Решения от заседание на КФН

23.10.2017
Решения от заседание на КФН


 
На заседанието си на 20.10.2017 г. КФН реши:
 
 1. Отписва „Застрахователно дружество Евроинс” АД и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
 
2. Изпраща писмо до „Граве България животозастраховане” ЕАД с изискване за допълнителна информация във връзка с постъпило заявление за утвърждаване на одитори.
 
3. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ДЗИ - общо застраховане” EАД.
 
4. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ДЗИ -  животозастраховане” EАД.
 
5. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД като одитори по чл. 101, ал. 1 от КЗ за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на „ОББ - МетЛайф Животозастрахователно дружество“ АД.
 
6. Уведомява компетентния орган на Република Румъния за решението на УС на ЗАД „Алианц България” да преустанови правото на застрахователното дружество да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на държавата членка на ЕС.
 
7. Разпорежда на ЗАД „Алианц България Живот” АД  да отрази във финансовите си отчети към 31.12.2016 г. резултатите от прегледа, посочени в доклада, изготвен като резултат от прегледа на баланса на застрахователя от независимия външен експерт „КПМГ България” ООД.
 
8. Разпорежда на ЗАД „Алианц България” АД да отрази във финансовите си отчети към 31.12.2016 г. резултатите от прегледа, посочени в доклада, изготвен като резултат от прегледа на баланса на застрахователя от независимия външен експерт „КПМГ България” ООД.
 
9. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗД „Евроинс” АД.
 
10. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД.
 
11. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт по § 11, ал. 2 и 3 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за застраховането за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД.
 
12. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗД „ОЗОК Инс” АД.
 
13. Прекратява откритото на 4.10.2017 г. производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗАД „България” АД.
 
14. Съгласува избора на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД на „КПМГ България“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.
 
15. Изпраща писмо до приемащото дружество ЗД „Съгласие“ АД с указания за коригиране на констатираните непълноти и несъответствия в представената документация във връзка с вливането на „Токуда здравно застраховане“ ЕАД.
 


 
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999