3астрахователeн брокерски бизнес:Промени и размествания в класацията

08 Май 2008 г.,zastrahovatel.com

*Близо 800 са брокерите, които могат да развиват дейност в България *221 са регистрираните в България, а над 550 - в друга страна от ЕС

За първи път в обобщените данни, които изготвя Комисията за финансов надзор за дейността на застрахователните брокери, се дава информация за техните комисиони и какъв дял заемат те от общия им премиен приход. Става въпрос за дейността на брокерите през 2007 г., която е обобщена от експертите на комисията въз основа на представените отчети на застрахователните брокери, регистрирани в България. В статистиката е публикувана и агрегирана информация за комисионите по видове застраховки.

Интересно е да се отбележи, че приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 101 430 хил. лв., а целият премиен приход, реализиран през годината, е в размер на 402 374 хил. лв. Приходите от комисиони в общото застраховане са 90 816 хил. лв. от 370 239 хил. лв., което е 24,5%, а в животозастраховането - 10 614 хил. лв. от 32 135 хил. лв., което е 33,0%. Като се сравнят данните за 2006 г. с тези за 2007 г., не се вижда съществена промяна в относителния дял на комисионите - както в общото застраховане, така и в животозастраховането.

Трябва да се има предвид, че в тези обобщени данни за премийния приход в размер на 402 374 лв. не е включен премийният приход в размер на 6 571 017 лв., реализиран чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от трети държави и на застрахователи от държави членки на ЕС, извършващи дейност при право на установяване на свобода на предоставяне на услуги. Също така не е включен и премийният приход в размер на 1 887 892 лв., реализиран от застрахователни брокери по договори за доброволно здравно осигуряване.

Най-голям принос за увеличаването на премийния приход в общозастрахователния сектор имат автомобилните застраховки „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (съответно са събрани 206 075 хил. лв., което е реализиран ръст на годишна база от 76%), и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (76 719 хил. лв. с ръст от 69,7%). По тези два вида застраховки се отчита и най-голям приход от комисиони – 50 397 хил. лв., или ръст от 81,7% на годишна база по застраховка „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”, и 21 001 хил. лв., или ръст от 84,6% на годишна база, по застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”.

Отчетеният висок ръст на премийния приход по автомобилните застраховки може да се обясни с нарасналото търсене от страна на потребителите на професионалните услуги, предоставяни им от застрахователните брокери. Изпреварващият ръст на прихода от комисиони в сравнение с ръста на премийния приход по автомобилните застраховки се дължи на конкуренцията между застрахователите и на стремежа им да заемат по-големи пазарни позиции.

При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход е основно по застраховка „Живот” и рента (91,5 %).

Премиен приход и приход от комисиони, реализирани чрез застрахователните брокери за 2007 г. 1

ПРЕМИЕН ПРИХОД (в лв.)

ПРИХОД ОТ КОМИСИОНИ (в лв.)

Дял на комисионите спрямо прeмийния приход (%)

2007 г.

ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА"

9 417 952

3 077 176

32,7%

ЗАСТРАХОВКА "ЗАБОЛЯВАНЕ"

498 897

106 688

21,4%

ЗАСТРАХОВКА НА СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, БЕЗ РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

206 075 082

50 397 044

24,5%

ЗАСТРАХОВКА НА РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

3 772 566

578 276

15,3%

ЗАСТРАХОВКА НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

618 925

21 516

3,5%

ЗАСТРАХОВКА НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

2 391 927

317 669

13,3%

ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ

4 599 286

936 694

20,4%

ЗАСТРАХОВКА "ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ"

27 403 375

6 691 252

24,4%

ЗАСТРАХОВКА НА "ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО"

21 402 762

4 285 871

20,0%

ЗАСТРАХОВКА ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МПС

76 719 105

21 001 271

27,4%

ЗАСТРАХОВКА ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

395 120

94 375

23,9%

ЗАСТРАХОВКА ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

478 904

68 384

14,3%

ЗАСТРАХОВКА "ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ"

7 470 454

1 257 778

16,8%

ЗАСТРАХОВКА "КРЕДИТИ"

2 343 106

369 647

15,8%

ЗАСТРАХОВКА "ГАРАНЦИИ"

455 456

121 270

26,6%

ЗАСТРАХОВКА "РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ"

4 695 047

972 556

20,7%

ЗАСТРАХОВКА "ПРАВНИ РАЗНОСКИ"

11 935

2 305

19,3%

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ

1 488 673

516 563

34,7%

ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ" И РЕНТА

29 396 099

10 131 369

34,5%

ЖЕНИТБЕНА И ДЕТСКА ЗАСТРАХОВКА

20 523

2 006

9,8%

ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ", СВЪРЗАНА С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

901 333

146 640

16,3%

ПОСТОЯННА ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА

587 829

134 849

22,9%

ИЗКУПУВАНЕ НА КАПИТАЛ

14 365

3 391

23,6%

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

1 214 819

195 839

16,1%

ОБЩО:

402 373 539

101 430 428

25,2%

Кои са първенците сред брокерите

Тенденцията няколко брокера да държат по-голяма част от пазара продължава. Първите пет брокера държат 30,26%, а останалите 70% се поделят между 216 брокери.

В оспорваното първенство за пазарен дял между първите няколко брокера в България има някои размествания. Както и досега,

на първо място е „Марш” ЕООД

но прави впечатление, че през 2007 година заема много по-малък пазарен дял в сравнение с 2006 г. През миналата година заетият от първенеца дял е 12,84%, а сега той е почти наполовина по-малък - 7,51%, с реализиран премиен приход за годината от 30 203 667 лв.

Втори е „Райфайзен застрахователен брокер”

който миналата година беше чак на седмо място, измествайки от втората позиция „АОН България” ЕООД. През 2007 г. „Райфайзен застрахователен брокер” е реализирал премиен приход от 29 345 552 лв., което представлява 7,29% пазарен дял.

Третото място се държи от „Ай Енд Джи иншурънс брокерс” ООД

за поредна година с 24 995 618 лв. и 6,21% пазарен дял.

Таблица на водещите шест застрахователни брокера по премиен приход и пазарен дял

Фирма

ОБЩО

Пазарен дял

"МАРШ" ЕООД

30 203 667

7,51%

"РАЙФАЙЗЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР" ЕООД

29 345 552

7,29%

"АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС" ООД

24 995 618

6,21%

"ЕС ДИ АЙ ГРУП" ООД

19 092 615

4,74%

"ПФОЕ АГЕНЦИЯ" ЕООД

18 157 649

4,51%

"ЕЙЧ ВИ БИ ЛИЗИНГ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР БЪЛГАРИЯ" ООД

15 416 762

3,83%

В този бранш продължава и тенденцията на непрекъснато вписване на нови застрахователни брокери в регистъра, воден от КФН, като към настоящия момент те са 221. Увеличава се и бройката на застрахователните брокери, регистрирани в друга държава, които уведомяват своя надзор и съответно той - КФН, че имат намерения да развиват дейност и в България. Към 6 февруари т .г. те са вече 522, а сигурно към днешна дата бройката им е надминала 600. Но трябва да се знае следното: въпреки че брокерите са толкова много, доста малко от тях упражняват активна застрахователна дейност. За повечето от тях това е съпътстваща дейност, която евентуално може да се извършва при наличието на клиент, на когото заедно с други може да му се предложат и застрахователни услуги.

Теа Байчева

Бел. ред. Статистиката е публикувана на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”, „Статистическа информация за премийния приход, реализиран чрез застрахователни брокери”.

Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки