Азбука на застраховка Гражданска отговорност 8

26.11.2023
Азбука на застраховка Гражданска 
отговорност 8 Азбука на застраховка Гражданска
отговорност 8: Какви документи
съдържа полицата гражданска
отговорност?

Договорът за застраховка гражданска
отговорност е писмен. Той може да
бъде сключен на хартиен носител или
във формата на електронен документ,
съгласно Закона за електронния
документ и електронния подпис.
Пакетът документи за застраховката
следва да съдържа:
Полица
Сметка/квитанция
Стикер, контролен талон
Сертификат Зелена карта
Двустранен констативен протокол
Информационен документ
Полицата – какво е тя?

Полицата е твоя договор за
застраховка. Тя конкретизира
отношенията между застрахования и
застрахователя.

Полицата съдържа информация за:

Твоя застраховател (неговото име,
адрес и идентификационни номера),
собственика на превозното средство
(имена, адрес и ЕГН),
застрахованото превозно средство
(описано с марка, модел,
регистрационен номер и номер на
шаси),
лимитите на отговорност на
застрахователя,
срок на валидност на полицата;
дължимата премия (в обща сума,
начинът на нейното определяне,
броят вноски на които е платима и
техните падежи).
Стикер – задължителен ли е?

Стикерът е удостоверение за
сключена застраховка гражданска
отговорност. Той е част от знака на
Гаранционния фонд. Предназначен е
за превозното средство. Следва да
бъде поставен на видимо място на
предното стъкло, а ако това е
технологично невъзможно (при
мотоциклети, мотопеди, триколки и
ремаркета) - на полицата.
Контролен талон – трябва ли да го
нося със себе си?

Контролният талон също удостоверява
наличието на валидна полица по
гражданска отговорност. Картончето
Контролен талон следва да бъде
носен от водача на превозното
средство. Контролният талон, заедно
с полицата може да бъде изискани за
проверка от контролните органи.
Азбука на застраховка Гражданска
отговорност 8: Стикерът и
контролният талон са остатъчни
елементи от съществувалата до
средата на 2011 система за контрол
на наличието на валидна полица. С
въвеждането на електронно издадени
полици, значението на съпътстващите
полицата удостоверения, е спорно.
Те се очаква да отпаднат със
съответните законови промени, но
въпреки това понастоящем те
продължават да са нормативно
задължителни.
Сметка/ квитанция – каква е ролята
й?

Сметката е документ, удостоверяващ
плащане на вноска по полица. Издава
се задължително за всяка вноска,
включително и първата.
Препоръчително е сметките да бъдат
прилагани към договора за
застраховка.
Сертификат Зелена карта – какво
точно е това и защо е много важно?

Сертификатът е удостоверение за
сключена гражданска отговорност,
издадено в унифициран за страните-
членки на споразумението Зелена
карта вид.
Двустранен констативен протокол –
дано не ми потрябва?

Двустранният констативен протокол е
стандартизиран документ. Той служи
за двустранно удостоверяване на
обстоятелствата при пътно
транспортни произшествия, за които
присъствието на КАТ не е
необходимо. Протоколът се попълва
при и на мястото на събитието.
Съдържа данни за идентификация на
страните, номерата и
застрахователите с които е сключена
застраховка гражданска отговорност,
както и кратно текстово и графично
описание на обстоятелствата.

Двустранният констативен протокол е
документът, въз основа на който
можете да предявите претенция за
обезщетение към застрахователя на
вторият участник в произшествието.
Информационен документ –
задължителен реквизит, задължителен
ли е за застрахования?

Информационния документ е кратко
резюме на условията при които е
сключена застраховката. Обобщение
на общите условия по полицата. Има
стандартизиран формат, общ за
цялата Европейска общност. Съдържа
информация за вида застраховка,
покрити и изключени рискове,
ограничения в покритието,
териториален обхват, задължение на
застрахования, условия за
плащанията, срок на покритието и
възможности за прекратяване на
договора.

Целта на информационния документ и
да улесни разбирането от
потребителя на най-важните условия,
при които работи неговата
застраховка https://zastra.bg/
Азбука на застраховка Гражданска
отговорност 8: Къде са общите
условия на гражданската
отговорност?

Общите условия по гражданска
отговорност не са във вида, в който
сме свикнали да ги виждаме - много
страници със ситен текст. При
сключване на задължителната полица
гражданска отговорност няма да
получиш подробно описани правила
при които работи вашата
застраховка. За това има съвкупност
от нормативни актове.

 

Къде са Общите условия за
гражданска отговорност?

Нормативната уредба в България
съдържа достатъчно детайлни
разпоредби, за условията при които
се сключва и работи задължителната
застраховка. Множество законови и
подзаконови нормативни актове
определят :

покритите рискове и изключенията от
покритие;
условията за плащане на премиите от
страна на застрахования и
последиците от неплащане или от
неточно плащане;
задълженията на застрахователя,
срока за плащане и начина за
определяне размера на плащанията;
задълженията на застрахования при
настъпване на застрахователното
събитие и за неговото доказване;
обстоятелствата, свързани с промени
в застрахователното правоотношение
https://zastra.bg/%d1%87%d0%b7%d0%b
2/
Според изискванията на Кодекса за
застраховане, по отношение на
типовите условия по застрахователни
договори, за застрахователят не е
необходимо да добавя своя
интерпретация за условията чрез
общи условия.


Или казано с други думи - Общите
условия по застраховка гражданска
отговорност се съдържат в Кодекса
за застраховате, други подзаконови
нормативни актове и споразумения по
които България е страна
https://calculator-
mtpl.zastra.bg/mtpl/new
При задължителните застраховки
законодателят е длъжен да прецизира
в детайли условията или поне
минималните изисквания към
характеристиките на продукта. Като
това изискване е особено валидно,
за застраховки за които вътрешното
законодателство е обвързано и с
нормативни изисквания на
Европейския съюз или сключени от
страната споразумения.
Единственото нормативно задължение
е съм полицата гражданска
отговорност да бъде приложен
информационен документ. Това е
резюме на същината на общите
условия по даден продукт. Дава обща
представа за какво е полицата и до
къде, и кога може да се разчита на
нея https://myve.bg/zastrahovka
ФОТОРЕПОРТАЖ
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
orange_li
"Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството "
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Академик Иван Стефан,