Сигурност и за служителите на темида

30 Май 2012 г.,zastrahovatel.com

След присъединяването на България към Европейския съюз нарасна интересът на обществеността от сключването на застраховки на професионални отговорности.

Задължителни сега са отговорност на много професии, като лекари, адвокати, нотариуси, строители ,застрахователни брокери, дипломирани експерт счетоводители, архитекти, проектанти , консултанти,  синдици,  туроператори и др.

Практика в по-цивилизованите държави например е, когато човек наема адвокат, най-напред да се осведоми дали евентуалният му защитник има застраховка "Професионална отговорност”.

Е, тази законодателна "мода" дойде и в България от 1 януари 2005 година, когато съгласно чл.50 от Закона за адвокатурата застраховка “Професионална отговорност на адвокати” стана задължителна за всички, практикуващи адвокатската  професия. Адвокатските дружества са длъжни да застраховат отговорността на всеки от своите съдружници.

Но докато за последните 3 години съдебните дела срещу болниците са се увеличили тройно, и то  с претенции за суми от 10 000 до 300 000 лв., малко трудно ще осъдиш....адвокат за професионална грешка.

 

ИЛЕАНА СТОЯНОВА

 

 

За все повече професии вече се въвеждат изисквания да се притежава валидна застраховка „ Професионална отговорност”, за да може да се упражнява съответната професия. Тези задължения се формулират в нормативни документи или закони. Когато е налице завишен риск от настъпване на вредоносни събития или вредите биха били твърде големи, държавата чрез нормативни актове въвежда задължение за сключване на определени видове застраховки. При тези застраховки елементът на доброволност е запазен единствено при избора на застраховател. В по-голямата част от случаите е предвидена и административна отговорност (глоба) при несключването им.

 

У нас полиците за професионална отговорност, предлагани на пазара, са подразделение на застраховките „Гражданска отговорност”.

За разлика от застраховките на имуществата или от личното застраховане при застраховането на професионалната отговорност настъпването на застрахователния случай не зависи от външни фактори (стихийни бедствия, природни явления, нещастни случаи, действия на трети лица), а от квалификацията на лицата, извършващи определена професионална дейност.

 

Законът за адвокатурата (изменения и допълнения, приети на 10 юни 2004 г.) задължи адвокатите от 1 януари 2005 г. да се застраховат за времето, през което упражняват професията си.

Сключването на такава полица е своеобразна защита за тях за допуснати грешки в хода на съдебния процес. Чрез нея те  обезщетяват клиентите си, които са потърпевши при подобни случаи.  Застраховката "Професионална отговорност" съгласно Закона за адвокатурата задължава всички, вписани като адвокати, независимо дали са със статут младши адвокат, редовен адвокат или адвокат, практикуващ в различни форми на сдружаване, задължително да си купуват полицата.  Законът определя, че неизпълнението на това задължение е дисциплинарно нарушение, което влече дисциплинарна отговорност за адвоката, а в тежки случаи и до отнемане на правото да упражнява адвокатска професия.  В началото на всяка година, когато се раздават адвокатските карти от ВАС,  се изисква представянето и на полица за застраховката.

Няма пречка всеки адвокат да се застрахова и за по-висока сума, покриваща вреди дори за 1 или 2 млн. лв. - в зависимост от обема на работата им и с оглед на сложността на проблематиката, с която се занимава.

Покритите рискове са в основно и допълнително покритие.

Основното покритие обезщетява  адвокати, младши адвокати, адвокатски дружества за  претенции,  отправени  към тях  за имуществени вреди ,  явяващи се пряка и непосредствена последица от  виновно неизпълнение на професионални задължения,  регламентирани в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс и наредбите на Висшия адвокатски съвет, както и  на  задълженията на сътрудниците  в адвокатската кантора.

 Допълнително покритие: Срещу заплащане на допълнителна премия по условията на застраховката  се покриват  и  всички разходи и разноски, направени  за разследване, защитата или преговорите за уреждането на  щети,  както и свързаните с това съдебни разноски.

 

В какви случаи действа застраховката?

Досегашният ред предвиждаше при увреждане на имущество на клиент той да представи оплакване срещу съответния адвокат във ВАС. А това предполага дълго производство и тежък процес, изходът от който често пъти се обезсмисля във времето. С  измененията на Закона за адвокатурата тези несъвършенства са поправени.

Условие за настъпване на застрахователно събитие е  да има допусната професионална грешка на адвоката (например клиентът може да получи обезщетение от 100 000 лв. за претърпяна катастрофа, но адвокатът е предявил иск за това вземане един ден след като е изтекъл давностният срок).

Друг вариант да се задейства полицата е в резултат на действия (или бездействие) на защитника да е накърнен интересът на клиента.

Третото условие е между щетата и грешката да има причинно-следствена връзка.

Покрай въвеждането задължително на "Професионална отговорност на адвокати" изникна един голям въпрос: кой и как доказва тази грешка и дали има умисъл при допускането й. У нас тези детайли все още не са регламентирани нито в полза на адвоката, нито в полза на клиента му.

Липсата на традиция в България в тази насока са причините законодателят  да не е решил по най-добрия  начин тази застраховка – смятат адвокати.

Практиката на страните от ЕС е с колективна полица, която се прави от адвокатските колегии в различните градове (например Софийската адвокатска колегия). По примера на Гаранционния фонд за застраховките "Гражданска отговорност” на автомобилистите дори един адвокат да не е застрахован, когато настъпи застрахователно събитие, клиентът му да получава обезщетение. Колективната полица освен това позволява адвокатурата да прави задължително централизирано отчисление на средства в този фонд. По този начин има сигурност за всички членове от адвокатската колегия, а от това ще има полза цялото общество. При колективна полица Висшият адвокатски съвет  може да проведе истински конкурс за застраховател,  договарят се по-добри общи условия на застраховката и на застрахователната премия – твърдят представителите на Темида.

Някои застрахователи обаче споделиха, че колективната полица им "намирисва" на нещо тоталитарно, което отнемало свободата на избор на всеки отделен адвокат и правело застраховките твърде урегулирани.

Голяма част от адвокатските дружества обаче предпочитат сключване на групови застраховки на своите членове. Затова някои застрахователи предлагат сключване на групови застраховки на адвокатски кантори с приложен списък на членовете им, като в полицата е посочено, че лимитите на отговорност са за всяко застраховано лице. По този начин се покрива професионалната отговорност на всеки адвокат по една обща полица на адвокатското дружество.

Никъде не съществуват застраховки за щети, предизвикани от умишлени действия. Те са по-скоро повод за намеса на следствието и прокуратурата – смятат застрахователи.

 

Какво  предлага застрахователната гилдия

 

Компаниите, които предлагат този продукт, са „HDI Застраховане” АД, „ДЗИ - Общо застраховане”ЕАД ,  „Интерамерикан България” ЗЕАД, „Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид – клон София”, „Общинска застрахователна компания”, ЗК„Дженерали Застраховане” АД, ЗАД „ВИКТОРИЯ”, ЗД „Бул инс” АД, ЗД „Евроинс” АДЗАД „Алианц България”, ЗАД „Армеец”, ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, ЗАД „Енергия”, ЗК „Лев инс” АД и ЗД  "УНИКА"  АД.

ЗАД "Алианц България" е лицензирало продукта  си още  от 1999 г.   Същия продукт отпреди 2000 г. предлага и "ДЗИ- Общо застраховане"ЕАД. Тези застраховки се сключват, като се определя  единичен или агрегатен лимит на отговорност

 

Единичният представлява максималният размер на сбора от сумите, които застрахователят ще заплати за всички покрити по условията искове за отговорност. Те трябва да са породени от едно застрахователно събитие, настъпило по време на действие на застраховката. Агрегатният лимит на отговорност представлява максималният размер на сбора от искови суми за всички застрахователни събития, настъпили в периода на застраховката. Полиците се сключват за срок от 12 месеца, като премията се формира като процент от избрания агрегатен лимит на отговорност.

Застрахователният продукт покрива само вредите, причинени на територията на Република България. Интересна тенденция при застраховките „Професионална отговорност на адвокати” е разширяване на териториалното им покритие – например в границите на страните от ЕС, при явяването на български адвокати в арбитражни съдилища. Но това трябва да бъде регламентирано в Закона за адвокатурата.

Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума на застраховано лице в зависимост от избраните лимити на обезщетение.

В повечето компании адвокатите се застраховат за  минималните лимити от 20 000 лв., съгласно решение на Висшия адвокатски съвет.   Лимитите на отговорност са по преценка на застрахования, като има покрития от 20 хил. лв. (за един иск) до 500 хил. лева. Максималната застрахователна сума е 500 000 лв. единичен лимит и 1 000 000 лв. агрегатен (за всички искове през срока на застраховката). Премията се определя въз основа на договорените лимити на отговорност, обхвата на застрахователната защита, евентуалното самоучастие на застрахования и срока на застраховката.

При минималните покрития от 20 хил. лв. цената варира  от 50 лв. до  260 лв., а при максималната застрахователна сума от 500 хил. лв. – 1500???????????? лева.

 

Някои компании предвиждат облекчение за стажант-адвокатите, които плащат 20% от пълната цена на премията, а за останалите служители в кантората - 10% от цената на застраховката. Други отстъпки в цените  са в зависимост от броя на групата застраховани адвокати и от сферата на дейност.

Водейки се от опита на световните застрахователни компании, лимитите на отговорност и застрахователните премии трябва да нарастват с постоянни темпове, споделят застрахователи, като илюстрират с опита в бившите соцдържави.

Например в Полша задължителните нива на лимити на отговорност са 50 000 евро в агрегат. В Русия лимитите на отговорност се избират от адвокатите, като застрахователната премия се определя на база тарифно число, вариращо от 0,50% до 2 % в зависимост от конкретни рискове фактори.

Интересът към застраховка „Професионална отговорност на адвокати” в ЗД „Бул Инс” АД непрекъснато расте през последните няколко години – споделя Милена Първанова, директор „Обща гражданска отговорност и Професионални отговорности” в ЗД „Бул Инс” АД.-

Делът на застраховка „Професионална отговорност на адвокати” в портфейла на застраховки „Отговорности“ в ЗД „Бул Инс” АД за 2011 година е 10%.

По застраховката се покриват задълженията на адвоката, свързани с даване на писмени консултации и становища по въпроси на правото. Изготвянето на молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа. Защита на правата и законните интереси на клиентите му пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица. В основното покритие на ЗД „Бул Инс” АД са и съдебните такси и разноски по уреждане на искове. Обхватът на застрахователна защита може да бъде допълнително покрит, като се застрахова професионалната  отговорност на адвоката по конкретна сделка или съдебно дело, а така също и ретроактивно действие на застрахователна защита.

Най-често избираните от адвокати полици в ЗД „Бул Инс” АД са по основно покритие. Допълнителното покритие се закупува от адвокати и адвокатски дружества, практикуващи в търговското и вещното право, които работят с големи предприятия с чуждестранно участие.

Петя Иванова, директор "Отговорности" в ЗАД „ Армеец“, споделя, че за 2011 г. премийният приход в ЗАД „Армеец” по застраховките „Професионална отговорност на адвокати” представлява 3% от портфейла на застраховките от групата „Обща гражданска отговорност”.

В общи линии пазарът е разпределен между застрахователите и след увеличението на премиите тенденцията е за намаляване на обема.

Както всяка друга професия и съответната й застраховка, след натрупване на определен брой години практика, лимитите на отговорност и тарифните условия бяха регулирани  и адекватно завишени. Контролът за сключването на застраховката се прави от Висшия адвокатски съвет, но явно не се упражнява строго, защото независимо от задължителния й характер голяма част от адвокатите не я сключват, твърди Иванова.

Застраховката за професионална отговорност на адвоката е задължителна, съгласно чл. 50 от Закона за адвокатурата, и се продава и в ЗК „Дженерали Застраховане“ АД, обяснява Михаил Златилов, главен експерт и подписвач „Общо застраховане”. Минималният лимит на отоговорност, за които трябва да бъде сключена, е 20 000 лв. съгласно решение на Висшия адвокатски съвет. Задължителният характер на тази застраховка е подчертан и в чл.20 от Етичния кодекс на адвоката. По желание и преценка на кандидатите за застраховане може да бъдат договорени и по-високи лимити на отговорност с цел осигуряване на по-адекватна застрахователна защита.

Обикновено всички въпроси и спорове, породени от действието и тълкуването на покритието по застрахователната полица, се разрешават чрез преговори между страните, а при невъзможност за постигане на съгласие - от компетентния български съд.

 

Адвокатите предпочитат минимални лимити от 20 000 лв.

 

Минималното задължително застрахователно покритие по застраховката се определя от Висшия адвокатски съвет. Висшият адвокатски съвет определя минимален размер на лимита на отговорност (застрахователната сума) в размер от 20 000 (двадесет хиляди) лева, като до момента лимитът не е променян въпреки членството ни в ЕС.

Най-често сключваните полици в ЗД „Бул Инс” АД са за минималния определен лимит 20 000 лева за едно събитие и в агрегат, като застрахователната премия е 50,00 лева. ЗД „Бул Инс” АД предлага и доброволни нива на застраховане, като застрахованият може да избере лимит до 500 000 лв.

Клиентите на ЗД „Бул Инс” АД са адвокатски дружества /кантори, съдружници в адвокатско дружество, адвокати, работещи самостоятелно, и младши адвокати. Според закона за адвокатурата Висшият адвокатски съвет може да договаря с едно или повече застрахователни дружества на конкурсна основа застраховане на риска "Професионална отговорност". Договорените общи условия се свеждат до знанието на членовете на адвокатските колегии в 14-дневен срок от договарянето им. ЗД „Бул Инс” АД до момента няма сключена колективна полица с адвокатска колегия, въпреки това ние ежегодно участваме в обявените от колегиите обществени поръчки.

За 2011 година в компанията няма случаи на заведени искове за изплащане на обезщетения на адвокати.

„Адвокати, които имат голям обем сделки или чуждестранни клиенти, сключват индивидуални застраховки с големи лимити на отговорност – твърди Петя Иванова.  - В ЗАД „Армеец” предлагаме до 500 000 лв. единичен лимит и 1 000 000 лв. агрегатен.

Предлагаме и покритието „Ретроактивно действие”, но то е предимно за адвокати, които за втора или поредна година сключват застраховка без прекъсване и нямат заведени щети. В такъв случай ретроактивната дата на покритие е до 5 години назад и покрива давностния срок.“

Застраховката „Професионална отговорност на адвокати”, която предлага ЗАД „Армеец”, покрива обезщетения за вреди, причинени на клиенти вследствие виновно неизпълнение на професионалните задължения като адвокат (вкл. от небрежност, грешки или пропуски), при което са накърнени правата и законните интереси на доверителя или подзащитния. Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали на територията на РБългария след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена).

Заведените претенции и изплатените обезщетения по застраховките „Професионална отговорност на адвокати” не са много в сравнение с други видове професионални отговорности. Обезщетенията се определят на база одобрено от застрахователя извънсъдебно споразумение между застрахования адвокат и увреденото лице или ако споразумение не бъде постигнато на база одобрено от застрахователя и влязло в сила съдебно решение. ЗАД „Армеец” също така обезщетява и съдебните разноски на застрахования в рамките на договорените лимити на отговорност.

Ретроактивната дата е датата, посочена в полицата, която се продава в ЗК “Дженерали Застраховане” АД и предхождаща началото на срока на застраховката, обяснява Михаил Златилов. С посочването на ретроактивна дата застрахователят приема да носи отговорност за извършените/допуснатите от тази дата до крайната дата на застраховката неправомерни действия или бездействия на застрахования адвокат, причинили вреди на трети лица при осъществяване на застрахованата от него професионална дейност. За да бъде осигурена ретроактивна дата на покритието по полица за застраховка "Професионална отговорност на адвокати" може да бъде поставено изискване към кандидатите за застраховане да са били потребители на този вид застраховка при застрахователя без прекъсване.

Лимитите на отговорност в ЗК „Дженерали Застраховане“ АД се договорят между кандидатите за застраховане и застрахователя, като по-високи лимити на отговорност са търсени в случаите, когато дейността включва няколко вида адвокатска дейност (нотариални сделки, граждански дела, търговски дела, наказателни дела, правни анализи, консултантски услуги  и др.) или поеманата отговорност и обем от обслужвани клиенти е по-значителен.

Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” предлага задължителната застраховка и „онлайн“ при лимити от 20 000 до 100 000 лева. При това получавате отстъпка от 30% без посредник!

В общите условия, които предлага ЗАД "Алианц България", се предвижда, ако увреденото лице (т.е. клиентът) отправи претенциите си директно към компанията, тя да изплати обезщетение, дори ако адвокатът е действал умишлено във вреда на клиента си. Тази възможност се основава на Търговския закон, който допуска застрахователят да осъществи регресни вземания (т.е. да изиска от адвоката да възстанови сумата, изплатена за обезщетение).

“ХДИ Застраховане” АД пък предлага Ретроактивно покритие.  След изтичане на първата полица при “ХДИ Застраховане” АД може да се договори ретроактивно покритие, отнасящо се за грешки, пропуски и проявена небрежност, допуснати в предходни застрахователни периоди, за които е предявена претенция в срока на текущата застраховка.

Като правило при застраховките за професионална отговорност за настъпване на застрахователен случай се счита влязло в сила съдебно решение, с което се установява съответната имуществена или морална отговорност на застрахования за причинени вреди на клиента и техния размер. Освен това за застрахователен случай могат да се признаят и случаите на споразумения между застрахования и клиента (третото лице), но само при наличието на неоспорими доказателства за причините, довели до предизвикване на вредите, които следва задължително да бъдат съгласувани със застрахователя. В случай на валидна претенция застрахованият получава обезщетение в 14-дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.

 

И при тази застраховка има проблеми.

Основният мотив на адвокатите относно отлагане или избягване за сключване на застраховката се изразява в проблема с неефективната съдебна система в България. Считам, че за наличието на по-голям брой сключени застраховки е необходим сериозен контрол от страна на Висшия адвокатски съвет и представяне на застрахователна полица при издаване на адвокатска карта – твърди Милена Първанова.

Според Първанова в България напълно отсъства каквато и да е официална статистика, предлагаща данни за типовете грешки, причините и други подобни основни характеристики относно изплатени обезщетения по застраховка „Професионална отговорност на адвокати”. Известна ориентация за броя на наказателните дела може да се получи от данните на Софийска районна и Градска прокуратура. Обезщетения биха се изплатили чрез извънсъдебно уреждане на претенции или само при наличие на съдебно решение от компетентния български съд в полза на ищеца срещу адвокат и присъда за допусната небрежност.

През последните няколко години има случай на осъдени адвокати с отнети адвокатски права. Случаите на осъдените адвокати са за измами, което не е покрит риск по застраховката.

Съгласно изискването на Закона за адвокатурата всеки адвокат трябва да сключи индивидуална застраховка. От тук възникват някои затруднения, споделя Петя Иванова, защото голяма част от адвокатските дружества предпочитат сключване на групови застраховки на своите членове. ЗАД „Армеец” предлага сключване на групови застраховки на адвокатски кантори с приложен списък на членовете им, като в полицата е посочено, че лимитите на отговорност са за всяко застраховано лице. По този начин се покрива професионалната отговорност на всеки адвокат по една обща полица на адвокатското дружество.

Като проблем може да се отбележи едно от най-често срещаните изключения в общите условия на застрахователите на местния пазар, а именно умишлени действия на застрахования адвокат, смята Михаил Златилов. Въпреки това поради задължителния характер на застраховката в тези случаи застрахователят е длъжен да изплати обезщетение на увредените лица и впоследствие да упражни правото си на регресен иск срещу застрахования за изплатените суми по обезщетението.

 

Каре

Потвърдиха наказанията на адвокати по делото „Килърите”

24 януари 2012 г., Агенция "Фокус"

 


 

Шумен. Съдия Димчо Луков не уважи молбите на адвокатите Марин и Димитър Марковски и Божидар Терзийски за отмяна на глобите им от по 1000 лв., наложени в края на ноември, заради отсъствие от залата, довело до отлагане на заседание.

Не бе отменено и наказанието от 500 лв. на адвоката Розалина Апостолова за грубо нарушаване на реда в залата, довело до прекъсване на заседанието.


 

 

 

Как е в напредналите държави

 

Във Франция се прилагат два вида застраховки за адвокатите - с индивидуална и с колективна полица. В колективната полица се застраховат 99.95% от всички адвокати. В Париж например има 17 000 адвокати. Когато се застраховат едновременно в колективна полица, премията е много по-ниска. За 2003 г. във френската столица са заведени около 450 дела срещу точно толкова адвокати. При застрахователна сума от 1 000 000 евро премията там е 1100 евро на адвокат, което  е по-ниско от минималната заплата на държавен служител - 1500 евро.

В Германия при застрахователна сума 1 000 000 евро цената на застраховката е 1690 евро. При това според действащия там Закон за застрахователния договор (чл. 152) застрахователят не носи отговорност, когато адвокатът умишлено е допуснал професионална грешка в своята работа.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки