Електронните полици - мит или реалност

01 Юни 2011 г.,zastrahovatel.com
Системата вече се тества, стартът й ще позволи въвеждането на бонус-малус

                 ;  Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците, е темата, която вълнува най-силно застрахователната гилдия в момента. Със системата се поставя началото на електронното издаване на полици. Всички застрахователни дружества на пазара ще имат достъп до платформата, чрез която се въвежда единна номерация на застрахователните полици. Системата ще позволи на Гаранционния фонд в реално време да има информация за това какви застрахователни полици са издадени, кой ги е издал и кои са бенефициентите по тези полици. По този начин бизнесът и държавата очакват да се пресече практиката полиците да се отчитат със закъснение, което изкривява и статистиката за обхвата на задължителната автомобилна застраховка в посока надолу. Не по-малко съществен е и фактът, че с въвеждането на системата ще се ограничат до минимум злоупотребите с полици, в. т.ч. и антидатирането. Тази система ще спомогне да се елиминират и редица грешки, които сега се допускат при полиците „на кочан”. Статистиката показва, че над 25% от полиците са с грешки в тях

 

                 ;  Изграждането на Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици (ЕИСОУКР), засега върви по график. На застрахователните компании вече са изпратени сертификационни тестови сценарии за съвместимост с ЕИСОУКР, базирани на приемните тестове за системата, съобщи за в. „Застраховател прес“ Донка Тилева, ръководител „Информационен център“, Гаранционен фонд. Тестовете включват изчисляване на бонус-малус коефициент (коригиращ коефициент); издаване на полица „Гражданска отговорност” на автомобилистите; издаване на полица „Злополука” на пътниците; издаване на комбинирана полица; издаване на групова полица; регистриране на сертификат „Зелена карта”; регистриране на гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите; корекция на данни по застраховка; промяна на данни по застраховка; прекратяване на застраховка; анулиране на застраховка; регистриране на щети и двустранни констативни протоколи от застрахователните компании; регистриране на протоколи за ПТП от КАТ; регистриране на данни за МПС от КАТ; изготвяне на справки и публична проверка за сключена застраховка.

            Освен проверка на основните бизнес сценарии се предвижда изпълнение и на тестове за производителност, с които да се измери времето за отговор на системата до информационните системи на застрахователните компании, както и тестове за надеждност и капацитет, които целят да потвърдят устойчивост на различни влияния и събития, достъпност и способност на системата да се възстановява и да запазва данните в случаи на бедствия и аварии, обясни Донка Тилева. По думите й стартът на системата реално би могъл да бъде на 01.06.2011г.             

            ЕИСОУКР представлява SOA (Service Oriented Architecture – Архитектура, ориентирана към услуги) модулна система, осигуряваща обработката и транзакционната цялостност и валидност на постъпващите данни, като същевременно играе ролята и на регистър на записи за дълъг период от време. Системата предоставя програмни интерфейси за интеграция с информационните системи на застрахователните компании и други организации (МВР, КФН) за целите на автоматична интеграция. Също така системата ще предоставя на Гаранционния фонд и Комисията за финансов надзор средства за генериране на справки, отчети и анализи върху регистрите чрез интеграция със система за бизнес анализ (business intelligence) и административен интерфейс.

            Изграждането на ЕИСОУКР включва:

1. Заявка за издаване на полица за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите или „Злополука” на пътниците от информационните системи на застрахователните компании до ЕИСОУКР.

2. Генериране на единен номер на издаваните от информационната система на застрахователите полици и регистрирането им в реално време в информационните системи на застрахователите и в ЕИСОУКР по задължителните застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците.

3. Регистриране на вече издадените от застрахователите полици в ЕИСОУКР едновременно с регистрирането им в информационните системи на застрахователните компании за следните задължителни застраховки - Задължителна гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Гражданска отговорност” на автомобилистите за чужбина - „Зелена карта” (сертификат „Зелена карта”, съпровождащ „Гражданска отговорност” на автомобилистите за страните, членки на ЕС, и самостоятелен сертификат „Зелена карта”, за страните, които не са членове на ЕС).

4. Корекции, промени и анулиране на издадените и регистрирани полици. Корекция ще се допуска само в рамките на определено време след издаване на полицата.

5. Поддържане на история на направените промени на издадените и регистрираните полици, както и кой потребител ги е извършил.

6. Изграждане на картотека на застрахованите моторни превозни средства и на собствениците - физически и юридически лица.

7. Изграждане на регистър на застрахователните събития (ПТП), обединяващ информацията за двустранни констативни протоколи и щети, получена от застрахователните компании, и протоколи (констативни протоколи, протоколи за ПТП), получавани от КАТ.

8. Предоставяне на възможност за публична проверка за сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите чрез интернет страницата на Гаранционен фонд.

9. Миграция на данните за сключени полици от съществуващата система и на данните от функциониращата в Гаранционен фонд „Система за събиране и обработка на информация за ПТП на територията на РБългария“ към ЕИСОУКР.

10. Обработка и издаване на статистическа и справочна информация.

            Системата поддържа следните нива на достъп - администратор Гаранционен фонд, потребители от Гаранционен фонд, администратор застрахователна компания, потребители от застрахователна компания, потребители от Комисия за финансов надзор.

            Основните функции на системата са електронно генериране на номерата на полици за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците и онлайн регистриране на информацията от тях в базата данни на ЕИСОУКР, както и регистриране на вече издадени сертификати „Зелена карта” и полица за застраховка „Гранична гражданска отговорност“.

            За всяка нова регистрирана полица по „Гражданска отговорност“ и „Злополука“ на пътниците системата генерира единен уникален номер, който се формира от кода на застрахователя, кода на застраховката, последните две цифри от съответната година на начало на полицата – годината, през която влиза в сила полицата, плюс генериран пореден номер от девет позиции, обясни Донка Тилева. Генерираният пореден номер започва от номер едно за всяка подписваческа година - годината на началото на застрахователния договор независимо от датата на сключване на полицата и от застрахователната компания. За застраховка „Гражданска отговорност” се генерира единна последователна номерация на полиците независимо от типа на полиците - самостоятелни и комбинирани. За самостоятелна полица „Злополука” на пътниците се генерира самостоятелна последователност от номера, независима от номерацията на застраховка „Гражданска отговорност”. Генерирането на уникален номер на полица (ГО, ЗП, комбинирана) ще бъде в реално време, уточни тя.

            Системата няма да налага по-големи от сега съществуващите рестрикции върху издаването и регистрацията на полици. Дори и при наличие на бизнес изключения (например вече съществуваща полица за периода), нова полица ще бъде издадена, като към информационната система на застрахователната компания ще бъде върнато предупреждение. За да се даде възможност на информационните системи на застрахователните компании да използват възможностите на ЕИСОУКР за допълнителна валидация, са планирани операции по валидиране на данните, коментира Донка Тилева.

            Друга функция на системата е изграждането на „Регистър на застрахователните събития“, който обхваща регистриране на документи, свързани с конкретно застрахователно събитие. Документите, които системата поддържа, са констативен протокол за ПТП с пострадали лица (информация за тези протоколи се получава от КАТ или от застрахователната компания заедно с данните за щета); протокол за ПТП с материални щети (информация за тези протоколи се получава от КАТ или от застрахователните компании заедно с данните за щета); двустранен констативен протокол с материални щети (информация се получава от застрахователните компании) и щета (информация за щетите се получава от застрахователните компании).

            Регистърът работи в режим на групова обработка. Данните за протоколи и щети се подават от всяка застрахователна компания всеки ден във форма на файл, който се обработва през ненатоварената част от денонощието. Аналогично протоколите от КАТ се подават и се обработват групово. Така данните за застрахователните събития ще са актуални към предходния ден разясни Донка Тилева и добави, че  самото застрахователно събитие е виртуален обект, който се извлича на база на получените от съответните източници документи.

            Системата дава възможност за изготвянето на справки и отчети с наличните в регистъра данни за полици и моторни превозни средства, като позволява филтриране по времеви интервал и застрахователна компания.

            ЕИСОУКР предоставя услуги, чрез които застрахователната компания ще осъществи обмена на данни по процеса на издаване и регистриране на застрахователни полици и интерфейс, интегриран със съществуващата интернет страница на Гаранционния фонд за публични справки за застраховки на клиентите на застрахователните компании.

Предоставен е потребителски интерфейс за ползване от служителите на Гаранционния фонд и КФН за изготвяне на статистическите справки, както и изпълнение на административни функции.

 

                  Гаранциите за сигурността и надеждност       

                 ; 

                 ;  Персонализацията на информационните системи на застрахователните компании ще се прави чрез цифрови сертификати. Сертификатите ще бъдат издавани от Гаранционен фонд. Има два вида сертификати с различни нива на достъп, като някои операции ще могат да бъдат изпълнявани само със сертификата от по-високо ниво.

            Публично достъпните услуги ще използват самостоятелна база данни, в която ще се съдържа само публично достъпна информация, като по този начин ще се постигнат следните две неща. На първо място, защита на конфиденциална информация - компрометирането на базата данни не би довело до изтичане на конфиденциална информация, също така не би позволило нерегламентиран достъп и възможност за промяна на данните в основната база. И на второ място, подобрена производителност - заявките към публичните услуги няма да се отразяват на работата на основните модули на ЕИСОУКР.  Публичните услуги ще бъдат защитени с тест за сигурност, така че да бъдат достъпни само за хора, но не и за машини, чрез т. нар. CAPTCHA.

 

                 ;  Как системата ще извършва оценката на риска

                 ; 

                 ;  Системата ще изчислява коригиращ коефициент за премията на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по системата бонус-малус, който ще бъде прилаган към премията по полицата, съобразно тарифата на съответната застрахователна компания. Изчисляването на бонус-малус (коригиращ) коефициент ще отчита риска, свързан с МПС и/или лицето (собственик или водач).

            Преди регистрация на полица „Гражданска отговорност” ще се изчислява коригиращият (бонус-малус) коефициент за комбинацията от МПС и лице. Стойността на коефициента ще бъде в линейна зависимост от един или няколко параметъра (брой виновно причинени ПТП, брой изплатени щети по „Гражданска отговорност“ или „Автокаско“ и т. н.), асоциирани към лице или МПС.

            Параметрите, формиращи стойността на коригиращия коефициент, ще бъдат автоматично изчислявани на определен интервал от време за всички моторни превозни средства и лица. При заявка за проверка на коригиращ коефициент в реално време ще бъдат използвани предварително изчислените стойности на параметрите, уточни Донка Тилева.

            Понастоящем няма нормативна уредба, регламентираща алгоритъма за изчисляване на този коефициент, така че ЕИСОУКР първоначално само ще събира данните и ще връща единствено бройки на ПТП-та и щети за дадено МПС, добави тя.

            Сключването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ ще става само по електронен път. По електронен път ще се генерират уникални номера на полици „Гражданска отговорност” на автомобилистите и данните от полицата ще се регистрират онлайн в ЕИСОУКР.

 

            Стъпка по стъпка

 

·        Получаването на коригиращ коефициент става чрез заявка от информационната система на застрахователната компания (включително застрахователните посредници) към ЕИСОУКР, която заявка съдържа регистрационен номер, номер на рама и данни за собственик;

·        След валидация на данните и издаване на предупредителни съобщения при констатиране на грешка ЕИСОУКР връща в информационната система на застрахователната компания (включително застрахователните посредници) размера на коригиращия коефициент и данните от регистрите на ЕИСОУКР за регистрационен номер, номер на рама, данни за собственик;

·        При потвърждение за сключване на застраховка информационната система на застрахователната компания (включително застрахователните посредници) изпраща окончателната заявка за генериране на уникален номер на полица към  ЕИСОУКР, съдържаща всички необходими данни по застрахователната полица;

·        ЕИСОУКР връща в информационната система на застрахователната компания (включително застрахователните посредници) генериран номер на застрахователната полица и регистрира всички данни по застрахователната полица в централизираната база данни.

            Комисията за финансов надзор ще има достъп до системата за бизнес анализ, която дава възможност за генериране на справки и отчети в реално време. Системата за бизнес анализ ще работи със самостоятелна база данни, която се зарежда ежедневно с информацията от основната база данни. Пътна полиция ще получава информация по установения нормативен ред, обясни Донка Тилева.

                 ;  Очакваните ползи и ефекти

            На първо място намаляване на грешките при ръчното попълване на данните по полиците „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците върху бланки и последващото им въвеждане в информационната система на застрахователната компания. Друг ефект е намаляването на административните разноски по въвеждане на данните от ръчно попълнена бланка в информационната система на застрахователната компания. Внедряването на системата ще доведе и до отпадане на възможността за антидатиране (сключване на полици със задна дата за начало на покритие) на застрахователни полици, сключени на ръчна бланка. На практика системата ще позволи във всеки един момент да има пълна информация за броя на застрахованите моторни превозни средства. Ще отпадне и възможността за наличие на сключени, но неотчетени в информационната система полици, както и сключени, но отчетени със забава в информационната система полици. Системата ще позволи още проследяване наличието на ПТП с участието на МПС в ЕИСОУКР. И накрая, но не на последно място, чрез ЕИСОУКР ще се въведе системата бонус-малус.

    Инвестицията

            Направената до момента инвестиция за хардуер и софтуер за ЕИСОУКР е в размер на около три милиона лева, съобщи Донка Тилева. Това не е окончателната сума. Предстоят още разходи за комуникационна свързаност, наеми за дейта центрове, поддръжка на сървъри, обслужване на системата и други, но всички тези разходи са планирани и ще се вместим в определения и одобрен бюджет за 2011г., добави тя.

 

Гергана ИвановаИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки