Комбинирана застраховка „Домашно имущество и злополука” - нов продукт на „HDI Застраховане”

03.04.2007
Комбинирана застраховка „Домашно имущество и злополука” - нов продукт на „HDI Застраховане”

Комбинирана застраховка „Домашно имущество и злополука” гарантира финансова обзепеченост на всички собственици на апартаменти и къщи

 

 ИЛДА ПАВЛОВА, директор „Търговски мрежи и продажби” в „HDI застраховане”, представя продукта

 

- Г-жо Павлова, какво представлява новият продукт „Домашно имущество и злополука”?Чрез новата визия на обновения застрахователен продукт „Домашно имущество и злополука” и възможност за избор от клиета на широк диапазон от рискове „HDI Застраховане” предлага на своите клиенти да застраховат личното си недвижимо и движимо домашно имущество на реални стойности, за да бъдат адекватно обезщетени в случай на застрахователно събитие. Освен своето имущество клиентът може да застрахова себе си и членовете на своето семейство за събития вследствие на битова злополука.

- А какви са общите условия по него, какви рискове покрива и кои не покрива?

Застраховката на домашно имущество покрива щети вследствие на:

пожар, включително последиците от неговото гасене, експлозия, имплозия, удар от мълния, сблъсък и/или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;

природни бедствия – буря, градушка, наводнение; земетресение;

късо съединение и токов удар;

измокряне в резултат на авария на ВиК и от забравени кранове;

естествено натрупване на сняг и лед;

кражба чрез взлом и/или техническо средство;

вандализъм;

разбиване, счупване или повреда на прозорци и други остъкления по фасадата на сградата, причинени от трети лица.

Застрахователното покритие се избира, като рискът “Пожар” е задължителен. При желание на клиента се покрива рискът „Гражданска отговорност към трети лица”.

По раздел „Злополука” се покриват смърт и трайно намалена работоспособност вследствие на битова злополука.

- В какви срокове се сключва застраховката?

-Застраховката се сключва стандартно за срок от дванадесет месеца, но при желание от страна на клиента този срок може да бъде и по-кратък, но не по-малко от три месеца.

-Какво е новото при нея - новите й предимства пред традиционния продукт?

-В обхвата на застрахователното покритие са включени най-често търсените рискове, в т.ч. „късо съединение и токов удар” и „кражба чрез техническо средство”.

- Какви са застрахователните суми, които се предвиждат – в някакви лимити?

-Застрахователните суми се определят на базата на действителна или възстановителна стойност на застрахованото имущество. Единствено рискът „Гражданска отговорност към трети лица” е лимитиран до определена сума. За застрахователните суми по раздел „Злополука” минималната застрахователна сума е 500 лева.

- За какви клиенти е предназначена застраховката - преобладаващо за отделни физически лица, малки и средни фирми или за корпоративни клиенти?

-Това си личи от нейното наименование - „Домашно имущество и злополука” е предназначена само за потребностите на физически лица.

- Имате ли впечатление дали на пазара се предлага подобна на тази застраховка?

-Точно в този формат не се предлага – избор на застрахователно покритие и застрахователни суми, които не са лимитирани от застрахователя.

- Очаквате ли, че този продукт ще се търси и купува масово, или е за по-ограничен кръг хора?

-Ще се повторя отново, че предназначението на застрахователния продукт „Домашно имущество и злополука” е да гарантира финансова обзепеченост при настъпване на неочаквани и неблагоприятни събития с имуществото на физическите лица, а в тази група на практика попадат всички собственици на апартаменти и къщи. За съжаление не мога да твърдя, че има имуществена застраховка, която се търси и купува масово, но от средата на месец февруари тази година, откакто се предлага „Домашно имущество и злопоука”, вече има над 300 броя сключени полици.

- Каква е тарифната ви политика и какви са конкретните премии по застраховката - минимални и максимални?

-Минималната застрахователна премия е 10 лв., а максималната зависи от застрахователните суми и избраните застрахователни покрития.

Въпросите зададе ИЛЕАНА СТОЯНОВА
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки