Азбука на застраховка Гражданска отговорност 9

03.12.2023
Азбука на застраховка Гражданска 
отговорност 9 Азбука на застраховка Гражданска
отговорност 9: Какво представлява
полицата?

Въвеждането на единната система за
централизирано издаване на
застраховки гражданска отговорност
промени начина, по който изглежда
полицата. От значение е
информацията, която тя съдържа, а
не физическият носител, върху който
тя се показва.
Как изглежда полицата?

Законодателят не е предвидил
изисквания за начина, по който
изглежда полицата. Всяка компания
има собствен дизайн. Разположението
на съдържанието е сходно, въпреки
че за това нормативни правила няма.

Основната причина за приликите е
общата логика за структуриране на
съдържанието на договор за
застраховка Кодекси - Комисия за
финансов надзор (fsc.bg)

Полицата може да бъде сключена под
формата на електронен документ или
на хартиен носител. Въпреки, че
застраховката вече се издава само
по електронен път, за
застрахованото лице договорът
остава на хартия.

Няма ограничения за формата и
носителя, на който се принтира.
Обичайно това е бял лист формат А4.
И да е цветна или брандирани
бланката, това е само с
маркетингови съображения и не
променя валидността на издадената
полица.

Електронно издаваните полици са по-
сигурни, защото много по-лесно може
да бъде проверена тяхната
валидност. И не е само това. При
необходимост - дубликат на полица
се издава лесно и по всяко време и
отвсякъде, безплатно, без излишни
административни процедури 
Zastra.bg Insurance Calculator
Азбука на застраховка Гражданска
отговорност 9: Какво е важно
задължително да съдържа полицата?

Кодекса за застраховане определя
минималното необходимо съдържание
на всички договори за застраховка.

Полицата задължително включва:

Номер на полицата - генерира се
служебно от системата ЕИСОУКР на
Гаранционния Фонд;
Номерът на полицата съдържа
информация за компанията издател,
застрахователната година, обхвата
на покритието и пореден номер на
застраховката за пазара;
Застрахованото лице - с имена,
идентификационен номер и адрес;
Застраховател - име, адрес,
идентификационен номер и лиценз за
извършване на дейност по вида
застраховане;
Обект на застраховката - рама,
регистрационен номер и евентуално
марка и модел;
Покрити рискове- видове,
териториален обхват и лимити на
отговорност;
Срок на валидност на полицата
гражданска отговорност - периодът
от време, вписан в полицата и за
който застрахователят носи риска по
договора, определя се с точни дати
и час - от дата и часа за начало на
валидността до дата за край на
валидността; 🔄 Проверка на
застраховка /Гражданска
отговорност/ (myve.bg)
Срокът, за който се сключва
гражданска отговорност зависи от
вида на регистрацията и категорията
на превозното средство;
Премия - начин на изчисление,
периодичност на плащане и падежи;
Посредник - ако полицата е издадена
от такъв ОНЛАЙН 100% - ГРАЖДАНСКА -
КАЛКУЛАТОР - СПЕСТИ (zastra.bg)

В зависимост от подписваческите
правила на различните компании - в
полицата могат да бъдат вписвани и
други условия, като допълнителни
застраховки, декларирани
обстоятелства от застрахованото
лице при сключване, предупреждения
за прекратяване при неплащане,
съгласие за администриране на лични
данни по GTPR, както и други
условия.


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li