Застраховките „Живот” с инвестиционни фондове - една възможност да опитаме късмета си на световните капиталови пазари

09 Май 2007 г.,zastrahovatel.com

мъни Животозастраховката е особен вид инвестиция. Обект на инвестициите е онази част от резервите в животозастраховането, която се получава след приспадане на техническите резерви от премийните приходи. Законовата рамка за инвестирането на резервите в момента е ограничена по отношение на смесените застраховки "Живот" със спестовен характер, поради това че държавата гарантира сигурност на застрахованите. Държавни ценни книжа, облигации, недвижими имоти са основните инструменти, в които е разрешено инвестиране. В останалите видове застраховки, свързани с инвестиционни фондове, няма ограничения.

Застраховките „Живот”, свързани с инвестиционни фондове, се различават от класическите спестовни продукти. В класическите смесени рентни застраховки, които всички застрахователни компании предлагат на нашия пазар, инвестиционната част е с гаранция. Има калкулирана гарантирана лихва във всеки един от тези продукти. Щом има гаранция, Кодексът за застраховане поставя ограничения в инвестиционната програма на застрахователя, от една страна, а от друга, застрахователите избягват по-рисковите инвестиции. И тогава инвестициите се правят основно в ДЦК и в облигации, защото те дават сигурност и гаранция.

Спестовността е по-висока при дългосрочните застраховки. Базата за начисляване на доходността е застрахователната сума и затова колкото повече вноски е направил застрахованият, толкова по-висока ще е стойността на неговата застрахователна сума. Размерът на спестовната част в животозастраховките зависи от продължителността им и от специалните условия на застраховката - дали са с ограничено или с неограничено рисково покритие. От значение е и възрастта на застрахования.

До момента този вид застраховки се продават  в ЗК „Дженерали Живот”, ЗАД „Алианц България Живот” и ЗПАД „ДЗИ”,"Граве Животозастраховане" и "КД Живот" .

„Съгласно Кодекса за застраховане застраховката “Живот”, свързана с инвестиционен фонд, е застраховка, при която застрахователните плащания са изцяло или частично зависими от стойността на дялове, издадени от инвестиционни дружества и договорни фондове, извършващи дейност по реда на Закона на публичното предлагане на ценни книжа, както и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, или от стойността на активи, включени във вътрешни фондове на застрахователя – споделя Веселин Тонев, директор „Дългосрочно животозастраховане” в ЗПАД „ДЗИ”. - В случая акциите и дяловете могат да бъдат издадени от колективни инвестиционни схеми със седалище в Европейския съюз. При този вид застраховка водещ характер има спестовният (депозитният) компонент на премията, който не зависи от рискови фактори като възраст или здравословно състояние.”

„Тази застраховка се предлага от 1.10.2004 г. за минимален срок от 10 години в ЗАД „Алианц България Живот”, защото за кратки срокове фондовете могат да реализират и спадове –обяснява Пламен Ялъмов, изпълнителен директор на компанията .- А за срок над 10 години няма фонд със загуба. Така че винаги ще бъде реализирана печалба, а колко ще бъде тя зависи от финансовите пазари.Застраховката е дългосрочна, за да могат да се компенсират именно тези спадове във времето и да се реализира печалба в края на срока.

През миналата година сме произвели 10 пъти по-висока премия по тези застраховки в сравнение с 2005 г.”

Какво представлява фондът, който влага средствата от спестовната част?

Законовата рамка за инвестирането на резервите в момента е описана в Кодекса за застраховане, като са описани видовете активи, в които застрахователят има право да инвестира техническите резерви, както и правилата за диверсификация.

Най-общо фондът представлява портфейл от ценни книжа, акции, облигации и др. финансови инструменти, управлявани от инвестиционно дружество в полза на множество инвеститори.

При тази застраховка на ЗАД „Алианц България Живот”се предлага палитра от фондове ( т.нар. взаимни или доверителни), при което клиентът сам избира или му се препоръчва програма. Изборът зависи от възрастта и финансовото му състояние. Всеки клиент влага това, което иска като инвестиционна програма. Установено е, че по-младите клиенти предпочитат вложения в акции на компании, по-улегналите клиенти предпочитат Държавни ценни книжа и облигации. По този начин се избира програма, подходяща за отделния клиент.

Всички фондове са на „Алианц ” и се намират в Европа (Люксембург ) и в САЩ. Компанията не работи с български фондове поради дългосрочната програма по този продукт, а иска да предложи професионално управление на средствата. Фондовете са съществуващи още от първата половина на ХХ век , има стотици такива фондове, управлявани от професионални мениджъри.

В какви инструменти се влага спестовната част на застраховката?

По принцип фондовете в света се развиват в три направления. Първото касае т.нар. „агресивни фондове”, като по-голямата част от парите инвестират в акции на фирми. Второто направление е „консервативно” – инвестира основно в ДЦК и в облигации. Третото направление е „балансирано” – т.е. предлага смесени инвестиции и в повече рискови, и в по-малко рискови инструменти.

Масата хора обаче, поне в нашата компания, проявяват интерес към „агресивните фондове” – допълва П. Ялъмов.

Финансовите инструменти, в които се предлагат портфейлите на инвестиционните фондове, могат да бъдат комбинация от акции, държавни ценни книжа, имоти и т.н. – обясни и В.Тонев. - Фондовете, които се предлагат на пазара, са с ниско, високо или балансирано ниво на риск, което е обратно пропорционално на очакваната доходност. Също така доходността по застраховката може да бъде свързана с развитието на известен борсов индекс, примерно Dow Jones EUROSTOXX – европейски компании, DAX – Германия, FTSE – Великобритания, и др.

В каква валута се прави застраховката и с какви срокове е тя?

Продуктът на ЗАД „Алианц България Живот” се предлага в две валути – в евро и в долари. Всяка валута има по 9 фонда - 6 самостоятелни и 3 програми. Самостоятелните фондове имат различни профили – агресивен, консервативен, балансиран. Всеки клиент може да направи портфейл от фондове с различен процент инвестиране в различните фондове. Така той разпределя своята инвестиция във фондовете. Програмите, които предлага компанията, са също като фондове с различен процент инвестиции и комбинации в 9-те фонда и с различен риск. Програмите обикновено се избират от клиенти, които не могат или не искат сами да направят избор за своите инвестиции. Във всяка програма има портфеил от фондове (обикновено от 5 до 8 на брой), избрани от дружеството специално за клиента.

Застраховките „Живот” с инвестиционни фондове имат данъчни облекчения. От годишния доход на клиента „на входа” може да се приспаднат до 10%, вложени в застраховка, без за това да се плащат данъци.

Какви са различията на продукта и какво е новото?

Фондът на ЗАД „Алианц БългарияЖивот” в Източна Европа, влагащ само в акции в Източна Европа и в който са руски компании като „Малев”, „Лукойл”, полската „Лот” и т.н., само за 2.5 години постигна доходност от 50% - споделя П.Ялъмов.

Спестовната част по този вид застраховки е основната, а рисковата е минимална. Конкретно продуктът на ЗАД „Алианц България Живот” покрива само риска „смърт”, а останалото е рискова. Допълнително към него се предлага и пакет „Злополука”, като клиентите могат да си купят само отделни рискове или целия пакет.

За първи път ние въведохме т.нар. „извънредна премия” – обяснява П. Ялъмов. На пазара съществуват месечни, 3-месечни, 6-месечни и годишни премии, съществува и еднократна премия. Нашата „извънредна премия” се внася от клиентите ни, когато имат възможност за това, и касае само инвестиционната част на продукта. Това е голямо улеснение и касае целия период на застраховката.”

При смърт на застрахования ползващите лица получават застраховката. Ако застрахователната сума е 10 000 евро например, а има натрупани само 1000 евро, ползващото лице получава цялата застрахователна сума по полицата.

Предпочитаната валута по застраховките “ЖИВОТ”, свързани с инвестиционен фонд в ЗПАД „ДЗИ”, през последните години е евро.

Инвестиционните фондове, предлагани от ЗПАД „ДЗИ”, са вътрешни фондове на компанията.

По принцип застраховките “Живот” с инвестиционен фонд са коренно различни от класическите смесени застраховки. Това, което ги отличава, е основно, че това по-скоро е инвестиционен продукт, а не класическа спестовна застраховка. Обикновено продуктът се състои от два компонента – рискова застраховка и спестовен (депозитен) компонент. Рисковата защита може да бъде по-малка в сравнение с тази, която предлагат класическите застраховки.

Възможно е да липсва гарантирана застрахователна сума при преживяване на срока, но се дава възможност за значително по-висока доходност през периода на застраховката в сравнение с класическите продукти.

Продуктът, предлаган от ЗПАД „ДЗИ” представлява някоя от популярните класически смесени застраховки “Живот” или пенсионна застраховка, но предлагана под формата на свързана с инвестиционен фонд – обяснява В. Тонев. - По този начин клиентът избира къде да се инвестира математическият резерв на застраховката. При тези продукти ДЗИ гарантира минимален размер на застрахователната сума.”/383

В какви лимити се движат застрахователните суми по тези застраховки и как се определя застрахователната премия ?

 

В ЗАД „Алианц България Живот” застрахователната сума по този продукт не е фиксирана, а се избира от клиентите и е гъвкава и е в определени граници. Ако е по-ниска, съответно рисковата премия е по-ниска, а по-голяма е инвестиционната част. При по-висока застрахователна сума рисковата част е по-голяма, като затова се носи и по-голям риск от застрахователя.

