Яна­ки Ан­д­ре­ев, гла­вен уп­ра­ви­тел на Бро­кер­с­ко зас­т­ра­хо­ва­тел­но и пре­зас­т­ра­хо­ва­тел­но дру­жес­т­во “Зе­нит”

"Раз­гър­на­та­та струк­ту­ра с мно­жес­т­во аген­ти, бро­ке­ри и пос­ред­ни­ци е кръ­во­нос­на­та сис­те­ма на зас­т­ра­хо­ва­те­ля", бр. 2/19 31 януари 1995 г.

-Г-н Андреев, дружество “Зенит” не е още толкова популярно. Бихте ли запознали малко по-детайлно нашите читатели и вашите колеги с него?

-Нашето дружество е рагистрирано и започна да функционира през 1992 година. То е с предмет на дейност само застрахователно и презастрахователно брокерство, тоест тясно професионално ориентирано е в тази си дейност. Правим това, което знаем, как се прави по професионален път.

Ние не забравяме, че застрахователният и презастрахователен брокер по закон, който очакваме да бъде приет от три години насам, трябва да е експерт по правилата и практиката на застраховането и презастраховането. Профилираният експерт трябва да знае и да прави всичко, което е възможно, относно нашия бизнес. И то да се използва по най-добрия начин в интерес на застрахования.

Брокерът в света е агент на застрахования, той е негов "адвокат" по застрахователната проблематика, който може да му осигури най-подходящия застрахователен продукт. Искам да изкажа нашата благодарност към застрахователите, които ни поверяват това доверие, и да добавя, че тези дружества са водещи на пазара. Брокерът е с предимство по отношение на възможността му при договаряне на застраховките. Професионално и лоялно той излага условията на отделните застрахователи, а кандидатът за застраховане избира подходящото покритие и предпочитания застраховател. С тази си функция дружеството улеснява своите клиенти - от него те получават информация за различни застрахователи и консултации за дадена застраховка.

Способността на брокера да познава в детайли условията на много застрахователи, от една страна, му създава трудности (поради динамиката на пазара), а от друга - дава му предимство при сключването на застраховки. В нашето дружество работят много добри специалисти. Имаме и ще изграждаме нови застрахователни брокери с професионално отношение към работата си. Дружеството ползва богатия опит на английския пазар, който е брокерски пазар, както и опита на други западноевропейски пазари.

-Ако “Зенит” сега воюва успешно за своята популярност, вашето име е известно сред застрахователните среди. И все пак няколко думи и за себе си да кажете?

-Завършил съм Икономическия техникум в София и ВФСИ “Д.А.Ценов” - Свищов, специалност “Застрахователно дело”. Особено се радвам, че съм бил студент на високоерудирани преподаватели, получили образованието си в Европа или специализирали там, като професорите Гаврийски, Иван Кацаров, Христо Драганов и доцентите Георги Беловеждов и Пеньо Телбизов. В Свищов имах късмет да изучавам английски език при г-н Цветан Буров, братовчед на известния банкер Атанас буров, който владееше няколко западни езика. От време на време седяхме пред къщата му, под цъфнал трендафил, на разговорка за житейски неща. Изключителен събеседник ни беше високоинтелигентната му съпруга г-жа Шинка Бурова, която ни гощаваше с домашно приготвени торти и ликьори.

Трудовата си застрахователна дейност започнах в "Булстрад" - отдел "Презастраховане", където работих 5-6 години под ръководството на такива известни специалисти застрахователи, като господата Георги Абаджиев, Йордан Генчев, Симеон Симеонов и Тодор Генчев. Ако ми позволите една подробност, важна за мен - при завършване на института ръководството на катедра "Застрахователно дело" ме покани за участие в научния застрахователен живот, но след неколкогодишна практика. Това ми помогна за бързо навлизане в дейността на “Булстрад”, който упражняваше европейско застраховане и презастраховане и ми даде стимул за допълнителен интерес и разширяване кръгозора на моята мотивация като застраховател.

След "Булстрад" преминах на научна работа в Министерството на финансите - НИИФ, секция "Застрахователно дело". Там незабелязано стоях 15 години. Време, в което излязох с доста публикации, сдобих се с научната степен “Кандидат на икономическите науки” в областта на каргозастраховането, хабилитирах се, беше ми присъдено научното звание “Старши научен сътрудник”. Длъжен съм да си призная - помогна ми практиката на “Булстрад” и ДЗИ. Имах и рядката възможност да специализирам дългосрочно застраховане и презастраховане в застрахователния град и световен център на застрахователния и презастрахователен пазар Лондон. Посетих големи компании, а няколко пъти и прочутия “Лойд'с”. А през 80-те години специализирах двукратно и в Германия, където придобих много знания и имах контакти с компании като: “Мюнхенер Рюк”, “Алианц”, “Байерише Рюк” - Мюнхен, и “Кьолнише Рюк” - Кьолн.

Повече от десет години съм хоноруван преподавател в Университета за национално и световно стопанство в София. И така, вече над 20 години работя само в бранша на застраховането.

-Как виждате мястото на “Зенит” сред държавните и частните застрахователни дружества?

-Откровено бих споделил, че държавните застрахователи имат много сериозни професионални конкуренти. Да вземем примера с държавното акционерно дружество “MIC - Автомобилно застраховане”, което тръгна по верния път чрез застрахователните си продукти в условията на конкуренция. При равнопоставеност застрахователните дружества ще се класират според равнището на своето управление с прилагане на висок професионализъм. А що се отнася до “Зенит”, ние ще работим с едните и с другите в зависимост от конкурентноспособността на техните продукти за достойно място в застрахователния пазар.

-Ето че стана дума и за конкуренцията между всички застрахователи. Каква е в момента тя?

-Конкуренцията в застраховането за мен е състезание за професионално умение при доказване приоритета на една или друга застрахователна услуга. Всички имаме наблюдения как се води тази “битка” на застрахователното поле. Като се има предвид отсъствието на Закон за застраховането и автономния орган Надзор върху застрахователните дружества, нека си го кажем честно - борбата се води в “стил свободен”. И с опити за администриране. Този стил не е присъщ на застраховането и аз вярвам, че в близко бъдеще ще се отживее.

-А как бихте характеризирали застрахователния пазар, г-н Андреев?

-Характеристиката му е “развиващ се”. Като цяло той предлага добри за нашето време продукти. Винаги обаче този пазар ще се влияе от развитието и даже ще носи облика на икономиката и стандарта на живот. Застраховането е тяхна функция. Тенденцията за бързо формиране на много застрахователни дружества налага и структурата на пазара. Изглежда, причината е наличието на временно и формално свободен капитал, както и илюзията, че застраховането е лесен бизнес.

-Надявате ли се, че най-после 37-то народно събрание ще се захване със задачата да даде ход на Проектозакона за застраховането и какви препоръки бихте имали?

-Дали новото Народно събрание ще даде ход на проектозакона, не мога да гадая. Но не ми се вярва тази година да заработим в условията на Закона за застраховането. А след приемането му ще трябва да се изгради надзорен орган. да се разработват и приемат правилници. Всичко това ми дава основание да си мисля, че застрахователите ще продължат да работят без необходимата им нормативна уредба.

Бих препоръчал проектозаконът да се обсъжда много внимателно, ако се предлагат някакви промени, тъй като става дума за много специфична материя. Тя не би имала нужда от значителни поправки. Специалистите вече са си свършили работата - проектозаконът е обсъждан неколкократно на много равнища, както и с опитни европейски професионали.

-Има ли нещо, което силно ви дразни в нашия застрахователен живот. Нещо, което е преграда по пътя на “Зенит”?

-Неприятно впечатление ми правят случаите, когато застрахователи преговарят с нас от позицията на силата. За тях агенти, брокери и посредници трябва да са равнопоставени според приноса им. Защото те са “пчели”, които носят застрахователните премии в “кошера” на застрахователя. Те не заслужават думите: “Оставете ги тези посредници!” Нека се знае - разгърнатата структура с множество агенти, брокери и посредници е кръвоносната система на застрахователя. И е съвсем нелоялно един застраховател, след като е получил голяма по обем застраховка от брокер, след година-две да прави опити чрез всякакви средства да го отстрани, за да продължи директното си застраховане. Става дума за лоялност, която, надявам се, ще е отличителна черта на нашия пазар.

-А как ще посрещнете трайното настаняване на чуждите застрахователи на нашия все още млад пазар?

-Нашето дружество не се безпокои от евентуалното трайно настаняване на чужди застрахователи на българския пазар. Вероятно е да се срещнем със стари познайници и вярвам, че бихме могли да разговаряме на един и същ език. Какво мислят колегите застрахователи по този въпрос, не зная. Но аз бих искал всички да не забравяме да отстояваме интересите на българския пазар. А въпросът за настаняването на чужди застрахователи у нас е въпрос на законова уредба. В проектозакона е предложен разумен текст. Решението на този проблем изисква предварителен отговор на някои кардинални въпроси от национален мащаб и в национален интерес. Първо - нашите застрахователи в състояние ли са професионално и конкурентно да обслужват националния ни пазар? Те трябва да имат предимство. Второ - известно е, че националният застрахователен фонд се измерва в колосални цифри премиен приход. Като имам предвид незавидното състояние на страната ни, се опасявам, че националните интереси не биха оправдали вливането на вода от безводния ни водопровод в мощните чужди воденици. И трето - да не забравяме и въпроса за присъединяването ни към Европа. Преди това обаче трябва да отговорим на многото и трудни изисквания към нас от страна на това семейство. По този начин много лесно ще отворим порта за чуждите застрахователи. Убеден съм, че след време и това ще е неизбежно.

-Оптимист ли сте за развитието на застрахователното дело у нас през 1995 година?

-Разбира се! Застрахователното поле на България не е още напълно и професионално разработено. Очакваното съживяване на икономиката обуславя използването на по-голям обем застрахователна дейност и появата на пазара на нови застраховки.

На това поле предполагам по-голяма динамика на процеса за често сменяне на застрахователи от страна на застрахованите. То е резултат на честите промени на условията на застраховките, на бавното и, опасявам се, не винаги стриктно обслужване на клиентите при изплащането на щетите.

Ще добавя и много общото водене на преговорите с бъдещите клиенти при сключване на застраховките. В този смисъл виждам необходимостта и ролята на брокерите, които могат аналитично и безпристрастно да разясняват и да излагат условията на всички или на дадена застраховка.

Разговора проведе

Петър Андасаров
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки