ЛЕТНИЯТ ТУРИЗЪМ И ЗАСТРАХОВКИТЕ

02 Август 2010 г.,zastrahovatel.com
Има два начина да посрещнеш бъдещето: първият е с опасения, а вторият – с предвиждане

...И на трето място – трябва да си добре информиран.

След като лятото в разгара си ни предлага различни варианти за почивка, изборът е наш. Можем да организираме с помощта на туристическите фирми в България своето пътешествие или летен отдих в някоя екзотична страна. Можем да почиваме и на Българското черноморие в тризвезден или четиризвезден хотел.

Можем да пътуваме с автомобил до съседни  туристически страни или да почиваме на Средиземноморието.

Какво ще изберем, зависи от личните ни предпочитания и от финансовите ни възможности.

Със сигурност обаче е добре да се информираме за това как да си осигурим спокойствие на път и по време на пребиваването ни в хотел, а това може да стане със застраховане.

В днешната статия , в. „Застраховател прес”,  за да изпълни своето предназначение като специализирано издание, отново ще припомни на читателите си какво трябва да се знае за туристическите застраховки в два поредни броя на вестника. В първата част ще обясним най-общо, а във втората – с по-конкретни оферти на застрахователните компании.

 

 

Голяма част от рисковете на туристическите и медицинските застраховки се дублират  - затова туроператорите и клиентите смятат, че те са едно и също нещо, и търсят обезщетения по програми, които всъщност не отговарят на претенциите им. Например рисковете “пълно или частично унищожаване на багаж”, “кражба на багаж” и “отговорност към трети лица” се включват само в туристическата застраховка.

Медицинската застраховка включва риска “медицински разходи при злополука и остро заболяване”, но рисковете “смърт”, “инвалидност” и “спешна стоматологична помощ” не са задължителни в програмата, а допълнителни.

По принцип обемът на пазара на туристическите застраховки е нищожен, дори при положение че ги включват в пакети с по-атрактивни полици.

 

Първи вариант: Когато ползваме услугите на туристическа фирма

Добре е да се знае, че туристическите фирми са задължени (съгл.Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператора (ДВ.бр.106/2002г.) да имат застраховка "Отговорност на туроператора", предназначена за  всеки лицензиран туроператор. Без нея туроператорите не могат да извършват съответната професионална дейност. Тя трябва да покрие имуществените вреди на клиентите, възникнали вследствие на неразплащане на организатора с негови доставчици и контрагенти или пък изпадане в неплатежоспособност или несъстоятелност. Така клиентът има право на обезщетение, когато не получи нито една от договорените с туроператора услуги или част от тях, а също така и разликата, когато по време на пътуването са предоставени само част от договорените услуги, разходите, свързани с връщане на клиента до началния пункт на пътуването. Застраховката е едногодишна . Обезщетението се изплаща до 15 дни след като туроператорът или клиентът са представили всички документи, поискани от застрахователя.

Изисквайте от туроператора да ви представи сертификат, удостоверяващ сключената застраховка. Като клиент вие можете  да настоявате да видите и документа за платена застрахователна премия. Тук, както и при "Гражданска отговорност", има минимален размер и той зависи от декларирания от туроператора оборот за предходната година и от бизнесплана му за текущата година.

Така например фирмите с оборот до 50 хил. лв. трябва да платят най-малко 300 лв. годишна застраховка. За тези с оборот между 100,001 хил. лв. и 150 хил. лв. минималната застраховка е 900 лв., а при оборот над 1 млн. лв. - 2500 лв. Застрахователните компании предлагат и допълнително покритие.

С пътувания е свързана и застраховката "Отговорност на агенциите за продажба на самолетни билети", която покрива невъзстановени суми от продажба на билетите на авиокомпаниите. Цената на застраховката зависи от приходите на агенцията, но може да бъде и твърда сума - според срока на застраховката и договорените лимити на отговорност. Когато настъпи застрахователното събитие, агенцията и/или авиокомпанията трябва незабавно (но не по-късно от 5 дни от узнаването) да уведомят застрахователя за това и да му предоставят всички необходими по случая данни. Обезщетението се изплаща до 5 дни, след като се получат документите.

 

 

Втори вариант: Когато ползваме услугите на хотелиерите

 

Англичаните казват :” Моят дом е моята крепост “ . Китайците пък от преди пет хиляди години имат своето Фън Шуй-изкуство на месторазполагането, чиято същност е да се хармонизират трите системи на Вселената: Небе, Човек, Земя, така че, когато човек се подслонява, да може да обособи собственото си пространство на очаквани спокойствие и уют. Затова в хотела хората очакват невидима защита, която може може да се постигне чрез застраховане.

Три са основните застрахователни продукта, които един хотел трябва да има, за да бъде защитен като крепост  - застраховка на имуществото, отговорност на хотелиера и застраховка за гостите на хотела.

И трите продукта са приложими както за малки частни хотелчета,  така и за по-големите, тъй като застрахователната премия се образува в зависимост от  натовареността на хотела, заетостта в него , броя на леглата и броя на нощувките.

До момента тези застраховки не са задължителни, няма минимални застрахователни суми, а премиите са символични, но въпреки това те не са често търсени от хотелиерите. Според застрахователите хотелиерите все още не си дават сметка, че без застраховка в случай на злополука с някой от гостите им ще трябва да плащат в пъти повече, отколкото биха платили за застраховка.

Застраховката "Гости на хотела" се сключва  в зависимост от това дали хотелът се ползва целогодишно, или е сезонно обитаван и през кои месеци е запълнен най-много, като за база служи годишната премия. Друг е въпросът, че обикновено туроператорите и хотелиерите сключват "Злополука на туристи и гости при престоя им в туристически обекти" за минимални застрахователни суми и при минимални покрития на рисковете. Затова пък все още няма достатъчен интерес към застраховката "Отговорност на хотелиера".

В общия обем приходи от застраховките “Злополука” и застраховката "Злополука на туристи и гости при престоя им в туристически обекти" далеч не е водеща, независимо че  туристически полици предлагат всички компании. Според някои застрахователи интерес към подобни застраховки проявяват не само хотели по Черноморието, но и планинските ни курорти, дори от квартири, осигуряващи тъй наречения “селски туризъм”. За съжаление това е по-скоро успокоителна застраховка за самите хотелиери подобно на отношението на всяка фирма към изискването да притежават противопожарни съоръжения – твърдят застрахователи. Вторият проблем е отчитането на реалния брой посетители. Понякога в по-малките хотели хотелиерът не регистрира гостите си, а получава заплащането “на ръка”, без да издава документ за това. От това губят и застрахователите, като събират по-малко премии, и клиентите, които са ощетени, ако претърпят злополука, защото те трябва да докажат пред застрахователя, че са били гости на хотела.

При застраховане на български и чуждестранни граждани, отседнали в хотели, мотели, бунгала, хижи, частни квартири или други места за подслон на територията на България, рисковете, при настъпването на които се изплащат обезщетения, са смърт от злополука, трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука. Покриват се също медицински разходи от злополука или акутно заболяване в резултат на злополука, разходи за репатриране и транспортиране на тленни останки. Застрахователното покритие обхваща кражба чрез взлом и повреда на багажа на гостите на хотелите. Не е излишно да се знае, че за покритието кражба чрез взлом или грабеж на личен багаж на госта не се  изплащат обезщетения при кражба или грабеж на пари, чекове, предмети от благородни метели, бижута, ценни книжа, документи, произведения на изкуството, антикварни предмети, колекции от всякакъв вид, мостри, семена, както и при кражба или грабеж от балкони, палатки, бунгала и каравани. Освен това застрахователят се освобождава от задължението си по договора, ако загубата на трудоспособност или смърт са причинени вследствие на хронични болести и заболявания с начало преди регистрирането на госта в хотела. Същото важи и за подобни злополуки, предизвикани от слънчев или топлинен удар, измръзване, СПИН и свързаните с него заболявания, а също така и след консумация на алкохол.

Обикновено българските клиенти не се интересуват дали имат застраховка, а застрахователните суми и премиите се определят по договореност между застрахователя и собственика на хотела или негов представител в левове или в чуждестранна валута ( евро). Застрахователната сума по тази застраховка за всеки гост може да бъде различна за отделните покрития и се определя за български граждани в лева, а за чуждестранни – в чужда валута или равностойността й в лева.

Застраховката не е задължителна, няма минимални застрахователни суми и премии и това води до страхотен дъмпинг на цените на този пазар.

На различни конкурси за големите хотели или обществени поръчки  за почивни бази на министерства и държавни ведомства обикновено печелят застрахователи, които предлагат тарифа 0.02 лв. на нощ при застрахователна сума 5000 лева в хотели, където нощувката струва 100 лева– обясняват някои застрахователи. А застрахователните суми за българи са до 10 000 лв., в много редки случаи са 20 000 лв. и от 1500 до

 10 000 евро за чужденци.

Сроковете на застраховките за хотели в различните градове във вътрешността на страната обикновено са годишни, а за тези в летните и зимните курорти - за периода на сезона - летен и зимен. По принцип се сключва абонаментна застраховка. Размерът на застрахователната премия за един ден престой е в зависимост от договорената с посредника застрахователна сума по всеки от рисковете съгласно приета тарифа за договаряне. Гостът на хотела заплаща премията съобразно времето, през което ще пребивава в хотела. Застрахователят поема отговорност за събития, настъпили в хотела или на прилежащите му територии, когато регистрацията на госта не е прекратена.

Обикновено застраховката може да се сключи от името и за сметка на физическо или юридическо лице . Срещу заплащане на допълнителна премия застрахователят може да покрие и отговорността на хотела към гостите за щети в резултат на хранително отравяне от консумиране на храна, приготвена в хотела, както и застраховка на личните документи на гостите на хотели, съхранявани в сейфове, като в този случай поема изцяло разходите за издаване на “пасаван” .

Застрахователното покритие започва от момента на регистриране на госта в хотела и се прекратява в момента на окончателно напускане на госта от хотела. Срещу заплащане на допълнителна премия застрахователят може да предложи и разширено покритие, което започва от момента на преминаване на госта на хотела през ГКПП при влизане и се прекратява в момента на преминаването му през ГКПП при напускане на Република България .

 

Трети  вариант: Когато решим да пътуваме зад граница с автомобил

 

Разумният ход е пътуващите да си купят традиционните медицински застраховки. Защото в никакъв случай Европейската здравноосигурителна карта няма да отмени необходимостта от тях. Картата не дава пълна сигурност при злополука и заболяване, при зъболечение или репатриране на пострадалия. Медицинската помощ  покрива само здравния пакет в съответната европейска държава. Ако има доплащане на някои услуги, българите  ще трябва да ги поемат от собствения си джоб.

 

Българските застрахователи предлагат пакетна застраховка "Помощ при пътуване с медицински разноски" ( в някои компании наименованието е само “Медицински разноски”), която е предназначена за екскурзианти зад граница .

Териториалният обхват на застрахователното покритие е валидно за държавите, обособени в РЕГИОН А –Европа, Близкия Изток и Средиземноморието, и РЕГИОН Б –Цял свят. По този начин в зависимост от държавата продължителността на престоя и вида на пътуването клиентът има възможност  да избере най-подходящото за неговия случай.

Застраховката може да бъде с (и без) осигурена асистираща компания . Предимствата на застраховките с осигурен асистанс е, че разходите за лечение се заплащат на здравното заведение директно от асистиращата компания.Специализираните асистиращи  компании в света предоставят висококвалифицирана медицинска помощ при внезапно заболяване или злополука зад граница. Това са учреждения, които работят 24-часа в денонощието и могат да  бъдат полезни независимо в коя точка на света са като  насочват пострадалия към специализирано здравно заведение и осигуряват транспорта до него.

ЗАД "Алианц България", ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”, ЗАД "ДЗИ-Общо застраховане" АД ,  "Дженерали Застрваховане" АД ,ЗД "Евро Инс" АД , ЗК “Уника Живот” АД, ЗПАД “Армеец” и  “Интерамерикан България” ЗЕАД, „ Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид – клон София”  ЗД,“Бул Инс” АД, “HDI Застраховане” АД и ЗАД “ВИКТОРИЯ” работят с асистиращи-компании в цял свят.

Общото за тези застрахователни компании е, че застраховката принципно е разделена на два вида покритие – основно и допълнително, че се определя в зависимост от престоя на туристите (т.е. брой дни), като цената е на ден и зависи също така както от застрахователната сума и от региона на посещение.

Основното покритие включва в повечето случаи медицински разноски за неотложна медицинска помощ като пряк резултат от застрахователна злополука или акутно заболяване, включително спешна зъболекарска помощ ( за някои компании се заплаща допълнително за него!); разходи за медицинско транспортиране по лекарско предписание; репатриране – заплащат се разходите за транспортиране на застрахования от чужбина до неговото постоянно местожителство в РБългария или до най-близката до това място болница. Освен това се обезщетяват и разходите за придружаващото го лице, ако придружаването му е медицински необходимо и предписано от лекар. Към основните рискове се покриват още разходи за транспортиране на тленни останки до мястото на погребение в РБългария.

Като допълнително покритие се обезщетява рискът от евентуална смърт от злополука и трайна загуба на трудоспособност от злополука. Затова се заплаща допълнителна цена по застраховката. Освен изброените основни рискове клиентите на компаниите могат да разчитат на правна помощ, спасителни разходи, гражданска отговорност към трети лица, разходи в случай на забава на полет, кражба, загуба или забава на багаж и др. екзотични рискове

Какво трябва да знае туристът

 

В случай че си купи полицата "Помощ при пътуване с медицински разноски" трябва да поиска подробна информация кои заболявания и травми могат да бъдат обезщетени, както и кое няма да  бъде признато от застрахователите и парите няма да се възстановят.

При злополука, ако си навехне или счупи ръка или крак, при скъсан менискус, тежко нараняване или сериозна травма , както и при акутно заболяване (грип, апандиситна криза,бъбречна криза  и т.н.) – застрахованият трябва незабавно да позвъни на указания в полицата телефон на асистанс-компанията и да уведоми за здравословния си проблем.

Консултантът от асистиращата компания е длъжен да  осигури транспорт до съответното здравно заведение. Ако е наложително, пострадалият човек трябва да бъде хоспитализиран. Ако не е нужно,  ще  му се направят изследвания , рентгенови снимки и ще се назначи лечение, като ще бъдат осигурени и съответните лекарства. В зависимост от полицата може да се ползват и допълнителните “екстри”.

В класическия случай консултантът трябва експресно да осъществи директна връзка със здравното заведение и лекуващия лекар. Така пострадалият няма да плати  разходите за лечението си. В случай обаче че той не може да реагира достатъчно бързо, а застрахованият се нуждае спешно от лечение, може да се наложи сам да заплати за услугата и за лекарствата си. Важно е  всеки застрахован българин да си осигури необходимите  документи, за да могат по-късно направените от него разходи да бъдат признати и обезщетени от застрахователя. Това са епикриза, рентгенови снимки , документи от изследвания на кръв, урина и др., рецепти за лекарства, касови бележки и фактури за заплатените кеш суми. Когато се завърне в България пострадалият  незабавно ( в срок до 7 дни от изтичането на срока на полицата) трябва да уведоми застрахователя и да представи всички описани по-горе документи, за да получи обезщетение от компанията.

 

 

Условия, покрити рискове, лимити на покрити застрахователни суми и цени по застраховката

 

По принцип застрахователната премия се определя от застрахователя в зависимост от избраната от клиента програма ( пакет покрития) ,размера на застрахователната сума, срока на застраховката ( престой в дни), възрастта на застрахования, целта на посещението (туризъм и др.)  и местоположението на държавите, които ще посети, т.е. зоната (Европа и Средиземноморието или Цял свят). В различните компании има нюанси на различия и бонуси. При груповите застраховки се прилагат различни отстъпки според броя на застрахованите.

 

Лимитите на покритие са доста разнообразни в различните компании  - в EUR/USD. Най-общо могат да бъдат от EURO/ USD    2000; 3000; 4000; 5000 ; 10 000  и в масовия случай до 50 000 ; само в няколко компании се предлагат покрития до  75 000 и 100 000, както и безлимитно репатриране до България. Лимитите на спешната стоматологична помощ варират от USD 150 до  EWRO 500.

В различните компании, като ЗАД "Алианц България", "ДЗИ-Общо застраховане"АД , “ХДИ” Застрахователно АД , ЗД "Евроинс"АД , ЗАД “Армеец” , “Интерамерикан България” ЗЕАД, „ Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид – клон София” , ЗД “Бул Инс” АД, ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”, "Дженерали застраховане" АД, ЗК “УНИКА Живот” АД  и ЗАД “ВИКТОРИЯ”, има някои нюанси на различия и бонуси. (Бел.ред. – на тях ще се спрем във втората част на тази статия в бр. 14 на в. „Застраховател прес”)

 

Цените на застраховката "Помощ при пътуване" се определят в зависимост от това за колко дни е полицата, какви рискове са включени в нея и каква е застрахователната сума.

При минимална застрахователна сума от 1000 валутни единици (EURO/USD) и 7-дневен престой цената на застраховката за Европа и Турция би струвала по 3.78 вал.единици на ден . При застрахователна сума от 2000 - съответно 0.25 и 0. 30 EURO на ден в някои компании.  При пътуване  с покритие 5 000 EUR/USD и 7 дни престой в различните застрахователни компании  клиентът би заплатил 2.80 ; 2,98; 3.00 EUR/USD.  При застрахователна сума 10 000 вал.ед. в страните от  Европа, Средиземноморието и Канарските острови цените на ден са различни за престой от 1 до 7 дни и могат да бъдат – 0. 50 ; 0.67 EUR/USD.  При 20 000  вал.ед. застрахователна сума – 0.70 EUR/USD; при 30 000 EUR/USD – премията на ден е   по 0.68, и 8.12 EUR/USD на ден при максималния лимит  от 75 000 вал. единици.

Някои застрахователи са разработили специална тарифа за ученици и студенти на възраст между 15 и 29 години, пътуващи зад граница с цел туризъм, като покритията са между 10 000 и 50 000 EUR/USD. От друга страна  за хора на възраст от 65 до 70 години се прави завишение на тарифата с 50 на сто, а за възрастни над 70 години – със 100% оскъпяване.

 

Застраховката “Отмяна на пътуване”  е нов за българския застрахователен пазар продукт, който се предлага единствено от ЗАД “Армеец” като допълнение към застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”. Когато поради непредвидени ситуации се наложи човек да отмени вече планирано и платено пътуване той губи своите пари. Точно тези невъзстановими разходи, платени преди пътуването, се обезщетяват от застрахователя, ако имате сключена тази застраховка. За отмяна на пътуването трябва да са налице медицински или немедицински причини. Такива са заболяване или злополука на застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор, пожар или кражба с взлом в жилището на застрахования, чиято сериозност налага неговото присъствие.  А също така и професионални задължения, които възпрепятстват пътуването на застрахования поради съкращение, уволнение или назначаване на нова работа, невъзможност за отпътуване поради неблагоприятни климатични условия. Застраховката важи както за пътувания в чужбина, така и за пътувания на територията на Република България.

 

Темата разработи Илеана Стоянова

 

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
"Здравно застраховане"
д-р Ирена Мишева ,