„Граве България Животозастраховане“ и в тежки моменти е стабилна и надеждна компания

24 Ноември 2011 г.,zastrahovatel.com
Николай Логофетов, изпълнителен директор на „Граве България Животозастраховане“ ЕАД

 

 

            - Г-н Логофетов, в началото на тази година вие казахте, че кризата         не само не отминава, а в някои сфери се задълбочава, а това         съответно рефлектира и върху застраховането – живот и имущество.         Този песимистичен извод навярно продължава и към месец            ноември...Какви са според вас „пораженията“ върху бранша и още ли той гони дъното?

 

- Да, наистина 2011 г. е една нелека година за бранша. На фона на 2010 г., когато се наблюдаваше известен оптимизъм, имаше сериозно нарастване на новия ни бизнес (новосключени полици) спрямо 2009 г., през тази година няма подобна тенденция. Целта е да повторим или леко да подобрим резултата от 2010 г. като новосключени полици. Наблюдава се и известно подобрение в посока намаляване на тенденцията на откупуване или прекратяване на полици или неплащане на поредните вноски по тях. Това означава, че настъпва стабилизация и се надявам, че през 2012 г. отново ще има добри новини и възможности за ръстове. За съжаление сигналите от Западна Европа, а и от съседна Гърция, не са оптимистични и това оказва влияние върху пазара и готовността на хората да инвестират средства в застраховки за дълъг период от време от 20-25 години. Те са в позиция на изчакване или предпочитат да държат средствата си в краткосрочни депозити или по-ликвидни и бързооборотни стоки и активи.

И ако дългосрочното животозастраховане търпи последиците от кризата поради затрудненото икономическо положение на хората, резултатите, които отбелязва браншът, на краткосрочни животозастраховки ли се дължат? Какво е съотношението на дългосрочно към краткосрочно животозастраховане и кои са най-често купуваните или поддържани като срокове животозастраховки?

Ръстовете, които се отчитат, се дължат на краткосрочното и на банковото застраховане, тъй като няколко нови компании, повечето от които специализирани в банк-ашурънс набират скорост през последните години. Нормално е, когато стартират от нулата, те да реализират по-големи ръстове, като в някои случаи тези ръстове се дължат на голямата клиентска маса, с която работят банките. Предлагайки застрахователен продукт на всяка кредитна или дебитна карта, на депозит или ипотечен и потребителски кредит, всеки клиент с по няколко продукта на банката може да притежава и по няколко застраховки.

В същото време компаниите, които са по-дълго време в бранша с преобладаващи в портфейлите им дългосрочни животозастрахователни продукти, не реализират подобни ръстове.

            Няма официална статистика за това какъв е делът на дългосрочното животозастраховане с продължителност над 10 г.  В официалната статистика за застраховки "Живот" със спестовен характер се приемат и такива с продължителност една година. Всичко това леко изопачава картината, особено когато се отчита процентът на спестовното животозастраховане в компаниите на пазара, като се посочват резултати от порядъка на 70%-75% по този вид в портфейлите на повечето дружества. Ако се направи статистика на това какъв е процентът на спестовните застраховки със срок над 10 години, тогава ще се види, че той не е повече от 20%-30%.

            Истината е, че когато официално се говори за спестовно животозастраховане, в него се включват и застраховки Живот с продължителност 1-3 до 5 години. Тези продукти съставляват сериозен процент от портфейлите на някои компании.Така че реалният процент на истинското дългосрочно животозастраховане далеч не е 70%.

 

В края на 2010 г. на човек се падат близо 33 лв. за животозастраховане на година, което е почти 10% ръст в сравнение с 2009 г. Каква е картината за приключващата 2011 г., ще има ли ръст или напротив? Как ще приключи работа "Граве България Животозастраховане"?

Не мисля, че това е показател, с който трябва да се гордеем, защото сме на едно от последните места в Европа. За съжаление тези резултати ни връщат 15 години назад във времето. Все още не можем да се доближим до резултатите от 1995 г.-1996 г. Това показва, че пазарът ни е изключително слабо развит. През последните 2-3 години има стагнация и почти няма реални ръстове в животозастраховането и в общото застраховане.

По този показател (около 17 евро на човек за животозастраховане) ние               сме много по-назад дори от средните показатели за Източна Европа. В                Чехия, Словения, Полша, Унгария този показател е от порядъка на 100-            200 евро на човек, а в Швейцария, Англия, Германия, Франция този    показател е между 1200 – 1500 евро на човек на година. Така че в близките 30-40 години едва ли ще ги настигнем.

 

            - Вие лично удовлетворен ли сте от резултата от работата на групата „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ“ ?

 

- Резултатът ни е удовлетворителен спрямо реалностите на пазара. Очакваме да постигнем значителен финансов резултат от дейността, което на практика е изключително важно за всяка компания в период на криза.  „Граве България Животозастраховане“ ЕАД е показала, че в тежки моменти е стабилна и надеждна компания, за това свидетелства и фактът, че компанията майка GRAWE е просъществувала над 183 години. През последните 3 години „ГРАВЕ България” реализира около 50% ръст по отношение на финансовия си резултат. За изминалата година той беше над 2 млн.лв., а за тази година очакванията са отново за подобен финансов резултат.

 

 

            - Какви са тенденциите  в продуктовата характеристика  във вашата животозастрахователна компания – кои продукти имат доминиращо      значение и продажби от целия асортимент по премийни приходи? 

            - Водещ за нас е продуктът, свързан с тежките заболявания ( застраховката   “9 тежки             заболявания“). Това е обяснимо и естествено. Става дума за       уникален продукт, който съчетава в себе си достатъчно добра   спестовност, но и защита срещу някои от най-тежките болести, които са изключително често срещани в България. При повечето от тези заболявания за съжаление ние се нареждаме на едни от челните места в Европа: инфаркт, инсулт, рак.   Това са заболявания, свързани с начина на живот, с лошата среда, със     стреса, с лошите хранителни и други вредни навици.

 

             -През 2011  г. стартирахте втори инвестиционен продукт  застраховка „Живот“     с инвестиционен фонд, но с гаранция, който          гарантира, че клиентът ще получи 80%-90% от най-високата   постигната доходност през време на срока на застраховката. Как върви продажбата му?

 

            - Да, това е друг наш продукт, който е в продажба от няколко месеца и започва да набира сериозни темпове. Продажбите му са добри, макар и да   е трудно във време на криза, когато борсите и финансовите пазари       показват нервност и резки движения нагоре или надолу във връзка с несигурната макроикономическа рамка в Европа и в света. Въпреки това, давайки гаранция за изплащане на най-високо постигнатата доходност, ние      защитаваме клиентите от подобни флуктоации и движения на цените и на           фондовите пазари. Сега в периода на криза, когато нивата са много ниски,     е добър период да се стартира с подобен продукт, защото до 3-5 години             неминуемо нещата се очаква да вървят нагоре.

 

            - Какво ново в „Граве България Общо застраховане“ през тази      година?

 

            - Новото е, че се промени юридическият статут на дружеството ни и   „Граве България Общо застраховане“ не съществува като правен субект в             пространството, а се трансформира Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ, клон България, София. Или по-накратко, в клон на компанията майка - австрийското дружество GRAWE, което вече директно оперира в България.           Целта на тази трансформация бе да се оптимизират разходите и   продуктовата гама на дружеството. Това доведе и до облекчение в      администрацията и в обслужването, а така също и в цялостната му дейност. „Граве България Общо застраховане“ започна работата си "на зелено" и само за 3 години успя да развие добра продуктова гама с интересни и нови за пазара имуществени застраховки, застраховки за малкия и среден бизнес Те бяха пренесени като ноу-хау от Австрия и бяха адаптирани за българския пазар. Сега вече австрийското дружество ще има директно присъствие на       българския пазар, като ще се постараем да предложим и някои актуални в Австрия продукти, които са по-нови за пазара.

 

            - Разкажете, моля ви, за обучението и подготовката на кадрите във вашата компания и според вас дали липсата на интерес към   животозастрахователните продукти е въпрос на бедност и народопсихология, или зависи и от начина на предлагането им; има          ли необходимост от по-добра дистрибуция или иновативни продукти?

 

            - Въпросът е комплексен и изисква обстоен анализ. Истината е, че всичко споменато има своето влияние. Дистрибуцията със сигурност може да    бъде по-добра, а, от друга страна, продуктите, които се продават тук, са на        световни гиганти в застраховането. Съществуващите у нас застрахователни продукти са достатъчни, за да може пазарът ни да реализира резултати, каквито например има в Хърватска, Словения, Унгария, Чехия, Полша, т.е. десетки пъти по-високи от съществуващите.

            Що се отнася до качеството на обучение на кадрите в застраховането смятам, че като цяло е на добро ниво в повечето компании. Работил съм в три     компании и обучението там е на ниво, съответстващо на нивото в други          държави в Европа, в които те имат присъствие.

            Проблемът с народопсихологията на българите не е за подценяване.   Според мен ниското ниво на застраховане у нас не може да се обясни само с липсата на финансови средства, а по-скоро става дума за           приоритети и мислене у хората.  Тук изключвам немалкия процент от хората, които наистина трудно свързват двата края. Факт е обаче, че държави, които са в близост до нас, на нашето и под нашето ниво на бедност, и дори не са членки на ЕС, имат по-добри резултати.

Не бих изключил като причина за това и факта, че професията на застрахователния агент у нас не се слави с добра репутация и престиж, което води и до не особено доброто приемане на нашите продукти от потенциалните клиенти.

            - И накрая каква е визията ви за 2012 г. в животозастраховането и в общото застраховане; бихте ли се ангажирали  с по-конкретна          прогноза?

            - Преди 3-4 години всички прогнозираха ръстове от 15%-20% годишно. В „ГРАВЕ” тази тенденция е силно редуцирана до очаквания за плавен ръст от няколко процента годишно до 2014 г.-2015 г. По-дългосрочната стабилизация и успокояване на пазара, както и възвръщането на добрия климат в икономиката и бизнеса ще са приоритети за нас през следващите 3-4         години. Лично за нашата компания през 2012 г. планираме увеличение на резултата ни спрямо 2011 година от порядъка на 5-10 на сто.

 

 

Илеана СтояноваИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки