Детските и ученическите застраховки

25 Септември 2006 г.,zastrahovatel.com
Началото на новата учебна година не остана незабелязано от застрахователите. Осигурете застрахователна защита за детето през палавите му мигове

 

Отново е 15 септември  и  отново започва  учебната година с поредните грижи  и ангажименти за родители и учители, а и с нормалните учебни задължения за ученика. Разбира се, всеки родител се надява детето му никога да не се нуждае от застрахователно обезщетение. Не е ли все пак по-добре той да се възползва от възможността за защита на малкия палавник и в случай на нужда да му осигури по-качествено лечение?

 

Добре е да се знае, че детските застраховки  освен сигурност за по-качествено лечение дават и  възможност при навършване на пълнолетие всяко дете да получи едно спестяване, което ще му помогне да поеме своя път в живота. Осигурява се финансова подкрепа в случаите, когато няма да може да разчита на родителите си поради преждевременна загуба или нетрудоспособност. Благодарение на еднократна сума или годишна рента бъдещият младеж може да усвои професия, да продължи обучението си или да покрива част от разходите си.

От друга страна, детската застраховка е сигурно средство за спестяване на капитали и натрупване на допълнителна доходност, като в същото време гарантира и ефективна застрахователна защита.

Единственото "липсващо звено" в случая остава това, че би трябвало родителите да разполагат с достатъчно информация за предлаганите на българския пазар продукти.

От 2003 г.застраховането на децата постепенно се превръща в практика на повечето обединени детски заведения.

В много от тях застраховките за децата  са задължителни. Голяма част от ръководствата на детските градини са взели вътрешни решения да застраховат своите възпитаници, като са осигурили по няколко оферти от различни компании.
 

Груповата застраховка "Злополука" за учащи и за деца от детските градини и ясли на ЗАД "Алианц България ­ Живот" има за цел да осигури финансови средства, необходими за покриване на увеличените семейни разходи след претърпяна злополука от застрахованото дете. При трайна загуба на трудоспособност в резултат на застрахователна злополука се изплаща процент от застрахователната сума в зависимост от процента загубена трудоспособност, определен от застрахователно-медицинска комисия.

Групова застраховка "Злополука" за деца в детските градини и в училищата може да се купи и от ЗПАД "Армеец”.
ЗПАД“Армеец като общозастрахователна компания предлага само застраховка “Злополука за учащи” /Женитбена застраховка се предлага от животозастрахователните компании/.

Така наречените детски застраховки представляват около 3% от премийния приход по застраховки “Злополука” в  компанията. Макар че броят на застрахованите деца е доста голям – около 40 000, относителният дял на тази застраховка е нисък, тъй като продуктът е изключително евтин.

Продуктът е предназначен за деца от детски градини и ясли, средни и висши учебни заведения. Покриват се всички рискове, настъпили в резултат на злополука, както и временна загуба на работоспособност и медицински разноски в резултат на акутно заболяване. Срокът на застрахователните полици е от 1 ден до 1 година.

Застрахователните суми са по избор на застраховащия – учебно заведение или родители, и варират от 1000 лв. до 10 000 лв. за едно дете. Най-често застраховката се сключва за застрахователни суми 1000-2000 лв.

Тарифите са между 1.50 и 2.50 лв. за срок от една година и при застрахователна сума 1000 лв. Определят се в зависимост от включените в застрахователното покритие рискове и избраната застрахователна сума.

Застраховката е групова и не се допуска издаването на индивидуални застрахователни полици.Сключва се по инициатива на ръководствата на училищата или родителските комитети. На съвместни срещи родители и учители решават какво ниво на застрахователно покритие и каква застрахователна сума да изберат за застраховане на децата от съответното училище.

Продуктът е бил обновен през 2005 година и дава възможност за избор между три различни нива на застрахователното покритие: основно, разширено и пълно. От компанията през тази година предвиждат да доразвият някои идеи по отношение на предлагането на продукта и пълнотата на застрахователното покритие. Кампанията  по този вид застраховане стартира от първи септември.

 /3803/

 Освен застраховки “Злополука” застраховки за деца и ученици се продават в животозастрахователните ни компании.

 Какво представлява детската застраховка по принцип?

При изтичане на срока на застраховката детето с навършени 18 години ще разполага със средства за своето образование независимо от изплатените обезщетения през срока на договора. През този период родителят ползва данъчни облекчения, като прави сигурна инвестиция преди данъчното облагане.Застрахователната компания поема рисковете по застраховката, като предоставя и възможност за спестяване.

Застраховано  е самото дете, което трябва да е на възраст от 0 до 13 години, а застраховащ може да бъде всеки родител, баба, дядо, роднина или друго лице.

Застрахователната сума се трансформира в стипендия и се изплаща еднократно или за 2, 3, 4 или 5 години при гарантирана лихва от определен процент, ако детето продължи образованието си.

Застрахователната премия пък може да бъде платена еднократно (при сключване на застрахователния договор); чрез месечни или годишни вноски; или по друга договорена с клиента сума.

 

Компаниите, които  продават детски застраховки, са

"Граве България" АД; "Ей Ай Джи Лайф (България)" ЖЗД ЕАД; ЖЗК "Български имоти" АД; ЗАД "Алианц България Живот";

ЗАД "Булстрад Живот" ;ЗК "Витоша-живот" АД ;ЗК "Орел Живот" АД; ЗПАД “ДЗИ”;ЖЗК “ДСК Гаранция”;ЗПАД “Армеец


От лятото на 2005 г. и новата компания ЖЗК “ДСК Гаранция” получи разрешение за продукта си „Женитбена и детска застраховка”
Като млада, но и бързо развиваща се животозастрахователна компания на българския пазар с дял от почти 5% за по-малко от две години от основаването й ,фирмата се стреми да  предлага допълнителни възможности за осигуряване на хората с дълготрайна визия за развитието си.

В момента компанията продава на клиентите си класическата “Детска застраховка”. Тя е насочена към покриване на бъдещи  разходи, обикновено свързани с духовното развитие на детето – най-често обучение. Предполага се, че те ще възникнат при навършване на пълнолетие или малко след това. Поставен под риск в този случай е животът на родителя му или друг близък. Изплащането  на обезщетение ще бъде извършено към детето като ползващо се лице при достигане от него на уговорената в договора възраст. И това е независимо дали застрахованият е  доживял този момент, или е починал по-рано, като във втория случай, разбира се, дължимите премийни вноски след датата на кончината му се опрощават, без това да се отрази на изплащаната на детето сума.

 

Например, ако майката на 1 годишно дете е на 30 години и се застрахова в негова полза за 17- годишен срок, то тя ще плаща годишна премия от около 1098 евро при застрахователна сума от 20 000 евро, която детето ще получи при навършване на пълнолетие. В допълнение по решение на Съвета на директорите на компанията всяка година се разпределя допълнителен бонус по партидите на всеки клиент.

В съответствие с чл.230, ал.3 от Кодекса за застраховането ЖЗК „ДСК Гаранция” АД не предава смърт на лица до 14 години.


Приоритетни за ЗАД “Алианц България Живот” са дългосрочните застраховки, затова от началото на 2004 г.  компанията стартира с променени тарифи на всички продукти по животозастраховането, в т.ч. и женитбената, и детската застраховка.

 Двата продукта, които компанията предлага за целта са: "Алианц Растеж"Женитбена застраховка (капитал за образование) (Тарифа 30) и "Алианц Закрила"Детска спестовна застраховка

/Тарифа 40/.

В рамките на избраните тарифи клиентите имат възможността сами да избират: валутата на застраховане; покритите рискове; начина на вноски; начина на разплащане на сумата след изтичане на застрахователния срок.

 

"Алианц Растеж"Женитбена застраховка/ капитал за образование(Тарифа 30) е един от най-продаваните продукти на компанията.

Женитбените застраховки са  инвестиция, която гарантира стартов капитал за детето при навършване на пълнолетие. Освен това има  ежегодно натрупване на допълнителна доходност. Не на последно място е застрахователната защита за родителя през срока, през който носи отговорност за отглеждането на децата си, както и изплащане на обезщетение на детето при настъпване на фатални събития.

Допълнителни възможности са избор по личната  застраховка, в т.ч.:

избор на валутата на застраховката между лева, евро и щатски долари; възможност за индексация (ежегодно увеличаване) на застрахователната сума с цел да се предпази от натрупаната годишна инфлация; засилване на застрахователната защита за детето и поемане на допълнителни разноски на родителя чрез включване на допълнителен "Пакет Злополука"; възможност натрупаната сума при изтичане да се получава като месечна рента за определен период от време.

На всичките си клиенти ЗАД “Алианц България Живот” предоставя и много безплатни бонуси и предимства. Женитбените застраховки могат да се използват като обезпечение, срещу което да се тегли кредит. Компанията предвижда и освобождаване от плащане на вноски, които се поемат от "Алианц България Живот" при трайна загуба на трудоспособност от злополука от 30% или повече; отстъпки от вноската при включване на различни рискове и допълнителни намаления при плащане за шестмесечие, година, срокове над една година или еднократно; възможност за заплащане на застраховката, директно в избраната валута или в лева по фиксинга на БНБ, по банков път, на каса или автоматично чрез дебитни карти.

 

 

Пример за “Женитбена застраховка” при   възраст на родителя: 30 години:

·  Възраст на детето: 1 г.

 ·  Срок на застраховката (срока до навършване на пълнолетие от детето): 17 г.

 ·  Застрахователна сума: 20 000,00 евро

 ·  Застрахователна вноска:

   - Годишна вноска: 1 140.72 евро

   - Месечна вноска: 98.00 евро

 ·  Натрупан капитал при изтичане:

   - Гарантирана застрахователна сума: 20 000,00 евро.

   - Допълнителна лихва при разсрочено плащане: 11 157.00 евро

 ·  Платима сума при фатален край: 10 000,00 евро. +

натрупания капитал при изтичане

 ·  Трайна загуба на трудоспособност от 10%: 2 000,00 евро. +

натрупания капитал при изтичане

 ·  Трайна загуба на трудоспособност от 40%: 8 000,00 евро. +

освобождаване от вноски +

натрупания капитал при изтичане

 ·  След изтичане на застраховката натрупаният капитал може да се изплаща като месечна стипендия за обучение за определен брой години, както следва:

   - За 5 години: : 547.00 евро

   - За 3 години: : 886.00 евро

   Като и през този срок се начислява допълнителна лихва както в примера по горе.

   Възможно е също застрахователната сума да се остави да се увеличава до навършване на 25-годишна възраст от ползващото дете, както следва:

     Застрахователна сума     Допълнителна лихва*

На 19-годишна възраст: 20 400.00 евро  +  13 058.00 евро

На 20-годишна възраст: 20 808.00 евро  +  15 133.00 евро

На 21-годишна възраст: 21 224.20 евро  +  17 393.00 евро

На 22-годишна възраст: 21 648.60 евро  +  19 855.00 евро

На 23-годишна възраст: 22 081.60 евро  +  22 536.00 евро

На 24-годишна възраст: 22 523.20 евро  +  25 453.00 евро

На 25-годишна възраст: 22 973.60 евро  +  28 626.00 евро

 

 

*Допълнителната лихва се определя в началото на всяка година за предходната и затова не е известна предварително. Посочената в примера лихва е изчислена при 8.00% общ средногодишен лихвен процент въз основа на реално постигнатия през последните години.

 

"Алианц Закрила" Детска спестовна застраховка
(Тарифа 40)
е вторият продукт, предназначен за деца, който се предлага от ЗАД “Алианц България Живот”

Какво представлява той?

·          Натрупване на средства, което прави родителят с цел да гарантира стартов капитал за своето дете;

·          Ежегодно натрупване на допълнителна доходност;

·          Изплащане на гарантираната спестена сума на детето при навършване на пълнолетието му;

·          Застрахователна защита за вашето дете през най-палавите му детски мигове и игри.

Допълнителни възможности за избор по личната застраховка са:

·          Избор на валутата на застраховката между лева, евро и щатски долари;

·          Възможност за индексация (ежегодно увеличаване) на застрахователната сума с цел да се предпази от натрупаната годишна инфлация;

·          Засилване на застрахователната защита за детето и поемане на допълнителни разноски на родителя чрез включване на допълнителен "Пакет Злополука";

·          Възможна допълнителна защита при неблагоприятни обстоятелства с лицето, което плаща застраховката.


На всички  клиенти  компанията предоставя и  безплатни бонуси и предимства като възможност за използване на детските застраховки като обезпечение, срещу което да се тегли кредит; освобождаване от вноски, които се поемат от "Алианц България Живот" при трайна загуба на трудоспособност от злополука от 30% или повече на лицето, което плаща вноските; отстъпки от вноската при включване на различни рискове и допълнителни намаления при плащане за шестмесечие, година, срокове над една година или еднократно; възможност за заплащане на застраховката директно в избраната валута или в лева по фиксинга на БНБ, по банков път, на каса или автоматично чрез дебитни карти.

 

За живота и здравето на децата и ЗПАД “ДЗИ”отдавна полага грижи със застраховката ”Злополука за учащи”.

Практика е този тип застраховки да се сключват за срок от една година и началото им да съвпада с началото на учебната година. Това означава, че покритието по застраховката обхваща всички ваканции, целия летен период, включително времето на учебна практика, лагери, екскурзии при пътуване в чужбина.

Ученическата застраховка се приема с голям интерес от клиентите на ДЗИ. Това се доказва от значителния й обхват по агенциите в страната, където на места достига 90% и  100%.

 

За учащите в спортни училища се предлага ”Групова застраховка за спортисти” по специалните условия на застраховка ”Злополука за спортисти” - покритие А. По условията на застраховката основни (задължителни) покрития са смърт и трайна загуба на трудоспособност от злополука, предлагат се и допълнителни (избираеми) рискове, а именно: ”Временна нетрудоспособност от злополука над 20 дни и над 40 дни”; ”медицински разноски, направени вследствие злополука” ”Репатриране при злополука” и ”Дневни пари за болничен престой, поради настъпила злополука”. Могат да бъдат застраховани и учащи, упражняващи даден вид спорт за времето на участие в определено състезание, за определен брой дни - ”Злополука за спортисти - покритие Б”. При този вид покритие застрахователят поема отговорност за събития, настъпили само по време на състезание (вкл. непосредствено съпътстващата го предсъстезателна подготовка/загрявка, които са под надзор и разпореждане на организаторите). По покритие ”Б” се  предлагат същите допълнителни рискове. Застрахователните премии по този вид застраховка за учащи се определят в зависимост от упражнявания вид спорт, срока на застраховката и размера на застрахователната сума.

 

В духа на добрата традиция на компанията и тази година ЗПАД  “ДЗИ” ще предложи на клиентите си и застраховката ”Злополука за учащи и деца от детските градини и ясли” при преференциални условия и тарифи за времето на кампания 2006. Учителите и обслужващият персонал също могат да бъдат застраховани по условията на застраховката.

Освен основните рискове: временна нетрудоспособност от злополука или инфекциозно заболяване, трайна нетрудоспособност от злополука, загуба на живот от злополука към застрахователното покритие, могат да се добавят и допълнителни здравни рискове: медицински разходи от злополука, дневни пари за болничен престой от злополука, суми за оперативно лечение.

 

Пример: за застрахователна сума в размер на 2 000 лева,

-         дете до 14 години заплаща застрахователна премия в размер на 4 лв;.

-         дете над 14 години заплаща застрахователна премия в размер на 5 лв.

В момент на беда получените застрахователни суми ще помогнат на децата да се възстановят по-бързо, да се лекуват по-добре, да забравят болката по-лесно.

 

Във връзка с изискванията на МОН за осигуряване живота и здравето на организирано почиващите учащи ЗПАД „ДЗИ” разработи ”Групова ученическа застраховка злополука за краткотраен отдих”, която осигурява застрахователно покритие за времето на почивката. Застраховката се сключва и за персонала, ангажиран с организирането на отдиха за срок минимум от 5 дни и максимум до 30 дни включително.

В духа на дългосрочното животозастраховане ЗПАД “ДЗИ” АД  предлага също така и “Детска застраховка”, която е предназначена за осигуряване на определена сума на детето след навършване на пълнолетие, когато то ще има нужда от средства за образование, собствен дом или средства за стартиране на собствен бизнес. По тази застраховка застрахованите лица могат да бъдат – родител, баба или дядо на детето, в чиято полза се сключва застраховката, и трябва да са на възраст до 65 години при сключването на договора. Продуктът е индивидуален и е ориентиран към потребностите на всяко отделно семейство.Размерът на застрахователната сума се избира при сключване на договора – в лева или евро.

Срокът на застраховката е от 5 до 20 години и се определя така, че при изтичането му застрахованият да не е навършил 70 години, а детето да е навършило 18 или повече години.

Застраховката осигурява защита при трайна нетрудоспособност от злополука на застрахования, при която се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента нетрудоспособност. При по-тежки увреждания застрахователната вноска се намалява наполовина или договорът се освобождава от плащане на вноски, като ДЗИ поема ангажимента да завърши спестовната програма на детето и да изплати застрахователната сума в края на срока.

При изтичане на договора на детето се изплащат безусловно застрахователната сума и допълнително разпределената лихва - като еднократна сума или като гарантирани ренти (стипендии), независимо дали застрахованият е преживял срока на договора. По този начин детската застраховка гарантира и осигурява бъдещето на детето.

Застрахователната вноска се избира от договорителя и зависи от срока на застраховката, възрастта на застрахования и размера на застрахователната сума. Вноските могат да бъдат плащани месечно, на тримесечие, годишно или еднократно.

По желание на договорителя или застрахования могат да бъдат включени и рискове по допълнителните тарифи на застрахователя (смърт от злополука, медицински разходи при злополука, временна нетрудоспособност и др.).

 

 

“ГРАВЕ България Животозастраховане” АД предлага детска валутна спестовно-осигурителна програма “ГРАВЕ Старт” от 2004 година.

Програмата “ГРАВЕ Старт “осигурява успешния финансов старт и бъдеще за децата, като дава възможност и на застраховащия (родител, роднина) да има застрахователно покритие през целия срок на детската програма. Полиците са в твърда валута – евро, което гарантира по-голяма сигурност и надеждност на клиентите. Предлага се индексация с цел защита срещу евентуална инфлация.  Сключените програми “ГРАВЕ Старт” през 2005 година са донесли 8% от премийния приход по застраховки “Живот”.

Валутната спестовно-осигурителна програма “ГРАВЕ Старт” е застрахователна програма за деца на възраст от 0 до 14 години за срок от 10 до 25 години, като крайната възраст на детето при изтичане на програмата трябва да е между 18 и 25 години. Програмата дава възможност за застрахователна защита и на родителя (застраховащия), като в този случай неговата възраст трябва да е между 18 и 65 години, а крайната му възраст при изтичане на програмата да не надвишава 75 години.

 

Програмата “ГРАВЕ Старт” се състои от Основна програма за детето (Застраховано лице 1), включваща спестовна застраховка “Живот” с валутна клауза при “доживяване” или с възстановяване на платените премии в случай на “смърт” и застраховка за трайна инвалидност над 50% вследствие на злополука, както и от Допълнителен пакет “Злополука” за застраховащия родител или роднина (Застраховано лице 2), покриващ рисковете “смърт вследствие на злополука” и застраховка “Освобождаване от премии при трайна инвалидност над 50% вследствие на злополука”. Сключването на Допълнителния пакет “Злополука” е по желание, като размерът на покритието (застрахователната сума) е равен на размера на застрахователната сума по Основната програма ERB1.

 

От инвестирането на резерва на застрахователния договор се натрупва допълнителен доход, който се изплаща при изтичане на срока на програмата заедно със застрахователната сума.

При изтичане срока на програмата застрахователната сума и натрупаната доходност могат да бъдат изплатени под формата на ренти (стипендия).  

 

Ползващо се лице за всички договорени рискове по Основната програма “ГРАВЕ Старт” може да бъде само детето, освен при фатален край.

Застрахователните суми зависят от размера на премията, възрастта на детето при сключване на програмата, срока на договора. Средните годишни премии по сключените застраховки по програма “ГРАВЕ Старт” са по-високи от средните стойности по останалите предлагани от дружеството продукти.   

Премиите се определят по таблици според индивидуалните потребности и желания на клиентите, като минималната годишна премия е 200 евро за Основния пакет.

Застраховките са индивидуални и могат да бъдат сключени единствено от лице, което е в роднинска връзка с детето (напр. майка, баща, баба, дядо и т.н.).   

 

Застрахователна компания"Витоша-Живот " АД има много продукти, но за децата се предлагат “Женитбена” и новата “Детска застраховка "Капитал+".

<P style="TEXT-IN

Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки