Унисекс застраховки в Европа

14 Юни 2011 г.,zastrahovatel.com
Семинар на Българското актюерско дружество

От 21.12.2012 г. цените и обезщетенията на застраховките няма да са съобразени с пола

За разлика от българските потребители на услуги хората от страните в Западна Европа са осъзнати в много отношения и се борят за правата си. Това обаче води до промяна в законодателството и може да разклати основите на финансовия бизнес. А и не винаги работи в полза на потребителите.

През 2009 г. двама застраховани мъже в Белгия  под покровителството на Асоциацията на белгийските потребители внасят оплакване от Финансовия надзор на Белгия в Европейския съд за справедливост. Оплакването е,  че надзорът се придържа към изключението, предвидено в  Директива 2004 /113/ ЕС, в ущърб на мъжете, които плащат по-висока цена за застраховки на автомобили от жените.

Темата е не само интересна, но вълнува целия западноевропейски застрахователен бизнес, където при ценообразуването се правят сериозни разграничения на потребителите по ред фактори; прилага се активно системата бонус-малус и в много случаи факторът ПОЛ дава отражение в редица класове застраховки. Нещо повече, във Великобритания влиянието на този фактор при определянето на риска и сегментирането се наблюдава и проучва цели 200 години.

Тези интересни сведения, както и цялостно запознаване на аудиторията с  Директива 2004 /113/ ЕС,  бяха поднесени по особено интересен начин от Георги Матов, квалифициран актюер, член на Българското актюерско дружество, който в момента е мениджър в централния отдел по глобална ценова политика на Zurih Insurance в Лондон.

Той бе гост-лектор на състоялата се пролетна среща със специалисти-актюери, представители на Комисията за финансов надзор, представители на научните и журналистическите среди. Семинарът бе организиран от Българското актюерско дружество  на 10 май т.г. в София, хотел „Радисън“.

Одисеята с двамата белгийци има своето развитие.

На 30 септември 2010 г. генералният защитник на Европейския съд за справедливост изразява мнение, че чл. 5 (2) от Директива 2004 /113/ ЕС трябва да бъде премахнат, защото води до дискриминация. Мнението на защитника е публикувано в пресата в държавите в Европа и на 1 март т.г. съдът отсъжда срещу презумпцията на спорния член от закона. Това означава, че не може да се използва сегментиране на риска при тарифирането в застраховането и при всички видове финансови услуги. Тази поправка ще влезе в сила на 21 декември 2012 година.

При това положение в цяла Европа ефектът върху цените и обезщетенията при избора на застрахователни продукти за потребителите може да бъде сериозен и значим. Решението на съдиите да не признаят фактора П О Л като легитимен фактор при ценообразуването в застраховането и това, че е важен фактор за справедлива оценка на риска, може да бъде лоша новина за клиентите на застрахователната индустрия.

Реакциите в западната преса са бурни. Заглавията във вестниците:

      *„Застрахователите са разярени от Европейския съд за справедливост“ (в таблоид във Великобритания);

      * Европейската федерация на застрахователите и презастрахователите, базирана в Брюксел, обявява, че е дълбоко разочарована от решението на съда;

·       „Това отсъждане може да хвърли индустрията в сериозна буря“ (в таблоид в Обединеното кралство);

·       „Това ще е сеизмично явление и ще размести пластовете в пенсионното осигуряване“ ( в специализирано списание).

Цялостната реакция е насочена срещу решението на Европейския съд за справедливост и се задава въпросът защо той не е видял данните, които обясняват, че факторът „пол“ е много важен при определяне на цени и обезщетения, и ще бъде ли направена следващата стъпка, за да се коригират грешките, или да се въведе допълнително изясняване.

 Предисторията

Важно е да се припомни кои са основните принципи при определянето на цените на застраховките.

Още през XI-XII век италианските търговци , пренасяли стоките си по море, са събирали ресурса си и по този начин са създавали имплицитен застрахователен пазар. След това  Lloyd’s-пазарът възниква в средата на XVIII век с прозрачни правила, където търговците и мореплавателите си помагат. Важното тогава е било, че всички застраховани са плащали една и съща премия (средна цена), а и „качеството“ на риска на всеки застрахован е било без значение.

По-късно се появяват тарифните структури - сегментиране и персонификация на цената. По-лошите рискове плащат повече, по-добрите по-малко. Всеки плаща „справедлива“ цена – тя трябва да отразява справедливото очакване за развитието на риска.

По принцип обезщетенията и цените варират според покритите гаранции и изключенията към тях; срокът на застрахователното покритие и рисковите характеристики на застрахованите.

Рисковите характеристики са свързани с факторите, които оказват влияние, като например тип на покритието (всички класове застраховки); срок на застраховката (всички класове застраховки); здравословно състояние (живот, медицински, пенсионни застраховки); колко умело основният и/или другите шофьори избягват катастрофи и кражби (автомобилно застраховане); колко километра на година е каран автомобилът (автомобилно застраховане); къде се кара: ниско- или високорисков район (автомобилно застраховане); кога се кара: час пик, през деня или нощта и колко бързо се кара (автомобилно застраховане); колко скъпо е да се замени или ремонтира (автомобилно, домашно имущество); колко професионално си върши работата застрахованият (застраховки професионална отговорност).

За да се улесни остойностяването на риска се възприемат рискови фактори. Повечето рискови фактори не могат да се измерват и проверяват. Вместо това се използват еквивалентни тарифни фактори за класификация на застрахования/ползвателя и сегментиране на риска/цената.  Това са: Възраст – важен фактор в редица класове застраховки, например младите водачи са по-рискови ( в автомобилното застраховане), но пък живеят по-дълго (застраховки живот, пенсионни, здравни); ПОЛ – фактор в редица класове, например жените живеят по-дълго (фактор, който е бил използван при анюитетите във Великобритания от 200 години) и са по-нискорискови водачи (автомобилното застраховане); Професия – влиянието варира според класа застраховка; Тип автомобил – рискът варира според покритието и т.н.

Определени фактори са взаимозависими, например за пушачите е по-вероятно да имат по-лошо здраве, повечето учители са жени, жените обикновено карат малки автомобили и т.н. Понякога степента на риск може да се опише само с единия от двата фактора.  

 Георги Матов има дългогодишен опит в сферата на застраховането, през последните години активно се занимава с ценообразуване в автомобилното застраховане и застраховането на домашно имущество

 Какво представлява Европейска директива 2004/113/ЕС

 

Още през 2004 г. ЕС приема директива за равнопоставено третиране на потребителите, като в нея има конкретни текстове за потребителите на финансови услуги, на застрахователни услуги и конкретно при използването на фактора „пол“. Използването на актюерски фактори, свързани с пола, е широко разпространена практика при всички класове застраховки в много от страните в Западна Европа, защото е обоснован фактор.

Директива 2004/113/ЕС забранява директна и индиректна дискриминация, базирана на ПОЛ, при достъп до и предлагане на стоки и услуги. Най-важното за финансовия бизнес (застрахователен и пенсионноосигурителен) е, че елиминира използването на актюерски фактори, свързани с пола.

Член 5(2) от същата директива разрешава прилагането на пропорционални разлики в премиите и обезщетенията, когато полът е определящ фактор при оценката на риска, и същите са базирани на релевантен и точен актюерски анализ. Това означава, че ако дадена компания (или пазарът цялостно) е в състояние да събере достатъчно точни данни и да демонстрира, че полът е важен дискриминиращ фактор при определянето на риска и цената, той може да се използва. На местните надзорни органи им е дадено право да въведат това правило според разбирането им кое е най-добро за техния пазар. Член 5(2)  всъщност дава „вратичка“, че ако данните за значимостта на този фактор са достатъчно прозрачни, той може да бъде взет под внимание при ценообразуването. Затова застрахователите предоставят свои данни на местните асоциации, които ги обработват и публикуват разликите в риска при половете в обществено достъпен интернет-сайт, във вестник и т.н.

Директивата дава  възможност за преходен период. Забраната на фактора ПОЛ важи за новоиздадени полици след 21 декември 2007 г. По време на преходния период използването на актюерски фактори, свързани с пола, при изчисляване на премии и обезщетения от застрахования трябва да е прозрачно за потребителя.

След 21/12/2007г. в повечето страни в Европа потребителите стават по-активни. Повечето от тях изискват от застрахователите обяснение защо два риска, които се различават само по пол, плащат различни цени. Има случаи на потребители, завели и спечелили дела за дискриминция при предлагане на застрахователни продукти (Ирландия, Белгия, Франция).

Въпреки всичко това не води до драматични промени в бизнес практиката на различните застрахователни пазари.

 

До какво ще доведе премахването на чл. 5 (2) от Директива 2004 /113/ ЕС

 Неясно  e дали решението ще засегне всички нови полици след 21/12/2012г., или ще бъде приложена в ретроспекция към 21/12/2007г. и ако е така, какви ще са правилата? Как ще се процедира с дългосрочните животозастраховки, с пенсионното осигуряване? Не е ясно дали могат да се събират данни за пола, но без да се използват директно при ценообразуването. Може ли полът да се замести с други фактори, които са свързани с него? Как ще се третират продукти, които не са стриктно финансова услуга, но биха попаднали под ударите при определена интерпретация? Само индивидуалните договори ли ще бъдат засегнати?

Редица други въпроси вече създават много работа за юристите на застрахователите и надзорните органи в ЕС.  Повече напътствия от Европейската комисия ще има през есента на 2011 г.

Решението ще засегне  всички участници на пазара като застрахователи, потребители, посредници и финансови консултанти

надзорен орган.  Както и редица значими застрахователни класове ще бъдат засегнати - срочни застраховки „Живот”; автомобилно застраховане; частно здравно застраховане; застраховане на критични болести; пенсионно осигуряване.

Предвиденият преходен период на пръв поглед е достатъчно време за добра подготовка. В момента индустрията на Запад е притеснена и събира екипи от застрахователни юристи, актюери, хора от дирекциите за ликвидация на щети, маркетинг, разпространение, продажби за изработване на проекти.

Потенциалните последици за „производствената“ верига, застраховането, образно казано, са сериозни. Ще се променя изцяло бизнес стратегията на компаниите. Ще се променят покритията, общите условия, ще се извърши преструктуриране на продуктите – някои може да изчезнат или да бъдат с лимитирано покритие. В един момент може да се окаже, че застрахователният пазар не е склонен да предлага определени покрития. Фактът, че пазарът ще се придвижи в позиция да има кръстосано субсидиране в две групи рискове, означава, че трябва да се потърсят други данни при сключване на договори, анализ и ценообразуване. Ще трябва да се променят системите, да се построят еднакви цени за мъже и  жени, цялата тази информация ще бъде обновявана.

Очевидно е, че в дългосрочното животозастраховане и пенсионното осигуряване това ще доведе до доста сериозна административна дейност. Презастраховането също ще търпи промени, ще има нови условия във връзка с директивата.

Потенциалните рискове са поднасяне на невярна информация за риска, подадена от застрахованите (измама).

 

 

Броят на „добрите рискове“ може да намалее и пазарът да се свие.

Общата цена за застраховане би нараснала, защото ще останат повече „лоши рискове“ на пазара, средната оценка ще се повиши, но премиите ще се коригират със закъснение и това ще доведе до потенциални загуби.

Как ще повлияят промените върху потребителите на застрахователни услуги

През преходния период пазарът вероятно ще бъде несигурен и нестабилен. Застрахователите ще предприемат тактики за пренастройване и препозициониране, което ще доведе до резки промени в цените преди и след 21.12. 2012 година.

В краткосрочен план мъжете и жените ще плащат поравно, но в дългосрочен план има потенциален риск от по-висока социална цена, предизвикана от намаляване на избора на предлаганите покрития и продукти, от недостъпни цени за някои групи застраховани, от свиване на пазара и увеличение на броя на незастрахованите.

Специалистите очакват намаляване на приходите, в случай че пазарът наистина се свие, увеличени разходи по администриране,свързани с промяна на условията на полиците.

Повече оплаквания от клиентите пък може да доведат до повече съдебни дела и допълнителни разходи, свързани с тях.

Очакваният удар на цените

Асоциацията на британските застрахователи е направила проучване и счита, че за местния пазар решението ще доведе до „дискриминация“ ( защото според застрахователите фактът, че жени и мъже ще плащат еднаква цена, не отразява адекватно риска, който носят).

В автомобилното застраховане например се очаква цените за ЖЕНИТЕ водачи под 26 г. вероятно ще поскъпнат с до 25%,

а тези на МЪЖЕТЕ под 26 г. могат да поевтинеят с до 10%.

В животозастраховането – известно е, че  средно жените живеят по-дълго, което дава възможност за по-ниски премии при равни други условия. Премиите за ЖЕНИТЕ при срочни застраховки могат да поскъпнат с до 20%, а за МЪЖЕТЕ може и да не поевтинеят при равни други условия.

В частното пенсионно осигуряване – средно мъжете живеят по-малко, което им осигурява по-високи пенсии от тези на жените при равни други условия. Така пенсиите за МЪЖЕТЕ могат да намалеят с до 8%, докато тези на ЖЕНИТЕ да се увеличат с до 6%.

 

Илеана СтояноваИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999