Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

27 Октомври 2010 г.,zastrahovatel.com
Обсъжданите предложения за промени в пенсионната система ще разрушат българския пенсионен модел

Поводът за приемането на настоящото становище е публикуваната информация за „постигнато съгласие между социалното министерство, НОИ и синдикатите за създаване на нов фонд в НОИ, който да поеме разходите за пенсии на работещите в условията на І и ІІ категория труд” и който да замести съществуващите професионални пенсионни фондове, като за целта вноските на посочената категория работещи да започнат да се внасят в този фонд, а заедно с това в него „да се прехвърлят и натрупаните средства по индивидуалните партиди” на осигурените, т.е. всички акумулирани досега активи в допълнителните професионални фондове да се преведат в бюджета на Националния осигурителен институт /НОИ/.

За съжаление още в началото трябва да посочим, че БАДДПО, в която членуват всички пенсионноосигурителни дружества, осъществяващи дейността по допълнителното пенсионно осигуряване в страната, не разполагат с официална информация за посочените по-горе предложения. Независимо от това членовете на БАДДПО считат за свое задължение да изразят своевременно и категорично своите позиции по тях, които се състоят в следното:

1.      Внимателното запознаване с всички публикации, както и отделните изказвания и интервюта, направени пред електронните медии, ни дават основание да заявим, че в болшинството от цитираните факти и цифри, които се използват като аргументи в подкрепа на направеното предложение, са неверни, а някои от тях и целенасочено манипулирани. В тази връзка не можем да приемем, че при изразяването на публични позиции по посочения въпрос представители на държавни и обществени институции не боравят с действителни и официални данни за резултатите от дейността на професионалните пенсионни фондове, а си позволяват да ползват непроверени цифри и твърдения, чрез които да влияят на общественото мнение. Трябва със съжаление да посочим, че част от коментиращите темата според нас със сигурност разполагат с реалните данни за дейността и състоянието на професионалните фондове, но не се позовават на тях и разпространяват данни и информация, които не отговарят на реалностите.

2.      Считаме за неправилно да се  внушава на цялото общество, че „професионалните пенсионни фондове не могат да предоставят пенсии на този етап”, че „професионалните пенсионни фондове не се управляват добре”. Аргументите, които се използват при тези твърдения, представляват непрофесионално сравнение между размера на акумулираните активи в тези фондове и общата сума на преведените към професионалните фондове вноски от създаването им до момента. Тезата е, че размерът на активите в момента, който е 465 млн. лв., е по-малък от сумата на преведените вноски, които са 537 млн. лв., поради което се прави нелепият извод, че разликата е загуба от управлението на тези средства. Осъзнавайки, че привидно цифрите могат да се тълкуват и по този начин от хора, които не са специалисти в областта на пенсионното осигуряване, категорично не можем да се съгласим, че представители на държавни и обществени институции, които според нас знаят какво стои зад тези цифри, използват подобна теза.

 

3. За да е ясно на цялата общественост как трябва да се тълкуват и какво съдържат посочените по-горе цифри и какви са действителните резултати от дейността на ППФ, които очевидно не се показват от компетентните институции, БАДДПО е длъжна да посочи реалната ситуация, а именно:

 

·         Средствата, постъпили в ППФ от вноски до 30.06.2010 г., възлизат на 537 343 хил.лв.

·         От създаването си до същата дата ППФ са превели на НОИ парични средства в размер на 90 млн. лв., в т.ч. включената доходност от инвестиции в размер на 16 млн. лв. Това са средства, които са били част от активите и които са били натрупани по индивидуалните партиди на лица, осигуряващи се в ППФ. Същите лица са се възползвали от правото си на ранно пенсиониране и средствата им съгласно §4 на КСО се превеждат в НОИ.

·         Плащанията, извършени от ППФ от началото на тяхната дейност до посочената дата, са в размер на 9 284 хил. лв. Някои публикации и изказвания показват, че се пропуска тази цифра и този факт, че професионалните пенсионни фондове разходват средства за еднократно изплащане на осигурени лица, както и за изплащане на наследниците на починали осигурени лица. Защо се пренебрегват тези данни ни се струва понятно, но не е коректно.

