Професията на застрахователя ме научи правилно да преценявам рисковете, които поемам

Разговор с Красимир Жечев, изпълнителен директор на БК „Интер инс” АД

- Моля ви най-напред да се представите на нашите читатели, като проследите накратко житейския и професионалния си път.

- Роден съм на 24 юни 1959 г. в гр. Добрич. През 1984 г.се дипломирах в Техническия университет – София /тогава ВМЕИ- „Ленин”/ специалност електроинженер.През 1988 г. завърших ВИИ „Карл Маркс”, днешния Университет за национално и световно стопанство (УНСС), специалност икономика и управление като второ висше образование.Женен съм, имам двама сина.

В професионален аспект - постъпих на работа в „Булстрад” през 1988 г .До 1992 г. като служител на дружеството се занимавах сьс застраховки „Карго”, „Пожар”, „Строително-монтажни работи”, „Отговорности” и други. През 1992 г.преминах на работа в „Орел” като директор „Общо застраховане”.През 1993 г. регистрирахме Застрахователна компания „Балкан” с основен акционер „Орел”, която се занимаваше с финансово застраховане:отговорности и карго.Като неин изпълнителен директор работих до 1995 г. През същата година заедно със съдружничката ми Мария Анева/Христова/ създадохме застрахователен брокер „Интер-инс” АД където сме и до днес.В качеството си на консултанти подпомогнахме стартирането на застрахователни компании „Аполо и Болкан” и „Левски-Спартак”-сегашната застрахователна компания „Лев инс”, на която бях изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите за периода до началото на 1998 г.

- А как попаднахте в застраховането – случайно, или то е било предопределено от съдбата ви.

- В застраховането попаднах по собствено желание.Със завършването на второто си висше образование прецених, че най-подходяща перспектива за приложение на наученото във висшите училища дава застрахователният бизнес.Спомням си с благодарност първия разговор с тогавашния директор на дирекция в „Булстрад” г-жа Снежана Добрева .Просто попаднах в подходящ момент на подходящо място.

– Вие сте отдавна известен като застраховател. Преди да се занимавате с брокерска дейност, работихте и в застрахователните дружества „Булстрад” и „Орел”, бяхте изпълнителен директор на „Балканъ”, председател на СД и изпълнителен директор на ЗК „Левски Спартак” АД. Няколко години вече ръководите БК „ИНТЕР ИНС”АД. Как изглеждат нещата от двете страни на барикадата, ако мога така да се изразя? Впрочем къде се работи по-лесно и къде по-трудно - в застрахователно дружество или в брокерска структура?

- Работата ми като застраховател и като брокер ми позволява да твърдя, че няма две страни на барикадата.Става въпрос за един и същ процес, в който участват и застрахователят и Брокерът.

Когато срещу добър професионалист-застраховател стои също такъв брокер – разговорът се води на един и същ език и обикновено е с успешен край и за двете страни.Спецификата на работа обаче е много различна за двете страни.Смея да твърдя, че добрият брокер е длъжен да притежава професионални знания поне колкото водещия специалист по съответната застраховка в компанията, с която преговаря за своя клиент.

- Вие имате дългогодишни точни наблюдения. Затова ще ви помоля искрено да споделите - съзнават ли вече застрахователите истинското място на брокера и полагаемата му се роля в България?

- Определено считам, че има коренна промяна в положителен смисъл в отношението на застрахователите към брокера от времето на първите лицензи до сега.Все още обаче има какво да се желае.Надяваме се да дойде времето, когато както в страни с развита застрахователна индустрия застрахователят ще посочи на прекия си клиент най-близкия за него брокер, който да поеме обслужването му.

– Кое е вашето кредо в застраховането?

- Професионализъм преди всичко.

– Вашата брокерска къща развива успешна дейност. На какво се дължат успехите и кой е ключът към тях за всеки брокер?

- Към настоящия момент ние не сме голям по обем брокер.За това, разбира се, има обективни и субективни причини.Смея да твърдя обаче, че сме професионален брокер, уважаван от колеги, клиенти и застрахователи.Ключът за успешна дейност е освен притежаването на професионални знания в днешно време и проява на известна доза агресивност към пазара .

- Кой е най-големият ви успех в досегашния ви застрахователен живот?

- За най-голям успех считаме успешното стартиране на три застрахователни компании, които сме консултирали .

- А кое е най-голямото ви разочарование?

- Аз се чувствам щастлив човек.Досега не съм изпитал толкова голямо разочарование в професионалната си работа, което да остави траен белег у мен.

- Кое е най-сладкото и кое най-горчивото във вашата работа?

- Най-сладкото, е когато изпипаш професионално сложна сделка за клиент и усетиш благодарността му за постигнатото.А най-горчивото е, когато положиш много усилия и накрая поради независещи от теб причини бъдеш елиминиран и с твоята работа друг прави капитал.

 

– Смятате ли, че всички лицензирани брокери изпълват със съдържание посредническата си дейност? Споделяте ли мнението, че броят им е доста голям, като се има предвид и присъствието на другия вид посредници – агентите?

- Моето скромно мнение е, че има за съжаление лицензирани брокери, които са подставени лица да обслужват готов бизнес, а нямат необходимите умения и професионализъм за това.Но какво да се прави –пазарът е такъв и сме длъжни да се съобразяваме с него.По отношение на агентите мога да кажа само добри думи.Това са наши колеги, които си вадят хляба от тази професия.Ако някои имат недостатъчен опит и квалификация – за това да се притесняват застрахователите, които са ги упълномощили.Дали са много или малко брокерите и агентите на пазара, ще покаже времето.Не са забравени годините, в които имаше около 120 застрахователни компании. Всичко в края на краищата си идва на мястото.

– Какво е за вас брокерската дейност и смятате ли, че сте единни в разбирането ви за нея с останалите ваши колеги? Как определяте ролята на Асоциацията на застрахователните брокери в България, на която сте зам.-председател?

- За нас брокерската дейност е необходимост в стопанския живот на страната. И клиентите, и застрахователите имат нужда от нас и практиката го доказа.Почти всички колеги разбират важността на нашата дейност и се стремят да работят с необходимия професионализъм.Все пак за нас интересите на клиента са на първо място съгласно дефиницията на закона.Ние сме нещо като негов личен съветник и адвокат в сферата на застрахователните услуги.

Ролята на Асоциацията на застрахователните брокери в България е неоспоримо важна.Това е институцията, която създава етичните норми на поведение в нашата общност и води диалог със застрахователите и Управление „Застрахователен надзор” при КФН при създаване на нормативната уредба и правилата на бизнеса. Тя работи непрекъснато за подобряване на застрахователната среда.

– Какви са според вас взаимоотношенията между застрахователните дружества и брокерите?

- Взаимоотношенията между застрахователните дружества и брокерите според мен се подобряват непрестанно.Но пак подчертавам, че има какво още да се желае.

– На какво ви научи професията на застрахователя, какво значи за вас добър, перфектен застраховател?

- Професията на застрахователя ме научи на правилна преценка за рисковете, които поемам, както и на това, че не се прави бизнес на всяка цена.За мен добър застраховател не е този, който дава най добри условия по застраховката, а този, който помага адекватно на клиента, когато той има най-голяма нужда от това когато е настъпило застрахователното събитие .

– Имате ли приятели от застрахователните дружества и от брокерските среди?

- Да, имам много приятели и сред застрахователите, и сред брокерите .Това е нормално в нашия бизнес. Работим с хора, които си имат доверие.Дори ми е много приятно, когато разговарям с колеги от застрахователни компании, които са били мои бивши служители.Независимо от постовете, които заемат в момента, уважението, което декларират към мен, ме ласкае естествено и ми дава основание да мисля, че при съвместната работа сме научили нещо един от друг.

 

– Ако направите равносметка на извървения път до тук, какво бихте казали за себе си: „Удовлетворен съм”, „Не съм удовлетворен”, „Аз съм щастлив човек” или „На прага съм на щастието”?

Коя фраза най ви приляга?

- Равносметката ми до тук е – аз съм щастлив, че упражнявам професията застрахователен брокер.

- Вашето мнение за новоприетия Кодекс за застраховане и обновената Наредба № 18 по отношение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”.

- Новоприетият Кодекс за застраховане беше крайно необходим.Щастлив съм, че в него са отразени част от вижданията ни за правилата на бизнеса ни и това е заслуга на нашата асоциация.Надявам се поднормативните актове да изчистят пропуските и да улеснят чувствително работата на професионалния застрахователен брокер .Не е такова обаче мнението ми за обновената Наредба № 18 за задължителната застраховка „Гражданска отговорност”.Считам, че предстоящото ни влизане в Евросъюза ще доведе до „шоков удар” спрямо обикновения гражданин – потребител. И не беше много удачно ранното освобождаване на цените.Още повече че създаде хаос на пазара и позволи на някои недалновидни застрахователи да спекулират с цената на тази застраховка. Последствията от това са предстоящи.

Според мен по-важна беше стъпката за създаване на Гаранционен фонд при фалит на застраховател и тя трябваше да бъде предхождаща.

– Какво е очакването ви за утрешния европеизиран български застрахователен пазар?

- Европеизирането на българския застрахователен пазар ще има и положителен, и отрицателен аспект за нас, брокерите.В положителен аспект ще се изчистят правилата за работа на пазара и ще останат само професионалисти.Това ще доведе до увеличаване на обемите им и респективно по-добра печалба от засрахователния бизнес.В отрицателен аспект ще се увеличи конкуренцията от чужди големи брокери, добре подготвени професионално и материално .А българският пазар въобще не е голям.

– Имате ли достатъчно време за себе си, за своя личен живот и за семейството?

- Засега не се оплаквам – намирам достатъчно време за себе си и семейството ми. Но какво ще стане в бъдеще – не знам.

И накрая, какво ще пожелаете на себе си, на екипа, който ръководите, и на колегите си от застраховането?

- На всички колеги в застрахователния бизнес желая да печелят повече клиенти и да не забравят призванието застраховател. На екипа, с който сме отдавна, пожелавам преди всичко да сме дълго време заедно и когато жънем успехи, и когато ни връхлитат неволи. И да запазим човешкото у нас, което ни свързва.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998