни дни.

Застрахователна премия

Размерът на премията се определя от Застрахователя на база на прилаганата тарифа в евро и се заплаща от Застрахования в лева по фиксинга на БНБ за деня, в който се сключва застраховката.

Разсрочено плащане на застрахователната премия се прилага само при сключване на застраховка "Зелена карта" за период от една година. Разсрочването се осъществява на 2 или 4 вноски.

Влизане в сила на застраховката

Застрахователният договор влиза в сила след заплащане на застрахователната премия и издаване на валидна застрахователна полица и сертификат "Зелена карта" към нея.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки