Доверието в застрахователните брокери расте

19 Май 2012 г.,zastrahovatel.com
На фона на общия спад в сектора, брокерският бизнес продължава да отбелязва ръст Увеличените приходи се дължат на полици, сключени в полза на застрахователи от други държави Над 150 млн. лв. комисиони са получили посредниците

         

           

Все повече потребители търсят „застраховка по мярка“ и професионална консултация

           

 

            На фона на общия спад в застрахователния сектор брокерският бизнес продължава да отбелязва ръст. Според статистиката на Комисията за финансов надзор през 2011 г. реализираните от застрахователните брокери премийни приходи са се увеличили с 5,47% и в края на годината възлизат на 793.118 млн. лв. За същия период общият обем на премийните приходи, записани от застрахователните компании, се е свил с 1%, показват оповестените от надзора  в началото на март тази година предварителни данни за пазара.

            В основната си част увеличението в реализираните от брокерите приходи се дължи на полици, сключени в полза на застрахователи от други държави. За тяхната дейност обаче българският надзор не предоставя статистически данни. Премийните приходи от сключени чрез брокери в тяхна полза полици са се увеличили с 69,3% спрямо 2010 г. до общо 72.247 млн. лв. Статистиката отчита съществен ръст и в премиите, събрани през брокери в доброволното здравно осигуряване. За изминалата година увеличението в обема им е със 112,3% до 8.95 млн. лв.
            Ръстът в премийния приход, реализиран в полза на регистрирани в РБългария застрахователи, е едва с 0,97% до 711.916 млн. лв.

           

           

 

            В повечето случаи застраховането се оказва трудоемка и не особено приятна на пръв поглед задача. Най-вече защото самият процес на сключване на определен вид застраховка е свързан с правенето на разходи, с ориентирането в строго специфична терминология, избор на подходящата застрахователна компания и най-вече с основния от гледна точка на застрахования въпрос ще му бъдат ли изплатени евентуалните щети при настъпване на застрахователното събитие. От друга страна, от изключително значение е този избор да бъде правилен, тъй като той впоследствие е и гарант за качеството на застраховката, която купуваме. В този момент възниква въпросът на кого да се доверя за моята застраховка. За да си спести всички тези излишни усложнения, клиентът би могъл да се обърне към един от главните участници на застрахователния пазар - брокера.

            Ако ползвате услугите на застрахователен брокер ще можете да разчитате на компетентна информация за възможностите на всяка от компаниите в бранша, както и на адекватна съпоставка на тези възможности с вашата потребност от застраховане. За брокера застраховката „по мярка“ е изключително важна. Стремежът е да предложи на всеки свой клиент най-доброто за него решение. Верен на максимата „Най-добрият избор е информираният избор“, всеки път за всеки клиент, брокерът прави детайлно проучване на пазара, за да бъде в състояние да предложи на клиента си най-доброто решение, съобразено в максимална степен с неговите потребности. 

            Въз основа на редица фактори застрахователният брокер ще ви препоръча определен застраховател, като по този начин ще поеме допълнителна гаранция и отговорност за вашата застраховка. В групата на факторите, на чиято база брокерът прави своята препоръка, е и качеството на обслужване, което предоставя съответното застрахователно дружество. И не на последно място едно от задълженията на брокера е да уреди със застрахователя възможно най-широк обхват на застрахователното покритие, което неговите клиенти да ползват.

            С познанията и опита си за пазара застрахователният брокер може  лесно да прецени дали котираната премия от застрахователя е конкурентна или не.

            Преди да  се възползвате от услугите на застрахователния брокер, е добре да оформите писмено взаимоотношенията си с него, съветват експертите. Тъй като брокерът носи имуществена отговорност, впоследствие на базата на това писмено споразумение застрахованият би могъл да получи по съдебен ред пропуснатите ползи. Важно е също така да се знае, че ползването на услугите на брокера не оскъпява застраховката. От гледна точка на цената на застраховката е без значение дали клиентът ще се застрахова през застрахователен брокер, или ще го направи директно в някой от офисите на предпочетената компания. В премията, която клиентът плаща на застрахователя, е включена и комисиона за привличане на клиенти. Независимо от факта, че клиентът ще сключи договора директно, без да ползва услугите на брокер, той ще заплати пълната тарифа. В конкретния случай обаче застрахователната компания получава и възнаграждението за привличане, а клиентът губи възможността да ползва услугите на безплатен професионален консултант. За разлика от застрахователните компании и техните агенти, които малко или много защитават собствените си интереси, брокерът е свързан с клиентите си и работи за тях, като поема отговорността за действията, които предприема.

            Застрахователният брокер трябва да е безпристрастен, той предлага на клиента продукта, който най-пълно отговаря на специфичните му изисквания, а не застраховката, от която ще получи най-голяма комисиона, твърдят от бранша.  Брокерът е и този, който е в кухнята на застрахователния пазар и няма да премълчи слабите места, допълват те.

            Много често застрахованият би могъл да се окаже в не особено благоприятна ситуация при настъпване на застрахователно събитие главно поради недостатъчно познаване на законодателната уредба и/или общите условия на отделните компании. Ето защо необходимостта от брокер е не само в етапа на подписване на полицата, но и при възникване на застрахователното събитие. Брокерът съдейства на застрахования за установяване на причините за щетите, участва активно в набирането на необходимите документи, свързани с щетите, грижи се за тяхното своевременно разглеждане и оказва пълно съдействие при приключване. Той консултира своя клиент, води преговорите с предпочетената от него застрахователна компания, като договаря най-изгодните условия, тарифи или обезщетения и контролира изпълнението на сключения договор. Като консултант на клиента си брокерът защитава неговите интереси пред застрахователните компании.

            Тези и още много други аргументи показват многото и добри възможности, които застрахователните брокери предоставят на тези, които са им се доверили. Трябва да се има предвид, че застрахователните посредници са звеното, чрез което истински може да се повлияе, първо, на културата на клиента и на неговото разбиране за продукта, който той купува, и второ, на очакванията, които той формира към застрахователната компания. Част от хората, които работят в системата на застраховането, го правят на принципа „сезонни работници”.  Малко регулация и малко инвестиции - това са двете важни условия този въпрос да бъде разрешен, смятат експертите.

            Статистиката за дейността на бранша през миналата година, оповестена от Комисията за финансов надзор, е повече от красноречиво доказателство за доверието, с което се ползват брокерите сред потребителите на застрахователни услуги. Не случайно премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2011 г., е в размер на 793.118 млн. лв., от които 711.916 млн. лв. в полза на застрахователи със седалище в РБългария, 72.247 млн. лв. в полза на застрахователи от други държави и 8.955 млн. лв. в полза на дружества по доброволно здравно осигуряване.                 ;       

            Съпоставено с предварителните данни за брутния премиен приход, реализиран от застрахователите, лицензирани в РБългария през 2011 г., който е 1.607 млрд. лв., излиза, че застрахователните брокери формират 44,3% от премиите на  дружествата със седалище в РБългария. Брутният премиен приход, отчетен от дружествата по доброволно здравно осигуряване през 2011 г., отново по предварителни данни, е на стойност 40.332 млн. лв. Съпоставено с реализираното от застрахователните брокери, излиза, че брокерите реализират и над 22,2% от приходите в сектора на доброволното здравно осигуряване.

            От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в РБългария 655.870 млн. лв. са реализирани в общото застраховане и 56.046 млн. лв. в животозастраховането. В сравнение с 2010 г. се отчита увеличение на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери с 1,0%, като в общото застраховане е отчетен спад от 0,6%, съответно в животозастраховането ръст от 23,7%.

            В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял запазват автомобилните застраховки - „Гражданска отговорност” на автомобилистите (42,7%) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (38,9%), следвани от „Пожар и природни бедствия” (8,0%) и „Други щети на имущество” (3,3%).

Тези цифри за пореден път показват, че пазарът върви натам, накъдето го тласне потреблението. За съжаление хората са принудени по силата на закона да сключват задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а за другите застраховки, ако нямат пари, те просто не сключват полици. Това автоматично качва дела на „Гражданска отговорност” и „Автокаско“.

            При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход е основно по застраховка „Живот” и рента (88,7%).

            През 2011 г. 40,9% от реализирания премиен приход чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от други държави е за застрахователи от Франция, 26,5% за застрахователи от Кипър и 18,9% за застрахователи от Великобритания.

            Най-голям дял в структурата на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи от други държави, заемат застраховките „Разни финансови загуби” (17,0 %), „Злополука” (16,7%), „Пожар и природни бедствия” (16,4%).

            Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 150.355 млн. лв., в т. ч. 138.556 млн. лв. - при посредничеството за застрахователи със седалище в РБългария, 10.263 млн. лв. - при посредничеството за застрахователи от други държави, и 1.536 млн. лв. - при посредничество за дружества по доброволно здравно осигуряване.

            Приходите от комисиони при посредничеството за застрахователи със седалище в РБългария намаляват с 18,0% спрямо същия период на миналата година. От тях 129.273 млн. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 9.283 млн. лв. - в животозастраховането. На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане намаляват с 18,1%, а в животозастраховането - с 16,0%. Комисионите на брокерите представляват 19,7% от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 16,6% от реализирания чрез тях премиен приход в животозастраховането.

            „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД продължава да държи най-голям пазарен дял по общ премиен приход сред застрахователните брокери в България. Лидерът в класацията е отчел премии в размер на 48.152 млн. лв., следван от „Ес Ди Ай Груп“ ООД с 46.081 млн. лв. и   „Марш“ ЕООД - 30.019 млн. лв. Малко по-различна обаче е призовата тройка в класацията по премиен приход, реализиран в полза на застрахователи със седалище в Република България. Тук челната позиция е за „Ес Ди Ай Груп“ ООД с премиен приход от 41.520 млн. лв., които му отреждат пазарен дял от 5,8%, следван от „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД с 40.361 млн. лв. и пазарен дял от 5,7%. Третото място е за „Евролайф България“ ЕООД с  отчетени премии на стойност 23.444 млн. лв. и пазарен дял от 3,3%.

                 ;       

Гергана Иванова

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999