Азбука на застраховката Гражданска отговорност 6

06.11.2023
Азбука на застраховката 
Гражданска отговорност 6 Азбука на застраховка Гражданска
отговорност 6: Срок на валидност на
полицата гражданска отговорност?
За какъв срок се сключва
гражданската отговорност?

Срокът, за който е сключена
гражданската отговорност, е
периодът от време, вписан в
полицата и за който застрахователят
носи риска по договора. Срокът се
определя с точни дати и час - от
дата и часа за начало на
валидността до дата за край на
валидността https://www.fsc.bg/ 

Срокът, за който се сключва
гражданска отговорност зависи от
вида на регистрацията и категорията
на превозното средство.
За МПС-та с българска регистрация
Стандартният срок, за който се
сключва полица на МПС-та с
постоянна българска регистрация е
една година. За МПС с постоянна
регистрация застраховката се
предлага за срок от една година.
При повечето компании това е
интервала от 365 дни. При част от
компаниите полицата е до същата
дата на следващата година или 365+1
ден. Нито една компания не предлага
гражданска отговорност за по-дълъг
срок от една година.
Превозните средства с постоянна
регистрация

Те които са изключение от общото
правило и могат да имат полица с по
малък срок от една година са
самоходни машини, бавно движещи се
такива, мотопеди и мотоциклети
категория от L1-L5, каравани и
кемпери.

МПС-та с временна или транзитна
регистрация

Срокът на полицата за тях е до
изтичане на валидността на
табелата, но не по-кратък от 30 дни
и не по дълъг от една години.
За МПС без българска регистрация

За МПС-та с чуждестранна
регистрация, които предстои да
бъдат регистрирани в България,
гражданска отговорност може да бъде
сключена за 30 дни. Такава оферта
има повечето компании. При тях не
може да бъда направена годишна
полица за превозни средства без
регистрация.

Фабрично новите превозни средства
сключват полица за срок от една
година.
За употребяваните МПС-та с
чуждестранна регистрация, които
предстои да бъдат регистрирани в
България, срокът на полицата е 30
дни. Като такава полица не може да
бъде сключена повторно. Такава
оферта има повечето компании. При
тях не може да бъда направена
годишна полица за превозни средства
без регистрация.
За употребявани превозни средства
без регистрация /дерегистрирани или
с изтекла регистрация/
законодателят не е предвидил нищо
специално по отношение на срока.

Внимание! Застраховка гражданска
отговорност не би трябвало да бъде
сключвана, ако превозното средство
няма да бъде пререгистрирано в
България. До получаване на номерата
от КАТ има валиден договор, но не и
покритие по него.

Какво е важно да знаете за срока на
застраховка гражданска отговорност!

Срокът на застраховка е периодът от
време, вписан в полицата и за който
застрахователят носи риска по
договора. Срокът на гражданската
отговорност се определя с точни
дати и час - от дата и часа за
начало на валидността до дата и час
за край на валидността.
Изтичане на полицата

След изтичане на срока, посочен за
край в договора, нямаш покритие.
Няма гратисен период, след края на
договора, в който ангажимента на
застрахователя да остава валиден.

Ако стикерът, издаден съм полицата
е перфориран до друга по-късна
дата, това е техническа грешка. Тя
не прави валидността на договора
по-дълъг.

Срокът на застраховката не зависи
от начина на плащане на премията.

Полицата се прекратява при
неплащане от 15 дни на поредна
вноска, ако е уговорено разсрочено
плащане на премията.
Азбука на застраховка Гражданска
отговорност 6: Срокове за плащане
на премията по гражданска
отговорност

 

Две са важните условия за да бъде
валиден ангажимента на
застрахователя:

Да имаш сключен договор за
застраховка;
Уговорената с него премия да бъде
платена.

Договорът за застраховка гражданска
отговорност е двустранен. Той е
сключен след като бъде подписан от
теб (или твой представител) и
застрахователя (или оправомощени от
него посредник).

За да влезе в сила покритието по
него обаче е необходимо
договорената премия, или първата
вноска от нея при разсрочено
плащане да бъде платена.
Сроковете за плащане са падежите на
твоя договор.

Те са вписани изрично в полица. При
еднократно плащане падежът е денят,
предшестваш началото на валидност
на застраховката. Обичайната
практика е първата вноска по
полицата да бъде платена при
сключване, независимо от това за
коя дата е договорен падежът.
При разсрочено плащане

Сроковете за вноските се определят
на равни интервали в зависимост от
избраната периодичност. През три
месеца при плащане на четири
вноски, през четири - при плащане
на три вноски и през шест - при
плащане на две вноски.
Застрахованият има право да плати
по всяко време следваща вноска, но
не по- късно от 15 дни след датата
на падежа.

Броят вноски и датите на които те
става дължими (падежите) се вписват
в полицата. Падежът на всяка вноска
е в денят предшестващ датата на
начало на срока за който се отнася.

Размерът на вноските се определя
така, че да бъде пропорционален на
срока за който се отнасят. Това е
задължително условие и неспазването
му подлежи на санкции от Комисия за
финансов Надзор.
Срокове за плащане на премията

Премията или първата вноска от нея
се плащат при сключване на
полицата. При разсрочено плащане
оставащите вноски се плащат
последователно.

Можеш да платиш една или повече
вноски по всяко време до датата на
падежа, в който вноската става
дължима.

При гражданската отговорност
законодателят е и предвидил 15 дни
гратисен период след датата на
падежа в който просрочена вноска
може да бъде платена. В този
гратисен период полицата е валидна,
но плащането по нея е просрочено. С
изтичане на гратисния период, ако
дължимата вноска не бъде платена,
полицата се прекратява!

Прекратяването на полица гражданска
отговорност е автоматично. Няма да
бъдеш уведомен за това от
застрахователя! Предупреден си
изрично с текст в документа на
договора.
Следенето на падежите за плащане е
твое задължение Проверка Гражданска
Отговорност - Онлайн - Лесно -
Бързо (zastra.bg)

 

Азбука на застраховка Гражданска
отговорност 6: Какви са начините за
плащане на премията?

Начинът на плащане не се уговаря
при сключване на договора и може да
бъде различен за всяка вноска.
Всички компании допускат плащането
да бъде извършено в брой или по
сметка на застрахователя. Ако
полицата се сключва през
https://zastra.bg/grajdanska-
otgovornost-kalkulator/ с
посредничеството на лицензирания
брокер Акреа, плащането независимо
от начина, може да бъде към
посредника.

За удобство на своите клиенти
брокерът може да предложи различни
алтернативи за плащане, включващи
оператори на електронни
разплащания, пощенски преводи,
наложен платеж и други.
Начинът на плащане не оскъпява
цената на вашата гражданска
отговорност.

Дължимата сума е тази, която сте
договорили при сключване на
застраховката.

Банковите преводи и другите
безкасови алтернативи може да са
свързани с такси за превода. Те
зависят от действащата тарифа на
обслужващата ви банка.


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки