Общият премиен приход на компаниите от групата на „Виена Иншуранс Груп” в България за 2008 г. е 302 689 344 лв.

28 Април 2009 г.,zastrahovatel.com

ЗАД „Булстрад” – лидер на общозастрахователния пазар в България е с годишен премиен приход за 2008 г. 221 938 531 лв. и 25% ръст в сравнение с предходната година; очакван пазарен дял 14%-15%;

 


ЗАД „БУЛСТРАД”, ЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ”, ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ” И ЗОД „БУЛСТРАД ЗДРАВЕ” отчетоха предварителните си финансови резултати за изтеклата 2008 г., както и плановете и очакванията си за 2009 г. на среща с водещите финансови и бизнес медии на 2 април т.г. в хотел „Шератон”. Домакини на работната закуска бяха изпълнителните директори на компаниите Румен Янчев, председател на УС на ЗАД „Булстрад” и на ЗК „Български имоти” и изпълнителен директор на двете компании;

д-р Клаус Мюледер, изпълнителен директор и член на УС на ЗАД „Булстрад” и на ЗК „Български имоти”; Светла Несторова, председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Живот” и изпълнителен директор на ЗК „Български имоти Живот” ; Николай Мишкалов, изпълнителен директор на ЗОД „Булстрад Здраве” и Теодор Илиев, финансов директор на ЗАД „Булстрад”.ЗАД „Булстрад” е компания с устойчиво развитие и лидерско място на българския общозастрахователен пазар – споделя Румен Янчев председател на УС на ЗАД „Булстрад” и на ЗК „Български имоти” и изпълнителен директор на двете компании. Компанията е единствената от първите четири у нас на пазара на общото застраховане, която има ръст на пазарния дял през 2008 г. Във всички застрахователни браншове ЗАД „Булстрад” е във водещата тройка компании, а традиционно държи лидерското място в морското и карго застраховането.

Общозастрахователните дружества на Виена Иншурънс Груп (ВИГ) ЗАД „Булстрад” и ЗК „Български имоти” разработват общи маркетингова, информационна, актюерска, счетоводна и ликвидационна политика, но имат различни застрахователни продукти, структури, канали на продажба и се налагат на пазара като отделни търговски марки.

По-нататък в своето изказване в отговор на зададени въпроси г-н Янчев разясни какви са тенденциите на пазара в общото застраховане за всички застрахователи и в частност за ЗАД „Булстрад” и ЗК „Български имоти”.

Анализите ни сочат, че от месец октомври 2008 г. започна тенденцията на спад в премиите от застраховките.Тя,разбира се не касае всички , защото много от клиентите ни не могат да си позволят да останат без застраховки, особено в критична ситуация като днешната – допълни Румен Янчев.

 


Как финансовата криза ще засегне застрахователния бизнес у нас?

Не всички сектори в застрахователния бизнес са еднакво засегнати. Това важи с особена сила в автомобилното застраховане с неговата доминираща роля на българския застрахователен пазар.

Известно е, че автомобилното застраховане през 2008 г. заема 73%-74% от пазара на продадени полици в общото застраховане. Именно затова секторът е от тези, които ще пострадат, вследствие на свиването на продажбите на нови и стари автомобили. Около 60 000 са продадените нови автомобили през миналата година и всички те притежават застраховка ,защото голямата им част са продажби на лизинг. Ако приемем, че средната цена на новите автомобили е около 25 000 лв. , а съответно средната премия - около 5% от нея, то тогава разбираме колко важно е значението на автомобилното застраховане . Значителни са и приходите от застраховане на автомобилите втора употреба.

В момента част от хората спестяват от разходите си за застраховка „Автокаско”; други – дори и от задължителната „Гражданска отговорност „ на автомобилистите. Резултатите потвърждават тези факти. Именно затова тази година ще бъде изпитание за почти всички застрахователи. След като около ѕ от пазара се формира от застраховане на автомобили, в ЗАД “Булстрад” портфейлът е формиран доста по-балансирано - около 65% от приходите в него са от автомобилни застраховки. Според Румен Янчев очакването е старите застраховки да бъдат подновявани и през тази година.

Друг сектор в застрахователния бизнес, засегнат от кризата е „Карго” застраховането поради значително намалелите превози на товари , въпреки добрите цени на горивата в момента.

Морското застраховане също търпи загуби поради факта, че голям брой кораби стоят „на котва” в открито море близо до пристанищата. Премиите на застраховани кораби, които не са в движение са значително по-ниски. Кризата ще се отрази по същия начин и на застраховането на самолети, които не са в движение. Някои видове застраховки „Отговорности”, както и застраховането на финансови рискове и гаранции ще отбележат по-ниски постъпления в премийните приходи.


*Общият премиен приход на компаниите от групата на

Виена Иншуранс Груп” в България (ВИГ) за 2008 г. е 302 689 344 лв., от които по общо застраховане 274 139 953 лв. и в животозастраховането 28 548 391 лв.;


*ЗАД „Булстрад” – лидер на общозастрахователния пазар в България е с годишен премиен приход за 2008 г. 221 938 531 лв. и 25% ръст в сравнение с предходната година; очакван пазарен дял 14%-15%;


*ЗК „Български имоти” е с годишен премиен приход 52 202 422 лв., като ръстът й в края на 2008 г. е с 2.63% по-висок спрямо 2007 г. За същия период сумата на активите й нарастват с 35.30 %..

Най-голям дял от общия премиен приход към 31.12.2008 г. има автомобилното застраховане (93.5%) Застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите” компанията държи 10.24% от пазара по тази застраховка и 4-то място сред застрахователните компании, е с ръст 20.41% спрямо предходната година.


*ЗАД „Булстрад Живот” се развива с устойчиви темпове и е сред първите пет компании в животозастраховането с премиен приход 24 396 944 лв. през 2008 г. ; ръст на годишна база 12.18%, а ръстът на активите й спрямо 2007 г. е 27%. При брутните резерви този ръст е 46 %.

*ЗОД „Булстрад Здраве” през 2008 г. лицензира нови здравноосигурителни пакети с максимално здравноосигурително покритие и много атрактивни цени. Отвори врати и преустроен медицински център, собственост на компанията. Сключени са над 50 нови договора с предпочитани от клиентите на компанията лечебни заведения в страната


Виена Иншурънс Груп (ВИГ) със седалище във Виена е една от най-големите международни застрахователни групи в Централна и Източна Европа , предлагаща висококачествени услуги в животозастраховането, и в общото застраховане.

Към момента тя участва на 23 пазара – на север от Естония до Турция на юг и на запад от Вадуц до Владивосток на изток, като по този начин постига голямо географко многообразие. След придобиването на застрахователната дейност на Есте груп в Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Хърватска и Румъния ВИГ стана една от водещите международни застрахователни групи в региона.

През 2008 г. делът от общите групови премии на компаниите от ЦИЕ нарасна до около 50%. Сега в сферата на общото застраховане тя възлиза на повече от 60%.

ВИГ се стреми да постигне дългосрочен и продължителен ръст на премиите и печалбата многообразието на пазари и продукти води до солидна биснес структура, която е отразена и в отличната оценка за Standart & Poors

( A+, положителни перспективи). Друг ключов фактор за успех на ВИГ е нейната стратегия, която разчита на използването на доказани местни търговски марки с богата традиция.

Средният годишен ръст на премиите на цялата група – 19% за периода 2004 г.- 2007 г. е надвишен от печалбата преди данъци, която е нараснала средно с 41% годишно за същия период. ВИГ печели от ранното си навлизане в региона, което – отделно от съответния ръст на премиите – допринася значитерно за печалбата.
През първото тримесечие на тази година ЗАД „Булстрад” не само запазва нивата на премиите от първото тримесечие на 2008 г., но дори регистрира известен ръст.


От 01.01.2009 г. ЗАД „Булстрад” вече не продава застраховка „Зелена карта” в Русия. Става дума за премиен приход от около 10 -11 млн.лв. Всичко това означава, че през 2009 г. компанията е компенсирала тази разлика.

На база на вътрешен анализ на трендовете през последните пет години на пазара като цяло и по видове бизнес очакването на компанията е да приключи 2008 г. на първо място с пазарен дял в рамките на 14-15%. Към месец ноември 2008 г. ЗАД „Булстрад” е единствената от първите четири компании на пазара, която отбелязва ръст на пазарния си дял. При всички видове застраховане по показателя брутен премиен приход ЗАД „Булстрад” се нарежда в челната тройка на българския застрахователен пазар, като в карго и морско застраховане традиционно е на първо място.

Повечето от индикациите на общозастрахователния пазар за следващото тримесечие на тази година не са позитивни – твърди Р. Янчев – И това важи за тези компании, които са особено зависими от автомобилното застраховане. За тях от особена важност ще бъде застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Там надпреварата е доста ожесточена, независимо, че според Янчев, всяка една направена застраховка носи загуба за застрахователя. Това е така поради твърде ниското ниво на премията.

Що се отнася до ЗК „Български имоти” тя е ориентирана към автомобилно застраховане компания и 90 % от бизнеса е продажба на продуктите на този бранш. Има лек ръст в приходите, което се дължи на увеличената средна премия по застраховката „Гражданска отговорност”, а и на фактът, че основните й клиенти са подновили своите полици.


Още новини


  1. Виена Иншурънс Груп беше генерален спонсор на 14-тия международен фестивал :Mediamix’08 през юни 2008 г. в курорта „Албена”

  2. Румен Янчев беше избран за Мистър Икономика за втори път през 2008 г.

  3. Бяха направени промени в Надзорния съвет на ЗАД „Булстрад”, като за председател на Надзорния съвет бе идбран Франц Фукс, а Карл Финк остава заместник председател

  4. През миналата година ЗАД „Булстрад” бе генерален спонсор на мачовете от Световната лига на националния отбор по волейбол мъже; на 58-ма международна колоездачна обиколка на България; на Международен турнир по конен спорт „Свети Георги”

  5. ЗАД „Булстрад” оказа подкрепа на изложбата „Аз не търся. Аз намирам: Пабло Пикасо”, състояла се в Национална галерия за чуждестранно изкуство София;

  6. ЗАД „Булстрад” проведе в Пловдив през 2008 г. своята първа Национална среща с клиенти и партньори

През 2008 г. беше открит новосъздаден център за денонощна пътна помощ за клиентите на застрахователните компании ЗАД „Булстрад” и ЗК „Български имоти”

 

ИЛЕАНА СТОЯНОВАИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки