Решения от заседание на КФН

14.11.2017


Решения от заседание на КФН

На заседанието си на 10.11.2017 г. КФН реши:

1. Комисията за финансов надзор открива производство по издаване на общ административен акт - Решение за определяне размера на вноските за Гаранционния фонд по чл. 554, т. 1 от Кодекса за застраховането, както и на срока за тяхното извършване.
На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по издаване на общия административен акт се оповестява публично чрез оповестяване на проекта на акта на интернет страницата на КФН в раздел
 „Обществени консултации”.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК формата за участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта е „Писмени предложения и възражения”.
На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на съобщението за откриване на производството по издаване на административния акт на интернет страницата на КФН.


 
2. 
Отказва да изпрати уведомление до компетентните органи на Репулика Гърция и Република Австрия относно намерението на ЗК „Юроамерикан“ АД  да извършва застрахователна дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги, без да открива клон на територията на двете страни.
 
3. Разрешава 
вливането на „Токуда Здравно Застраховане” ЕАД в ЗД „Съгласие“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Тодор Александров” № 141.
 
4. Изпраща писмо до ЗК „Лев Инс“ АД с искане да предостави документи и уведомява дружеството, че при неплащане на дължимите глоби и имуществени санкции комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга.

 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки