Допълнително задължително пенсионно осигуряване-универсален пенсионен фонд

В универсалните пенсионни фондове задължително участват всички работещи, родени след 31.12.1959 година.

  Осигуряването в  Универсален пенсионен фонд гарантира допълнителна пожизнена пенсия на осигурените лица.
   Вноските постъпват в индивидуални партиди на осигурените лица. Средствата се инвестират и носят доход на осигурените, който се разпределя в индивидуалните осигурителни партиди.
   Размерът на осигурителната вноска се определя с Кодекса за социално осигуряване. За 2006 година осигурителната вноска в УПФ е 4%. Допълнителното задължително осигуряване не представлява допълнителна осигурителна тежест за работодателите и осигурените лица, тъй като общият размер на задължителната осигурителна вноска (допълнителна и държавна) остава същия. Вноските се превеждат от работодателя по сметката на Националната агенция за приходите, която ги разпределя между универсалните пенсионни фондове, съобразно избора на осигурените лица както е илюстрирано по-долу.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки