„Сезонна полица” по „Гражданска отговорност”?

19 Май 2014 г.,zastrahovatel.com
Гергана Иванова

 Очаква се срочната полица и системата „бонус-малус” да повишат обхвата на задължителната застраховка   

 

 

Идеята за сезонна полица по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите отново излезе на дневен ред в контекста на промените в Кодекса за застраховането, които предстои да бъдат направени до края на тази година. Идеята не е сред задължителните текстове, които страната ни трябва да въведе в законодателството си заради европейските директиви, но пък бе лансирана от ресорния заместник-председател на Комисията за финансов надзор Ралица Агайн.

И сега практиката показва, че голяма част от водачите в малките населени места, които не излизат извън пределите им, карат без застраховка. Това важи и за т. нар. „летни” шофьори, които управляват автомобила си само няколко месеца в годината. Те сключват полицата си на вноски и „забравят” да платят поредната вноска в момента в който приберат автомобила в гаража.

Писмата, които периодично Гаранционният фонд разпраща до собствениците на автомобили без застраховка, носят своя положителен ефект, но не могат да постигнат 100% обратна връзка, респективно сключване на задължителната застраховка.

За да се избегне масовата практика водачите да плащат само една или две вноски по „Гражданска отговорност” и да карат автомобила си целогодишно, се въведе и нормативна промяна. Според нея автомобилът може да се спре от движение за известно време, а когато водачът му реши, че може да поднови задължителната си застраховка, отново да му бъде върнат талонът на колата.

Строгите санкции също явно не помагат за повишаване на обхвата по задължителната застраховка. В момента в Кодекса за застраховане за несключили задължителната полица се предвижда санкция от 400 до 600 лв. за физическите лица и от 2000 до 5000 лв. за юридическите лица. При повторно нарушение тези глоби са съответно 2000 лв. и 10 000 лв.   

На фона на вече казаното всъщност идеята за сезонна полица не е за пренебрегване.

В момента обхватът на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” е между 82% и 83%, което означава, че около 20% от автомобилите у нас нямат застраховка.

За да се избегне схемата да се сключи полица, да се плати първата вноска и след това да се „забрави” за останалите вноски в бранша от години настояват за въвеждането на т.нар. „сезонна полица”. Застрахователи определят идеята като резонна, но според тях е необходим строг контрол, за да е сигурно, че водачите ще използват това право, а няма да го прилагат по отношение на целогодишното шофиране. В момента смятаме, че прилагането на подобна застраховка „Гражданска отговорност” е обвързано с възможностите за контрол и превенция на застрахователните измами, обясняват те.

Аргумент в посока на „сезонната полица” е и това, че има много превозни средства като каравани и мотоциклети например, които не се карат целогодишно. В крайна сметка тези хора трябва да имат възможност да сключват застраховка само за периода, в който реално могат да употребяват превозното си средство.

Според други обаче застраховката трябва да остане задължителна за цяла година и да се въведат санкции за тези, които използват описаната схема за плащане само на първата вноска. Чуват се и предложения санкцията да се изразява в това, че когато собственикът на автомобила желае отново да поднови полицата си, за да пътува, застрахователят да му изиска всички неплатени досега вноски, които след това да бъдат предадени на Гаранционния фонд.

Независимо че, ако пропуснат следващото плащане по полицата си, „Гражданска отговорност” се прекратява автоматично след изтичане на 15 дни от датата на падежа на разсрочената вноска, някои шофьори продължават да управляват автомобилите си. При инцидент щетите се покриват от Гаранционния фонд, който след това предявява регрес към водача без застраховка.

По повод на по-лесното контролиране на срочната полица председателят на УС и изпълнителен директор на Гаранционен фонд Борислав Михайлов припомни в публичното пространство, че

 

първоначално стикерите по „Гражданска отговорност” бяха червени и зелени

 

Червените бяха за по-кратък срок, които са временната и тази на разсрочено плащане. Но постепенно червените изживяха времето си. Сега спокойно могат да се въведат отново тези стикери, за да има яснота и да се вижда, че това моторно превозно средство е със срочна застраховка, обясни Михайлов.

Коментирайки обхвата на задължителната застраховка, не можем да не отбележим, че 

все повече представители на бранша смятат, че въвеждането на системата „бонус-малус” ще спомогне за неговото повишаване. Системата ще позволи на компаниите много по-точно да определят риска и тарифите и така да намалят загубите си, които търпят в момента от задължителната застраховка. Редовните водачи пък ще имат стимул да купуват полицата. Ще има и финансови стимули да се подобри дисциплината на пътя. Факт е обаче, че въвеждането на системата не може да стане само от една компания, а от всички едновременно.

Предполага се, че с въвеждането на системата по-голямата част от водачите ще попаднат в малуса, тъй като никой досега не се е замислял, че поведението му на пътя би могло да доведе и до други последствия, различни от глобата по наказателното постановление и отнемането на контролни точки.

В момента при запитване към Гаранционния фонд за сключване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР) връща еднакъв коефициент за всички - единица. Със старта на „бонус-малус” системата ще изчислява коригиращ коефициент за премията на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по системата „бонус-малус”, който ще бъде прилаган към премията по полицата съобразно тарифата на съответната застрахователна компания. Изчисляването на бонус-малус (коригиращ) коефициент ще отчита риска, свързан с МПС и/или лицето (собственик или водач). Преди регистрация на полица „Гражданска отговорност” ще се изчислява коригиращият (бонус-малус) коефициент за комбинацията от МПС и лице. Стойността на коефициента ще бъде в линейна зависимост от един или няколко параметра (брой виновно причинени ПТП, брой изплатени щети по „Гражданска отговорност“ или „Автокаско“ и т. н.), асоциирани към лице или МПС. Параметрите, формиращи стойността на коригиращия коефициент, ще бъдат автоматично изчислявани на определен интервал от време за всички моторни превозни средства и лица. При заявка за проверка на коригиращ коефициент в реално време ще бъдат използвани предварително изчислените стойности на параметрите.

От доста време насам

 

застрахователните компании трескаво набират по-детайлна информация от своите клиенти

 

която ще им бъде необходима за системата „бонус-малус”. Доскоро за сключването на задължителната застраховка бяха достатъчни три имена, ЕГН и адрес на собственика, марка, модел, регистрационен номер, номер на рама и обем на двигателя. Сега застрахователите изискват информация за датата и годината, от която собственикът е придобил право за управление на моторното превозно средство, годината на производство или датата на първа регистрация на автомобила, мощността на двигателя, неговата товароносимост. И до момента в полицата фигурираше въпросът за вина за настъпили пътнотранспортни произшествия през предходните три години, но той беше по-скоро формален, тъй като, от една страна, клиентите не си признаваха, за да не платят по-висока премия, а от друга, застрахователите не можеха да проверят истинността на тези данни. Сега обаче тази информация ще оказва своята тежест при формиране на цената на застраховката.  

Броят на контролните точки в талона да е определящ при оценката на риска на конкретния водач. Според редица специалисти, включително и от МВР, това ще бъде най-лесният начин, поне в началото, за оценка на рисковия профил на водачите. Веднага обаче възниква въпросът доколко справедлива би била тази оценка предвид ширещата се корупция на пътя?

Практиката на страни, които отдавна прилагат системата „бонус-малус”, показва, че и видът на автомобила, и поведението на водача трябва да оказват влияние при определяне на тарифата. Водачът с поведението си представлява риск, който е по-трудно прогнозируем от този на автомобила. На базата на техническите характеристики може да се дефинира кой автомобил какви рискове крие при управление и при движението си. Докато поведението на хората не може да се вкара в рамки. Единственото, което може да се направи, е да се води статистика, която да дава информация кои водачи биха били склонни към определен тип действия.

Застрахователните дружества у нас

 

прилагат в някаква степен системата „бонус-малус”

 

Предвидиха се завишения или отстъпки за районите, в които предимно се управлява конкретният автомобил. По-скъпа е полицата за водачите в големите градове и по-евтина - за тези в малките населени места. Възрастта на водача също е от значение. Въведоха се завишения за водачи под 25 години. Респективно отстъпки ползват водачите, които са над 35 или 40 години, както и тези, които са правоспособни водачи, но са на възраст между 60 и 70 години. Стажът зад волана и поведението на пътя също имат решаваща роля. Компаниите предвиждат завишения за водачите с по-малък шофьорски стаж, обикновено до една година, както и за виновно причинено пътнотранспортно произшествие през последните три години. Завишенията за (без)отговорните на пътя водачи варират между 20% и 25% върху премията. Компаниите прилагат утежнения за автомобили с десен волан, за таксиметрови автомобили (от 50% до 300%), рент-а-кар (от 30% до 100%), за състезателни автомобили (от 50% до 400%), както и за автомобили, превозващи опасни товари.

Отстъпки клиентите ползват при еднократно плащане на премията, деклариран район на управление - територията на Република България, при комплексно застраховане, за възраст на автомобила и за брой автомобили.

От няколко години насам се забелязва

 

интересна тенденция при водачите, виновни за автомобилни катастрофи

 

Когато трябва да подновят задължителната си застраховка за настоящата година, те не се обръщат към своя досегашен застраховател, а сключват полица при друго застрахователно дружество. От една страна, смяната на застрахователя ги лишава от евентуални отстъпки (лоялен клиент), но от друга - поради наличието на „бонус-малус“ системата техните пътнотранспортни и произлезли щети биха увеличили рисковия им фактор и съответно застрахователната им премия до три пъти, която при липса на провинения би била понижена с 10% - 15%.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998