Капиталовите схеми бележат нови върхове

02 Май 2012 г.,zastrahovatel.com

Акумулираните в пенсионните фондове активи увеличиха до 6% дела си в БВП

 

Коефициентът на покритие на допълнителното пенсионно осигуряване достигна 66.38%

 

През януари 2011 г. от НАП не са превеждани средства в универсалните и професионалните фондове 

           

Гергана Иванова

 

Пенсионното осигуряване е глобален проблем. Много страни от цял свят имат сериозни затруднения със застаряващото население, с дефицита в разходо-покривните системи и т. н. Ето защо много от тях са тръгнали по пътя на пенсионните реформи. Всички те търсят най-добрия и най-подходящия за тях модел. Затова се интересуват от опита и резултатите на тези, които са по-напред, от тези, които вече са започнали реформите. Някои преосмислят това, което са постигнали, търсят нови пътища за развитие и осъвременяване на извършените вече пенсионни реформи.

Днес почти никой не поставя под съмнение съвременните характеристики и ефективността на българския пенсионен модел. Категоричното доказателство за това е признанието на експерти от световна величина, че България върви по правилен път.  Проблемът ни вече се състои не в това как да направим реформата си, а как да развиваме по-нататък пенсионния модел, върху който сме стъпили.

„Радикална промяна във възприетия през 2000 г. от нашата страна тристълбов модел на пенсионно осигуряване не е необходима, но всеки модел има нужда от усъвършенстване и доразвиване” е и мнението на Бисер Петков, управител на НОИ. Тази позиция той сподели в интервю в бр. 3 на в. „Застраховател прес”. „Има място да се усъвършенства и доразвива моделът по отношение на възможностите, които ще се дадат на капиталовите схеми, да постигат в по-пълна степен заложените и очакваните от тях резултати. Имам предвид по линия на предоставен инвестиционен избор на осигурените лица или това, което в България добива гражданственост - въвеждане на мултифондове. И, разбира се, много други мерки, които могат да се предприемат, за да се усъвършенства и доразвива моделът”, допълва той.

Безспорен факт е, че допълнителното пенсионно осигуряване в България постепенно и трайно зае мястото на най-стабилно разрастващия се подсектор на небанковото финансово посредничество. Високият темп на нарастване на акумулираните в пенсионните фондове активи през годините доведе до увеличаване на делa им в БВП от 1.02% през 2002 г. на 6.00% през 2011 г. Този показател е красноречиво доказателство за потенциала на българската пенсионна индустрия предвид  това, че осигурителното проникване в някои страни надхвърля 50%, а другаде и 100%.

 

Друг измерител е коефициентът на покритие на допълнителното пенсионно осигуряване (осигурени лица във фондовете на капиталов принцип към трудоспособно население), който в края на 2011 г. достига 66.38% при 38.27% за 2002 г. Естествено, тук следва да се има предвид, че едно лице може да се осигурява едновременно и в трите вида пенсионни фондове. Заедно с това трябва да се отчита и фактът, че по закон в универсалните пенсионни фондове не се осигуряват родените преди 31.12.1959 г.

 

В същото време управляваните от пенсионния бранш активи достигнаха 4.573 млрд. лв. в края на 2011 г. Това показват оповестените предварителни данни за дейността по допълнително пенсионно осигуряване от Управление „Осигурителен надзор” към Комисията за финансов надзор. От тях 3.533 млрд. лв. са акумулираните средства в универсалните, 471.129 млн. лв. - в професионалните, 564.724 млн. лв. - в доброволните пенсионни фондове, и 3.984 млн. лв. в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми. В края на 2010 г. браншът отчете 3.987 млрд. лв., което е ръст от 14.70%. Трудно акумулираните днес средства могат да бъдат съпоставени с  натрупаните 332.465 млн. лв. в края на 2002 г., когато вече функционират пълноценно и трите вида фондове - универсални, професионални и доброволни. Мащабите са различни.

 

 

 За пръв път през 2005 г. универсалните фондове изпревариха по размер на акумулираните средства доброволните пенсионни фондове. За това, естествено, допринесоха плавно нарастващата вноска (от 2% през 2002 и 2003 г. на 3% през 2004 и 2005 г. и на 4% през 2006 г.) и непрекъснато увеличаващият се брой на хората, които започват работа и се включват активно в трудовия процес. Само през 2006 г. броят на новоосигурените лица в УПФ достигна 202 362. За същия период новите членове на ППФ и ДПФ са съответно 14 364 и 32 076 души. През 2011 г. броят на новоосигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване вече достига 139 981 лица.

 

Към 31.12.2011 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове - универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми, достига 3 992 506 лица, което е ръст от 2.82% спрямо осигурените към края на 2010 г. От тях 3 144 808 са осигурените в УПФ, 247 333 в ППФ, 595 287 в ДПФ и 5078 са осигуряващите се в ДПФПС.

 

Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51.35 на сто, в професионалните - 85.67 на сто, в доброволните - 57.94 на сто, а в доброволните по професионални схеми - 32.81 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 36,1 г., в професионалните - 42,3 г., в доброволните - 47,6 г., и в доброволните по професионални схеми - 41,5 г.

            Брутните постъпления от осигурителни вноски в доброволните пенсионни фондове за 2011 г. възлизат на 60.070 млн. лв., за сравнение година по-рано техният размер е възлизал на 60.332 млн. лв. Средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в доброволен пенсионен фонд е 46,99 лв. Най-нисък е средният размер на вноската при ДПФ „ДСК-Родина“ - 23,83 лв., а най-висок е в „Ай Ен Джи ДПФ“ - 101,60 лв. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице е нараснал от 934,74 лв. в края на 2010 г. на 948,66 лв. в края на 2011 г. Пенсионерите в доброволните фондове са 1364 души. Начислените и изплатени суми на осигурени лица и пенсионери за 2011 г. са 48.640 млн. лв.                    ;               &nbs p; 

 

            62.03% от осигурителните вноски в доброволните фондове са вноски от работодател.

            Доброволните пенсионни фондове са инвестирали 535.239 млн. лв. от акумулираните в тях средства. Основната част от тези средства - 27.75%, е в акции, права и дялове, а 24.51% в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави-членки на ЕС, други държави или техните централни банки. Вложенията в корпоративни облигации съставляват 21.72% от инвестиционния протфейл.  73.675 млн. лв. са на банкови депозити.

            Брутните постъпления от осигурителни вноски в доброволните фондове по професионални схеми (ДПФПС „ДСК-Родина“) възлизат на 1.203 млн. лв. Средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице е 29,76 лв., а средният размер на натрупаните средства - 784,56 лв. Начислените и изплатени суми на осигурени лица възлизат на 92 хил. лв.

            Брутните постъпления от осигурителни вноски в професионалните пенсионни фондове са намалели от 74.546 млн. лв. в края на 2010 г. на 69.349 млн. лв. в края на 2011 г. През януари 2011 г. от Национална агенция по приходите не са превеждани осигурителни вноски към този вид фондове. Средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в  професионален пенсионен фонд също бележи спад - от 75,78 лв. през 2010 г. на 73,50 лв. през 2011 г. Професионалните пенсионни фондове са инвестирали 436.029 млн. лв. от акумулираните в тях средства. За разлика от доброволните фондове тук превес имат вложенията в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави-членки на ЕС, други държави или техните централни банки. Те формират 29.86% от инвестиционния портфейл. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в професионален пенсионен фонд е 2085.52 лв. Година по-рано тази сума е била 2208.43 лв. Начислените и изплатени суми са на стойност 3.336 млн. лв., от тях 1.255 млн. лв. са средства за изплащане на наследници на осигурени лица.

            Брутните постъпления от осигурителни вноски в универсалните пенсионни фондове, за разлика от доброволните и професионалните фондове, нарастват - от 639.780 млн. лв. в края на 2010 г. до 678.680 млн. лв. И тук през януари не са превеждани средства от НАП. Средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в универсален фонд е 34,63 лв. Година по-рано този размер е бил 37,19 лв. Универсалните фондове са вложили 3.258 млрд. лв. от акумулираните в тях активи. Подобно на професионалните фондове и тук превес имат вложенията в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави-членки на ЕС, други държави или техните централни банки, които съставляват 33.65% от портфейла. В корпоративни облигации са инвестирани 20.25% от средствата. Следват банковите депозити с 19.62%, или 639.253 млн. лв. В акции, права и дялове са инвестирани 633.155 млн. лв. Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице е 1123,41 лв. при 954,84 лв. година по-рано. Начислените и изплатени през 2011 г. суми от този вид фондове са на стойност  3.098 млн. лв.

 

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2011 г. с общи приходи в размер на 98 301 000 лв., което представлява увеличение с 13,42 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2010 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2011 г. в размер на 22 322 000 лв., което представлява увеличение на този показател с 13,20 на сто в сравнение с 2010 г. Приходите от такси и удръжки на пенсионните дружества от УПФ са се увеличили от 59.646 млн. лв. през 2010 г. на 68.757 млн. лв. през 2011 г. Докато тези приходи от останалите три вида фондове - професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми, намаляват. Най-чувствителен е спадът при доброволните фондове с 2.590 млн. лв. При професионалните фондове намалението е от 8.693 млн. лв през 2010 г. на 8.202 млн. лв. през 2011 г., а при доброволните фондове по професионални схеми - от 69 хил. лв. на 57 хил. лв.

 

            През четвъртото тримесечие на 2011 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 66 373 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Общо 57 365 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2011 г. пък са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 72.511 млн. лв.

            През цялата 2011 г. общо 188 628 осигурени лица са се възползвали от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от един в друг съответен фонд в размер на 222.291 млн. лв. В сравнение с 2010 г. лицата, променили участието си, нарастват с 3,13 на сто, а размерът на прехвърлените средства - със 17,88 на сто.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li