Обикновено при средна възраст на застрахования 40 години в ЗАД „Алианц България Живот” застрахователната сума по тази застраховка е от 8 до 15 пъти единичната премия. Така например ако единичната премия е 1000 евро ( щат.дол.), застрахователната сума може да бъде от 8 000 до 15 000 евро (щат. дол.)

А при еднократните премии застрахователната сума е фиксирана в три нива. Определя се, като премията се умножава по съответния коефициент – 1.25 ; 1.5 и 1.75.

Най-високата еднократна премия през 2006 г. е 100 000 евро за едно от трите нива застрахователна сума - 125 000, 150 000 или 175 000 евро.

Най-ниската еднократна премия е била 2000 евро при застрахователна сума 3500 евро.

При застраховките с инвестиционен фонд, застрахователната премия в ЗПАД „ДЗИ” е разделена на отделни компоненти – за покритие на разходите по издаване и администриране на полицата, за покритие на риска и депозитен компонент. Под застрахователна сума се има предвид само сумата, платима в случай на настъпване на застрахователно събитие – смърт, инвалидност, но не и сумата при преживяване. При продуктите на „ДЗИ” АД обаче се гарантира минимална застрахователна сума при преживяване и премията се изчислява аналогично на класическите застраховки “Живот”.

 

Каква е разликата между банковото спестяване и дългосрочните застраховки „Живот” с инвестиционни фондове?

Банковите продукти за разлика от животозастраховките винаги са краткосрочни, повече от 3-годишни депозити не се предлагат на банковия пазар.Друга разлика е, че в банковите депозити не може да се реализира високата доходност, която се получава при животозастраховките с инвестиционни фондове, които се смятат за инструмент с доста по-висока доходност. Около 4-5 на сто от натрупаната сума са годишните лихви на сериозните банки. А при дългосрочните застраховки „Живот” с инвестиционен фонд за минимум 10-годишен срок средната годишна доходност може да достигне 10-15 процента. Банковият депозит е удобен като бързо ликвиден инструмент, когато парите се влагат временно и се теглят периодично.

Така че разликата на тази услуга в сравнение с банковото спестяване е, че застрахователят предлага различни възможности за инвестиция на депозитния компонент (при застраховката, свързана с инвестиционен фонд), свързани с очаквания за висока доходност, рискова защита при неблагоприятно събитие и възможност за използване на съществуващите легални данъчни преференции върху премиите по застраховки “Живот”.

Как се определя доходността при животозастраховките с инвестиционен фонд?

През 2006 г. някои клиенти задават въпроса дали не може все пак застрахователят хем да им осигури добра доходност от продукта и да получат гаранция за парите си. Затова от миналата година компанията „Алианц” за Източна Европа е разработила нов продукт, при който хем има доходност, хем се поема гаранция. Това е нов продукт, който се продава траншово и в ЗАД „Алианц България Живот” и се нарича „Алианц Бест Инвест”. Чисто инвестиционен продукт, като не се покриват никакви застрахователни рискове. Той е за срок точно 10 години и е за хора, които искат само да инвестират в борсов индекс, т.е. само в акции. Характерното за този продукт е, че ако са внесени напр. 100 единици, след 10 години се получават 120, т.е. има 20% гарантирана лихва в края на периода. От усредненото развитие на индекса, ако има положителен развой, се получава и допълнителна доходност.

Ако един застраховател няма правилна стратегия, ще му бъде много трудно да управлява "дългите пари" на клиентите, за да получава висока доходност от инвестициите за години напред. Затова ЗАД "Алианц България Живот" прави анализи на финансовите пазари и инвестициите за последните 20 години.

Анализирано е и развитието на борсовия индекс през два 10-годишни периода – най-лош (от 1996 -2006) и най-добър (1990-2000).

През най-лошия период е установена 110% доходност в края на вложението, или средно по 11% некапитализирана годишна доходност. През най-добрия период за 10 години се реализира 175% доходност, или над 17% некапитализирана годишна доходност.

Групата „Алианц” притежава „Дрезднер банк”, която управлява този инвестиционен продукт.

В ЗАД „Алианц България Живот” застраховките „Живот” с инвестиционни фондове през 2006 г. са вложени около 10-12 на сто от приходите по животозастраховане. През 2005 г. са били 2-3 процента от приходите.(1887)

 

През миналата година сме произвели 10-пъти повече премии по тези застраховки в сравнение с 2005 г. – твърди П. Ялъмов,- този продукт е по-различен продукт и агентите ни имаха нужда от по-дълго обучение. Продуктът се продава в най-големите градове София, Пловдив, Варна, Стара Загора.”

Каква трябва да бъде основната характеристика на държавната политика в областта на дългосрочното животозастраховане?

В момента данъчната политика по отношение на дългосрочното животозастраховане над 15 години, данъкът „на изхода” е 7%. Основното в данъчните закони е да се прецизират някои формулировки, несъобразени с Кодекса за застраховане. Също така е необходимо да се изравни данъчният режим между застраховките „Живот” и пенсионното осигуряване, когато човек е навършил пенсионна възраст. В момента такъв човек не плаща данъци, когато става дума за получаване на пенсия от пенсионен фонд, а за получаване на животозастраховка той трябва да плати „на изхода” от 7 на сто ( при застраховки със срок над 15 години) до 15 на сто от натрупаната сума (при застраховки със срокове под 15 години).

Веселин Тонев:

Данъчните облекчения върху премиите по застраховките “Живот”, вкл. и по тези, свързани с инвестиционен фонд, са важно условие за развитието на този бизнес. Също така е необходимо данъчната политика по отношение на животозастраховането да има постоянен и дългосрочен характер предвид факта, че полиците обикновено са със срокове над 10 години.)

 

КД Живот предлага нов животозастрахователен продукт с инвестиционен пакет

КД Живот предлага нов животозастрахователен продукт, който дава възможност на клиента да избира между три инвестиционни пакета: консервативен, балансиран и високодоходен. Доказаните финансови експерти на КД Груп са избрали пет или шест инвестиционни фонда за всеки един инвестиционен пакет, в който да бъдат инвестирани средствата на застрахованите. Клиентът може сам да избере инвестиционен пакет според своите предпочитания.

Основното предимство на Фондполица с инвестиционен пакет е, че клиентът може и да не следи пазара, тъй като финансовите експерти на КД Груп, които имат дългогодишен опит в тази област, ще преценяват внимателно пазарните условия и очакваните движения на капиталовия пазар.

Друго предимство на инвестиционния пакет е, че дори и с малка инвестиция клиентът има възможност да участва в растежа на няколко фонда. Инвестиционният пакет дава възможност за географска и структурна диверсификация на инвестициите. По този начин клиентът получава едновременно по-висока диверсификация на своите инвестиции и оптимална застрахователна защита.

Предимства на Фондполица с инвестиционен пакет:

Ново: Първият продукт с инвестиционен пакет разработен в България, при който цената на инвестиционните единици е директно отражение на цената на акциите на всеки инвестиционен фонд;

Минимум веднъж годишно структурата на инвестиционния пакет се оптимизира от експертите на КД Груп;

С малка инвестиция Вие участвате в растежа на няколко фонда едновременно;

Осигурява стабилна доходност, тъй като пакетът съдържа няколко фонда и диверсификация на инвестициите;

Тези инвестиционни пакети са подходящи за: инвеститори, за които доходността е по-важна от сигурността и такива, които искат максимално да увеличат активите си;

Данъчни облекчения;

Гарантирано плащане на застрахователната сума в случай на смърт и възможност за допълнителна застраховка „Злополука” на преференциални цени.

Описание на инвестиционния пакет:

Консервативният инвестиционен пакет е за тези клиенти, които не са готови да поемат по-висок риск, но очакват средната доходност от инвестициите в дългосрочен план да надвиши печалбата от банковия депозит. Средствата от консервативния инвестиционен пакет се инвестират в облигации (40%), което носи допълнителна сигурност и стабилност на инвестираните активи. Инвестиционният пакет съдържа в по-голяма степен фондове от облигации на пазарите на Източна Европа, по-малко на пазарите на Западна Европа, за по-голяма сигурност и стабилност на портфейла.

Балансираният инвестиционен пакет е за тези клиенти, които не искат да бъдат изложени на голям риск, но очакват по-висока доходност. Средствата се инвестират и в облигации (25%), което носи допълнителна сигурност и стабилност. Пакетът осигурява инвестиции на пазарите в Средна, Източна и Югоизточна Европа, които са доста привлекателни за инвестиции в средно-срочен план, тъй като през последните 10 години претърпяват голямо икономическо развитие, има по-големи европейски инвестиции и твърде ниска цена на предприятията. Инвестира се също така в развиващите се страни като Китай, Индия, Русия и Бразилия, които претърпяват икономическо развитие над средното ниво през последните години, Западна Европа включително и Словения, както и на пазарите на страни от Северна Америка: САЩ, Канада и Мексико.

При високодоходния пакет средствата се инвестират в акции (100%), като инвестициите са насочени към новите пазари, където можем да очакваме по-висока доходност, поради по-големия риск и по-големите възможностите за развитие. Пакетът осигурява инвестиции на пазарите на Средна, Източна и Югоизточна Европа, на Балканите, развиващите се страни като Китай, Индия, Русия и Бразилия, и на развитите пазари в Западна Европа и САЩ.

 

Темата разработи Илеана Стоянова

 

 

 

 

 

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,