Ако се направи една проста и същевременно честна сметка, се вижда защо:

·         Натрупаните активи в ППФ към 30.06.2010 г. (по данни на КФН) са 465 237 хил. лв., като в т.ч. са и 27 178 хил. лв. доходност от инвестициите на пенсионните фондове. Авторите на предложението за прехвърляне на тези активи към НОИ трябва да са наясно, че тези над 465 млн. лева се намират в индивидуалните партиди на осигурените в ППФ и практически са техни лични средства и собственост - нещо, което не трябва да се подценява и да се забравя. Заедно с това трябва да се преценят и какви могат да бъдат последствията, след като близо десет години осигурените лица бяха убеждавани, а и законът казва това, че техните средства не могат да бъдат отнемани.

 

 

 

 

В таблицата са посочени за сравнение и най-новите данни по същите въпроси

 

Активи на ППФ към 08.10.2010г.

 

Върнати от ППФ средства в НОИ към 30.09.2010 г.

Общо активи /лв./

в т.ч. вноски /лв./

 

Общо  средства /лв./

в т.ч. доходност /лв./

496 793 465

429 719 563

 

97 796 056

16 264 430

 

4.      Фактът, че горепосочената информация не се ползва или се интерпретира некоректно, налага позицията на БАДДПО, че е крайно необходимо именно сега да се предоставят на обществеността отговорите на следните въпроси: как са използвани от НОИ тези средства, които са му предоставени от ППФ – повишени ли са с тях пенсиите на съответните физически лица, чиито средства са преведени в НОИ; ако тези пенсии са повишени, то с колко точно са повишени; какъв алгоритъм се използва при изчисляване на пенсиите на тези лица.

Отговорите ще покажат дали тези средства влияят по някакъв начин на пенсиите на осигурените лица, или просто се вливат в бюджета на институцията, т. е. това, което се цели с предложенията за прехвърляне на активите на ППФ и превеждането на бъдещите осигурителни вноски на лицата, работещи в условията на първа и втора категория труд. Ако се окаже, че вече преведените към НОИ 98 млн. лв. не се отразяват върху пенсиите на съответните лица, кой би могъл да бъде сигурен, че с парите, натрупани в индивидуалните партиди на ППФ, ще се случи нещо по-различно от това, което е правено досега?

 

5. Предложенията за прехвърлянето на активите на ППФ, както и постъпването на  бъдещите вноски в НОИ, поставя логичния въпрос: как ще се управляват тези средства? В тази връзка трябва да се даде отговор и на въпроса възможно ли е и как НОИ ще успее да реализира доходност, съпоставима с тази доходност, която се постига от ППФ, и вече е била превеждана към института (16 млн.лв.)? Според нас, и то с голяма доза сигурност, НОИ няма да има нито капацитета, нито възможностите например да участва на аукционите на МФ за ДЦК, няма да подпомага икономиката на страната и развитието на нейния капиталов и финансов пазар чрез покупка на акции, корпоративни облигации и т. н., нито ще участва във финансирането на инфраструктурни проекти или във финансирането на българските общини, които емитират дълг чрез облигации. Като солидарна система на пенсионно осигуряване е по-вероятно да не правят даже депозити в българските банки, а постъпващите средства да се харчат още в момента на тяхното получаване.

6.      В медиите беше публикувано изявление, че няма такова чудо по света – един да събира вноски, а друг да плаща пенсии. БАДДПО заявява, че няма такова чудо и в България, защото при сега действащата система професионалните пенсионни фондове така или иначе превеждат натрупаните при тях средства в НОИ, включително доходността, която е реализирана, но за всеки човек поотделно и тогава, когато съответният човек придобие право на пенсия съгласно действащото законодателство. Така наречената нова идея не е нищо друго освен желание парите на професионалните пенсионни фондове, а това значи парите на хората, да не се вземат постепенно, а веднага и накуп. Повече от очевидно е, че причината за това не е внезапно появило се желание за нов пенсионен фонд на НОИ, а дълготрайно натрупания и в огромни размери дефицит на държавния пенсионен фонд.

 

7. БАДДПО изразява и тревогата си от извода, че предлагащите идеята за прекратяването на дейността на професионалните пенсионни фондове и прехвърлянето на досега натрупаните в тях активи в НОИ изглежда, не си дават сметка за всички последствия от такава стъпка. Едно от тези последствия е, че ПОД ще бъдат принудени да предприемат действия по продажба на активи. Ще последва принудително продаване на големи обеми акции, корпоративни облигации, милиони левове ще излязат от банковата система при освобождаване на депозити и т. н. Всичко това ще нанесе сериозен удар върху състоянието и стабилността на финансовия и капиталов пазар в България, както и на фирмите от реалната икономика.

8. В направените в медиите изявления изненадващо се прокарват мнения, че професионалните пенсионни фондове „непрекъснато тикат законодателството по посока да не стартира изплащане на пенсии от тези фондове”, въпреки че само няколко месеца преди настоящите изявления същите представители правеха изявления, че към това „тикат” синдикатите. В тази връзка БАДДПО заявява (и това е много лесно проверим факт), че тя и нейните членове никога не са предлагали вземането на решения, които да целят  ограничаването на ППФ да изплащат пенсии. В архива на Народното събрание, и по специално на Комисията по труда и социалната политика, със сигурност се пазят документите кой е предлагал подобни решения. Трябва да се знае, че основната причина за вземаните по този въпрос решения е фактът, че ако ППФ започнат да изплащат пенсии за ранно пенсиониране, съгласно КСО автоматично започва да действа неговият регламент от 2000 година, съгласно който необходимият стаж за пенсиониране на категорийните работници се увеличава с 3 години, което очевидно е неприемливо, на първо място от синдикатите.

 

9. БАДДПО счита, че не е в полза на пенсионната система и е лишено от  всякакъв смисъл противопоставянето на държавното пенсионно осигуряване /първи стълб/ и капиталовото допълнително пенсионно осигуряване /втори и трети стълб/, които са взаимно допълващи се и неконкуриращи се части на системата, а това е основен принцип, който в годините досега е бил разбиран и прилаган безпрекословно. Водени от това си разбиране, БАДДПО и нейните членове никога досега не са нарушавали този принцип и това е било причината да не дават оценки и да не принизяват дейността и значението на обществената осигурителна система. Това е причината да считаме за неприемливо, когато е поставена задачата и целта да се оценят и решат конкретните проблеми на обществената пенсионна система /първи стълб/, да се дават, и то неиздържани и необосновани, оценки за дейността на фондовете от втори и трети стълб, а заедно с това да се търсят лесни решения за решаване на проблемите в разходопокривната система /първи стълб/ чрез използването на натрупаните в тези капиталови фондове ресурси.

10. Трябва да подчертаем, че БАДДПО и нейните членове подкрепят усилията на правителството за извършването на положителни и адекватни промени в пенсионната система и чрез своите представители участва активно в работата на Консултативния съвет по пенсионната реформа и в обсъждането и определянето на мерки за решаване на съществуващите проблеми в пенсионната система. В същото време БАДДПО, чиито членове са всички пенсионноосигурителни дружества, осъществяващи дейността  по допълнителното пенсионно осигуряване в страната, не могат да се съгласят и да приемат спокойно предложения, които ще доведат до разрушаване на съвременната архитектура на българския пенсионен модел, до повишаване недоверието на хората към пенсионната система и до намаляване на възможностите им да получават адекватни и устойчиви пенсионни доходи.

БАДДПО ще запознае със своето становище министър-председателя на РБългария г-н Бойко Борисов, вицепремиера и министър на финансите г-н Симеон Дянков, членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и други държавни и обществени институции, имащи отношение към пенсионноосигурителната дейност в страната. Заедно с това считаме за правилно при необходимост това становище да се предостави на Европейската комисия и на някои международни институции като МВФ и Световната банка, при чието сътрудничество се изгради сегашният пенсионен модел на страната.

Управителен съвет на БАДДПОИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки