Застрахователите вече овладяха спада на приходите си

17 Юни 2012 г.,zastrahovatel.com
Застрахователите вече овладяха спада на приходите си, а печалбите започнаха да растат

Към края на 2011 г. общият брой на лицензираните застрахователи със седалище в България е 34. От тях 18 са общозастрахователни дружества, 14 - животозастрахователни дружества, и 2 - животозастрахователни кооперации. Презастрахователна дейност през 2011 г. пък са извършвали четири общозастрахователни дружества, едно животозастрахователно дружество и един презастраховател по общо застраховане - “Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

 

Освен лицензираните застрахователи със седалище в България у нас оперират още десетки компании и клонове на застрахователи от ЕС. Сред тях има 4 клона на общозастрахователни и 2 на животозастрахователни дружества, които развиват успешна дейност и акумулират значителни премийни приходи.

 

Брутният премиен приход за 2011 г., реализиран от лицензираните в България застрахователи, възлиза на 1 616 609 хил. лв. На годишна база се отчита спад на премиите от 0,4 % при спад от 3,5 % в края на 2010 година. Ако се вземат под внимание обаче и приходите и на клоновете, които оперират у нас, то спадът ще е значително по-малък. По информация на www.insmarket.bg приходите на въпросните застрахователи са се увеличили през 2011 г. спрямо 2010 година.

 

Въпреки че застрахователите овладяха спада на приходите си и през последните две години имат сходни резултати, то те са много далече от рекордната 2008 година. В сравнение с нея през последните 3 години приходите на застрахователните компании са се свили с около 11 процента. Този резултат на първо четене изглежда стряскащ, но е далеч по-добър в сравнение с пазарите в други европейски страни, които инкасираха многократно по-големи спадове. За съжаление очакванията на експертите са и през 2012 г. приходите от застрахователна дейност да се запазят на познатите нива от последните 2 години. За евентуален ръст може да говорим най-рано през 2013 г., когато се очаква и икономиката ни да тръгне по-уверено нагоре. Ако това се случи, то до 2015 г. застрахователите могат да се върнат на нивата на приходите си от 2008 година.

 

С намаляване на приходите хубавото е, че се забелязва и намаляване на възникналите претенции по общо застраховане, които през миналата година са в размер на 696 563 хил. лв., или със 7,1 % по-малко на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите пък са в размер на 98 105 хил. лв. и намаляват с 0,5 % на годишна база.

 

Сумата на активите на застрахователите в края на 2011 г. са нараснали с 2,0 % на годишна база и възлизат на 2 973 652 хил. лв., от която 64,9 % на застрахователите по общо застраховане и 35,1 % на застрахователите по животозастраховане.

 

В края на 2011 г. стойността на инвестициите на дружествата по общо застраховане възлиза на 1 233 511 хил. лв. и нараства с 3,3% на годишна база. Стойността на инвестициите на животозастрахователите възлиза на 891 919 хил. лв. и намалява с 2,5 % на годишна база.

 

Общият размер на собствения капитал на застрахователите намалява с 6,3 % на годишна база и достига 908 727 хил. лв., в т.ч. 538 736 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 369 991 хил. лв. на животозастрахователите.

 

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, също нарастват с 6,0 % на годишна база и достига 1 458 540 хил. лв. При животозастрахователите размерът на брутните технически резерви пък нараства с 11,2 % на годишна база и достига 638 911 хил. лева.

 

И най-хубавото от изброяване на различни финансови резултати е, че дружествата в сектора по общо застраховане отчитат през 2011 г. положителен технически резултат в размер на 22 995 хил. лв. при (-43 077) хил. лв. година по-рано, както и положителен финансов резултат в размер на 51 528 хил. лв., при (-16 513) хил. лв. през 2010 година.

 

Не толкова добре обаче стоят нещата при животозастрахователите, които отчитат технически резултат за 2011 г.  5 591 хил. лв. при 14 758 хил. лв. за 2010 г., а финансовият резултат е 15 806 хил. лв. при 22 702 хил. лв. за 2010 година.

 

През миналата година българинът е заделил средно по 220 лв. за застраховки, като от тях за общозастрахователна защита са около 187 лв., а за животозастраховки – около 33 лева.

 

Разходите, заделени за застраховки през 2010 г. от всеки човек у нас, са с левче повече, което е пренебрежимо малко.

 

Ако погледнем обаче в исторически план, то преди 10 години българите у нас са давали за застраховки едва около 79 лева. Този факт е красноречив и много добър за застрахователната индустрия у нас. Остава обаче открит въпросът дали клиентите на компаниите получават 3 пъти по-добри услуги и покрития за заплатената от тях цена.

 

По-значителен обаче е спадът на застрахователното проникване, което е намаляло от 2.3% през 2010 г. на 2.14% през миналата година.

 

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, в края на миналата година възлиза на 1 364 905 хил. лв. На годишна база се отчита спад от 0,9 процента. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход в сектора продължава да заемат автомобилните застраховки „Гражданска отговорност” на МПС и „КАСКО” - 71,1 %. В сравнение с 2010 г. пазарният дял на автомобилното застраховане се е свил с незначителните 0.1%, а в номинално изражение приходите са намалели с около 10 млн. лева. Анализирайки по-подробно цифрите, прави впечатление, че приходите от „Гражданска отговорност” на МПС са се увеличили с 8.9%, а тези от „КАСКО“ са се свили с 10.8 процента. Трябва да отбележим и още един интересен факт, а той е, че за първи път приходите от „Гражданска отговорност” на МПС изпреварват тези от „КАСКО“. За съжаление успехът на задължителната застраховка се дължи не на по-големия й обхват (през последните 1-2 години се движи около 80%), а на чувствителното повишаване на нейната цена – средно с около 10 процента. Що се отнася до застраховката „КАСКО“, то приходите от нея през 2011 г. са намалели с повече от 50 млн. лв., което се дължи на няколко причини. Първо, продължава тенденцията да не се купуват много нови автомобили; второ, автомобилният парк у нас естествено намали стойността си заради овехтяване. Забелязва се обаче и още една тенденция, а тя е, че редовни клиенти от минали години спряха да застраховат автомобилите си. За радост не се забелязва чувствително увеличаване на престъпления с МПС – кражби и други. През миналата година обаче станахме свидетели и на масово палене на автомобили, което възобнови интереса към „КАСКО“ от някои бивши клиенти на застрахователните компании.

 

Въпреки ниските продажби на нови автомобили и обезценяването на автопарка автомобилното застраховане продължава да дърпа застраховането нагоре. Така ще е и през настоящата година. Очакванията приходите по „Гражданска отговорност“ да се увеличат заради засиления контрол за наличие на застраховка, което води след себе си до повишаване на обхвата й. Освен това цената на застраховката продължава да пълзи нагоре (очакванията са за ново 10 - 15-процентно увеличение), което също гарантира увеличени приходи на компаниите. За „КАСКО“ очакванията са приходите да се движат между 450-500 млн. лева.

 

Втори по пазарен дял се нареждат имуществените застраховки. И през 2010г., и през 2011 г. техният дял от общите приходи възлизат на около 19 на сто. В номинално изражение обаче приходите от застраховката „Щети на имуществото“ са спаднали с 2.5 млн. лева. Приходите от застраховката „Пожар и природни бедствия“ и през двете последни години са около 202 млн. лева. Прави впечатление, че през последните 4 години приходите от двете имуществени застраховки се движат между 258 и 262 млн. лв., което подсказва, че това е таванът в това направление. В същото време проучвания, направени от www.insmarket.bg, показват, че за едва около 9%-10% от имуществото у нас има издадена застрахователна полица. Това означава, че имущественото застраховане има голям потенциал, който застрахователите трябва да развият, а не да се задоволяват с вече постигнатите резултати.

 

Приходите от всички други 14 основни вида застраховки заемат по-малко от 10% от общите приходи на застрахователните компании. Размерът на събраните премии през 2011 г. по повечето линии бизнес е сходен с тези през 2010 година.

 

Забелязва се увеличение на приходите по застраховките „Товари по време на превоз“, което е свързано с чувствителното съживяване на експорта у нас. Освен това и хората отново започнаха да пътуват в чужбина, което се отрази положително на приходите от застраховката „Помощ при пътуване“.

 

В същото време продажбата на застраховки, свързани с финансови рискове, не се радват на голям интерес и приходите от тях се стопяват. Причините не са свързани с намаляване на риска или с намалено търсене от страна на клиентите, а с лоши условия или пълната липса на предлагане от страна на застрахователите, които пък са продиктувани от високата щетимост на този вид полици.

 

Въпреки че в сравнение с 2010 г. “ДЗИ - Общо застраховане” събра с около 3 млн. лв. по-малко премии, компанията не само запази пазарния си дял от 12.4%, но и излезе начело по приходи на общозастрахователния ни пазар. С около 6 млн. лв. повече приходи „Армеец“ увеличи пазарния си дял с 0.6% до 11.9% и се изкачи от трето на почетното второ място. Миналогодишният лидер “Булстрад Виена Иншурънс Груп” събра с цели 35 млн. лв. по-малко приходи, което го свали на трето място в класацията с пазарен дял от 10.7%. Ако прибавим и резултата на ЗК „Български имоти“, която има 2.4% пазарен дял и е собственост на мажоритарния собственик на „Булстрад“, то пазарният дял би набъбнал до впечатляващите 13.1%. Но и това не дава повод за радост на собствениците от „Виена Иншурънс Груп“, тъй като и на второто им дружество приходите са се стопили с цели 12 млн. лева.

 

От шесто място през 2010 г. на четвърто място през 2011 г. се придвижи в класирането „Лев Инс”с дял от 10.5%, а от четвърто на пето - “Алианц България” с 10.4 процента.

 

Така водещите 5 компании формираха 56 на сто от приходите в общото застраховане през 2011 г., а на останалите 13 компании се падат 44 процента.

 

 

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите в края на 2011 г., възлиза на 251 704 хил. лв., което е с 1.22 % повече на годишна база. Този резултат е добър, но все още е далече от рекордната за бранша 2008 година. В сравнение с тогава приходите на животозастрахователния бранш са се свили с 9.6 процента. Но ако вземем предвид и добрите продажби на няколкото клона на животозастрахователи у нас, то разликата не е чак толкова голяма. Хубавото е, че след сериозния спад на приходите в животозастраховането през 2009 г. компаниите малко по малко си възвръщат позициите. Очакванията са, ако не тази, то най-късно следващата година браншът да се върне на нивата от 2008 г, а след това целта е само една – нагоре.

 

Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане отново заема застраховка „Живот” и рента – 74,6 процента, втори по приходи са застраховките „Злополука“ - 7.9, а трета е застраховка „Живот“, свързани с инвестиционен фонд, чийто дял е 7.8 процента. Делът на всички останали видове животозастрахователни продукти е под 10 на сто.

 

Според пазарния дял на база общия премиен приход за поредна година „Алианц България Живот” е първенец далеч преди другите компании с дял от 22,7%. На второ място е „ДЗИ” с дял от 12,3%. На трето място се класира „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” с дял от 11,5%, а на четвърто – „Уника Живот”, която държи 10,5% от пазара на животозастраховки.

 

Миналогодишният четвърти - „Синдикална ВЗК“, стопи пазарния си дял от 10.61% на 5.1% и зае 9-о място в класацията по премиен приход. Петият и шестият в класирането имат под 10% дял. Това са „Алико България ЖЗД” и "ОББ - Алико ЖЗД" с дял от пазара съответно 8% и 7,7%.

 

 

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 537 569 хил. лв., като 20 825 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 2 380 хил. лв. от животозастрахователите и 1 514 365 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 44,5 % и 34,7 %.

 

Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД е 1 595 963 хил. лв. в края на 2011 г. при 1 609 914 хил. лв. в края на 2010 г.

 

Стойността на инвестициите на презастрахователя в края на 2011 г. е 1 426 609 хил. лв., при 1 243 053 хил. лв. година по-рано.

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li