Ще преведем успешно кораба на ЗД “Бул Инс” АД през бурното море на финансовата криза

19 Януари 2009 г.,zastrahovatel.com
Дружеството разшири спектъра на застрахователните си продукти и се обзаведе с висок кредитен рейтинг

Ще преведем успешно кораба на ЗД “Бул Инс” АД  през бурното море на финансовата криза

"Във време на турболенции на световните пазари малко дружества биха пристъпили към такъв ход на разширяване на продуктовата си политика, но той показва, че "Бул Инс" е стабилна компания, която вдъхва отговорност и смятаме, че това е добър рейтинг в условията на криза  –  обяви Стоян Проданов, изпълнителен директор и член на СД  на ЗД “Бул Инс” АД  на първия брифинг с новото му ръководство - И както цялата икономика, финансовият сектор и в частност застрахователният бизнес ще успее да се справи с настъпващите през следващата година по-тежки проблеми,  вследствие кризата.”

На брифинга ръководството на застрахователно дружество “Бул Инс” представи новите си застрахователни продукти, с които са започнали да оперират на пазара още от началото на месец декември т.г., а през 2009 г. компанията започва активно да работи по тези видове застраховки.

На брифинга, състоял се на 11 декември т.г. присъства ръководството на компанията в лицето на Петрозар Петков, генерален директор и председател на СД, Стоян Проданов, изпълнителен директор и член на СД , Милена Първанова, директор „Обща гражданска отговорност”, Живко Виронов, директор на филиал “Лозенец”, Милен Михайлов, директор на IT- сектора в дружеството, и др.

Новият мениджърски борд на директорите бе избран в средата на тази година.

 Петрозар Петков, председател на СД и генерален директор на компанията, обясни, че сега е време за анализ на изминалата година и дружеството върви уверено напред. Дълги години  “Бул инс” е лидер на автомобилното застраховане, както и през 2008 г. Според него обаче това не е достатъчно за успешния бизнес, тъй като този пазар се влошава поради обективни причини – насищането с по-голяма плътност на автомобилния трафик на улицата, увеличените цени за резервни части и ставки на сервизите, както и влошената ощетимост на пазара, нещо, което е проблем за застрахователните компании. Новият екип си поставя амбициозната задача да предложи и всички останали класове работа.

Според анализа на Българската агенция за кредитен рейтинг /БАКР/, настъпилите през 2008 г. промени в собствеността на дружеството и новото ръководство си поставят за цел преструктуриране на застрахователния портфейл,  увеличаване на пазарния дял при застраховки извън областта на автомобилното застраховане и оптимизиране на процесите на подписваческа дейност и на ликвидиране на щетите посредством използването на интегрирана система за цялостно управление. Към момента около 80 на сто от портфейла на компанията заемат автомобилните застраховки.

Петрозар Петков отчете като слабост на работата на дружеството досега , че не е било активно и в другите видове продукти и подчерта ,че това сега е задача на новото ръководство. И в момента дружеството е на четвърто място по премийни приходи  сред водещите компании в България . Но по имуществени застраховки, отговорности, строително-монтажни рискове не са били  активни до сега. Затова една от задачите на новото ръководство е именно тези продукти да бъдат направени, сертифицирани и одобрени от КФН и предлагани на българския пазар. От средата на 2008 г. също така се работи  по изграждане на презастрахователни договори, които да дават по-голяма протекция, защото това са рискове, които не могат да се носят само от една застрахователна компания , а трябва да бъдат презастраховани на международния пазар. Целта на компанията е да рашири предмета си на дейност, като в момента тя не предлага единствено селскостопанско застраховане, застраховане на самолети и кораби. Разширяването на спектъра на застрахователни продукти ще увеличи печалбата на компанията.

Според мениджърите на "Бул инс", въпреки че се предлагат буквално от броени дни, новите продукти – „Професионални отговорности” и „Обща гражданска отговорност” се радват на успех сред клиентите и вече има генериран премиен приход по тях. Ръководството на компанията възлага надежда те да заемат 5% -10% от общия брутен премиен приход. До средата на 2009 г. пък компанията смята да предложи на пазара и застраховки, свързани с авиацията, корабното дело и селското стопанство. Така диверсифицирането на портфейла ще бъде напълно съобразено с новите икономически условия у нас и в света.

Милена Първанова, директор, „Обща гражданска отговорност”

ЗД “БУЛ ИНС” налага нови области на развитие на продуктите “Професионални отговорности” и “Обща гражданска отговорност”

Девизът на новите продукти е гъвкави, иновативни и надеждни. Гъвкави, защото  са съобразени с изискванията и тенденциите на развитие на полиците и професионални отговорности в България. Иновативни, защото продуктите са съобразени с динамиката на застрахователния пазар, като се стремят да задоволят потребностите на клиентите. Надеждни са, защото дружеството има изградени традиции и сигурност и това е доказано вече при настъпване на застрахователни събития и изплащане на обезщетения.

Новите продукти са адресирани както към индивидуалните, така и към корпоративните клиенти.

Застраховките “Професионални отговорности” са предназначени за лица, практикуващи професионалната си дейност и ги защитава от съдебни искове от техни клиенти или пациенти и трети лица, които са последствие от неправилни професионални действия или бездействия.

Застраховката “Обща гражданска отговорност” пък е предназначена за физически и юридически лица, като покрива имущестевени и неимуществени вреди причинени на трети лица.

Обхватът на застрахователните полици “Професионални отговорности” е широк: Лица, упражняващи медицинска професия; клинични проучвания; адвокати;нотариуси;  туроператори; хотелиери и ресторантьори; застрахователни брокери; строители;  проектанти; участници в проектирането и строителството по отношение на конкретен строителен обект; лица, упражняващи технически контрол; консултанти и лица, упражняващи строителен надзор.

Застраховката “Общо гражданска отговорност” обхваща отговорност на работодателя, отговорност на продукта и др. видове отговорности към трети лица като наематели, собственици /наемодатели на жилища, аналитична дейност на лаборатории.

Продуктите се предлагат от началото на месец декември 2008 г.

Стоян Проданов, изпълнителен директор и член на СД, обясни, че застрахователно дружество „Бул Инс” вече е с присъден кредитен рейтинг от Българската агенция за кредитен рейтинг.

Кредитната агенция е присъдила дългосрочен рейтинг на способност за изплащане на искове iВВВ (перспектива: стабилна) и краткосрочен iАА на застрахователя. Това е най-висок рейтинг на пазара след присъдените на ЗПАД “Булстрад” и ЗПАД “Алианц България”.

Искаме да отправим определени послания към нашите клиенти -  заяви Проданов. - Първото е, че това е едно солидно застрахователно дружество, което вдъхва сигурност както сред своите партньори, така и към клиентите си, а основанията са именно присъденият кредитен рейтинг. Процесът на оценяване е обективен, прозрачен и справедлив. Това е добър рейтинг в условията на продължаващата цяла година глобална финансова криза, която  от средата на тази година се усеща много осезателно. Декларираме, че ще изискваме периодично потвърждаване на този рейтинг – допълни Стоян Проданов, като каза, че мениджмънтът се стреми да получи в най-скоро време и повишение на кредитния рейтинг.

Доказателствата, че ЗД “Бул Инс” е стабилна компания

 се крият и в конкретните статистически данни. За периода 2003 г. – 2007 г. дружеството постига средногодишен ръст в реализация на брутния премиен приход от 18.23% - близък до общото нарастване в сектора на общото застраховане през същия период, което е 18.32 на сто.

През първите 6 месеца на тази година ръстът на БПП на дружеството в стойност се изразява в 766 149 лв. спрямо същия период на миналата година, т.е. нарастване с 1.15% при общ ръст 21.3%.

Пазарният дял на ЗД “Лев Инс” намалява постепенно от 14.32% през 2003 г. до 11.55% през 2007 г., следвайки общата тенденция за загуба на пазарен дял от големите компании на този пазар. На четвърто място сред водещите по БПП, като дейността  му в 95.59% от застрахователния портфейл е автомобилното застраховане през 2007 г. и 96.27% през тази година.

Добро партньорство с клиентите си дружеството регистрира и от данните за изплатените обезщетения. То е лидер по автокаско, като през деветмесечието на т.г. нетните квоти на щетимост са спаднали до 41% при стойност от 50% за същия период на миналата година. Дружеството отбелязва най-високото съотношение между изплатените обезщетения и събраните премийни приходи за това деветмесечие на целия пазар.

През следващите няколко години мениджмънтът е амбициран да продължи развитието на нови проекти, без да се опасява от финансови проблеми. Друго послание, което отправя ръководството е че дружеството е иновативно и внедрява нови продукти с информационните системи. Смята, че бъдещето в по-доброто управление на подобна компания се крие именно в прилагане на информационни технологии.

Няколко са и корпоративните социални проекти на дружеството

Програмата за корпоративна социална отговорност вече е разработена и действаща, тъй като наскоро дори ЗД "Бул Инс" бе официален застраховател на състоялото се в София изложение LUX ONLY, както и застраховател на експонатите, предоставени от НИМ. По този начин националните богатства ще могат да стават достъпни както за нашето общество, така и за чужди граждани при изложения. Във връзка с коледните празници компанията е подпомогнала с храни и пари три социални домове за сираци в провинцията, както и деца в неравностойно положение в Бургас.

 Информационната система на  ЗД „Бул Инс” е много добре функционираща, а някои от нейните компоненти (софтуерните решения)  дори са уникални, като например използването на оптически четци.

Уникалното в нашата компания е инвестицията в нови технологии и иновации, ще бъдат внедрени най-новите технологични решения в бранша – разказва Милен Михайлов, ИТ мениджър - Най-важното за нашата компания е фокусът върху клиентите на компанията. Технологията “електронен четец” помага за повече оперативност при издаването на полици, напр. “Гражданска отговорност” на автомобилистите. Устройството прочита данните от документи, лични карти, талон на автомобил и веднага се издава полица, която да бъде активна. Вместо да се напише, полицата  се издава за 2 минути.

Фирма “Ауто 3П България” с помощта на софтуера си отчита ликвидацията на автомобилните щети в дружеството. Едно от нововъведенията на компанията е т.нар. “бърза писта за плащане на щети” – технологична платформа, която позволява, ако например пострадалият автомобил е застрахован в София, а в момента на произшествието се намира в Бургас , щетата да се заведе  в местния клон и да се  изплати съответното й обезщетение в рамките на няколко часа.

Милен Михайлов обясни, че предстои да бъдат въведени и други нови технологични решения. Системата за лоялни клиенти  “ Бонус- Малус” също е готова и се надява това да стане от следващата година. Застрахователят преговаря с банка за реално издаване на електронни полици. Компанията се похвали, че е пионер при въвеждането на електронни четци в застраховането. Благодарение на новата електронна комплексна система пък сключването на застраховка от обучен застраховател става средно за 3-5 минути. На всеки клиент ще бъде издадена електронна карта, като посредством нея той ще може сам да провери какво е движението по конкретна щета или състоянието по полицата му. Технологични новости са също технологичното решение “Бизнес то бизнес”, което дава възможност за издаването на електронни полици от всяка точка на България, както и технологичното решение “Бизнес то клаянт”.

Официалните данни на КФН са, че десет от 15-те застрахователи, които записват това застраховане  по “Гражданска отговорност” на автомобилистите, са с отрицателен финансов резултат

 ЗД “Бул Инс” също има около 3 млн.лв. отрицателен резултат. В същото време има 9 млн.лв. регресни щети, които трябва да събере от останалите застрахователи – обяснява Петрозар Петков. Тази застраховка определено е на ръба и е дългоопашат бизнес. Застрахователните компании не предприеха конкретни мерки за повишаване на тарифите си. Нашата тарифа е определена още през м. август, като с около 10%-20% е намалена тарифата ни за България – допълни Петков.

Генералният директор на ЗД "Бул Инс"  беше категоричен, че проблемите с автомобилната застраховка "Гражданска отговорност" тепърва предстоят за целия бранш. Основната грижа на бранша е носенето на риска и съотношението му с цената на продукта. Застраховката "Гражданска отговорност" определено е губеща и тарифите трябва да бъдат увеличени, но компаниите не действаха адекватно и 90% от тях записват бизнес на символични ставки, посочи още Петков. Въпреки че дружеството е критикувано заради по-високите си цени в София, така то дава сигурност на клиентите си както в настоящето, така и за бъдещ период.
Петрозар Петков изрази надежда, че до края на януари браншът ще преразгледа тарифите си  и ще ги увеличи. Той добави, че ако едно дружество има премиен приход от десетина милиона лева и в същото време предлага застраховка "Гражданска отговорност", почти сигурно е, че е обречено на фалит, при условие, че продава евтини полици. В момента има компании, които продават полици за 85 лева.
На въпрос на вестник “Застраховател прес” приема ли мениджмънтът на ЗД “Бул Инс” въвеждането на минимална цена на застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите, както и в какви параметри ще се движи цената за най-масовите автомобили Петков бе категоричен, че  тарифите трябва да бъдат увеличени. Около 90 на сто от продаващите тази застраховка обаче продължават да продават застраховката на символични цени.Тарифата на “Бул Инс” е съобразена с покритие, което е валидно за всички държави от ЕС, както и за всички държави, членове на Съвета на бюрата по застраховката “Зелена карта”.

Застрахователна компания, чийто общ премиен приход е около 10-20 млн.лв., при положение че записва застраховката "Гражданската отговорност",  е застрашена от евентуален фалит. Ако постъпят само три претенции по 7 млн.лв., това е достатъчно да изпадне във фалит. А е известно, че именно такива компании продават застраховката за 85 лева.

Всеобщата тенденция е към повишаване на цената й и до 2-3 години "Гражданска отговорност" трябва да стане 300 евро и у нас, прогнозира П.Петков, тъй като в страните от ЕС тази застраховка струва около 600 евро.
Защото е известно, че има държави в ЕС, където има безлимитно покритие по неимуществени вреди и при инцидент ще трябва НББАЗ да изплаща обезщетенията.

 Не наблюдаваме по-висок ръст на кражби, но все пак има  измами

Това сподели пред аудиторията на брифинга Петрозар Петков. Средно 150 застраховани автомобила се крадат всяка година. От тях половината се намират, а другата половина се плащат. Повечето от кражбите са застрахователни измами. Въпреки коментарите в общественото пространство за зачестили кражби на автомобили, в ЗД "Бул Инс" отчитат спад по този показател, независимо че дружеството  е един от застрахователите с най-голям обем автомобилни застраховки в портфейла си и се нарежда на 4-о място в общото класиране по брутни премийни приходи с пазарен дял 10% за десетмесечието. Друг проблем, пред който са изправени застрахователите, е  въвеждането на двустранните протоколи за регистрирането на леки щети. Такива протоколи са въведени в страните от ЕС и ще бъде записано в Кодекса за застраховане. От компанията прогнозираха обаче, че 50% от представените протоколи ще бъдат измами и лъжи и това ще се отрази върху  платежоспособността. Все още българинът няма застрахователна култура, както е в Европа - и там тези протоколи вършат работа.
 Застраховането е продукт на икономиката и затова не може да се очаква доброто му развитие през следващата година. Това беше констатирано от страна на мениджмънта на ЗД „Бул Инс” по повод отражението на глобалната финансова криза и небанковия финансов сектор. Свиването на икономиката и ръста на БВП до 2% през 2009 г. неминуемо ще се отрази върху застраховането по отношение на кредитирането. Обратно на логиката обаче може да се очаква нарастване на застрахователното проникване, предвиждат от компанията. Защото стопанските субекти може би ще прибегнат до застраховане на имуществото си вследствие на неблагоприятните тенденции на свиване на тяхното богатство и техните доходи. Негативната тенденция обаче по всяка вероятност ще бъде доминираща. Очаква се застраховането също да навлезе в криза и в най-добрия случай да запази нивата си от 2008 година.

ИЛЕАНА СТОЯНОВА    в-к “Застраховател Прес”Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки