Общото застраховане с най-добрия си резултат, откакто се води статистика

19 Декември 2015 г.,zastrahovatel.com
Калин Димитров, коментатор на в. „Застраховател прес”


 

Дружествата от общозастрахователния пазар у нас са събрали за деветте месеца на тази година бруто премии в размер на 1114.782 млн. лв., обявиха наскоро от Комисията за финансов надзор (КФН). За сравнение, за същия период на 2014 г. премийните приходи са възлизали на малко над 1043.177 млн. лв., или с около 71.6 млн. лв. по-малко от тези през 2015 г. Това означава, че през тази година компаниите са увеличили приходите си от продажба с над 6.86 на сто, а това е един много добър резултат на фона на все още нестабилната икономическа обстановка у нас и колебливото представяне на бранша в предходните няколко години.

Нещо повече. Събраните премийни приходи от общозастрахователните компании у нас към деветмесечието на тази година са най-голямата сума, събирана в бранша, откакто се води статистика от КФН. Събраните премии са дори с над 64 млн. лв. повече от събраните премии през 2008 г., след която у нас се усетиха негативите на разразилата се в световен мащаб финансова криза. Тази 2008 г., с която постоянно сравнявахме резултатите през последните години, за да установим кога общозастрахвателният пазар се е възстановил от финансовата и икономическата криза, сполетяла и нашата страна. Е, това вече е факт, поне ако се съди от събраните премии в бранша към деветмесечието на тази година. Някои ще кажат, че през 2008 г. към резултатите на общозастрахователните компании не са били включени приходите на бившите здравноосигурителни дружества и са абсолютно прави. Но техните приходи тогава бяха в рамките на 20-25 млн. лв., което означава, че пак имаме с около 40 млн. лв. повече приходи сега в сравнение с деветмесечието на въпросната 2008 година.

 

На какво се дължат успехите в бранша?

 

Ако съдим по приходите, успехите на общозастрахователните компании основно се дължат на увеличените приходи от продажби на автомобилни застраховки. Сред най-продаваните застраховки продължава да е задължителната автомобилна застраховка „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС. За първите 9 месеца от 2015 г. компаниите отчитат брутопремии в размер на 426.362 млн лв. За сравнение, за същия период на 2014 г. приходите от задължителната застраховка са били с около 19 млн. лв. по-малко. Цените на застраховките през последните две години са сходни, а в същото време ръстът в приходите от продажбата им е минимален и това на фона на многото новорегистрирани автомобили през последните 12 месеца. Може би е хубаво да се провери какъв е обхватът на застраховката - информация, която не е обявявана публично от доста време.

Трябва да отчетем също така, че на фона на сходни цени и приходи от задължителната застраховка през 2014 г. и тази година сумите на изплатените обезщетения за деветмесечието са дори 12 млн. лв. по-малко, което говори добре за стабилността на бранша.

Втора по реализирани приходи от продажба на общозастрахователния пазар се нарежда другата автомобилна застраховка, която е позната в публичното пространство като „Автокаско”. За първите девет месеца на годината брутният премиен приход, реализиран от компаниите, възлиза на 352.785 млн. лв. За сравнение, за същия период на 2014 г. приходите са били с около 36 млн. лв. по-малко. Тоест сега отчитаме ръст на приходите от продажба с 11.4 на сто.

При тази застраховка обаче прави впечатление и още едно увеличение, а то е, че през тази година са изплатени с около 69 млн. лв. повече обезщетения в сравнение със същия период на 2014 г. Основно това увеличение се дължи на забавеното ликвидиране на щетите от градушката, която удари страната ни през юли 2014 г. Въпреки това увеличените разходи за обезщетения през тази година трябва да „светнат червената лампичка“ на застрахователите за по-добро управление на рисковете.

И тъй като в началото на анализа сравнихме настоящите брутни приходи на общото застраховане с тези от т.нар. предкризисна 2008 г., е хубаво да погледнем още един любопитен детайл.

През въпросната 2008 г. за първите 9 месеца застрахователите са имали приходи от продажба на „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС, в размер на 227.9 млн. лв. За 9-те месеца на тази година приходите от задължителната застраховка са 426.362 млн. лв., или с близо 199 млн. лв. повече. Увеличението се дължи основно на по-високите цени на застраховката и на по-големия брой продажби.

През 2008 г. приходите от продажбата на автомобилната „Гражданска отговорност” са формирали 21.69% от всичките приходи. Днес нещата стоят доста по-различно, приходите от задължителната автозастраховка представляват 38.25% от всички приходи.

На другия полюс се намира застраховката „Автокаско”. За 9-те месеца на 2008 г. Приходите, събрани от нейната продажба, са възлизали на 501.9 млн. лв., а сега техният размер е едва 352.758 млн. лв., или с около 149 млн. лв. по-малко. Причината - по-малкото продажби и обезценилия се автопарк. „Войната“ за клиенти също доведе до намаляване на приходите, защото в някои класове автомобили и цените са по-ниски от преди.

През 2008 г. приходите от продажбата на „Каско” са формирали 47.77% от всичките приходи, а към днешна дата те заемат едва 31.6 на сто от тях.

Третата по популярност и приходи от продажба се нарежда имуществената застраховка „Пожар и природни бедствия”. За първите 9 месеца на тази година компаниите са записали премии в размер на 156 млн. лв. За същия период на миналата година приходите са били около 147.4 млн. лв. Ръстът от 8.6 млн. лв. е твърде недостатъчен на фона на големия сграден фонд у нас, който остава незастрахован и незащитен от пожар и природни бедствия.

Приходите от другата имуществена застраховка - „Друг щети на имущество“, също са скромни - 33.89 млн. лв. Нещо повече, в сравнение със същия период на миналата година те са намалели с около 1.2 млн. лв., което не е добър знак за бранша.

Интересно е да сравним и приходите от продажбата на имуществените застраховки през 2008 и тази година. За 9-те месеца на 2008 от продажбата на „Пожар и природни бедствия” приходите са били 132.4 млн. лв. Тоест 7 години по-късно те са се увеличили с около 23.6 млн. лв., или със 17.8 на сто Не така стоят обаче нещата при продажбата на „Други щети на имуществото“. Приходите от тях към днешна дата са намалели с 12.245 млн. лв., или с около 26.5 на сто по-малко. Явно е, че има причини и те трябва да се търсят и отстранят.

Що се отнася до другите 14 основни групи застраховки в общото застраховане не се забелязват някакви сериозни движения в приходите, а делът им в общите брутни премийни приходи е малко над 13 на сто.

Платените обезщетения през първите 9 месеца на тази година възлизат на 646.527 млн. лв. За сравнение, за същия период на миналата година те са били 569.779 млн. лв. Това означава, че през тази година изплатените обезщетения са с около 76.748 млн. лв. повече, или ръст от 13.47 на сто. Ръстът основно се дължи на множеството природни бедствия през лятото на миналата година и обезщетенията, които в голяма част от тях бяха изплатени през тази година. През годината се забелязва намаляване на ръста на изплатените обезщетения в сравнение със същия период на миналата година, което потвърждава горната теза и е успокояващ факт.

За първите 9 месеца на тази година най-много обезщетения са изплатени по застраховката „Автокаско” - 272.21 млн. лв., втори по размер са обезщетенията по задължителната „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС - 238.765 млн. лв. По застраховката „Пожар и природни бедствия” компаниите са изплатили 69.1 млн. лв. обезщетения.

Анализирайки по-внимателно резултатите, прави впечатление, че размерът на изплатените обезщетения най-чувствително се е увеличил за т.нар. „Автокаско” - с около 58.444 млн. лв. Причината, както вече многократно казахме, е градушката от юли 2014 г. С около 25.15 млн. лв. повече са и изплатените обезщетения по застраховката „Пожар и природни бедствия“. Увеличението отново се дължи на наводненията и други природни бедствия през тази и втората половина на 2014 г. В същото време изплатените обезщетения по задължителната автозастраховка са с около 11.3 млн. лв. по-малко в сравнение с 9-те месеца на миналата година.

В момента на нашия застрахователен пазар работят 30 български лицензирани общозастрахователни дружества. Освен тях застраховки продават и няколко клона на чужди застрахователни компании и неколкостотин други застрахователи, които по линия на европейските директиви за свободно предлагане на стоки и услуги са уведомили КФН, че евентуално могат и те да предлагат застраховки.

Анализът, който правим, е само за нашите 30 застрахователни дружества. Концентрацията на бизнес в няколко водещи компании продължава като тенденция и през настоящия период - първите 4 застрахователя държат близо половината пазар, и по-точно 47.95 на сто от пазара по премиен приход. Следващите компании от т.нар. златна среда с над 1% пазарен дял са десет на брой, а общото им пазарно присъствие възлиза на 48.09 на сто. Компаниите, чийто пазарен дял е под 1%, са 16, а общият им пазарен дял е равен на скромните 3.96 на сто.

 

Кои са отличниците, които водят класацията по премиен приход и съответно по пазарен дял?

 

Първи по премиен приход за първите 9 месеца на тази година за пореден път е ЗАД „Армеец“. Събраните от компанията приходи са в размер на 153.094 млн. лв., което се равнява на пазарен дял от 13.73 на сто. В сравнение със същия период на миналата година приходите на компанията са се увеличили с 10.865 млн. лв., което представлява ръст от 7.64 на сто. Основно ръстът на приходите на компанията се дължи на автомобилните застраховки, които формират и 82.73% от портфейла на компанията.

Втори по премиен приход се нарежда ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“. За 9-те месеца на 2015 г. приходите на компанията възлизат на 146.727 млн. лв. Този резултат е с 12.476 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година, което от своя страна представлява ръст от 9.29 на сто. И при „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ увеличението на приходите се дължи основно от по-големите продажби на автомобилни застраховки.

Трети в класацията по премиен приход за първите 9 месеца на тази година се нарежда ЗК „Лев Инс“. Приходите на компанията са 120.362 млн. лв., а пазарният й дял се изчислява на 10.8 на сто. За разлика от първите 2 компании обаче „Лев Инс“ инкасира спад на приходите с малко над 10 млн. лв., което е довело и до свиване на пазарния дял на компанията с 1.7 на сто. Спадът на приходите на компанията се дължи основно на по-малкото приходи от продажба на „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС. Тази тенденция забелязахме и коментирахме и в предишните си анализи през годината и явно тя все още се отразява в резултатите на компанията.

Анализирайки резултатите към 30 септември 2015 г., няма начин да не ни направи впечатление, че има компании с четирицифрен ръст на приходите. Те обаче са имали доста скромни показатели в предишния период, което обяснява този бум на приходите. По-реалистично е да откроим кои компании са реализирали най-сериозен ръст на приходите в номинално изражение, а това са ЗД „Евроинс“ с 30.665 млн. лв., „ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве” ЕАД с 13.695 млн. лв. и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ с 12.476 млн. лв.

Въпреки чувствителния ръст на приходите в бранша прави впечатление, че 8 от 30-те общозастрахователни компании инкасират по-ниски приходи в сравнение със същия период на миналата година. Причините при различните компании за тези резултати са различни. За по-сериозен анализ на тези резултати и тенденции, а също така коя компания излиза на печалба или на загуба, може да говорим на база годишни резултати.

Това, което можем да обобщим, е, че секторът явно вече напълно се е съвзел от финансовите кризи и неблагоприятната на моменти икономическа среда у нас. Дано тази тенденция се окаже трайна и резултатите в следващите отчетни периоди да го потвърдят.

Ако темпът на нарастване на приходите, който демонстрират до момента застрахователните компании, се запази и до края на декември, нищо чудно те да съберат над 1.5 млрд. лв. премиен приход.

По-важното в случая е не само размерът на премийния приход, а общата стабилност на компанията, тъй като през следващата година за пазара предстои провеждане на т.нар. стрес тестове и въвеждането на Solvency II.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999